Erhvervsudvalgets arbejde

Udvalgets arbejdsområde er bredt, og udvalget beskæftiger sig med alt lige fra handel og håndværk til valutalovgivning og patenter.

Større

Erhvervsudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Erhvervsudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med en lang række forskellige emner, der er knyttet til erhvervspolitikken, herunder handel, håndværk, industri, søfart, lodsvæsen, turisme, den finansielle sektor, selskabslovgivning, regnskab og revision, valutalovgivning, prislovgivning, næringslovgivning, konkurrencelovgivning, patenter, varemærker og mønstre, erhvervsfremme, vækst, eksport og investeringsfremme.
  
Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i to hovedområder: behandling af lovforslag og beslutningsforslag og parlamentarisk kontrol med især erhvervsministerens forvaltning af regeringens erhvervspolitik m.v. og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget inden for udvalgets sagsområde.

Den parlamentariske kontrol med regeringen fylder meget i udvalgets arbejde. Det sker i praksis, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren.
 
Spørgsmålene kan stilles som:
 
 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler til ministrene
Lovarbejdet er det andet hovedspor i udvalgets arbejde. De fleste lovforslag bliver fremsat af regeringen og drøftes både i Folketingssalen og i udvalget. Udvalgsmedlemmerne kan selv fremsætte beslutningsforslag på udvalgets område.
Erhvervsudvalget er et lovgivningstungt udvalg og behandler hvert år mange lovforslag, hvor en del udspringer af EU-regler.
 
En række centrale forlig er basis for erhvervspolitikken. Flere af Folketingets partier er med i forligene, men det er ikke de samme partier, der indgår i alle forlig. Forligene løber typisk over flere år og har ofte indflydelse på lovgivningen og finanslovsforhandlingerne.

Fagministerium

Erhvervsministeriet er udvalgets primære politiske fagministerium. Ministeriet dækker hovedparten af de områder, som udvalget arbejder med.
 
Udvalget har et samarbejde med Økonomiministeriet i forhold til rådsmøder i EU, der behandler spørgsmål inden for det økonomiske og finansielle område (Økofin).
Læs om Økofin på Det Europæiske Råds hjemmeside

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for udvalgets område. Det gælder bl.a.:
 
 • faglige organisationer, der repræsenter forskellige erhverv
 • arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • tænketanke
 • forskningsinstitutioner
 • internationale organisationer

Besøg og møder

Udvalget holder hvert år møder med forskellige virksomheder og organisationer m.fl. med det formål at få særlig indsigt i erhvervspolitiske emner af aktuel interesse for såvel udvalget som virksomhederne m.fl.

 Udvalget holder også møder med politikere fra andre landes parlamenter og med repræsentanter for EU, herunder relevante EU-kommissærer. Disse møder er med til at give udvalget internationale input til arbejdet.

Studieture og besøg

Studieture i Danmark eller udlandet er kilde til viden og inspiration for udvalgets medlemmer.

 Udvalgets medlemmer tager derfor med jævne mellemrum på studieture rundt i Danmark for at få et førstehåndsindtryk af de erhvervspolitiske udfordringer og muligheder, som er på dagsordenen, hos de danske virksomheder - og for en direkte dialog med virksomhedsledelse og arbejdstagere m.fl. i de forskellige egne af Danmark

 Udvalget tager også på studieture til udlandet for f.eks. at få viden om andre landes måder at håndtere erhvervspolitiske udfordringer på, og for at få inspiration fra lande, som på områder er længere fremme end Danmark. På de udenlandske studieture kan udvalgets medlemmer endvidere have politiske drøftelser med udenlandske politikere.

 Udvalgets medlemmer deltager derudover i forskellige internationale konferencer bl.a. i EU-regi.

