Forsvarsudvalgets arbejde

Forsvarets organisering, suverænitetshåndhævelse, redningsberedskab og Danmarks deltagelse i internationale militære missioner. Det er nogle af de emner, Forsvarsudvalget arbejder med.

Større

Opgaver og ansvar

Arbejdsområdet for Forsvarsudvalget spænder bredt. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til det danske forsvar og redningsberedskab. 

Emnerne for Forsvarsudvalgets arbejde kan f.eks. være:
 
 • spørgsmål om, hvordan forsvaret og redningsberedskabet skal organiseres
 • hvordan suverænitetshåndhævelsen i de forskellige dele af kongeriget skal foregå
 • om Danmark skal bidrage militært ved internationale missioner

Opgaverne og ansvaret kan deles op i to hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som hører til under udvalgets sagsområde
 • parlamentarisk kontrol med forsvarsministerens forvaltning af regeringens forsvarspolitik og med regeringens efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget på forsvarsområdet

Danskere på internationale missioner

Forsvarsudvalget behandler bl.a. forslag om at sende danske militære enheder ud på internationale missioner. Det gør udvalget, fordi der står i grundloven, at Folketinget skal godkende det, hvis der skal indsættes danske soldater uden for kongerigets grænser.
 
Ønsker regeringen at sende det danske forsvar ud på internationale opgaver, skal den fremsætte et beslutningsforslag herom i Folketinget.
 
Eksempler på internationale opgaver er: 
 • det danske forsvars deltagelse i kampen mod Islamisk Stat i Irak og Syrien
 • Danmarks mangeårige deltagelse i den NATO-ledede mission i Afghanistan

Kontrol af regeringens forsvarspolitik

Parlamentarisk kontrol med, hvordan regeringen varetager forsvarspolitikken, er den anden hovedaktivitet i Forsvarsudvalget.
 
I praksis foregår den parlamentariske kontrol især, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til forsvarsministeren eller andre ministre som enten:
 
 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler


Læs mere om udvalgenes arbejde

Nordisk-baltisk samarbejde

Forsvarsudvalgene i de nordiske og baltiske lande samt Polen mødes også i et årligt interparlamentarisk forum. 
Landene er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen, Tyskland og Polen.

På møderne drøftes nordiske og baltiske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner af fælles interesse. Værtskabet går på skift, og værtslandet fastlægger den konkrete dagsorden.
 
Folketingets Forsvarsudvalg var sidst vært for mødet i maj 2016, hvor repræsentanterne for de 10 landes forsvarsudvalg mødtes på Bornholm.

Fagministerium

Forsvarsministeriet er udvalgets politiske fagministerium, hvilket betyder, at det område, Forsvarsudvalget dækker, primært varetages af Forsvarsministeriet.
 
Ud over det centrale departement består Forsvarsministeriet af en række myndigheder såsom:
 
 • Værnsfælles Forsvarskommando
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Beredskabsstyrelsen
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
Læs om Forsvarsministeriet

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for det forsvarspolitiske område. Det gælder ikke mindst de faglige organisationer, som forsvarets ansatte er organiseret i. 
Foreninger for forsvarets tidligere ansatte, som f.eks. en række forskellige veteranforeninger, er eksempler på organisationer, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende forsvaret og forsvarets ansatte. 
Sikkerheds- og forsvarspolitiske emner i bred forstand er også interessant for en række frivillige eller private organisationer. Atlantsammenslutningen og de forskellige fredsbevægelser kan nævnes som eksempler.

De forskellige organisationer og borgere i almindelighed har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Forsvarsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

Læs om, hvordan man kontakter Forsvarsudvalget

Interparlamentarisk samarbejde

Forsvarsudvalget samarbejder med udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske udvalg fra parlamenterne i en række andre lande.
 
Det interparlamentariske samarbejde foregår f.eks. på halvårlige møder mellem repræsentanter for EU-landenes parlamenters udvalg. Møderne ledes af det parlament, som har formandskabet det halvår.

Studieture

Besigtigelsesture og studieture er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Forsvarsudvalget.
Forsvarsudvalget tager typisk på 1-2 dages besøg hos forsvarets forskellige enheder i Danmark, hvor udvalgets medlemmer får et indtryk af de opgaver, forsvaret løser, og hvilke udfordringer, forsvaret står over for.
 
