Udenrigsudvalgets arbejde

Udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og udviklingspolitik er emnerne for arbejdet i Udenrigsudvalget. Regeringens holdning til og involvering i begivenheder i verden præger udvalgets dagsorden.

Større

Opgaver og ansvar

Dagsordenen for Udenrigsudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og dansk udviklingsbistand har ofte en fremstående plads i udvalgets arbejde. Arbejdet i regeringen på disse områder følges tæt af udvalget.
 
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med udenrigsministerens og udviklingsministerens forvaltning af regeringens udenrigspolitik, herunder udviklingspolitikken, og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget på udenrigsområdet
Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager det udenrigspolitiske, er ofte hovedaktiviteten i Udenrigsudvalget. I praksis sker den parlamentariske kontrol, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren, enten som § 20- spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler. 

Regeringen har ansvaret for at føre Danmarks udenrigspolitik. Det står i grundloven. Udenrigspolitikken er derfor sjældent underlagt større forlig og lovgivning i Folketinget. Udviklingsbistanden indgår dog som del af finanslovsforhandlingerne.

Fagministerium

Udenrigsministeriet er udvalgets fagministerium. Det betyder, at det område, Udenrigsudvalget dækker, primært varetages af Udenrigsministeriet. 

Ministeriet dækker både de traditionelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske områder og udviklingsbistanden. Ud over det centrale departement i København består Udenrigsministeriet af en række danske ambassader og konsulater over store dele af verden. 

Udenrigsministeriet yder også støtte til erhvervsfremme gennem Eksportrådet. Dette arbejde følges af Erhvervsudvalget. 

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for det udenrigspolitiske område, herunder udviklingspolitikken.

Det gælder for en stor gruppe frivillige organisationer, foreninger, ngo’er, tænketanke, forskningsinstitutioner og internationale organisationer. Danske faglige organisationer kan også have en interesse i spørgsmål, der behandles i udvalget.

Organisationer og borgere har mulighed for at få foretræde for Udenrigsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort. 


Forskellen på Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn

Det Udenrigspolitiske Nævn, ofte omtalt som blot Nævnet, og Udenrigsudvalget arbejder begge med udenrigspolitik, men opgaverne er forskellige. Ifølge grundloven skal regeringen rådføre sig med Nævnet i sager af større udenrigspolitisk rækkevidde, hvor det er Udenrigsudvalgets primære opgave at behandle lov- og beslutningsforslag og føre parlamentarisk kontrol.
Se mere om Det Udenrigspolitiske Nævn

Besøg fra udlandet

Repræsentanter for andre lande, f.eks. ministre og andre politikere, udenlandske organisationer og foreninger m.v., besøger hvert år Udenrigsudvalget. Disse besøg er med til at give udvalget yderligere internationale input til arbejdet. 

Studieture og internationale møder

Besigtigelsesture og studieture primært til udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Udenrigsudvalget. En besigtigelsestur er typisk af godt en uges varighed, og den har ofte til formål at give udvalget et førstehåndsindtryk af bistanden til et af Danmarks udviklingspolitiske prioritetslande. 

Studieture er for en delegation af udvalgsmedlemmer med det formål at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. 

Derudover deltager medlemmer af udvalget løbende i forskellige internationale konferencer, f.eks. i regi af Verdensbanken og IMF (Den Internationale Valutafond), FN,  EU og OECD.

 • 16 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag og 0 beslutningsforslag
 • 18 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 183 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 2 deputationer
 • 25 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalget havde i folketingsåret fokus på Danmarks rolle i et internationalt samarbejde præget af tiltagende ustabilitet, stormagtsrivalisering og manglende respekt for menneskerettigheder. Det gælder ikke mindst Ruslands invasion af Ukraine og behovet for fortsat støtte til Ukraines kamp for frihed og respekt for folkeretten. Derudover beskæftigede udvalget sig indgående med rammerne for Danmarks udviklingspolitik og humanitære indsatser og regeringens overordnede udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og initiativer.
 
