Beskæftigelsesudvalgets arbejde

Arbejdsmarkedspolitik i bredeste forstand og ydelser til personer, der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarkedet, er de emner, som Beskæftigelsesudvalget primært arbejder med.

Større

Beskæftigelsesudvalgets opgaver og ansvar

Beskæftigelsesudvalget arbejder med alle emner, der har med forholdene på arbejdsmarkedet at gøre, bl.a. forsørgelsesydelser til forsikrede og ikke-forsikrede personer, der enten midlertidigt eller permanent står uden for arbejdsmarkedet, herunder f.eks. dagpenge, kontanthjælp, førtidspension og folkepension, samt supplerende sociale ydelser som boligstøtte, børnetilskud, hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven m.m. og ydelser ved sygdom eller fødsel. 

Udvalget beskæftiger sig desuden med emner vedrørende den aktive beskæftigelsesindsats, arbejdsretlige spørgsmål, arbejdsmiljø, arbejdsskader samt internationalt samarbejde om sociale ydelser og social sikring m.v. 

Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i to hovedområder, nemlig behandling af lovforslag og beslutningsforslag og parlamentarisk kontrol med beskæftigelsesministerens forvaltning af lovgivningen på udvalgets område, herunder ved at stille:

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål 
 • samrådsspørgsmål 
 • forespørgsler

Fagministerium

Beskæftigelsesministeriet er udvalgets fagministerium. Det betyder, at Beskæftigelsesministeriet primært varetager de områder, som udvalget arbejder med, nemlig arbejdsmarkedspolitiske emner og overførselsindkomster.

Overførselsindkomster omhandler f.eks.pensioner, kontanthjælp og forskellige tilskudsordninger.

Beskæftigelsesministeriet består af det centrale departement, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Organisation

Mange organisationer interesserer sig for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik. Det gælder f.eks. arbejdsmarkedets parter med hovedorganisationer som Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri og fagforbund som 3F, HK, DJØF, FOA m.fl. Dertil findes der en lang række øvrige aktører og interessenter, herunder bl.a. A-kasser, brancheorganisationer, handicaporganisationer, uddannelsesinstitutioner, private aktører, socialøkonomiske virksomheder, borgere og virksomheder m.v. med interesse for området.

Studieture

En vigtig kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget er besigtigelsesture og studieture til udlandet. Studieture er for en delegation af udvalgsmedlemmer, hvor formålet er at opnå særlig indsigt i relevante områder inden for arbejdsmarkedet og beskæftigelse. 

En studietur varer typisk 4-6 dage, og den har ofte til formål at give udvalget et førstehåndsindtryk af arbejdsmarkedspolitikken i udvalgte lande.

Medlemmerne deltager desuden i forskellige internationale konferencer.

Besøg fra udlandet

Repræsentanter for andre landes parlamenter besøger hvert år Beskæftigelsesudvalget. Disse besøg er med til at give udvalget internationale input til arbejdet.
 • 21 udvalgsmøder
 • behandling af 12 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 26 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 541 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 15 deputationer
 • 70 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalgets arbejde i 2. samling i folketingsåret 2022-23 var særlig præget af regeringens forslag om at afskaffe store bededag som helligdag. Lovforslaget gav anledning til omfattende drøftelser i udvalget og en lang række udvalgsaktiviteter, herunder en teknisk gennemgang, en høring og flere samråd m.v. Derudover behandlede udvalget bl.a. beslutningsforslag om udvidelse af barsel til tvillinge- og flerlingefamilier, som blev fremsat på baggrund af et borgerforslag. Udvalget drøftede desuden regeringens planer om at sammenlægge seniorpensionen og retten til tidlig pension til én ordning som varslet i regeringsgrundlaget »Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering«, 2022.
 
Høring
Som led i udvalgets behandling af L 13 Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag holdt udvalget den 22. februar 2023 en åben høring under titlen »Åben høring om lovforslag om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag (L 13).« Høringens formål var at belyse forskellige aspekter 
af regeringens lovforslag, herunder af mere teknisk karakter, og som har givet anledning til stor debat. Høringen skulle således kvalificere lovbehandlingen ved at give udvalgets medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til en række relevante fagpersoner og interessenter, der kunne belyse lovforslagets konsekvenser bl.a. for økonomi, for den danske model arbejdsmarkedets indretning og for folkekirken.
 