Studieture kan også gå til andre lande, hvor udvalget ser og hører om, hvordan det pågældende land har organiseret sit forsvar, og hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer det står over for.
 • 11 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 4 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 153 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 12 deputationer
 • 56 skriftlige henvendelser til udvalget
Arbejdet i udvalget var præget af den sikkerhedspolitiske situation som følge af krigen i Ukraine og det nye forsvarsforlig, der medfører et væsentlig øget forsvarsbudget. Samtidig havde udvalget fokus på sagen om anskaffelse af et nyt artillerisystem, hvor der bl.a. blev holdt åbne samråd i både Finansudvalget og Forsvarsudvalget. 
Mindre delegationer fra udvalget foretog desuden et par udvalgsrejser i foråret 2023 til Norge, Berlin og Tallinn.
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
 
 • Den 17. januar 2023 tog en række af udvalgets medlemmer imod knap 100 nyudnævnte premierløjtnanter fra Hærens Officersskole, som fik en rundvisning på Christiansborg og efterfølgende drøftede dansk forsvarspolitik med udvalgsmedlemmerne.
 • Den 10. marts 2023 tog udvalget til Flyvestation Skrydstrup, i forbindelse med at en gruppe amerikanske F-35-kampfly var på besøg på flyvestationen. Her fik udvalgsmedlemmerne en orientering om det danske kampflyprojekt, og de overværede de amerikanske fly i aktion i luften.
 • Den 27. april 2023 arrangerede udvalget et ekspertmøde i samarbejde med Folk & Sikkerhed, hvor en række eksperter og repræsentanter for Forsvarets personelforeninger gav deres syn på de forsvarspolitiske opgaver og udfordringer, og hvilke politiske beslutninger der skal træffes i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.
 • Den 4. maj 2023 mødtes udvalget med Finansudvalget, Statsrevisorerne og Rigsrevisor og drøftede en række revisionsberetninger, der kritiserede økonomistyringen på Forsvarsministeriets område.
 • Den 25. september 2023 besøgte en række af udvalgets medlemmer Flyvestation Skrydstrup, hvor de blev orienteret om det igangværende projekt med at uddanne ukrainsk personel til at flyve de danske F-16-fly, som doneres til Ukraine.
 • Den 29. september 2023 tog udvalgets formand imod en delegation fra Vietnams parlament. Den internationale sikkerhedspolitiske situation og de dansk-vietnamesiske relationer blev drøftet.
 
Rejser
En delegation fra udvalget rejste den 16.-18. april 2023 til Norge, hvor den dels holdt møder med det norske forsvarsministerium og Stortingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg i Oslo om norsk forsvarspolitik, dels besøgte forsvarsindustrivirksomheden Kongsberg lidt uden for Oslo og Ørland Flybase ved Trondheim, hvor Norges F-35-kampfly er stationeret. Den 14.-16. maj 2023 deltog en delegation fra udvalget i det årlige møde for forsvarsudvalgene fra parlamenterne i de nordiske og de baltiske lande, Polen og Tyskland. Mødet foregik i Berlin, og den sikkerhedspolitiske situation i Østersøområdet blev drøftet i lyset af krigen i Ukraine. En delegation fra udvalget deltog i en studietur til 
Tallinn, Estland, den 21.-23. maj 2023 arrangeret i et samarbejde mellem Estlands ambassade og IDA militærteknik (et netværk af fagfolk og andre interesserede i forsvarsteknologi), hvor der var fokus på cybersikkerhed.
 
 • 16 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 17 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 357 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 2 deputationer
 • 38 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget beskæftigede sig gennem folketingsåret med en række forskellige forsvarsrelaterede emner. Det gjaldt eksempelvis FE-Kommissionen, PFAS/PFOS-forurening på forsvarets arealer, støjmålinger ved Flyvestation Skrydstrup, sikkerhedspolitik i Arktis, ophævelsen af forsvarsforbeholdet og krigen i Ukraine.

