Udlændinge- og Integrationsudvalgets arbejde

Asyl- og flygtningepolitik, udlændinge og integration er emner for arbejdet i udvalget. Udvalget holder øje med regeringens politik på områderne og udøver parlamentarisk kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på området.

Større

Opgaver og ansvar

Udvalget arbejder med en lang række emner inden for asyl- og flygtningeområdet, udlændinge og integration. Det kan f.eks. være asylansøgeres vilkår, reglerne for ophold i Danmark, f.eks. familiesammenføring, humanitært ophold og udenlandske studerendes og arbejdstageres muligheder for ophold i Danmark, integration af flygtninge og indvandrere og forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.
 
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med udlændinge- og integrationsministerens forvaltning af lovgivningen på området 

Regeringen fremsætter de fleste lovforslag på området, og de bliver drøftet både i Folketingssalen og i udvalget. Udvalgsmedlemmerne kan som alle andre folketingsmedlemmer selv fremsætte lov- og beslutningsforslag på udvalgets område.

En del af de lovforslag, som regeringen fremsætter, er udmøntning af en række centrale forlig, som flere af Folketingets partier er del af. Det er ikke de samme partier, der indgår i alle forlig, og det er ikke nødvendigvis alle partier, der indgår i de forskellige forlig på området. 

Den parlamentariske kontrol er det andet hovedspor. Folketinget har mulighed for at udøve den parlamentariske kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på området, f.eks. forvaltning af udlændingeloven, regler for familiesammenføring m.v. Dette kan ske i form af spørgsmål til ministeren, f.eks.: 
 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler 

Fagministerium

Udvalgets fagministerium er Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvilket betyder, at det område, udvalget primært dækker, varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Men der er også sager, der kan falde under andre ministres ressort, f.eks. justitsministerens eller beskæftigelsesministerens.

Organisationer

En række organisationer er interesseret i at følge emnerne inden for udvalgets sagsområde. Her kan bl.a. nævnes Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder og UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissariat .
Danske faglige organisationer kan også have en interesse i spørgsmål, der behandles i udvalget. 

Henvendelser

Borgere har ligesom organisationer også mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Udlændinge- og Integrationsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

Studieture

Studieture primært til udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. En studietur til udlandet er typisk af godt en uges varighed, og den har til formål at give udvalget indsigt i et givent område af interesse for udvalget. Udvalget tager også på studieture i Danmark, typisk af 1-3 dages varighed. Det kan f.eks. være for at besigtige asyllejre og lign.
 
I udvalget er der også mulighed for, at en mindre gruppe af udvalgsmedlemmer, en såkaldt delegation, tager på studietur. Formålet er, at udvalgsmedlemmerne får særlig indsigt i relevante områder og problematikker. Medlemmer af udvalget deltager også i internationale konferencer, når udvalget vurderer, det er relevant for udvalgets arbejde, f.eks. i regi af FN og EU.
 • 15 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 17 beslutningsforslag
 • 10 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 517 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 0 deputationer
 • 22 skriftlige henvendelser til udvalget
I folketingsåret 2022-23 beskæftigede udvalget sig bl.a. med emner som ukrainske flygtninge, udenlandsk arbejdskraft og forholdene på Udrejsecenter Avnstrup, Udrejsecenter Kærshovedgård, Udlændingecenter Ellebæk og Center Sandholm. Derudover behandlede udvalget et stort antal beslutningsforslag. 
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Den 11. april 2023 holdt udvalget møde med KL, Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp vedrørende disses rapport om Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine. 
 
Den 16. maj 2023 havde udvalget et møde med Dansk Røde Kors om organisationens rapport om børns trivsel på Udrejsecenter Avnstrup. 
 
Rejser
Udvalget var den 30. marts 2023 på studietur til Center Sandholm, Udlændingecenter Ellebæk og Udrejsecenter Sjælsmark. Formålet var at give udvalgets medlemmer indblik i og et sammenligningsgrundlag mellem de forskellige typer af indkvarteringscentre på udlændingeområdet.
 
Udvalget var den 14. april 2023 på studietur med udlændinge-og integrationsministeren til Udrejsecenter Kærshovedgård, så medlemmerne af udvalget fik lejlighed til at se udrejsecenteret, der fylder meget i udvalgets arbejde. 
 
Udvalget aflagde sammen med udlændinge- og integrationsministeren et besøg i Wien den 24.-26. maj 2023. Formålet var at få et indblik i Østrigs håndtering af de aktuelle udfordringer i Europa på udlændingeområdet, herunder bl.a. tilstrømning af irregulære migranter og østrigernes tilgang til bedre integration og håndtering af radikalisering m.v. På turen deltog udvalget sammen med ministeren i møder med såvel politiske aktører som relevante organisationer på udlændingeområdet. Desuden så delegationen den østrigsk-ungarske grænse.