 

 Borgere kan møde op hos udvalget

Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller bede om et foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.
 • 42 udvalgsmøder
 • behandling af 14 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 49 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 669 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 21 deputationer
 • 113 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget dækker en lang række forskellige emner inden for det erhvervspolitiske område og behandler hvert år et stort antal lovforslag og mange EU-sager. I folketingsåret 2021-22 havde udvalget bl.a. fokus på udbudsloven, regulering af sociale medier og techgiganter, Europa-Kommissionens forslag til revision af EU’s kapitalkravsregler (Basel III-regler m.v.), kompensationsordninger til virksomheder ved nye, fremtidige epidemier og de stigende dagligvare- og energipriser. 

Høringer
Den 8. februar 2022 holdt udvalget en høring om principperne for kompensationsordninger til virksomheder ved nye fremtidige epidemier. Høringen tog udgangspunkt i rapporten »Principper for hjælpepakker ved nye epidemier«, udarbejdet af den arbejdsgruppe, som blev nedsat som led i den politiske aftale af 18. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Formålet med høringen var at få belyst erhvervslivets og økonomiske eksperters syn på arbejdsgruppens anbefalinger for principper for kompensation til berørte virksomheder ved fremtidige epidemier og at høre erhvervslivets egne forslag til principper m.v. for kompensationsordninger. Høringen skulle endvidere klarlægge retssikkerhedsmæssige aspekter, bl.a. i forhold til de af arbejdsgruppen anbefalede principper for kompensation til virksomheder og forvaltningsretlige aspekter i tilknytning til bl.a. administration og klageadgang over afgørelser.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Udvalget holdt og deltog i en række møder af forskellig art i folketingsåret 2021-22:

 • Den 25. november 2021 holdt udvalget møde med Dataetisk Råd for en drøftelse af, hvordan dataetik kan indtænkes i udvalgets arbejde, og hvordan Dataetisk Råd kan bistå med at identificere og behandle dataetiske problemstillinger i nye lovforslag.
 • Den 12. januar 2022 holdt udvalget et lukket ekspertmøde som led i forberedelserne til et kommende lovforslag om revision af udbudsloven. Formålet var at få forskellige organisationers syn på lovforslaget belyst. Ekspertmødet satte bl.a. fokus på den grønne omstilling, innovation, hvordan SMV’ernes muligheder for at deltage i udbud kan styrkes, hvordan SMV’ernes transaktionsomkostninger kan reduceres, og hvordan man kan styrke mulighederne for at udelukke virksomheder, som opererer fra skattelylande, fra at deltage i udbud.
 • Den 13. januar 2022 havde udvalget møde med formanden for arbejdsgruppen under Skatteudvalget om iværksætteri. 
 • Den 13. januar 2022 holdt udvalget møde med 2030-netværket om, hvordan arbejdet med verdensmålene kan integreres i udvalgets arbejde.
 • Den 19. januar 2022 deltog udvalget sammen med Europaudvalget i et skypemøde med finansministeren om Europa-Kommissionens forslag til revision af EU’s kapitalkravsregler (Basel III-regler m.v.).
 • Den 3. februar 2022 var der lukket spørgetime med erhvervsministeren om Tech/SoMe og forbrugere.
 • Den 3. februar 2022 deltog udvalget i et møde med danske medlemmer af Europa-Parlamentet om Europa-Kommissionens forslag til forordning om digitale tjenester (Digital Services Act) som forberedelse til udvalgets behandling af regeringens kommende lovforslag om regulering af sociale medier.
 • Den 31. marts 2022 holdt udvalget møde med Eksportbarometerets advisoryboard for en drøftelse af, hvordan virksomhedernes rammevilkår kan optimeres, og hvordan Danmarks og virksomhedernes konkurrenceevne kan styrkes.
 • Den 5. april 2022 deltog Radu-Mihai Mihail, OSCE’s Parlamentariske Forsamlings repræsentant for det digitale område, i et møde med udvalget om digital omstilling og sikkerhed.
 • Den 21. april 2022 holdt udvalget møde med medlemmer fra den tyske forbundsdags erhvervsudvalg, hvor man bl.a. drøftede strukturforandringer og grøn omstilling i den maritime industri og Europa-Kommissionens forslag til revision af EU’s kapitalkravsregler (Basel III-regler m.v.).
 • Den 27. april 2022 var der åbent ekspertmøde i forbindelse med behandlingen af L 146 Forslag til lov om regulering af sociale medier. Formålet var at få belyst udfordringer ved lovforslaget, herunder bl.a. gråzoner for, hvad der er lovligt og ulovligt, hvordan ytringsfriheden kan sikres, og hvordan lovforslaget harmonerer med EU-forordningen om digital services act. Erhvervsministeren besluttede senere at tilbagetage lovforslaget.