Høringer
Udvalget har tidligere arrangeret forsvars- og sikkerhedspolitiske konferencer sammen med oplysningsforeningen Folk & Sikkerhed. Det skete også den 26. november 2021, hvor udvalget og foreningen var vært for en konference, der satte fokus på Forsvarets fremtid. Der var oplæg fra bl.a. forskningsverdenen, personelorganisationer og forsvarsindustrien.
Den 23. marts 2022 arrangerede udvalget en høring i samarbejde med Center for Militære Studier ved Københavns Universitet om NATO’s rolle i Arktis. Der var oplæg fra både indenlandske og udenlandske eksperter om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis, og hvilken rolle NATO og Danmark spiller og skal spille i regionen.
Den 25. maj 2022 holdt udvalget i samarbejde med Folk & Sikkerhed en høring om det danske forsvarsforbehold forud for folkeafstemningen om ophævelse af forbeholdet, som skulle finde sted kort tid efter. Der var oplæg om indholdet i forsvarsforbeholdet, og hvilken betydning forbeholdet havde for dansk forsvarspolitik.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Udvalget havde i løbet af folketingsåret en række møder med fokus på forskellige forsvarspolitiske emner.

 • Den 12. oktober 2021 mødtes en række af udvalgets medlemmer med undervisere og dimittender fra Forsvarsakademiet, hvor der blev drøftet forsvarspolitik.
 • Den 20. januar 2022 kom Tysklands ambassadør i Danmark til møde i udvalget, hvor der blev drøftet dansk-tysk forsvarssamarbejde i bl.a. NATO- og EU-regi, og hvordan relationerne kunne styrkes. 
 • Den 10. februar 2022 havde udvalget et møde med to eksperter, Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet og Bjarne Strobel fra Københavns Universitet om forureningen med PFOS/PFAS på forsvarets arealer. Mødet var en opfølgning på et samråd om og en teknisk gennemgang af samme emne, som udvalget havde haft tidligere i folketingsåret.
 • Den 17. marts 2022 holdt udvalget i samarbejde med Folk & Sikkerhed et miniseminar for udvalgets medlemmer med en række forskere, andre eksperter, personelorganisationer m.fl. om situationen for det danske forsvar. Her drøftedes emner som den sikkerhedspolitiske situation og truslerne mod Danmark, den forsvarspolitiske udvikling i dansk nærområde, udviklingen af dansk forsvarspolitik gennem de senere år og Forsvaret som en militær organisation set fra personelsynspunkter.
 • Den 11. august 2022 var udvalget vært for et møde med forsvarsministrene fra Ukraine og Storbritannien om krigen i Ukraine.

Teknisk gennemgang
Den 7. december 2021 gav miljøministeren udvalget en teknisk gennemgang af situationen, i forbindelse med at man havde fundet ud af, at en række af forsvarets arealer var forurenet med stofferne PFOS og PFAS. 

Rejser
Den 3. november 2021 tog udvalget sammen med Dansk Erhverv på besøg hos en række virksomheder i hovedstadsområdet, som producerer produkter, der kan anvendes i forsvarssammenhæng.
Udvalget arrangerede derefter en lignende tur sammen med Dansk Industri, hvor en række nordjyske forsvarsindustrielle virksomheder blev besøgt den 28. januar 2022.
En måned senere, den 28. februar 2022, tog udvalget igen på virksomhedsbesøg, idet det sammen med Danske Maritime besøgte en række virksomheder på Fyn, der gerne vil levere til Forsvaret på det maritime område.
Den 6. maj 2022 tog en række af udvalgets medlemmer sammen med forsvarsministeren til Letland, hvor de besøgte de udsendte danske styrker.
En række af udvalgets medlemmer tog med forsvarsministeren til Bruxelles den 3. juni 2022, hvor de besøgte NATO’s hovedkvarter. Forsvarsministeren havde inviteret udvalget på studietur til Bruxelles for at besøge NATO-hovedkvarteret forud for NATO topmødet i Madrid ultimo juni. Under besøget var der oplæg om NATO som organisation og de forventede beslutninger på topmødet, om processen for evaluering af allieredes bidrag samt nye udviklingsområder i NATO som hybrid krigsførelse og ny teknologi.

 
 • 19 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 29 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 338 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 29 skriftlige henvendelser til udvalget

Forsvarsudvalgets møder i Folketingsåret har bl.a. omhandlet forsvaret i Arktis, samarbejdet med USA, hybride trusler og cyberkapaciteter.