Møder
Udvalget havde en række møder om udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og udviklingspolitiske temaer med både danske og internationale besøgende:
 • Den 17. januar 2023 mødtes udvalget med en delegation fra FN’s udviklingsprogram (UNDP) med fokus på situationen i Ukraine og Moldova. På mødet var der særlig fokus på UNDP’s kriserespons i Ukraine og mulighederne for langsigtet genopbygning af landet. 
 • Udvalget besøgte FN-byen i København den 1. marts 2023. Under besøget mødtes udvalget med repræsentanter for FN’s 12 organisationer i København og drøftede bl.a. FN’s verdensmål og FN’s betydning for Danmarks indsatser i verdens brændpunkter. Derudover besøgte udvalget UNICEF’s humanitære varelager, som er verdens største af sin slags.
 • Den 27. april 2023 mødtes udvalget med seks ambassadører fra Latinamerika med fokus på dansk udenrigspolitik og potentialet for et styrket samarbejde om bl.a. handel, klima og sikkerhed.
 • Udvalget mødtes den 4. maj 2023 med Maria Guevara, medicinsk generalsekretær i Læger Uden Grænser, til en drøftelse af tendenser vedrørende humanitære indsatser, klimabeskyttelse og behovet for at styrke globale sundhedsindsatser og et globalt pandemiberedskab.
 • Ugandas udenrigsminister, Jeje Odongo, besøgte udvalget den 11. maj 2023, hvor det bilaterale forhold mellem Danmark og Uganda, herunder et samarbejde om menneskerettigheder og samarbejde om håndteringen af globale udfordringer blev drøftet.
 • Udvalget mødtes den 14. maj 2023 med international chef hos Institut for Menneskerettigheder Mette Thygesen om international folkeret og presset mod menneskerettigheder.
 • Udvalget mødtes den 7. juni 2023 med en gruppe oppositionspolitikere fra Georgien, hvor spørgsmålet om Georgiens EU- og NATO-medlemskab og den demokratiske situation i Georgien blev drøftet.
 • Udvalget havde den 9. juni 2023 besøg af Pakistans viceudenrigsminister, Hina Rabbani Khan, hvor der bl.a. var fokus på situationen i Afghanistan og potentialet for et styrket bilateralt samarbejde inden for den grønne omstilling, frihandel m.v.
 • Den 19. juni 2023 mødtes udvalget med FN’s udviklingsprograms (UNDP) øverste chef, Achim Steiner, til en drøftelse af behovet for danske investeringer. 

Tekniske gennemgange
Udvalget har løbende fået forskellige tekniske gennemgange og briefinger fra ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Det gælder såvel teknisk gennemgang af regeringens finanslovsforslag som spørgsmål om Danmarks engagement og strategier i forhold til konkrete lande og regioner, herunder bl.a. Afghanistan, Sahel og Uganda.
 
Rejser
Et medlem af udvalget deltog i FN’s Kvindekommissions 67. samling i New York i perioden den 5.-10. marts 2023, hvor der også var deltagelse fra Ligestillingsudvalget og SRSR-netværket. Det overordnede tema var digitalisering og ligestilling, herunder hvordan uddannelse af kvinder og piger i den digitale tidsalder kan bidrage til ligestilling. Medlemmerne mødtes også med en række organisationer og tænketanke, som arbejder for kvinders rettigheder, herunder retten til sikker og lovlig abort.
 
Udvalget var på studierejse til Uganda i dagene den 6.-11. marts 2023. Formålet var at give udvalget indsigt i Danmarks udviklingssamarbejde med Uganda, hvor Danmark er engageret med en bred vifte af instrumenter. Udvalget fokuserede særlig på Ugandas rolle som værtsland for mere end 1,5 mio. flygtninge fra nabolandene og Danmarks arbejde for at sikre uddannelse for børn og unge. Udvalget besøgte også flere danske projekter inden for klima, privatsektorudvikling og kvinder og pigers rettigheder. Endelig mødtes 
udvalget med repræsentanter for Ugandas regering, parlament og civilsamfund, hvor der særlig blev sat fokus på menneskerettigheder og demokrati, herunder behovet for at sikre lgbt+-personers rettigheder.
 
Tre medlemmer af udvalget deltog i forårsmøderne i IMF, Den Internationale Valutafond, og Verdensbanken, der fandt sted i Washington, D.C., den 9.-.13. april 2023. Her deltog medlemmerne i en interparlamentarisk konference. Derudover mødtes de med en række amerikanske tænketanke med fokus på det kommende amerikanske præsidentvalg og dets betydning for amerikansk udenrigspolitik og forholdet til Europa og USA's fortsatte støtte til Ukraine.
 • 20 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 24 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 267 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 32 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalgets aktiviteter var i folketingsåret præget af et internationalt samarbejde i opbrud, tiltagende ustabilitet og afledte konsekvenser af covid-19. Særlig Vestens tilbagetrækning fra Afghanistan og Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 satte aftryk på udvalgets arbejde. Med krigen i Ukraine og et skærpet trusselsbillede for Europa og Danmark behandlede udvalget bl.a. Sveriges og Finlands ansøgning om medlemskab af NATO og mødtes med internationale partnere for at drøfte Danmarks støtte til Ukraine. Derudover beskæftigede udvalget sig med rammerne for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære indsatser, som udgør et vigtigt dansk bidrag til den internationale indsats i forhold til bl.a. FN’s verdensmål, den globale klimakrise, tvungen fordrivelse, sårbare grupper og voksende humanitære behov. 

 

Konference
Den 24. marts 2022 var udvalget medvært for en konference om Danmarks indsats for at fremme kvinder og pigers rettigheder og bekæmpe kønsbaseret vold i konflikter og humanitære kriser. Ud over ministeren for udviklingssamarbejde deltog også generalsekretærer fra en række centrale danske civilsamfundsorganisationer. 