Tekniske gennemgange 

 • L 13 Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Gennemførelse af ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis og indførelse af regler om handelspraksis rettet mod børn og unge samt ny bødemodel m.v.) ved embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 9. november 2021.
 • L 12 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning) ved embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 12. november 2021.
 • L 146 Forslag til lov om regulering af sociale medier ved embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 29. marts 2022.
 • L 199 Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentelse af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.) ved erhvervsministeren og embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 12. maj 2022.
 • Finanslovsforslaget 2023 på Erhvervsministeriets område ved erhvervsministeren og embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 6. september 2022.

Rejser og besøg
En delegation fra udvalget rejste sammen med medlemmer af Europaudvalget til Bruxelles den 23.-25. januar 2022 for at mødes med parlamentarikere og embedsmænd m.fl. i EU-systemet. Formålet var at varetage danske interesser i forhandlingerne om Europa-Kommissionens forslag til revision af EU’s kapitalkravsregler (Basel III-regler m.v.).

Udvalget besøgte den 2. februar 2022 Food Nation, hvor temaet for mødet var fødevareklyngen. Udvalget modtog en status for fødevareerhvervet oven på covid-19-situationen og en orientering om fødevareklyngens muligheder i forhold til bl.a. arbejdspladser, eksport og bidrag til global grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

På baggrund af en invitation fra Lægemiddelindustriforeningen besøgte udvalget sammen med Sundhedsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget den 9. februar 2022 LEO Pharma og Novo Nordisk, hvor temaerne bl.a. var den nye life science-strategi, og hvordan den kan bidrage til at skabe grøn vækst på området, og det offentlig-private samarbejde inden for forskning, udvikling og innovation på lægemiddelområdet.

Sammen med Miljø- og Fødevareudvalget besøgte udvalget den 11. maj 2022 Novozymes Innovation Campus, hvor udvalgene modtog en introduktion til forskningsarbejde inden for moderne biotekinnovation og biosolutionsbidrag til en bæredygtig udvikling.

Beretninger
Udvalget afgav den 7. april 2022 beretning over beslutningsforslag nr. B 61 Forslag til folketingsbeslutning om at mindske svindel og vildledning af forbrugere ved leverandørskifte hos elselskaber fremsat af Det Konservative Folkeparti. Et enigt udvalg udtrykte bl.a., at der var behov for yderligere konkrete tiltag, og at den af regeringen 
nedsatte arbejdsgruppe skulle afslutte sit arbejde inden sommerferien og præsentere konklusionerne for Folketingets partier med henblik på nye lovgivningsinitiativer.

 
 • 31 udvalgsmøder
 • behandling af 15 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 51 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 969 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 26 deputationer
 • 190 skriftlige henvendelser til udvalget

Erhvervsudvalget dækker en lang række forskellige emner inden for det erhvervspolitiske område og behandler hvert år et stort antal lovforslag. Udvalgets arbejde i folketingsåret 2020-21 var – ligesom året før – præget af covid-19-krisen.

Høringer

Den 18. november 2020 afholdt Erhvervsudvalget en høring om situationen i dansk oplevelsesøkonomi som følge af coronakrisen. Formålet med høringen var at få belyst situationen inden for dansk oplevelsesøkonomi og få de berørte branchers løsningsforslag til, hvordan dansk oplevelsesøkonomi fra politisk side kunne hjælpes igennem krisen.
Den 13. januar 2021 afholdt Erhvervsudvalget en høring om L 116 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven (Indførelse af mulighed for civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.). Formålet med høringen var at få belyst en række konsekvenser af lovforslaget, som flere høringsparter havde udtrykt bekymring for, bl.a. i relation til retssikkerheden.