Høringer

Forsvarsudvalget afholdt den 11. december 2020 en høring i samarbejde med Ingeniørforeningen om offensive cyberkapaciteter. 
Den 9. juni 2021 afholdt Forsvarsudvalget en høring i samarbejde med Ingeniørforeningen, Det Udenrigspolitiske Selskab og Folk & Sikkerhed om hybride trusler og misinformationskampagner.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
 • Den 16. september deltog Forsvarsudvalget i en konference om nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik, som blev arrangeret af Folketingets delegation til Nordisk Råd i forbindelse med det danske formandskab for Nordisk Råd. Konferencen fandt sted den 16. september 2021.
 • Den 28. oktober 2020 havde Forsvarsudvalget et møde med chefen for USA’s afrikanske og europæiske flåde, admiral Burke. I mødet deltog også Det Udenrigspolitiske Nævn.
 • Den 13. november 2020 besøgte Forsvarsudvalget Odense Maritime Technology om forsvarets fremtidige skibsanskaffelser.
 • Den 16. november 2020 deltog Forsvarsudvalget i et møde med Anja Dalgaard-Nielsen fra Forsvarsakademiet om reformarbejdet i NATO. Mødet var arrangeret af Folketingets delegation til NATO’s Parlamentariske Forsamling.
 • Den 3. marts 2021 deltog Forsvarsudvalget i den halvårlige interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik under det portugisiske EU-formandskab.
 • Den 26. maj 2021 deltog Forsvarsudvalget i det årlige interparlamentariske møde for forsvarsudvalgene fra de nordiske og baltiske lande og fra Polen og Tyskland.
 • Den 16. juni 2021 deltog Forsvarsudvalget i et webinar med to forskere, Jens Wenzel Kristoffersen og Kristian Søby Kristensen, fra Center for Militære Studier, om forsvaret i Grønland. Mødet var arrangeret af Grønlandsudvalget.
 • Den 9. september 2021 havde Forsvarsudvalget et møde med en delegation fra den amerikanske kongres.
 • Den 21. september 2021 deltog Forsvarsudvalget i et møde arrangeret af Udenrigsudvalget om UNDP’s genopbygnings- og stabiliseringsindsats i Afghanistan.

Tekniske gennemgange af:

 • Veteranindsatsen på arbejdsskadeområdet ved beskæftigelsesministeren den 24. november 2020.
 • Forsvarsministeriets område i forslag til finanslov for 2022 ved forsvarsministeren den 9. september 2021.
 
 • Høringer og konferencer: 2
 • Temamøder, ekspertmøder og andre møder: 7

Høringer

 • Den 15. november 2019 afholdt Forsvarsudvalget i samarbejde med Folk & Sikkerhed en konference i Landstingssalen om den sikkerhedspolitiske situation og betydningen heraf for Danmark.
 • Den 19. februar 2020 afholdt udvalget i samarbejde med Folk & Sikkerhed og Folketingets delegation til Nordisk Råd en konference i Landstingssalen om det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Den 2. oktober 2020 havde udvalget besøg af en amerikansk delegation af medarbejdere fra Kongressen og en række tænketanke, hvor de dansk-amerikanske relationer på det forsvarspolitiske område blev drøftet.
 • Den 14. november 2019 deltog Forsvarsudvalget i et møde på Christiansborg med det norske Stortings Udenrigs- og Forsvarsudvalg. Mødet var arrangeret af Udenrigspolitisk Nævn. Medlemmer fra Arktisk Delegation og delegationen til NATO’s parlamentariske forsamling deltog også.
 • Den 28. november 2019 fik udvalget besøg af chefen for Israels Cyber Direktorat, hvor der blev drøftet emner i relation til cybersikkerhed.

Tekniske gennemgange

 • Den 10. oktober 2019 gav forsvarsministeren og embedsfolk fra Forsvarsministeriet udvalget en teknisk gennemgang af Forsvarsministeriets område på forslag til finanslov for 2020.
 • Den 19. december 2019 gav beskæftigelsesministeren udvalget en teknisk gennemgang af håndteringen af veteransager i arbejdsskadesystemet. Beskæftigelsesudvalget deltog også.
 • Den 2. september 2020 gav forsvarsministeren og embedsfolk fra Forsvarsministeriet udvalget en teknisk gennemgang af Forsvarsministeriets område på forslag til finanslov for 2021.
 • Den 30. september 2020 gav forsvarsministeren og embedsfolk fra Forsvarsministeriet udvalget en teknisk gennemgang af den schweiziske producent af kryptosystemer Crypto AG.

Rejser

 • Den 28. januar 2020 foretog udvalget et besøg til Nyholm, som er et område på Holmen, som Søværnet skal fraflytte og hvor der pågår drøftelser af, hvordan området skal anvendes fremadrettet.