Udvalget rejste den 26.-30. september 2023 sammen med udlændinge- og integrationsministeren til Rwanda. Rejsens overordnede formål var at få indblik i, hvordan Rwanda håndterer flygtninge fra nærområderne, og indblik i muligheder og udfordringer forbundet med at håndtere asylansøgere fra andre regioner. I den forbindelse mødtes udvalget med relevante rwandiske ministre og myndigheder, det nationale parlament, civilsamfundsorganisationer, internationale partnere og FN. Udvalget besøgte desuden flere flygtningelejre og projekter, som støttes af Danmark
 • 32 udvalgsmøder
 • behandling af 12 lovforslag og 17 beslutningsforslag
 • 36 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 723 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 28 skriftlige henvendelser til udvalget

I folketingsåret 2021-22 beskæftigede udvalget sig bl.a. med emner som modtagelse af og hjælp til flygtninge fra Ukraine, muligheder for international arbejdskraft i Danmark, forholdene på opholdscentrene Kærshovedgård og Sandvad, herunder hjemrejsestyrelsens kontrol med overholdelse af melde- og opholdspligten, og etablering af et modtagecenter i Rwanda. 

Møde
Udvalget modtog – sammen med Indenrigs- og Boligudvalget – besøg fra det flamske parlament den 7. juni 2022 hovedsagelig repræsenteret ved udvalget for indre anliggender, lige muligheder og integration. Emnerne var bl.a. den administrative struktur i Danmark og Flandern og integrationsudfordringer, herunder den danske lovgivning om parallelsamfund.

 • 34 udvalgsmøder
 • behandling af 13 lovforslag og 37 beslutningsforslag
 • 37 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 948 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 1 deputation
 • 50 skriftlige henvendelser til udvalget

Udlændinge- og Integrationsudvalget arbejder med en lang række emner inden for asyl- og flygtningeområdet, udlændinge og integration. I folketingsåret 2020-21 har udvalget bl.a. været beskæftiget med emner som kriminalitet blandt asylansøgere, opholdstilladelser, parallelsamfund, social kontrol, flygtninge fra Afghanistan, modtagecentre uden for Europa og placering af udrejsecentre.

Teknisk gennemgang af:

 • Regeringens lovprogram og finanslovsforslaget for 2021 på udlændinge- og integrationsområdet den 20. oktober 2020. 

Ekspertmøde

Udvalget afholdt et ekspertmøde med formanden for Flygtningenævnet den 21. september 2021.

 
 • Høringer: 0
 • Temamøder, ekspertmøder og andre møder: 4
Udvalget har beskæftiget sig med asyl- og migrationspolitik. I samlingen 2019-20 har udvalget bl.a. beskæftiget sig med forholdene for børnefamilier på landets asyl- og udlændingecentre, udviste kriminelle asylansøgere, repatrieringsordningen, risikoen for at IS-krigere/fremmedkrigere vender tilbage til Danmark og modtagelse af kvoteflygtninge.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Udvalget mødtes med KL’s Arbejdsmarkeds og Borgerserviceudvalg om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

En delegation af parlamentariker fra den tyske delstat Baden-Württembergs social- og integrationsudvalg mødtes med Udlændinge og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Indenrigsudvalget for at drøfte integrations- og familiepolitik.

Kommissær Ylva Johansson om Kommissionens overvejelser i forhold til en ny asyl- og migrationspolitik. Mødet afholdtes i samarbejde med Europaudvalget.

Formanden og sekretariatschefen for Flygtningenævnet besøgte udvalget med henblik på en drøftelse af Nævnets arbejde.

Tekniske gennemgange

Udlændinge- og integrationsministeren forestod en teknisk gennemgang af forslaget til finanslov for 2020 på udvalgets området den 10. oktober 2019.

Rejser

På grund af rejserestriktioner som følge af Corona-pandemien måtte udvalget udskyde planlagte studieture til Bruxelles om EU’s asyl- og migrationspolitik, Tyrkiet og Grækenland om den kommende aftale mellem EU og Tyrkiet om migration, Norge om beskæftigelseskrav til flygtninge og indvandrere og om social kontrol, samt en indenlandsk studietur til Aalborg og Hjørring om Integrations Grunduddannelsen (IGU) og kommunernes arbejde på beskæftigelsesområdet.


 • 28 udvalgsmøder
 • behandling af 10 lovforslag og 11 beslutningsforslag
 • 29 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 973 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 60 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget har gennemført to indenlandske studiebesøg. I folketingsåret 2018-19 besøgte udvalget Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording og afholdte i den forbindelse et udvalgsmøde med deltagelse af repræsentanter fra lokalområdet om udrejsecenteret. På samme måde besøgte udvalget øen Lindholm, hvor regeringen og Dansk Folkeparti var enige om at etablere et nyt udrejsecenter, og afholdte et udvalgsmøde i Kalvehave med deltagelse af interesseorganisationer og lokale og kommunale repræsentanter. 
En delegation fra udvalget deltog i det interparlamentarisk møde i Helsinki den 8. og 9. september 2019 om EU’s grænsekontrol og migrationspolitik. Det interparlamentariske møde var arrangeret af det finske parlament som led i det finske formandskab for EU.

