Grønlandsudvalgets arbejde

Grønland, Arktis og rigsfællesskabet ‒ Grønlandsudvalget beskæftiger sig med en bred vifte af emner, der vedrører Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark.

Større

Opgaver og ansvar

Grønlands selvstyre har efterhånden overtaget myndighedskompetencen over langt de fleste sagsområder. Enkelte sagsområder som f.eks. udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken, retsområdet og valuta- og pengepolitikken er fortsat et anliggende for rigsmyndighederne, dvs. regeringen og Folketinget.

Grønlandsudvalget spiller i den forbindelse en rolle på to områder, nemlig behandling af lovforslag og beslutningsforslag på områder, som ikke er overtaget af selvstyret, men som udelukkende skal gælde for Grønland, eller som har særlig betydning for Grønland, løbende parlamentarisk kontrol med den førte grønlandspolitik og efterlevelsen af lovgivning i Grønland, som rigsmyndighederne har ansvaret for.

Sager, der vedrører grønlandske forhold ‒ inklusive EU-sager – følger Grønlandsudvalget også løbende med i. Eksempler herpå er Grønlands rolle i den danske sikkerheds- og forsvarspolitik eller spørgsmål om Grønlands og grønlandske produkters adgang til EU's marked.

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager lovgivning, der gælder i Grønland, er en af hovedaktiviteterne i Grønlandsudvalget. Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler til de relevante ministre.

Besigtigelsesture

Grønlandsudvalget tager hvert andet år på en besigtigelsestur til Grønland. Udvalget besøger på skift de forskellige egne af Grønland. Disse ture er en kilde til vigtig viden og inspiration for medlemmerne af udvalget.

Deltagelse i arktiske konferencer som f.eks. Arctic Frontiers eller Arctic Circle er en anden mulighed for udvalgets medlemmer for at holde sig orienteret om den øgede internationale fokus, der gennem de senere år er kommet på forholdene i Arktis og dermed også på Grønland.

Fagministerium

Statsministeriet er udvalgets politiske fagministerium. Grønlands selvstyreordning hører således overordnet til under statsministerens område.

Detailspørgsmål om grønlandske forhold hører under de relevante fagministres fagområder. Eksempelvis ligger spørgsmål om politi og retsvæsen i Grønland på justitsministerens ansvarsområde.

 • 9 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag
 • 96 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 15 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalget har holdt en række møder med bl.a. fokus på aflønningen af politibetjente i Grønland, den sikkerhedspolitiske situation i Arktis og forholdene for det grønlandske mindretal i Danmark. Udvalget foretog en rejse til det allernordligste Vestgrønland. På lovgivningsfronten behandlede udvalget lovforslag vedrørende Grønland på erhvervsministerens, beskæftigelsesministerens, justitsministerens og indenrigs- og sundhedsministerens områder.
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
 
 • Den 31. januar 2023 var Inatsisartuts Lovudvalg på besøg i Folketinget, hvor det mødtes med Grønlandsudvalget og Retsudvalget og bl.a. drøftede lønforholdene for politibetjente i Grønland.
 • Den 1. februar 2023 tog udvalget imod FN’s specialrapportør vedrørende oprindelige folk, Francisco Cali Tzay, som var på besøg i både Danmark og Grønland i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport om forholdene for grønlændere i kongeriget Danmark.
 • Den 8. februar 2023 besøgte udvalget Grønlands Repræsentation i København, hvor udvalget – ud over at blive orienteret om repræsentationens arbejde – drøftede situationen på justitsområdet i Grønland.
 • Den 22. februar 2023 havde udvalget et møde med Politiforbundet og Politiforeningen i Grønland, hvor lønforholdene for politibetjente i Grønland blev drøftet.
 • Den 15. marts 2023 holdt udvalget et temamøde med tre forskere, Ulrik Pram Gad (DIIS), Jeppe Strandsberg (Ilisimatusarfik) og Rasmus Bertelsen (Tromsøs Universitet) om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i Arktis og Grønland.
 • Den 30. marts 2023 holdt udvalget et temamøde om forholdene for den grønlandske minoritet i Danmark, hvor Ulrike Fleth Barten (Syddansk Universitet), direktørerne for de fire grønlandske huse i Danmark og de frivillige foreninger IMAP og Mentor Immanuel bidrog med oplæg og drøftelser med udvalgets medlemmer.
 • Den 27. september 2023 havde udvalget et møde med Greg Pollock fra USA’s forsvarsministerium og repræsentanter for den amerikanske ambassade i Danmark med fokus på USA’s sikkerhedspolitik i Arktis og fremtiden for den amerikanske militærbase i Nordvestgrønland, Pituffik Space Base.