 • 11 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 9 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 154 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 13 deputationer
 • 42 skriftlige henvendelser til udvalget

 

Forsvarsudvalget indledte folketingsåret med at arrangere en høring den 9. oktober 2018 på Christiansborg i samarbejde med Aalborg Universitet om Den Europæiske Forsvarsfond og de muligheder den skaber for danske virksomheder og forskningsinstitutioner.

Dagen efter tog udvalget på besøg hos Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup, hvor udvalget dels blev orienteret om styrelsens arbejde med udbudsopgaver og dels deltog i et efterfølgende dialogmøde mellem FMI og dansk forsvarsindustri.

14. november 2018 tog Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget og Udenrigspolitisk Nævn imod Georgiens udenrigsminister, David Zalkaliani, som var på besøg i Danmark. På det timelange møde, drøftede udvalgene den sikkerhedspolitiske situation i Kaukasus med den georgiske udenrigsminister.

Senere i november – den 29. november 2018 - arrangerede Forsvarsudvalget i samarbejde med organisationen Folk & Sikkerhed en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg, hvor der var fokus på de sikkerhedspolitiske udfordringer og hvordan disse adresseres i det nyeste forsvarsforlig.

Den 6. december 2018 havde Forsvarsudvalget et møde på Christiansborg med Centralforeningen for Stampersonel om arbejdsbelastningen for forsvarets ansatte.

Dagen efter tog udvalget på besøg hos Forsvarets Veterancenter i Ringsted, hvor centerets ledelse og medarbejdere orienterede om de indsatser, der gøres for danske veteraner og herunder ikke mindst de, der er ramt af psykiske lidelser som PTSD.

Inden for de seneste år er der blevet rettet særlig fokus på cybersikkerhed og den 10. januar 2019 fik Forsvarsudvalget, Transport-, Bygnings- og Boligudvalget samt de IT politiske ordførere en teknisk gennemgang i Forsvarsministeriet af et påtænkt lovgivningsinitiativ med henblik på at styrke cybersikkerheden.

Den 8. februar 2019 tog Forsvarsudvalget til Oksbøl og Haderslev for sammen med bl.a. Hendes Majestæt Dronningen, forsvarsministeren og forsvarschefen at overvære genoverdragelse af regimentsfanerne ved Danske Artilleriregiment (Oksbøl Kaserne) samt Slesvigske Fodregiment (Haderslev Kaserne).

Som led i udvalgsbehandlingen af beslutningsforslag B 26 om brandsikkerhed foretog Forsvarsudvalget sammen med Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 21. februar 2019 en besigtigelsestur arrangeret af Hovedstadens Beredskab, hvor deltagerne så på og blev orienteret om brandsikring af plejehjem i København, ligesom udvalgene fik lejlighed til at besøge Alarm- og Vagtcentralen i Valby.

Den 26. februar 2019 var Forsvarsudvalget og Beskæftigelsesudvalget inviteret af beskæftigelsesministeren til et møde i Beskæftigelsesministeriet om status på veteraninitiativerne.

Den 5. april 2019 deltog udvalget i et arrangement på Frederiksberg Slot, hvor forsvarsministeren uddelte Årets Frivillighedspris.

Forsvarsudvalget fik onsdag den 11. september en teknisk gennemgang i Forsvarsministeriet af miljøkonsekvensvurderingen vedr. flystøj fra Flyvestation Skrydstrup, når de nye F35 kampfly begynder at operere der fra. Samme dag var udvalget vært for en høring på Christiansborg om cybersikkerhed. Høringen blev arrangeret i et samarbejde med Center for Militære Studier fra Københavns Universitet.

 
 • 14 udvalgsmøder
 • Behandling af 3 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 16 samrådsspørgsmål til hovedsalig forsvarsministeren
 • 193 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig forsvarsministeren
 • Modtagelse af 8 deputationer
 • 34 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer

 • Den 30. november 2017: Høring om forsvarsforliget i samarbejde med Folk & Sikkerhed
 • Den 18. september 2018: Høring om cybersikkerhed i samarbejde med Folk & Sikkerhed 

Tekniske gennemgange

 • Tekniske gennemgange 26. oktober og 27. november 2017 i Beskæftigelsesministeriet om arbejdsskadesystemet (tilskadekomne soldater) sammen med Beskæftigelsesudvalget
 • Teknisk gennemgang den 14. marts 2018 i Forsvarsministeriet om lovgivningsinitiativer vedr. cybersikkerhed sammen med Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget samt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
 • Teknisk gennemgang den 6. september 2018 i Forsvarsministeriet om forsvarsministerens del af forslag til finanslov 2019.