Den 11. februar 2021 afholdt Erhvervsudvalget i fællesskab med Udvalget for Landdistrikter og Øer en høring om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter. Formålet med høringen var at give udvalgene øget viden og indsigt gennem belysning af muligheder for og udfordringer ved at låne penge til ejendom i landdistrikterne. Høringen tog afsæt i anbefalinger og konklusioner i en rapport fra ekspertudvalget om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter fra oktober 2015 og rapporten »Boligfinansiering i landdistrikterne«, udgivet af Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, oktober 2020.

Den 24. marts 2021 afholdt udvalget en høring om L 173 Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Undtagelse af visse forbrugslånsvirksomheders sponsorering af idrætsorganisationer m.v. fra forbuddet mod markedsføring af forbrugslån og forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med markedsføring af spil og spiludbydere). Formålet med høringen var at give udvalgte interessenter mulighed for at redegøre for deres holdning til lovforslaget.

Temamøder m.v.

Udvalget afholdt den 20. maj 2021 et møde med EKF Danmarks Eksportkredit om EKF’s arbejde, herunder i forhold til bl.a. covid-19-situationen og grøn omstilling.
Erhvervsudvalget deltog sammen med Sundhedsudvalget og Epidemiudvalget til Europaudvalgets møde den 18. marts 2021 med europakommissæren for det indre marked, Thierry Breton, om covid-19-vaccinekapaciteten i EU.

 

Tekniske gennemgange af:

 • L 109 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet (Ændringer som følge af revision af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II) m.v.), ved embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 23. november 2020.
 • L 116 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven (Indførelse af mulighed for civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.), ved embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 10. december 2020.
 • L 191 Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark, ved embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 12. marts 2021.
 • L 184 Forslag til lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, ved embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 25. marts 2021.
 • EU-Kommissionens forslag om Den digitale servicepakke (Digital Services Act og Digital Markets Act) ved embedsfolk i Erhvervsministeriet den 11. maj 2021. 
 • Finanslovforslaget 2022 på Erhvervsministeriets område ved erhvervsministeren og embedsfolk fra Erhvervsministeriet den 3. september 2021.
 

 

 • 2 temamøder og ekspertmøder
 • 1 høring

 

Høring og offentligt ekspertmøde

Den 14. januar 2020: Høring om ”Ansvarligt forbrug i Danmark – Hvorfor og hvordan” i samarbejde med 2030-Netværket.

Den 4. maj 2020: Offentligt ekspertmøde om L 181 Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Ændret tilbagebetalingsmodel i forbindelse med udvidet dækningsområde for Rejsegarantifonden i ekstraordinære situationer).

Temamøder o.lign.

Den 19. november 2019: Seminar i Erhvervsministeriet om regeringens erhvervspolitiske dagsorden, herunder regeringens grønne erhvervspolitiske dagsorden v/ erhvervsministeren og embedsmænd samt eksterne oplægsholdere.

Den 27. februar 2020: Temamøde om EU-implementeringen af Basel-komitéens anbefalinger om kapitalkrav til kreditinstitutter og konsekvenserne heraf for Danmark.

Den 8. juni 2020: Skypemøde med præsentation af rapporter fra klimapartnerskaberne for henholdsvis Life Science og Biotek, Handel, Service IT og rådgivning samt Finanssektoren v/ erhvervsministeren og klimapartnerskaberne.

Den 25. juni 2020: Skypemøde med præsentation af rapport fra klimapartnerskabet for Det Blå Danmark v/ erhvervsministeren og klimapartnerskabet.

Tekniske gennemgange

Den 10. oktober 2019: Teknisk gennemgang af finanslovforslaget 2019 v/ erhvervsministeren og embedsmænd.

Den 6. februar 2020: Teknisk gennemgang i Erhvervsministeriet om rapport om det styrkede banksamarbejde v/ erhvervsministeren og embedsmænd.

Den 3. september 2020: Teknisk gennemgang af finanslovforslaget 2021 v/ erhvervsministeren og embedsmænd.