Rejse
Udvalget foretog den 9.-13. august 2023 en studierejse til det nordligste Vestgrønland. Her besøgte udvalget først Pituffik Space Base, hvor udvalgets medlemmer tilbragte en dag med rundvisning og orienteringer om basen. Dernæst besøgte udvalget den nordligste bygd i Grønland, Siorapaluk, og fik et indtryk af dagligdagen og levevilkårene i det lille samfund med 43 indbyggere, der primært lever af fangst. Derefter gik turen videre til Qaanaaq, som med sine ca. 600 indbyggere er den største by i den nordvestligste del af Grønland. Her besøgte udvalget bl.a. skolen, plejehjemmet og politiet, og udvalget inviterede byens borgere til borgermøde. Endelig aflagde udvalget besøg i Ilulissat på vejen hjem, hvor udvalgets medlemmer mødtes med en række medlemmer fra kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, som dækker hele Nordvestgrønland.
 
 • 13 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag
 • 165 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 5 deputationer
 • 11 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget beskæftigede sig i folketingsåret bl.a. med justitsområdet, børneområdet, Grønlands økonomi og erhvervsudvikling og sikkerheds- og forsvarspolitik i Grønland.

Høringer
Justitsområdet i Grønland er et af de emner, udvalget ofte behandler, idet det er et af de statslige ansvarsområder. Der har gennem de senere år foregået et arbejde med at få opdateret lovgivningen på justitsområdet i Grønland. I den forbindelse arrangerede udvalget en høring den 9. februar 2022, som satte fokus på fremtidens justitsområde i Grønland, hvor bl.a. den danske justitsminister og det grønlandske landsstyremedlem for justitsområdet gav oplæg. Der var også oplæg fra Grønlands Politi og Grønlands Landsret og fra eksperter fra flere universiteter.
Et emne, der har interesseret udvalget i de senere år, er anbringelsen af børn med grønlandsk baggrund, som er bosiddende i Danmark. Undersøgelser har vist, at de oftere anbringes uden for hjemmet end børn af danske forældre, og det var emnet for en høring, udvalget arrangerede den 25. maj 2022. 
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd havde netop offentliggjort en rapport om anbringelsesprocessen, den efterfølgende trivsel og familiebaggrunden hos grønlandske børn og unge, der er anbragt i Danmark. Under høringen blev rapporten præsenteret og konklusionerne debatteret.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Den 10. november 2021 kom Nationalbanken på besøg i udvalget og fortalte om sin nylig udgivne analyse af Grønlands økonomi og svarede på spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
 • Den 18. november 2021 tog Grønlandsudvalget imod en delegation af erhvervsfolk fra Arctic Business Network, som udvalget drøftede erhvervsudvikling i Grønland og dansk-grønlandsk erhvervssamarbejde med.
 • Den 24. november 2021 holdt udvalget møde med professor Thomas Gammeltoft-Hansen fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet om reguleringen af udlændinge- og flygtningeområdet i Grønland. 
 • Den 24. november 2021 havde udvalget møde med seniorforsker Ulrik Pram Gad og fra DIIS, Dansk Institut for Internationale studier og Ph.d.-stipendiat Sara Olsvig fra Nasiffik - Center for Udenrigs- & Sikkerhedspolitik, om Grønlands forsvarspolitik, som de to forskere havde udgivet et notat om.
 • Den 19. januar 2022 kom forskerne bag udredningen om eksperimentet med de 22 grønlandske børn, der i 1951 blev sendt til Danmark, på besøg i udvalget, hvor de fortalte om udredningen og besvarede spørgsmål.
 • Den 22. februar 2022 var Grønlandsudvalget til møde hos statsministeren. Det er et uformelt møde, som afholdes en gang om året, hvor statsministeren orienterer om de dansk-grønlandske regeringsrelationer og drøfter disse med udvalgets medlemmer.
 • Den 23. februar 2022 havde udvalget inviteret direktørerne for de grønlandske huse i Danmark på besøg, hvor de fortalte om deres projekter, arrangementer og arbejde for grønlændere, der er bosiddende i Danmark, herunder bl.a. deres bistand til grønlandske studerende.
 • Den 21. april 2022 deltog Grønlandsudvalget sammen med Færøudvalget i et møde med Norges delegation til Nordisk Råd.
 • Den 24. maj 2022 arrangerede udvalget et temamøde med transportministeren, hvor der blev debatteret emner som bilsyn, kørekort og ATV- og snescooterregler i Grønland.
 • Den 2. juni 2022 mødtes Grønlandsudvalget med ombudsmanden, som orienterede udvalget om sine tilsynsbesøg på politiets og Kriminalforsorgens anstalter i Grønland.