Tekniske gennemgange
Udvalget deltog i tekniske gennemgange ved beskæftigelsesministeren på en række områder, herunder af L 13 Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag den 30. januar 2023. Derudover foretog beskæftigelsesministeren den 14. juni 2023 en teknisk gennemgang af en redegørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vedrørende behandlingen af arbejdsskadesager om covid-19-senfølger.
 • 33 udvalgsmøder
 • behandling af 19 lovforslag og 9 beslutningsforslag
 • 30 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 601 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 22 deputationer
 • 115 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalgets arbejde i folketingsåret 2021-22 var præget af håndteringen af covid-19, hvor en række ordninger er indført og andre forlænget med henblik på at hjælpe borgerne og virksomhederne igennem krisen. Derudover behandlede udvalget lovgivning som følge af krigen i Ukraine og den afledte energikrise, herunder lovgivning af hastende karakter, der dels har haft til formål at sikre ekstra hænder til at hjælpe fordrevne fra Ukraine, dels at sikre kompensation til borgere, der er særlig ramt af de afledte prisstigninger.

Udvalget har desuden beskæftiget sig med Europa-Kommissionens forslag om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde. Udvalget har også arbejdet med implementeringen af Europa-Kommissionens direktiv om øremærket forældreorlov. 
Derudover har særlig mangel på arbejdskraft været et tema for udvalgets aktiviteter, og udvalget har både afviklet en høring om emnet og afviklet en lukket spørgetime med beskæftigelsesministeren.

Teknisk gennemgang
Beskæftigelsesministeren holdt den 20. maj 2022 en teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens direktivforslag om platformsarbejde.

Høring
Udvalget holdt den 20. januar 2022 en høring om mangel på arbejdskraft.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Kong Philippe af Belgien var den 27. oktober 2021 på arbejdsbesøg i Danmark, og i den anledning blev udvalget inviteret til at deltage i et møde med kongen og flere ministre. Besøget havde fokus på den danske arbejdsmarkedsmodel. 
Udvalget mødtes den 1. december 2021 med Danske A-kasser. Emnet for mødet var »Evaluering af dagpengereformen«. 
Den 10. januar 2022 deltog udvalget i et møde med beskæftigelsesministeren om kønsopdelt lønstatistik.
Den 2. marts 2022 blev der afviklet lukket spørgetime med beskæftigelsesministeren. Temaet var mangel på arbejdskraft. 
Den 20. april 2022 besøgte udvalget it-virksomheden Schultz i Valby, hvor der blev talt om digitale løsninger i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen. 
Udvalget var den 23. juni 2022 inviteret til møde ved beskæftigelsesministeren om videre proces for Europa-Kommissionens direktiv om rammer for mindsteløn. 

Rejse
Udvalget var den 5.-13. marts 2022 på studierejse til Californien med fokus på fremtidens arbejdsmarked, regulering og offentlige initiativer i forhold til platformsarbejdere og platformsøkonomi generelt, særlig i forhold til den kommende EU-lovgivning på området, inklusion på arbejdsmarkedet af immigranter og folk langt fra arbejdsmarkedet, opkvalificering og efteruddannelse, så arbejdsstyrken er kvalificeret til at understøtte en hurtigere grøn omstilling. Udvalget besøgte i den sammenhæng en række amerikanske virksomheder, politikere, organisationer og offentlige institutioner, der arbejder med de nævnte emner, for at få indblik i, hvordan man i Californien har håndteret disse udfordringer.

 

 • 48 udvalgsmøder
 • behandling af 31 lovforslag og 15 beslutningsforslag
 • 41 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 878 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 27 deputationer
 • 150 skriftlige henvendelser til udvalget

Beskæftigelsesudvalgets arbejde i folketingsåret 2020-21 har i store dele af samlingen været præget af krisen med covid-19. Udvalget har på den baggrund behandlet en række lovforslag af hastende karakter for at hjælpe danske lønmodtagere og virksomheder igennem krisen. 

Udvalget har desuden beskæftiget sig indgående med Europa-Kommissionens forslag om mindsteløn, Europa-Kommissionens forslag om løngennemsigtighed og pensionsområdet, hvor forhøjelse af folkepensionsalderen, indførelse af ret til tidlig pension og ændringer af ATP-loven har været i fokus.