Studieture

 • Studiebesøg hos forsvarsindustrielle virksomheder i hovedstadsområdet, den 10. januar 2018.
 • Deltagelse i det årlige interparlamentariske forum for forsvarsudvalgene fra de nordiske og baltiske lande samt Polen, den 22.-24. april 2018 i Szczecin (Polen)
 • Studietur til Fort Worth og Washington i USA, den 18.-23. juni 2018

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2015-16

 • 17 udvalgsmøder
 • Behandling af 4 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 29 samrådsspørgsmål til primært forsvarsministeren og enkelte til udenrigsministeren
 • 214 udvalgsspørgsmål til primært forsvarsministeren og enkelte til udenrigsministeren, transport-, bygnings- og boligministeren og sundhedsministeren
 • Modtagelse af 5 deputationer
 • 32 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik for udvalgets arbejde her.

Høringer om

 • "Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis" den 17. november 2016
 • ”Erfaringer med udmøntning af særloven om veteraner”, lukket høring i Beskæftigelsesudvalget den 9. februar 2017, som FOU var inviteret til at deltage i.
 • "Sømilitære udfordringer i Østersøen, med fokus på ubåde" den 20. september 2017

Forsvarsudvalget havde møder med

 • NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg sammen med UPN og NPA den 16. marts 2017
 • Russiske forskere om russisk udenrigs- og forsvarspolitik sammen med UPN den 18. januar 2017.
 • Forskere fra Forsvarsakademiet om specialoperationer den 30. marts 2017
 • Pensioneret chef for Marinehjemmeværnet, Jens Walther, om Marinehjemmeværnet den 22. september 2017.

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i  

 • Studietur til Midt- og Vestjylland med fokus på hæren den 31. marts 2016
 • Interparlamentarisk møde for forsvarsudvalgene fra de nordiske og baltiske lande samt Polen den 22-23. maj 2017 i Bergen i Norge.
 • Studietur til Norge den 19-20. juni 2017 med fokus på Norges forsvarspolitiske prioriteringer, materielanskaffelser m.m.
 • Studietur til Finland den 11-13. september 2017 med fokus på Finlands forsvarspolitiske prioriteringer, materielanskaffelser m.m.
 • Interparlamentarisk møde for udenrigs- og forsvarsudvalg i de nordiske og baltiske lande den 17-19. september 2017 i Finland, i anledning af Finlands 100 års jubilæum.
 • 19 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag og 11 beslutningsforslag 
 • 24 samrådsspørgsmål til forsvarsministeren
 • 494 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig forsvarsministeren
 • modtagelse af 15 deputationer
 • 45 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik for udvalgets arbejde her.

Høringer om

 • "Krigens love" den 18. marts 2016, om forskellige vinkler på regelgrundlaget for krigsførelse og håndteringen af civile i et krigsområde
 • Ambassadør Peter Taksøe-Jensens udredning om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, den 11. maj 2016, i samarbejde med Udenrigspolitiske Nævn og Udenrigsudvalget
 • Indkøb af kampfly – afløseren for F16, den 25. maj 2016

Forsvarsudvalget havde møder med

 • det norske stortings udenrigs- og forsvarsudvalg den 19. november 2015 om bl.a. Arktis, NATO og anskaffelse af kampfly
 • forsvarsudvalgene fra de nordiske, baltiske og polske parlamenter den 22.- 23. maj 2016 om sikkerhedspolitiske udfordringer i Arktis og Østersøområdet

Studieture i det forgangne år

 • studietur til Nordjylland den 5. februar 2016 med besøg hos bl.a. Maritimt Overvågningscenter og flådestationen i Frederikshavn og på Flyvestation Aalborg 
 • Studietur til Midt- og Sydsjælland den 30. marts 2016 med besøg hos bl.a. hjemmeværnsenheder ved Vordingborg og Beredskabsstyrelse Sjælland i Næstved samt på Veterancentret i Ringsted
 • Studietur til Arktisk Kommando på Færøerne og i Grønland den 19.-22. september 2015, med besøg hos b.la. Arktisk Kommandos ledelse og forsvarets udstationerede medarbejdede i Tórshavn, Kangerlussuaq, Station Nord og Mestersvig

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.