Tekniske gennemgange

 • Den 29. april 2022 gav klima-, energi- og forsyningsministeren Grønlandsudvalget en teknisk gennemgang af søkortopmåling i Grønland.
 • Den 2. maj 2022 gav samme minister udvalget en teknisk gennemgang af teleroaming i Grønland.

Rejser
Den 17. og 18. maj 2022 deltog 4 medlemmer af Grønlandsudvalget i den årlige erhvervskonference i Nuuk, Future Greenland. På konferencen blev der sat fokus på rammerne for erhvervsudviklingen i Grønland, på, hvordan det politiske niveau og erhvervslivet kan spille sammen for at understøtte erhvervsudviklingen, og på, hvordan der kan skabes interesse for investeringer i Grønland.

Udvalget foretog den 21.-26. august 2022 en studietur til Grønland, hvor udvalget besøgte Tasiilaq og Nuuk. Programmet i Tasiilaq omfattede bl.a. møder med erhvervsfolk og lokale virksomheder og institutioner, og udvalget besøgte bygden Kuummiut. I Nuuk havde udvalget møder med bl.a. Inatsisartut og besøgte statslige institutioner i Grønland. Både i Tasiilaq og i Nuuk inviterede udvalget til borgermøder, hvor interesserede kunne møde udvalgets medlemmer.

 

 
 • 16 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag
 • 128 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 1 deputation
 • 6 skriftlige henvendelser til udvalget

Grønlandsudvalget deltog i folketingsåret 2020-21 i en del møder om udviklingen i Arktis, herunder ikke mindst på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Desuden har udvalget haft møder med forskellige relevante aktører om bl.a. udsatte grønlandske børn og søkortopmåling ved Grønland. Endelig har udvalget været på studierejse til Grønland.

 

Høring

Grønlandsudvalget har i folketingsåret deltaget i en konference om nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik, som blev arrangeret af Folketingets delegation til Nordisk Råd i forbindelse med det danske formandskab for Nordisk Råd. Konferencen fandt sted den 16. september 2021.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Udvalget havde den 28. oktober 2020 et møde med Air Greenland om eftersøgningsberedskabet, Search and Rescue (SAR) i Grønland.
 • Den 4. november 2020 deltog udvalget i et møde med de nordiske landes ambassadører i Danmark. Mødet blev arrangeret af Den Arktiske Delegation.
 • Samme dag, den 4. november 2020, havde udvalget møde med direktørerne for de fire grønlandske huse i Danmark, hvor de orienterede udvalget om husenes aktiviteter.
 • Den 6. november 2020 var der et interparlamentarisk møde om kongerigets arktiske strategi. Mødets deltagere var parlamentsmedlemmer fra Danmark, Færøerne og Grønland, og fra Folketinget deltog ud over Grønlandsudvalget Det Udenrigspolitiske Nævn, Færøudvalget, Udenrigsudvalget og Den Arktiske Delegation.
 • Den 2. december 2020 var der møde mellem Nationalbanken og Grønlandsudvalget om Nationalbankens årlige analyse af Grønlands økonomi.
 • Den 9. december mødtes udvalget med statsministeren om de grønlandsk-danske relationer.
 • Den 10. december 2020 havde udvalget et møde med to forskere, Ulrik Pram Gad og Sara Olsvig, fra Dansk Institut for Internationale Studier om deres nylig udgivne notat om beslutningsprocesserne i forbindelse med udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager vedrørende Grønland.
 • Den 16. december afholdt Grønlandsudvalget et møde med professor Tove Malloy fra Flensburg Universitet om mindretalsrettigheder.
 • Den 20. januar 2021 deltog udvalget i et temamøde med social- og indenrigsministeren om det grønlandsk-danske samarbejde vedrørende udsatte grønlandske børn.
 • Den 3. februar 2021 havde Grønlandsudvalget et temamøde med klima-, energi- og forsyningsministeren om produktionen af elektroniske søkort over grønlandske farvande.
 • Den 4. marts 2021 holdt udvalget et møde med Grønlands handicaptalsmand, Christina Johnsen.
 • Den 21. april 2021 havde Grønlandsudvalget et møde med USA’s konsul i Grønland, Sung Choi.
 • Den 28. april 2021 deltog udvalget i et temamøde med justitsministeren og embedsfolk fra ministeriet om Grønlands Politis indsats i forbindelse med anmeldelser af seksuelle overgreb mod børn og unge.
 • Den 16. juni 2021 var der et webinar med to forskere, Jens Wenzel Kristoffersen og Kristian Søby Kristensen, fra Center for Militære Studier om forsvaret i Grønland.
 • Den 18. august 2021 mødtes Grønlandsudvalget med repræsentanter for foreningen Nalik og det grønlandske lgbt+-miljø om de udfordringer, grønlandske lgbt+-personer har i Grønland og Danmark.
 • Den 15. september deltog udvalget i et temamøde med erhvervsministeren om det grønlandsk-danske samarbejde på erhvervsområdet.
 • Den 21. september 2021 holdt udvalget et møde med Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg forud for udvalgets rejse til Grønland.
 • Den 30. september deltog Grønlandsudvalget i et ekspertmøde med Jon Rahbek-Clemmensen fra Forsvarsakademiet om Grønlands betydning i arktisk sikkerhedspolitik. Mødet var arrangeret af Den Arktiske Delegation.


