Indenrigsudvalgets arbejde

Indenrigsudvalget arbejder bl.a. med emner som kommunernes og regionernes styrelse og valglovgivning.

Større

Indenrigsudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Indenrigsudvalgets arbejde er bred. Eksempler på emner, som udvalget beskæftiger sig med, er kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber, kommuners og regioners opgaver, kommunal udligning, bevillinger og generelle tilskud til kommuner og regioner, valglovgivning og folkeregistrering.

Udvalget følger regeringens arbejde med disse emner tæt.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder: 

  • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde
  • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens politik og forvaltning på indenrigsområdet, herunder om regeringen efterlever love vedtaget af Folketinget på disse områder

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager og forvalter de indenrigspolitiske områder, er ofte hovedaktiviteten i Indenrigsudvalget. I praksis sker den parlamentariske kontrol, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren, enten som § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler.

Regeringen har ansvaret for at føre politikken på udvalgets område ud i livet på baggrund af den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Det kan være specifikke love på udvalgets fagområde og bevillinger på finansloven. Som regel er Folketingets lovgivning på Indenrigsudvalgets områder baseret på politiske aftaler, som ofte bliver kaldt forlig.

 

Fagministerium

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er udvalgets politiske fagministerium. 

Ud over det centrale departement på nær Slotsholmen i København består ministeriet af en række styrelser og institutioner. På indenrigsområdet er det bl.a. Benchmarkingenhed, CPR og VIVE.

 

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for udvalgets områder. Det gælder særligt brancheorganisationer, borgergrupper, forskningsinstitutioner og enkeltvirksomheder.

Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.

 

Studieture

Studieture, både til indland og udland, er kilde til viden og inspiration for udvalgets medlemmer. En studietur kan vare alt fra 1 dag op til knap 1 uge og har til formål at give udvalget et førstehåndsindtryk af, hvordan man i andre lande håndterer de samme udfordringer, som vi står over for herhjemme, eller at gøre udvalget klogere på lokale eller regionale problemstillinger i Danmark. 

Udvalget kan også sende en mindre delegation af udvalgsmedlemmer til udlandet for at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget eller for at deltage i relevante konferencer.

 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.