Tekniske gennemgange af:

 • KOM (2020) 0682 Europa-Kommissionens direktivforslag om mindsteløn, den 5. november 2020 ved beskæftigelsesministeren.
 • Beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse den 11. november 2020, ved Rigsrevisionen og Statsrevisorerne.
 • L 196 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af bestyrelsens indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget m.v.), den 26. marts 2021 ved beskæftigelsesministeren.
 • KOM (2021) 0093 Europa-Kommissionens direktivforslag om løngennemsigtighed den 13. april 2021 ved beskæftigelsesministeren.

Rejse

Studietur til Sydhavsøerne den 14. og 15. september 2021 med fokus på arbejdsmiljø, rekrutteringsudfordringer, opkvalificering og øvrige lokale beskæftigelsesudfordringer. Udvalget mødtes med BAT-kartellet, Business Lolland-Falster, Femern Agency, S.E.W. North Filtration A/S og Lolland og Guldborgsund Kommuner og besøgte storstrømsbrobyggeriet og Femern Bælt-projektet med transportministeren.


Temamøder

Udvalget holdt i løbet af foråret tre møder med KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening om beskæftigelsesindsatsen. 
Første møde handlede om vejen ud af coronakrisen for de nye langtidsledige, mens andet møde drejede sig om udsatte ledige og det rummelige arbejdsmarked. Drøftelser om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og potentialet i forenkling var temaet for det tredje møde.
Udvalget holdt den 17. november 2020 et møde med ATP om fremtidssikring af ATP’s forretningsmodel.

 

Beskæftigelsesudvalgets arbejde i folketingsåret 2019-20 var præget af den aktuelle krise med covid-19. Udvalget har på den baggrund behandlet en række lovforslag af hastende karakter for at hjælpe danske lønmodtagere, arbejdspladser og virksomheder igennem krisen og holde hånden under dansk økonomi i denne ekstraordinære situation.

 

Rejser

Den 2.-4. marts 2020 var udvalget på studierejse til Nederlandene. Formålet med udvalgets rejse var at blive inspireret af de initiativer, som Nederlandene har iværksat for at øge integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet, da denne problemstilling også er yderst aktuel i Danmark. Formålet for udvalget var ligeledes at blive klogere på, hvordan man i Nederlandene understøtter den grønne omstilling på beskæftigelsesområdet og sikrer, at arbejdsstyrken er kvalificeret til de nye typer job, der fremadrettet vil opstå i den grønne sektor. Afslutningsvis var udvalget interesseret i at høre mere om, hvordan de store Nederlandske virksomheder, der skal arbejde på Femern-forbindelsen ville sikre, at de overholdt danske regler i forhold til social dumping, arbejdsmiljø m.v.

 
 • 28 udvalgsmøder
 • behandling af 18 lovforslag og 11 beslutningsforslag
 • 104 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 665 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 17 deputationer
 • 129 skriftlige henvendelser til udvalget

Beskæftigelsesudvalget dækker en lang række emner. I folketingsåret 2018-19 har emnerne integrationsydelse, udenlandsk arbejdskraft, løn- og ansættelsesvilkår for østarbejdere, pension, sygefraværet i den offentlige sektor, opholdskrav for ret til dagpenge, erstatning i arbejdsskadesager, arbejdsmiljø, herunder chrom-6 sagen og tilsynet med arbejdsmiljøet været emner, som udvalget i særlig grad har beskæftiget sig med.

Beskæftigelsesudvalget afgav den 27. februar 2019 en beretning om udarbejdelse af en rapport om forskellige løsningsmodeller, der imødekommer ansattes mulighed for at få erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet. Rapporten skal danne grundlag for et lovforslag, der imødekommer ansattes mulighed for at få erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet, og for at få dækket udgifter i forbindelse med erstatningssagen. Lovforslaget skal fremsættes inden udgangen af folketingsåret 2019-20. 