Besøg og studierejser

Den 6. november 2019: Besøg hos Forbrugerrådet Tænk om regulering af markedet for hurtige forbrugslån i Danmark.

Den 26. februar 2020: Besøg hos Nordea i Høje Taastrup om bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet.

Den 26. – 27. januar 2020: Studierejse til Stockholm, om hvordan erhvervslivet og den offentlige sektor kan drage nytte af de digitaliseringsmuligheder, som 5 G bringer med sig, og svenske erfaringer og synspunkter vedr. den tekniske udrulning af 5 G teknologien og cybersikkerhedstrusler.

 • 27 udvalgsmøder
 • behandling af 22 lovforslag og 14 beslutningsforslag
 • 77 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 400 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 12 deputationer
 • 83 skriftlige henvendelser til udvalget

Hvidvask i fokus

I folketingsåret 2018-19, 1. samling, var en væsentlig del af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets aktiviteter koncentreret om hvidvask, herunder navnlig hvidvaskskandalen i Danske Bank. Udvalget afholdt en lang række samråd med erhvervsministeren og justitsministeren og stillede et stort antal spørgsmål om sagen til skriftlig besvarelse. 

Derudover afholdt udvalget den 19. november 2018 en offentlig høring om hvidvask for en nærmere belysning af omfanget af og udfordringerne med hvidvask-sager, og om forløbet i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial. 

Udvalget besøgte tillige den 12. december 2018 sammen med Retsudvalget Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) for en orientering om og drøftelse af SØIK’s arbejde med hvidvaskområdet, sporingsområdet og efterforskningen af store økonomiske sager.

Med baggrund i bl.a. hvidvasksagen i Danske Bank og CumEx-sagen besøgte en delegation fra Europa-Parlamentets TAX3 udvalg, der beskæftiger sig med økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse, Estland og Danmark. Erhvervs, Vækst- og Eksportudvalget og Skatteudvalget holdt den 8. februar 2019 møde med delegationen på Christiansborg for en drøftelse af bl.a. nationale initiativer og EU initiativer til bekæmpelse af hvidvask og skatteunddragelse.

Udvalget behandlede endvidere flere lovforslag om bl.a. en styrket indsats mod hvidvask.

Tekniske gennemgange

Hvert folketingsår behandler Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget et stort antal lovforslag. I 2018-19, 1. samling, foretog erhvervsministeren over for udvalget en teknisk gennemgang af to lovforslag:

 • Teknisk gennemgang af L 47, Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love, den 14. november 2018.

 • Teknisk gennemgang af L 73, Forslag til lov om erhvervsfremme, den 6. december 2018.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget modtog endvidere sammen med en række øvrig udvalg den 14. december 2018 en teknisk gennemgang af ATP’s investeringsstrategi hos beskæftigelsesministeren. Den 29. januar 2019 fik udvalgene tilbudt en supplerende teknisk gennemgang hos beskæftigelsesministeren af ATP’s internationale investeringer, herunder om TDC/Macquarie-samarbejdet, aktieudlån og udfordringen i forhold til stigende afkastkrav. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget modtog også sammen med Folketingets Brexitfølgegruppe, Europaudvalget og en række øvrige udvalg en teknisk gennemgang af regeringens løbende arbejde med Brexit i Udenrigsministeriet den 23. januar 2019 
Der ud over har erhvervsministeren og embedsmænd fra Sikkerhedsstyrelsen over for udvalget den 27. februar 2019 foretaget en teknisk gennemgang af Deloittes analyse af 27. september 2018 af bestillerveje, relationer og eventuelle interessesammenfald i formidlingen og udarbejdelsen af tilstandsrapporter i huseftersynsordningen. 

Møder

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget holdt den 21. februar 2019 møde med EKF Danmarks Eksportkredit om EKF’s arbejde med fremme af dansk eksport.

Erhvervsudvalget deltog i Europaudvalgets og Udenrigspolitisk Nævns møde med Michael Barnier, EU’s chefforhandler i forhandlingerne med Storbritannien om Brexit, den 28. august 2019.