Tekniske gennemgange af:

 • Den arktiske kapacitetspakke ved forsvarsministeren den 9. februar 2021.
 • Resultaterne af klimavidenskabelige undersøgelser ved Camp Century på indlandsisen ved klima-, energi- og forsyningsministeren den 21. april 2021.

Rejse

Den 20.-26. august 2021 foretog Grønlandsudvalget en studierejse til Nuuk, hvor udvalget mødtes med bl.a. politikere, erhvervsfolk, forskere og de statslige myndigheder i Grønland. I programmet indgik besøg hos og møder med Inatsisartut (Grønlands parlament), politiet, forsvaret, domstole og kriminalforsorgen og forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Nuuk. Formålet var at mødes med de statslige myndigheder i Grønland, som Folketinget lovgiver om.

 
 
 • 8 temamøder, ekspertmøder og andre møder
 • 1 høring

 

Høringer
Den 17. juni 2020 holdt udvalget et lukket interparlamentarisk seminar om den arktiske strategi. Seminaret blev tilrettelagt i samarbejde med Udenrigsministeriet og deltagerkredsen bestod af medlemmer fra Udenrigspolitisk Nævn, Arktisk Delegation, Udenrigsudvalget, Færøudvalget og Grønlandsudvalget. Desuden deltog medlemmer fra de grønlandske og færøske parlamenter, Inatsisartut og Lagtinget.
Seminaret blev afholdt således, at nogle medlemmer var fysisk til stede i Landstingssalen, mens andre deltog virtuelt via Microsoft Teams. På seminaret drøftede de tre landes parlamentarikere Rigsfællesskabets kommende arktiske strategi.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Grønlandsudvalget har i løbet af folketingsåret haft en række lukkede møder på Christiansborg med forskellige eksterne parter:
Den 2. oktober 2019 var Sermersoq Kommune på besøg, hvor de fortalte udvalget om det kommende byudviklingsprojekt i Nuuk.
Den 6. november 2019 havde udvalget møde med Politiforbundet og Fængselsforbundet om ansættelsesvilkårene for politi- og fængselsbetjente i Grønland.
Den 21. januar henholdsvis den 20. februar 2020 deltog Grønlandsudvalget i møder med den amerikanske henholdsvis den kinesiske ambassadør i Danmark. Møderne var arrangeret af den Arktiske Delegation.
Den 11. marts 2020 fik udvalget besøg af FN’s specialrapporteur vedr. oprindelige folk. Her fik udvalget præsenteret specialrapporteurens nyligt udgivne rapport om Grønland.
Den 26. august 2020 fik udvalget besøg af USA’s nyligt udnævnte konsul i Grønland, som fortalte om konsulatets arbejde og prioriteringer. I mødet deltog også Udenrigspolitisk Nævn, Udenrigsudvalget og den Arktiske Delegation.