 • 40 udvalgsmøder
 • behandling af 14 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 77 samrådsspørgsmål til hovedsagelig beskæftigelsesministeren
 • 650 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig beskæftigelsesministeren
 • modtagelse af 19 deputationer
 • 130 skriftlige henvendelser til udvalget

 

Høringer

 • Den 31. januar 2018: Høring om tilkendelse af førtidspension
 • Den 11. september 2018: Teknisk gennemgang af forslag til finanslov for 2019 på beskæftigelsesministerens område

 

Møder

 • Medlemmer af Sydkoreas parlament den 20. februar 2018  
 • Rumæniens beskæftigelsesminister den 22. marts 2018, og
 • Det norske Stortings Arbeids- og Sosialkomite den 26. september 2018.  

 

Studieture

 • Studietur den 28. februar 2018 til brobygningsprojektet i Frederikssund og møde med Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst.
 • Udvalget foretog den 21.-22. marts 2018 en studietur til Sønderjylland. Formålet med turen var bl.a. at få belyst kommunernes aktivering af ledige og opkvalificering af ledige efter virksomhedernes behov.
 • 43 udvalgsmøder
 • behandling af 11 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 125 samrådsspørgsmål til henholdsvis beskæftigelsesministeren,  udlændinge- og integrationsministeren, erhvervsministeren, ældreministeren, kulturministeren, ministeren for offentlig innovation, transport-, bygnings- og boligministeren og finansministeren. Alle samrådsspørgsmål blev besvaret i åbne samråd.
 • 736 udvalgsspørgsmål til henholdsvis beskæftigelsesministeren, ældreministeren, kulturministeren, ministeren for offentlig innovation, transport-, bygnings- og boligministeren, finansministeren, undervisningsministeren, justitsministeren, ministeren for udlændinge og integration, økonomi- og indenrigsministeren, skatteministeren, uddannelses-  og forskningsministeren og sundhedsministeren.
 • modtagelse af 10 deputationer
 • 145 skriftlige henvendelser til udvalget 
Høring om
 • Erfaringer med udmøntning af særloven om veteraner den 9. februar 2017
Beskæftigelsesudvalget havde møder med følgende udenlandske parlamentsudvalg
 • Det rumænske Beskæftigelsesudvalg den 26. oktober 2016 (sammen med Social- og Indenrigsudvalget)
 • Den franske Nationalforsamlings Beskæftigelses- og Socialudvalg den 8. november 2016
Desuden deltog nogle udvalgsmedlemmer i   
 • Erhvervs- og Vækstudvalgets studietur den 27. februar til Sønderjylland og Fyn med emnet "robotteknologi"

 • 50 udvalgsmøder
 • behandling af 19 lovforslag og 10 beslutningsforslag
 • 126 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren. 111 blev besvaret i åbne samråd
 • 992 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig beskæftigelsesministeren
 • modtagelse af 28 deputationer
 • 171 skriftlige henvendelser til udvalget 

Høring om

 • konsekvenser af kontanthjælpsloftet, den 25. februar 2016 

Beskæftigelsesudvalget havde møder med 

 • den tyske forbundsdags "Udvalg for Familie, Ældre, Kvinder og Unge", den 5. april 2015 
 • den tyske forbundsdags "Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender", den 25. maj 2016

Studieture i det forgangne år

 • studietur til Esbjerg og Ringkøbing-Skjern den 9.-10. maj 2016 om effekterne af de seneste års arbejdsmarkedsreformer og rekrutteringsudfordringer i Vestjylland 
 • studietur til Polen og Tyskland den 4.-9. september 2016 om bl.a. social dumping, håndhævelsesdirektivet, udstationeringsdirektivet og genindførelsen af mindsteløn
   
 • 8 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag 
 • 28 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren
 • 213 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til beskæftigelsesministeren

 • 19 udvalgsmøder 
 • behandling af 22 lovforslag og 7 beslutningsforslag 
 • 9 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren
 • 432 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til beskæftigelsesministeren 
 • modtagelse af 17 deputationer

Høring om

 • førtidspensions- og fleksjobreformen, den 15. april 2015 

Beskæftigelsesudvalget havde møde med

 • Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. marts 2015
Emnerne var primært ungdomsarbejdsløshed og Danmarks politik til bekæmpelse heraf.

Desuden deltog et medlem af udvalget i en interparlamentarisk konference i Riga den 22.-23. februar 2015 i anledning af Letlands EU-formandskab.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.