Erhvervsudvalget deltog endvidere sammen med bl.a. Europaudvalget og Udenrigspolitisk Nævn i en teknisk briefing om Brexit-forhandlingerne og regeringens no-deal”-forberedelser ved udenrigsministeren og en række øvrige ministre i Udenrigsministeriet den 13. september 2019.

Udvalgets navn blev den 4. juli 2019 ændret til Erhvervsudvalget i forbindelse med folketingsvalget den 5. juni.
 • 26 udvalgsmøder
 • Behandling af 22 lovforslag og 5 beslutningsforslag
 • 74 samrådsspørgsmål til hovedsagelig erhvervsministeren
 • 576 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig erhvervsministeren
 • Modtagelse af 12 deputationer
 • 111 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer, ekspertmøder og tekniske gennemgange

 • Den 2. november 2017: Teknisk gennemgang af L 6, Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven v/ erhvervsministeren og embedsmænd.
 • Den 7. november 2017: Teknisk gennemgang af L 9, Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister v/ erhvervsministeren og embedsmænd.
 • Den 7. november 2017: Teknisk gennemgang af L 10, Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.v. v/ erhvervsministeren og embedsmænd.
 • Den 8. november 2017: Høring om forsvarlig drift af andelsboligforeninger. 
 • Den 11. januar 2018: Høring om Paradise Papers i samarbejde med Skatteudvalget.
 • Den 14. marts 2018: Teknisk gennemgang af Center for Cybersikkerheds rolle i implementeringen af NIS-direktivet i forbindelse med udvalgets behandling af L 144, Forslag til lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester v/ forsvarsministeren og embedsmænd.
 • Den 25. april 2018: Ekspertmøde om den finansielle regulering i Danmark, Storbritannien og Island.
 • Den 7. juni 2018: Teknisk gennemgang af ATPs internationale investeringer v/ beskæftigelsesministeren og embedsmænd.
 • Den 30. august 2018: Teknisk gennemgang af finanslovforslaget 2019 v/ erhvervsministeren og embedsmænd.

Møder og besøg

 • Den 25. oktober 2017: Besøg hos Google Danmark om digitale muligheder og udfordringer for danske SMV’er.
 • Den 7. november 2017: Møde med medlemmer af Georgiens Parlament om bl.a. erhvervs- og investeringsfremme og konkurrencelovgivning
 • Den 8. november 2017: Besøg hos MAN Diesel og Turbo om produktionsforhold, automatisering og robotteknologi.
 • Den 15. november 2017: Besøg hos ATP om investeringspolitik og -strategi.
 • Den 21. februar 2018: Møde med Muuto og Vækstfonden om Vækstfondens investeringer.
 • 35 udvalgsmøder
 • Behandling af 18 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 53 samrådsspørgsmål til hovedsalig erhvervsministeren
 • 646 udvalgsspørgsmål til hovedsalig erhvervsministeren
 • Modtagelse af 35 deputationer
 • 126 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget har holdt offentlige høringer om

 • Hvidvask den 15. maj 2017 i fællesskab med Skatteudvalget.
 • Digitalisering som vækstkatalysator den 27. september 2017.

Udvalget har endvidere holdt 

 • Lukket høring om indretningen af det danske erhvervsfremmesystem den 30. marts 2017 
 • Ekspertmøde om fremtidens realkreditsektor den 26. september 2017. 

Et eller flere medlemmer deltog i:

 • Studierejse til Als og Fyn den 27. februar 2017, hvor udvalget besøgte flere virksomheder og Teknologisk Instituts center for robotteknologi, for at høre om anvendelsen af robotteknologi og automatisering i produktionsvirksomheder.
 • Studierejse til Tokyo den 5. – 10. marts 2017 om anvendelsen af automatisering, digitalisering, robotter og kunstig intelligens i produktionsvirksomheder m.v.
 • OECD-Forum i Paris den 6. – 7. juni 2017.

Udvalget har besøgt følgende virksomheder:  

 • Bryggeriforeningen den 9. november 2016 
 • Nationalbanken den 8. februar 2017 
 • Danske Bank den 22. februar 2017.