 

Møder
Udvalget har i løbet af folketingsåret haft en række møder om forskellige udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og udviklingspolitiske temaer:

 • Møder i løbet af folketingsåret med delegationer fra nationale parlamenter i Egypten, Litauen, Pakistan og Sydafrika samt det regionale parlament i Indiens Utter Pradesh-region med fokus på bilaterale forhold og internationale emner.
 • Møde med palæstinensisk menneskerettigheds-ngo om situationen i Østjerusalem den 6. oktober 2021. 
 • Ekspertmøde med forsker Marie Forestier, Amnesty International, og forsker Nadia Hardman, Human Rights Watch, om situationen i Syrien den 21. november 2021.
 • Møder med FN-chefer om FN’s indsats i Afghanistan og kvinder og pigers rettigheder under Talebanregimet den 10. marts og 3. maj 2022.
 • Møde med eksilpolitikere fra Afghanistan om den politiske opposition mod Taleban, kvinders rettigheder og den internationale indsats den 17. marts 2022.
 • Møde med eksilpolitikere fra Bangladesh om menneskerettigheder og den politiske situation i Bangladesh den 23. marts 2022.
 • Ekspertmøde med direktør for den internationale organisation for fredsopbygning, Interpeace, Scott Weber, om 20 års statsopbygning i Afghanistan og perspektiver for den internationale indsats i skrøbelige stater den 30. marts 2022.
 • Møde med United Nations Population Fund (UNFPA) og International Planned Parenthood Federation (IPPF), om ukrainske kvinder og pigers rettigheder den 12. maj 2022. 
 • Møde med FN’s Women’s eksekutivdirektør, Sima Bahous, om samarbejdet mellem FN og Danmark for at fremme kvinder og pigers rettigheder den 18. maj 2022.
 • Møde med Iain Stewart, Storbritanniens minister for Skotland om situationen i Skotland den 24. maj 2022.
 • Møde med FN’s særlige repræsentant for seksuel vold under konflikter, Pramila Patten, om indsatsen for at forebygge, behandle og undersøge seksuel vold i Ukraine den 24. juni 2022.
 • Møde med religiøse ledere fra Mellemøsten og Nordafrika om interreligiøs dialog, fredelig sameksistens mellem religioner og forebyggelse af ekstremisme den 29. september 2022.

 

Beretning
Udvalget afgav den 3. oktober 2022 beretning om tre daværende ministres diplomatiske forbindelser i Den Dominikanske Republik (beretning af almen art, nr. 31). Et flertal i udvalget fandt det uacceptabelt, at de tre daværende ministre i 2018 havde holdt møder med repræsentanter for en udenlandsk regering uden inddragelse af Udenrigsministeriet, og opfordrede de tidligere ministre til at oplyse Folketinget om indholdet af samtalerne. Et mindretal i udvalget noterede sig, at udenrigsministeren allerede var blevet tilbudt en orientering om møderne, men erklærede sig enig i, at møderne ikke skulle have været holdt, uden at man forinden havde orienteret Udenrigstjenesten.

 

Rejser
Den 24. og 25. marts 2022 besøgte fem udvalgsmedlemmer Paris med fokus på fransk udenrigs- og sikkerhedspolitik i forhold til Sahelregionen, hvor Danmark er engageret diplomatisk, sikkerhedspolitisk og bistandsmæssigt. Derudover mødtes udvalget med OECD for at drøfte udviklingspolitiske emner i relation til bl.a. Sahel, klima og flygtninge.

Medlemmer af udvalget rejste sammen med udenrigsministeren til Georgien fra den 30. marts til den 1. april 2022. Besøget gav udvalget et førstehåndsindtryk af situationen i Georgien med særligt fokus på de regionale dimensioner af konflikten mellem Rusland og Ukraine og truslen fra russiske tropper i Georgien. Udvalget besøgte bl.a. demarkationslinjen til en af de to udbryderregioner i Georgien, Sydossetien, og en lejr for internt fordrevne. 

Et medlem af udvalget deltog desuden i en international konference om religions- og trosfrihed, der fandt sted den 5. og 6. juli 2022 i London.

Endelig deltog medlemmer af udvalget virtuelt i internationale konferencer og møder, som grundet covid-19-restriktioner ikke muliggjorde fysisk deltagelse, herunder FN’s Kvindekommissions samling.

 • 36 udvalgsmøder
 • behandling 7 beslutningsforslag
 • 60 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 495 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • 73 skriftlige henvendelser til udvalget

I løbet af året mødtes udvalget med en række danske og udenlandske organisationer for at drøfte aktuelle konflikter og kriser rundtomkring i verden og menneskerettighedssituationen i forskellige lande. Desuden har en række andre emner som klimaforandringer/grøn omstilling/bæredygtighed og effekter af covid-19 i udviklingslande præget dagsordenen for udvalgets møder. 

Normalt er der hvert år en del rejseaktivitet i Udenrigsudvalget i form af studieture til udlandet og rejser til forskellige internationale konferencer, som et eller flere udvalgsmedlemmer deltager i. På grund af covid-19-pandemien gennemførte Udenrigsudvalget ingen rejser i folketingsåret 2020-21. 

Høring

Den 28. januar 2021 holdt Udenrigsudvalget en åben høring om Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, som blev aftalt mellem partierne i første halvdel af 2021. Formålet med høringen var at sætte fokus på de udfordringer, som den nye strategi skulle adressere, herunder bl.a. klimaforandringerne, migration og covid-19. Tilhørere deltog virtuelt.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Den 3. november 2020 holdt udvalget et lukket møde med Dansk Erhverv, FairTrade og Sv. Michelsen Chokolade om certificeringsordninger for FairTrade-mærket og bæredygtig chokoladeproduktion. Formålet var at opnå en fagligt dybere forståelse af arbejdet med chokoladeproduktion, herunder de konkrete udfordringer i forbindelse med mærknings- og certificeringsordninger og fremme af en bæredygtig produktion.