Udvalget deltog i et forsøg med uforberedte spørgetimer med ministeren, hvor ministeren stillede op til tre udvalgsmøder for at besvare medlemmernes spørgsmål. Formålet med den uforberedte spørgetime var at give mulighed for en mere direkte politisk dialog om aktuelle emner, uden at skulle bruge de mere formelle formater, som ikke altid passer til en aktuel politisk debat. Udvalget anbefalede efterfølgende at fortsætte med spørgetimer, i det omfang udvalg og minister deler ønske om det. 

I løbet af folketingsåret 2018-19 har udvalget bedt om tekniske gennemgange af eller drøftelser med ministeren om en række emner, herunder bl.a. FN’s Global Compact for flygtninge, konsekvenserne af Brexit for britiske statsborgere i Danmark og danske statsborgere i Storbritannien og regeringens forslag til ændring af praksis på flygtninge- og asylområdet – det såkaldte paradigmeskifte. 

Derudover har udvalget bl.a. drøftet fortolkninger af EU-dommen om det danske tilknytningskrav, aktuelle EU problemstillinger og fortroligheden om udvalgets arbejde med Folketingets konsulenter. 

 • 27 udvalgsmøder
 • behandling af 23 lovforslag og 17 beslutningsforslag
 • 21 samrådsspørgsmål til hovedsalig udlændinge- og integrationsministeren
 • 1.334 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udlændinge- og integrationsministeren
 • modtagelse af 4 deputationer
 • 71 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer og tekniske gennemgange

 • Teknisk gennemgang den 12. oktober 2017 af forslag til finanslov for 2018.
 • Ekspertmøde om tilknytningskravet og Biao-dommen den 31. januar 2018 med Danes World Wide, Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder og Peter Starup fra Syddansk Universitet.
 • Ekspertmøde om fortolkningen af Paposhvili-dommen den 9. februar 2018 med Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder og Louise Halleskov Storgaard fra Århus Universitet.
 • Teknisk gennemgang den 12. september 2018 af forslag til finanslov for 2019. 

Møde

 • Folketingets Ombudsmand den 7. februar 2018 om Ombudsmandens arbejde på udvalgets område.

Studieture

 • Studietur til Hjemrejsecenter Avnstrup den 19. september 2018.
 • Studietur til udrejsecenter Sjælsmark den 10. januar 2018.
 • Studietur til en række organisationer i København, der arbejder med integrationspolitik (Integrationshuset Kringlebakken, fædreinitiativet Projekt Baba, og Mjølnerparken) den 6. december 2017.
 • Besøg i Grækenland og Spanien den 12-16. marts 2018. Formålet var at stifte bekendtskab med de senere års to hovedveje ind i Europa for migranter og flygtninge. Udvalget mødtes bl.a. med græske parlamentarikere og den nye og tidligere græske minister for migration, med internationale organisationer, bl.a. UNHCR og IOM, der er involveret i håndteringen af migranter og flygtninge, samt de nationale og europæiske aktører for grænsekontrol og søredning – særligt den Italienske kystvagt og FRONTEX. Derudover drøftedes situationen med de berørte lokale myndigheder på Samos og Sicilien, og udvalget besøgte modtagecentre og asylcentre på Samos, Sicilien og ved Athen.
 • 47 udvalgsmøder
 • behandling af 18 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 55 samrådsspørgsmål til hovedsaglig udlændinge-, integrations- og boligministeren. 38 blev besvaret i åbne samråd
 • 1.336 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udlændinge-, integrations – og boligministeren
 • modtagelse af 12 deputationer
 • 90 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om

 • forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i de muslimske miljøer, den 20. april 2016

Udlændinge-, Integrations- Boligudvalget havde møder med 

 • delegation fra ECRI (Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance), den 29. september 2016
 • repræsentanter for Venligboerne, Trampolinhuset og Dansk Flygtningehjælp den 17. november 2015

Studieture i det forgangne år

 • studietur til Aarhus og Syddjurs om kommunale og private aktørers håndtering af flygtningetilstrømningen, den 28.-29. januar 2016
 • besøg på asylcentre i Midt- og Nordjylland, den 11.-12. januar 2016
 • studietur til Jordan om Jordans håndtering af flygtningetilstrømningen og besøg i flygtningelejeren Zaatari, den 3.-7. marts 2016
 • besøg hos RED Safehouse om behovet for skjulestedet, den 27. maj 2016
 • studietur i København om byfornyelse og boligudvikling, den 8. juni 2016
 • studietur til Australien om Australiens aktuelle asyl-, flygtning og integrationspolitik, den 27.-30. september 2016
 • 7 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag
 • 12 samrådsspørgsmål, hvoraf 11 var åbne
 • 218 udvalgsspørgsmål til regeringen

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.