Udvalget har deltaget i Europaudvalgets møder med: 

 • Valdis Dombrovskis, EU-Kommisær og næstformand for Europa-Kommissionen den 2. februar 2017 om bl.a. ØMU’en, det indre marked og stabilitets- og vækstpagten.
 • Danske medlemmer af Europa-Parlamentet den 3. februar 2017 om EU’s digitale indre marked.
 
 • 28 udvalgsmøder
 • behandling af 12 lovforslag og 9 beslutningsforslag
 • 46 samrådsspørgsmål til hovedsagelig erhvervs-, vækst- og eksportministeren
 • 439 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig erhvervs-, vækst – og eksportministeren
 • modtagelse af 25 deputationer
 • 100 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om

 • hvordan man kan styrke produktionserhvervene, den 7. september 2016

Lukkede ekspertmøder om 

 • deleøkonomi, den 20. januar 2016
 • finansiel regulering, den 16. marts 2016

Tekniske gennemgange fra erhvervs- og vækstministeren om 

 • finanslovsforslaget 2016, den 20. oktober 2015
 • L 159, bankpakker og finansiel regulering, den 29. marts 2016
 • e-handelspakken, den 1. september 2016
 • finanslovsforslaget 2017, den 1. september 2016

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget havde møder med 

 • erhvervs- og vækstministeren den 7. oktober og 10. december 2015 om finansiering af ejendomme i yderområde og udflytning af statslige arbejdspladser
 • parlamentarikere fra den tyske forbundsdags turismeudvalg den 20. oktober 2015
 • europakommissær Elżbieta Bieńkowska den 26. februar 2016 om det indre marked
 • europakommissær Jonathan Hill den 4. marts 2016 om kapitalmarkedsunionen
 • europakommissær Andrus Ansip den 16. september 2016 om det digitale indre marked

Studieture i det forgangne år

 • besøg hos DI’s produktionsvirksomheder den 13. januar 2016
 • studietur til USA den 6.-11. marts 2016 om danske virksomheders vækstpotentiale på det amerikanske marked
 • studietur til Midtjylland den 12. september 2015 og Sjælland og Lolland den 2. november 2015 om produktionsvirksomheders forhold, udfordringer og potentialer
 • 1 udvalgsmøde
 • 16 udvalgsspørgsmål til fortrinsvis erhvervs- og vækstministeren
 • modtagelse af 3 deputationer

 • 22 udvalgsmøder 
 • behandling af 20 lovforslag og 4 beslutningsforslag 
 • 5 samrådsspørgsmål til erhvervs- og vækstministeren
 • 1 samrådsspørgsmål til handels- og udviklingsministeren
 • 452 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig erhvervs- og vækstministeren
 • modtagelse af 25 deputationer
Emnerne for samrådene var bl.a.:
 
 • regeringens politik på teleområdet
 • Europa-Kommissionens forslag til forordning om interbankgebyrer
 • landbrugets økonomiske situation
 • realkreditsektoren
 • regeringens tysklandsstrategi i forbindelse med eksport

Udvalget holdt derudover følgende møder

 • Møde med handels- og udviklingsministeren om prioriteringer, planer og visioner på eksport- og investeringsfremmeområdet 
 • Fagligt seminar med erhvervs- og vækstministeren om Erhvervs- og Vækstministeriets organisering og væsentligste politikområder
 • Møde med VisitDenmark for en dialog om status og udfordringer m.v. for dansk turisme
 • Møde med Vækstfonden for en status over aktiviteterne i Vækstfonden
 • Møde med kommissæren for udenrigshandel, Cecilia Malmström, om forhandlingerne med USA om handels- og investeringsaftalen (TTIP)
 • Deltagelse i det fælles inspirationsmøde mellem fagudvalg, Europaudvalget og interesse- og fagorganisationer om Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2015, sammen med Europaudvalget. 

Udvalget holdt også 3 høringer om 

 • Finanstilsynets forslag til tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
 • Stormflod
 • Lovforslag nr. L 117 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.