Udvalget holdt den 10. februar 2021 et lukket virtuelt temamøde om EU’s nye afrikastrategi og EU’s nye udviklingsinstrument, NDICI. I mødet deltog bl.a. Birgitte Markussen, delegationschef for EU’s delegation til Den Afrikanske Union. Formålet var at blive klogere på EU’s indsats i Afrika og EU’s kommende Afrikastrategi.

Som led i arbejdet med den nye danske udviklingspolitiske strategi holdt udvalget to lukkede temamøder for at få fagligt input forud for partiernes forestående forhandlinger med regeringen om strategien. Det første virtuelle temamøde fandt sted den 4. februar 2021 og havde fokus på migration og fordrivelse, demokratisk udvikling, retsbaserede samfund og kvinders ret til familieplanlægning. Det andet virtuelle temamøde fandt sted den 11. februar 2021 og havde fokus på klima og grøn omstilling og effekter af covid-19, inklusive fokus på global fattigdom, ulighed m.m. En række eksperter deltog i begge virtuelle temamøder. 

Den 16. marts 2021 mødtes udvalget virtuelt med et OECD-DAC-team, som i perioden fra den 8. til den 18. marts gennemførte en ekspertbedømmelse af Danmarks udviklingsbistand. Formålet med mødet var, at udvalgets medlemmer skulle interviewes af en gruppe udviklingspolitiske eksperter udvalgt af OECD med henblik på en vurdering af effekten af dansk udviklingsbistand. 

Udvalget holdt et lukket virtuelt temamøde om Syrien den 25. marts 2021. I mødet deltog Rune Friberg Lyme fra International Media Support samt to syriske reportere, Lina Chawaf Rozana og Karam Nachar Al-Jumhuriya. Formålet var at få sat fokus på vigtigheden af frie medier i konfliktområder som Syrien.

Organisationen Women for Justice mødtes virtuelt med udvalget om overgreb på yazidifolket i Sinjar i Irak, særlig kvinder og børn, begået af Islamisk Stat. Mødet fandt sted den 15. april 2021.

Den 21. september 2021 gav UNDP en virtuel briefing om sin strategiske indsats for tidlig genopbygning og stabilisering af Afghanistan med fokus ikke mindst på kvinders rettigheder. I briefingen deltog regionsdirektør Kanni Wignaraja, landechef for Afghanistan Abdallah Al Dardari og UNDP’s partnerskabsdirektør, Ulrika Modéer. 

Forkvinden for Myanmars tekstilforbund, Khaing Zar, fortalte udvalget om fagbevægelsens vilkår i Myanmar efter militærkuppet i februar 2021 på et møde den 22. september 2021. 

 

Teknisk gennemgang af: 

 • Rigsrevisionens beretning om klimabistand til udviklingslande som følge af Rigsrevisionens kritik af Danmarks klimabistand ved ministeren for udviklingssamarbejde den 25. februar 2021.

 

Beretning

Udenrigsudvalget afgav den 22. april 2021 beretning over beslutningsforslag B 89 om Taiwans genindtræden i World Health Assembly. Udvalget opfordrede regeringen til, at Danmark sammen med EU og øvrige ligesindede lande fortsat skulle arbejde for at lade Taiwan få observatørstatus i World Health Assembly. 
 
 • 11 temamøder, ekspertmøder og andre møder
 • 1 høring

 

Høringer

Konference den 29. oktober 2019 i Landstingssalen om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) i humanitære kriser.  Udenrigsudvalget afholdt konferencen i samarbejde med Folketingets Tværpolitiske Netværk for SRSR. Formålet med konferencen var at fremme et stærkere fokus på SRSR i danske humanitære indsatser.

Konferencen satte fokus på, hvordan forskellige aspekter inden for SRSR er relevante i humanitære kontekster, samt hvilke udfordringer og muligheder, der er for at respondere til de aktuelle behov - både på lokalt og globalt plan.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Åbent ekspertmøde den 7. november 2019 om Danmarks implementering af FN-sikkerhedsrådsresolution 1325 for Kvinder, Fred og Sikkerhed. Udenrigsudvalget arrangerede mødet i samarbejde med Oxfam IBIS. Formålet med ekspertmødet var at få en politisk drøftelse af de fremadrettede danske prioriterer i forbindelse med implementering af FN-sikkerhedsrådsresolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed.

Møde den 27. november 2019 med den tyrkiske journalist og forfatter Can Dündar om den aktuelle situation i Tyrkiet.

Møde den 3. december 2019 hos FN-organisationerne i FN-Byen på Marmormolen i København om vækst og involvering af privat finansiering i udviklingen af Afrika; migration, nærområder og svage stater; og arbejdet med verdensmålene med særligt fokus på klima og miljø.

