Indenrigsudvalgets arbejde

Indenrigsudvalget arbejder bl.a. med emner som kommunernes og regionernes styrelse og valglovgivning.

Større

Indenrigsudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Indenrigsudvalgets arbejde er bred. Eksempler på emner, som udvalget beskæftiger sig med, er kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber, kommuners og regioners opgaver, kommunal udligning, bevillinger og generelle tilskud til kommuner og regioner, valglovgivning og folkeregistrering.

Udvalget følger regeringens arbejde med disse emner tæt.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder: 

  • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde
  • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens politik og forvaltning på indenrigsområdet, herunder om regeringen efterlever love vedtaget af Folketinget på disse områder

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager og forvalter de indenrigspolitiske områder, er ofte hovedaktiviteten i Indenrigsudvalget. I praksis sker den parlamentariske kontrol, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren, enten som § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler.

Regeringen har ansvaret for at føre politikken på udvalgets område ud i livet på baggrund af den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Det kan være specifikke love på udvalgets fagområde og bevillinger på finansloven. Som regel er Folketingets lovgivning på Indenrigsudvalgets områder baseret på politiske aftaler, som ofte bliver kaldt forlig.

 

Fagministerium

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er udvalgets politiske fagministerium. 

Ud over det centrale departement på nær Slotsholmen i København består ministeriet af en række styrelser og institutioner. På indenrigsområdet er det bl.a. Benchmarkingenhed, CPR og VIVE.

 

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for udvalgets områder. Det gælder særligt brancheorganisationer, borgergrupper, forskningsinstitutioner og enkeltvirksomheder.

Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.

 

Studieture

Studieture, både til indland og udland, er kilde til viden og inspiration for udvalgets medlemmer. En studietur kan vare alt fra 1 dag op til knap 1 uge og har til formål at give udvalget et førstehåndsindtryk af, hvordan man i andre lande håndterer de samme udfordringer, som vi står over for herhjemme, eller at gøre udvalget klogere på lokale eller regionale problemstillinger i Danmark. 

Udvalget kan også sende en mindre delegation af udvalgsmedlemmer til udlandet for at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget eller for at deltage i relevante konferencer.

 
  • 10 udvalgsmøder
  • behandling af 2 lovforslag og 3 beslutningsforslag
  • 3 samrådsspørgsmål fra udvalget
  • 71 udvalgsspørgsmål fra udvalget
  • modtagelse af 4 deputationer
  • 19 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalget behandlede bl.a. lovforslag L 104 om nye bundgrænser for offentlig partistøtte m.v., som fastsætter højere krav til vælgeropbakning for, hvornår et parti, en kandidat uden for partierne eller en kandidatliste er berettiget til offentlig partistøtte. Derudover modtog udvalget en deputation og holdt samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om juridisk kønsskifte for mindreårige. Udvalget havde i øvrigt fokus på velfærdsaftalerne, som regeringen har indgået med en række kommuner på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet.
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Den 26. januar 2023 modtog udvalget sammen med Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udvalget for Digitalisering og It og Udvalget for Landdistrikter og Øer en delegation fra det norske stortings Kommunal- og Forvaltningskomite. Emnerne, som blev drøftet på mødet, var erfaringer fra den politiske proces, der ligger til grund for frikommuneforsøgene, generelle udfordringer i dansk landdistriktspolitik, herunder særlig på boligområdet og skoleområdet, digitalisering og indvandring og integration, herunder asylmodtagelse i tredjeland, flygtningesituationen i lyset af krigen i Ukraine og børn i det danske asylsystem. Sammen med Boligudvalget, Udvalget for Digitalisering og It og Udvalget for Landdistrikter og Øer modtog udvalget en delegation fra det tjekkiske parlaments Committee on Public Administration and Regional Development den 25. maj 2023. På mødet blev digitalisering, betalelige boliger, balance mellem land og by og lokalt selvstyre i den offentlige sektor drøftet.
 
Besøg
Udvalget var på studietur med Børne- og Undervisningsudvalget til Helsingør Kommune den 22. juni 2023. Formålet med turen var at høre om kommunens erfaringer med velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet. Udvalgene besøgte Børnehuset Troldehøj og hørte om kommunens erfaringer i Helsingør Sundhedshus.
 
Beretning
Et enigt udvalg afgav den 2. maj 2023 beretning over beslutningsforslag nr. B 28 om åbenhed om privat partistøtte. Det fremgår af beretningen, at det er tid til at kigge på reglerne om privat partistøtte, og udvalget bakker op om indenrigs- og sundhedsministerens intention om at indkalde til politiske forhandlinger snarest muligt.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.