Møde arrangeret af Christian Juhl (EL), Ramus Nordqvist (SF) og Sjudur Skaale (JF) den 14. januar 2020 med Dalai Lamas repræsentant, Sonam Frasi, hvor Udenrigsudvalget var inviteret til at deltage.

Møde den 15. januar 2020 med ministeren for udviklingssamarbejde om en faglig introduktion til udvalgets ressortområde til Udenrigsudvalget.

Møde den 27. februar 2020 med en delegation fra Ugandas parlament om udfordringer i relation til klimaforandringer, muligheder for samhandel samt bistand til landbrugssektoren.

Møde den 11. marts 2020 med uighur-aktivist Zumretay Arkin om den seneste udvikling i Østturkestan, læk af dokumenter, om brugen af genopdragelseslejre, tvangsarbejde og trusler mod eksil-uighurer.

Virtuelt møde den 15. maj 2020 med UNDP’s regionale direktør for Afrika, Ahunnah Eziakonwa om den aktuelle situation og håndtering af COVID-19 i Afrika syd for Sahara.

Møde den 27. august 2020 med UNDP’s assisterende administrator og chef for UNDP’s kontor for External Relations and Advocacy (BERA), Ulrika Modéer for at høre om UNDP’s arbejde under COVID-19 samt diskutere Danmarks rolle som donor af kernebidrag til UNDP.

Møde den 10. september 2020 med David Donat Cattin, generalsekretær for Parliamentarians for Global Action (PGA) om præsentation af PGS’s globale netværk af parlamentarikere der arbejder for en mere retfærdig, sikker og demokratisk verden.

Møde den 17. september 2020 med Nguyen Van Dei, vietnamesisk advokat og dissident om menneskerettigheder og tros- og religionsfrihed i Vietnam.

 

Rejser

Parlamentarikerkonference + Verdensbankens og IMF's årsmøder den 14. – 19. oktober 2019 i Washington. Et medlem af udvalget deltog.

Rejseaktivitet har været påvirket af den globale corona-pandemi. 

 
 • 18 udvalgsmøder
 • behandling af 4 beslutningsforslag
 • 25 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 254 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 1 deputation
 • 30 skriftlige henvendelser til udvalget 

Udenrigsudvalget holdt den 30. januar 2019 en høring om seksuel vold som krigsvåben. Formålet med høringen var at opnå en større indsigt i seksuel vold som våben i krig og væbnet konflikt. Høringen havde fokus på at belyse problemets omfang samt det tilknyttede internationale rammeværk. Der blev således drøftet, hvad der gøres for at stoppe brugen af seksuel vold som krigsvåben samt afbøde konsekvenserne heraf. Samtidig blev Danmarks mulige bidrag til bekæmpelse af seksuel vold i krig og væbnet konflikt diskuteret.

Derudover mødtes Udenrigsudvalget med:

 • advokat Gerard Horton fra Military Court Watch og advokat og socialarbejder Salwa Duaibis fra Women’s Centre for Legal Aid and Counseling  (WCLAC) om, hvilken rolle fængsling af børn og unge spiller for opretholdelse af den israelske besættelse, og hvordan børn og unge påvirkes af forfølgelse, arrestation, forhør og fængsling, den 29. november 2018
 • den israelske krigsveteran Yehuda Shaul fra organisationen Breaking the Silence om situationen i de israelsk besatte områder, den politiske udvikling i Israel i relation til dette og det stigende pres på det kritiske civilsamfund i både Israel og Palæstina, den 5. december 2018
 • kinesisk delegation fra den tibetanske provins Xizang om udviklingen i Tibet, den 5. december 2018
 • journalist Txell Bonet og advokat Adrià Font om menneskerettighedssituationen i Spanien, den 11. december 2018
 • Pierre Krähenbühl, generalkommissær for UNRWA (FNs hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten), om organisationens arbejde i forhold til den generelle flygtninge- og migrationskrise og UNRWA’s betydning for den overordnede stabilitet i Mellemøsten, den 24. januar 2019 
 • Phumzile Mlambo-Ngcuka, chefen for UN Women (FN's enhed for ligestilling og forbedring af kvinders forhold), om organisationens arbejde samt indholdet af mødet i FN’s Kvindekommission (CSW63), som fandt sted i marts 2019 i New York, den 25. januar 2019
 • Natalia Kanem, eksekutivdirektør for UNFPA (FN’s befolkningsfond) om de fortsatte udfordringer med at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, den 6. februar 2019
 • Institut for Menneskerettigheder om præsentation af instituttets årsberetning, den 10. april 2019

  Et eller flere udvalgsmedlemmer deltog i følgende rejser:
 • Besøg i Malawi med organisationen GAVI - The Vaccine Alliance den 21. - 24. januar 2019, hvor 1 medlem af udvalget deltog. Formålet med rejsen var via feltbesøg og møder med forskellige interessenter fra Malawis sundhedssektor at få indblik i, hvordan landets sundhedssystem fungerer.Møde i FN's Kvindekommission (CSW) den 10. - 15. marts 2019 i New York, hvor 2 medlemmer af udvalget deltog sammen med 4 medlemmer af Ligestillingsudvalget. Formålet med rejsen var at deltage i den årlige samling i FN's Kvindekommission (63. session), hvor hovedtemaet var sociale sikringsordninger og bæredygtig infrastruktur som middel til at fremme kvinders ligestilling.
 • 21 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 31 samrådsspørgsmål, heraf de fleste til udenrigsministeren.
 • 305 udvalgsspørgsmål, heraf de fleste til udenrigsministeren
 • modtagelse af 9 deputationer
 • 44 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring

 • Den 6. juni 2018 afholdt udvalget en høring om den såkaldte Magnitsky-liste for at belyse baggrunden for listen og mulighederne for at indføre tilsvarende lovgivning i Danmark.

Udenrigsudvalget havde møder med:

 • overlevende efter Hiroshima- og Nagasakibomberne den 28. juni 2018 om organisationen Peace Boats arbejde for at afskaffe atomvåben
 • den svenske Riksdags Udenrigsudvalg den 4. april 2018 
 • Institut for Menneskerettigheder den 10. april 2018 om præsentation af instituttets årsberetning
 • advokat Rosa Curling den 19. april 2018 om EU-dommen om fiskeriaftale mellem EU og Marokko
 • israeleren Shay Attias den 19. april 2018 i anledning af Israels 70 års fødselsdag
 • præsidenten for Den Internationale Røde Kors Komité, Peter Maurer, den 18. april 2018 om de vigtigste humanitære kriser og udfordringer i verden i 2018
 • FN's Nødhjælpschef, Mark Lowcock, den 21. marts 2018 om FN’s og det internationale samfunds håndtering af store humanitære kriser 
 • FN's landechef i Myanmar, Knut Ostby, den 20. marts 2018 om en opdatering på og analyse af situationen i Myanmar
 • Sydkoreas ambassadør den 17. januar 2018 om situationen på den koreanske halvø
 • tidligere IS-fange og Sakharov-prismodtager Lamiya Bashar den 12. december 2017 om hendes arbejde for fremme af menneskerettigheder
 • professor Ole Wæver, KU, den 9. november 2017 om hans arbejde med freds- og konfliktløsning
 • delegation fra Sydkoreas parlament den 9. oktober 2017 om bl.a. situationen på den koreanske halvø

Andre møder

 • Teknisk embedsmandsbriefing den 5. oktober 2017 om bl.a. Udenrigsministeriets strategiske arbejde med anti-korruption i udviklingssamarbejdet
 • Udvalget mødtes i løbet af året med udviklingsministeren for at drøfte udkast til landepolitikpapir for Somalia 2018-2023, udkast til landepolitikpapir for Etiopien 2018-2022 og udkast til landepolitikpapir for Afghanistan 2018-2020.  

Et eller flere medlemmer deltog i følgende rejser:

 • Den 1. marts 2018 deltog 3 medlemmer af udvalget i konferencen SheDecides, som var arrangeret af Danmark i samarbejde med bl.a. Sydafrikas regering og UNFPA, FN’s befolkningsfond. På konferencen var især unges seksuelle og reproduktive rettigheder på dagsordenen. Deltagerne fra Folketinget indgik i udviklingsministerens delegation og var derfor også inviteret til at deltage i et særligt i et særligt program, som var tilrettelagt for ministeren den 2. og 3. marts.
 • 7 medlemmer af udvalget besøgte Israel og Palæstina den 4.-9. marts 2018 for at få indblik i den aktuelle situation i regionen, herunder den økonomiske og demokratiske udvikling samt menneskerettigheder og sikkerhed, mulighederne for dialog, samarbejde og fred mellem Israel og Palæstina. Derudover besøgte delegationen danskstøttede projekter i området.
 • Den 12.-16. marts 2018 deltog 4 medlemmer af udvalget i den årlige samling i FN's Kvindekommission (62. session), som fandt sted i New York. Hovedtemaet var udfordringer og muligheder i forbindelse med bestræbelserne på at opnå ligestilling for og styrkelse af kvinder og piger på landet. Derudover blev status på kvinders adgang til medier og informations- og kommunikationsteknologi som instrument til fremme af kvinders muligheder evalueret.
 • Den 23.-26. april 2018 foretog 5 medlemmer af udvalget en studietur til Ukraine. Formålet med besøget var at opnå dybere indsigt i den politiske udvikling i Ukraine, dels i forhold til reformprocesserne inden for anti-korruption og decentralisering samt i forhold til civilsamfundet, dels i forhold til konflikten i det østlige Ukraine mellem regeringsstyrker og de russisk-sindede separatister. Besøget gav mulighed for politiske møder i Kiev, herunder i parlamentet, og et besøg i området på og nær kontaktlinjen i det østlige Ukraine.
 • Et medlem af udvalget deltog den 7. juni 2018 i en inter-parlamentarisk konference i Bruxelles om EU og Vestsahara. 
 • Et medlem af udvalget deltog i valgobservation i Mexico i forbindelse med præsident- og parlamentsvalget den 1. juli 2018.
 • Den 16.-18. juli 2018 i New York deltog 3 medlemmer af udvalget i det årlige møde i FN's Politiske Højniveauforum for Bæredygtig Udvikling (HLPF). Omdrejningspunktet for mødet var 47 landes frivillige gennemgang af arbejdet med opfølgning på verdensmålene på nationalt plan.
 • Den 12.-16. september 2018 deltog 3 medlemmer af udvalget i en felttur til Uganda. Formålet med turen var sammen med FN’s befolkningsfond, UNFPA, at få indblik i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Uganda, herunder befolkningsdynamikker, adgang til prævention, bekæmpelse af børneægteskab, og fremme af mødresundhed - både i et udviklingsperspektiv og i en flygtningesammenhæng. Der blev også set på fremskridt og forventninger til fremtiden. 

Udenrigsudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 24 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 50 samrådsspørgsmål, heraf de fleste til udenrigsministeren.
 • 341 udvalgsspørgsmål, heraf de fleste til udenrigsministeren
 • modtagelse af 4 deputationer
 • 50 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Et eller flere medlemmer deltog i følgende rejser:

 • workshop for parlamentarikere den 3. - 6. oktober 2016 arrangeret i forbindelse med Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds (IMF) årsmøder i Washington. Under workshoppen blev der debatteret emner som fattigdomsbekæmpelse, bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, finansiel stabilitet og klimaforandringer.
 • PGA/ICC-konference den 9. - 10. december 2016 i Dakar, Senegal. På dagsordenen for konferencen var emner, som relaterer sig til kampen mod straffrihed, menneskerettigheder og forebyggelse af større forbrydelser af international rækkevidde.
 • udvalgsrejse til Etiopien og Kenya den 6. - 10. marts 2017 for at studere en række emner i relation til udvalgets arbejde, herunder Etiopien som central aktør på Afrikas Horn, Den Afrikanske Union, migrations- og flygtningesituationen, bekæmpelse af radikalisering, sikkerhed/pirateri, situationen i Somalia samt udviklingen i landene og danske udviklingsprojekter.
 • den årlige samling i FN's Kvindekommission den 13. - 17. marts 2017 i New York. Hovedtemaet var "Women's economic empowerment in the changing world of work". Derudover blev implementering af SDG-målet for piger og kvinder evalueret.
 • en 2-dages konference for parlamentarikere den 17. - 21. april 2017 i Washington. Konferencen fandt sted i forbindelse med Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds (IMF) forårsmøder, der også omfattede en række møder og arrangementer. Blandt emnerne for konferencen var økonomisk vækst gennem jobskabelse, klima- og energipolitik, korruptionsbekæmpelse og håndtering af de økonomiske og sociale følger af migration.
 • møde i FN's Højniveauforum for Bæredygtig Udvikling (HLPF) den 17. – 19. juli 2017 i New York. Formålet med at deltage i mødet var at følge Danmarks afrapportering om arbejdet med at implementere 6 af de 17 verdensmål (1. Afskaffelse af fattigdom, 2. Stop sult, 3. Sundhed og trivsel, 5. Ligestilling mellem kønnene, 9. Industriel innovation og infrastruktur og 14. Livet i havet).
 • rejse til Myanmar den 29. august - 1. september 2017 arrangeret af GAVI. Formålet med rejsen var via møder med forskellige interessenter fra Myanmars sundhedssektor at få indblik i, hvordan landets børnevaccinationsprogram fungerer, og hvilken betydning det har for befolkningen.
 • Udvalget holdt den 1. juni 2017 en høring om danske investorers ansvar og handlemuligheder i forhold til investeringer i virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser.

Udenrigsudvalget havde derudover møder med

 • Globalt Fokus den 13. oktober 2016
 • Mrs. Aminatou Haidar, Vestsahara, den 4. november 2016
 • Yehuda Shaul, Breaking the Silence, den 14. december 2016
 • advokat Manuel Devers om EU-dom om handelsaftale mellem EU og Marokko den 26. januar 2017
 • særlig rådgiver Shelley Moorhead om De Vestindiske Øer den 22. marts 2017
 • højtstående religiøse repræsentanter fra Indonesien den 23. marts 2017
 • Institut for Menneskerettigheder den 30. marts 2017
 • UNDP's direktør for Climate Change and Disaster Risk Reduction, Jo Scheuer, den 25. april 2017
 • international menneskerettighedsadvokat Enrique Santiago om fredsprocessen i Colombia den 25. april 2017
 • tyrkisk redaktør og journalist Can Dündar den 28. april 2017
 • UNDP's regionale direktør for Afrika, Abdoulaye Mar Dieye, den 12. september 2017
 • højtstående delegation fra Nepal den 28. september 2017

Emnerne for møderne var aktuelle konflikter og kriser rundt omkring i verden og om menneskerettighedssituationen i forskellige lande. 

 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 54 samrådsspørgsmål til henholdsvis udenrigsministeren, kulturministeren, erhvervs- og vækstministeren
 • forsvarsministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren. 
 • 380 udvalgsspørgsmål til henholdsvis udenrigsministeren, finansministeren, udlændinge-, integrations- og boligministeren og erhvervs- og vækstministeren 
 • modtagelse af 11 deputationer
 • 46 skriftlige henvendelser til udvalget 

Høringer om

 • "FN’s nye verdensmål" den 26. oktober 2015 
 • "Kultur og udvikling" i samarbejde med Kulturudvalget den 30. marts 2016

Udenrigsudvalget havde møder med 

 • menneskerettighedsforkæmpere fra Libanon, Tyrkiet og Egypten, den 8. oktober 2015
 • gæster fra den moderate syriske opposition, den 5. november 2015
 • NGO Monitor, den 9. december 2015                 
 • Salih Muslim, leder af det syriske, prokurdiske PYD-parti, den 20. januar 2016
 • UNRWA's generalkommissær, Pierre Krähenbühl, den 5. februar 2016
 • OECD DAC Peer Review Team om Danmarks udviklingsarbejde, den 11. februar 2016
 • Muhanned Qafesha, Shuhada Street, den 23. februar 2016
 • UNDP´s Administrator, Helen Clark, den 9. marts 2016
 • Polisario, Vestsahara, den 17. marts 2016
 • repræsentanter for Mobaderoon, Syrien, den 17. marts 2016
 • Malis udenrigsminister, Mr. Diop, den 31. marts 2016
 • delegation for Rojava den 6. april 2016
 • UNAIDS´ direktør Michel Sidibé og Annie Lennox, den 17. maj 2016
 • Præsidenten for Den Afrikanske Udviklingsbank, Akinwumi Ayodeji Adesina, den 7. juni 2016
 • repræsentant fra CIJA (Commission for International Justice and Accountability), den 15. september 2016
 • Verdensbankens vicerepræsident for udviklingsfinansiering, Axel van Trotsenburg, den 15. september 2016
Emnerne var aktuelle konflikter og kriser rundt omkring i verden og om menneskerettighedssituationen i forskellige lande. 

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

 • Verdensbankens felttur til Indonesien den 1.-4. februar 2016 om Verdensbankens og IMF's arbejde på landeniveau og indblik i, hvordan Indonesiens nationale udviklingsplan fungerer
 • studietur til Mail den 6.-11. marts 2016 om Danmarks indsats i Mali og den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Mali med relevans for Europa og dermed Danmark i relation til flygtninge- og migrationsstrømme
 • Møde i FN’s Kvindekommission den 14.-18. marts 2016 i New York om sammenhængen mellem bæredygtig udvikling og styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder
 • GLOBSEC 2016, den 15.-17. april 2016 i Bratislava, Slovakiet, om bl.a. NATO-topmødet i Warszawa i juli 2016 og EU's fremtid i lyset af Storbritanniens eventuelle udtræden af EU 
 • workshop for parlamentarikere den 3.-7. oktober 2016 i Washington om bl.a. fattigdomsbekæmpelse, finansiel stabilitet og klimaforandringert
 • teknisk briefing om Udenrigsministeriets antikorruptionsarbejde, den 8. juni 2016
 • 9 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 2 beslutningsforslag 
 • 11 samrådsspørgsmål til henholdsvis handels- og udviklingsministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren 
 • 180 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren 
 • modtagelse af 7 deputationer
Se Folketingets årsberetning

Høringer om 

 • "Omskæring af drenge – hvad med rettighederne?" den 22. oktober 2014 (i samarbejde med Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder)
 • "Religionsfrihed og forfulgte kristne" den 12. november 2014 og 
 • "Dansk udviklingsbistand – hvad virker, og hvad virker ikke?" den 27. januar 2015 

Udenrigsudvalget havde møder med 

 • repræsentanter for FN og Verdensbanken
 • danske ngo’er
 • udenlandske ngo’er
 • udenlandske ministre og parlamentarikere m.v.
Emnerne var aktuelle konflikter og kriser rundt om i verden og menneskerettighedssituationen i forskellige lande.

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i 

 • Verdensbankens årsmøde i Washington D.C. den 8.-10. oktober 2014
 • Crans Montana Forums sikkerhedskonference i Genève den 15.-17. oktober 2014
 • en konference i Madrid om Vestsahara den 14.-16. november 2014
 • et møde i FN’s Kvindekommission i New York den 9.-20. marts 2015 og
 • en konference i Colombia om politiske fanger den 20.-22. marts 2015
Se Udenrigsudvalgets samlede rejseaktivitet 

 • 1 udvalgsmøde
 • 6 samrådsspørgsmål til udenrigsministeren
 • 91 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren
 • modtagelse af 2 deputationer

Udenrigsudvalget havde møder med 

 • repræsentanter for FN og Verdensbanken
 • udenlandske ngo’er 
 • udenlandske ministre og parlamentarikere m.v.
 
Emnerne var aktuelle konflikter og kriser rundt om i verden og menneskerettighedssituationen i forskellige lande.
Desuden deltog et par udvalgsmedlemmer i en konference om religionsfrihed den 17.-19. september 2015 i New York.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Regeringen
Regeringen er landets udøvende magt. Regeringen består af en række ministre og har til opgave at regere landet efter de love, som Folketinget har vedtaget.
Udvalgsmedlemmer
I de fleste af Folketingets faste (stående) udvalg er der 29 udvalgsmedlemmer. I Udvalget til Valgs Prøvelse, Finansudvalget og Indfødsretsudvalget er der 17 medlemmer. I Udvalget for Forretningsordenen er der 21 medlemmer.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.