 

Tekniske gennemgange
Den 28. november 2019 gav justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet udvalget en teknisk gennemgang af justitsområdet i Grønland.
Den 29. september 2020 gav Forsvarsministeriet udvalget en teknisk gennemgang af, hvordan redningsberedskabet i Grønland fungerer og er organiseret. Forsvarsudvalget deltog også.

 

Rejser
Ingen rejser.

 

Beretninger 
Ingen beretninger.

 
 • 11 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 5 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 155 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • 2 skriftlige henvendelser til udvalget

 

Grønlandsudvalget havde 5. december 2018 et møde på Christiansborg med Nationalbanken, som præsenterede deres netop udgivne analyse af Grønlands økonomi.

Den 5. februar 2019 deltog Grønlandsudvalget og Retsudvalget i et møde på Christiansborg med Lovudvalget fra det grønlandske parlament, Inatsisartut. Her drøftede de danske og grønlandske politikere aktuelle sager på justitsområdet i Grønland.

Den 12. marts 2019 arrangerede Grønlandsudvalget, Færøudvalget og Den Arktiske Arbejdsgruppe en høring på Christiansborg om FN’s verdensmål i nordatlantisk perspektiv. På høringen, som rettede et særligt fokus på bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer var der oplæg fra såvel det færøske landsstyre som det grønlandske naalakkersuisut.

To dage efter – den 14. marts 2019 -  var Grønlandsudvalget til møde i Statsministeriet, hvor udvalget havde lejlighed til at drøfte såvel Rigsfællesskabet som de grønlandsk-danske relationer med statsministeren.

Samme dag om eftermiddagen arrangerede Grønlandsudvalget en høring på Christiansborg om beskæftigelsen blandt grønlændere i Danmark, hvor bl.a. beskæftigelsesministeren gav et oplæg.

Den 26. marts 2019 fik Grønlandsudvalget en teknisk gennemgang af energi-, forsynings- og klimaministeren og Geodatastyrelsen om produktionen af søkort for Grønland.

 
 • 8 udvalgsmøder
 • Behandling af 2 lovforslag
 • 6 samrådsspørgsmål til hovedsalig udenrigsministeren
 • 105 udvalgsspørgsmål til især udenrigsministeren, justitsministeren, børne- og socialministeren, uddannelses- og forskningsministeren, erhvervsministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren.
 • Modtagelse af 1 deputation
 • 5 skriftlige henvendelser til udvalget

Møder 

 • Den 28. november 2017 med Det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg fra Inatsisartut (Grønlands parlament) på Christiansborg
 • Den 21. februar 2018 med statsministeren i Statsministeriet
 • Den 17. maj 2018 med Arctic Consensus på Christiansborg


Studieture

 • Studietur til Uummannaq, Ilulissat og Nuuk i Grønland den 10.-17. august 2018.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 6 udvalgsmøder
 • Behandling af 2 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 4 samrådsspørgsmål til udenrigsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren samt miljø- og fødevareministeren
 • 80 udvalgsspørgsmål til en række forskellige ministre, flest til udenrigsministeren.
 • Modtagelse af 3 deputationer
 • 12 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høring om

 • "Justitsområdet i Grønland" sammen med Retsudvalget den 22. marts 2017

Grønlandsudvalget havde møder med

 • Inatsisartuts (Grønlands parlaments) Frednings- og Miljøudvalg den 14. december 2016
 • Inatsisartuts Anlægsudvalg den 16. januar 2017
 • Statsministeren den 2. marts 2017
 • En delegation fra Ålandsøernes parlament, sammen med Færøudvalget den 22. august 2017

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i  

 • Arctic Circle Forum i Quebec City, den 11-13. december 2016
 • Arctic Frontiers i Tromsø den 22-24. januar 2017
 • Konference om socialt udsatte grønlændere i Danmark (arrangeret af det grønlandske hus i Aalborg), i Nuuk den 8.-9. februar 2017
 • Studietur til Bruxelles med fokus på EU’s regler om import af sælskind og EU’s Arktispolitik den 19-20. marts 2017, i fællesskab med en delegation fra Inatsisartut
 • Arctic Encounter Symposium i Seattle den 13-14. april 2017
 • Ditchley Foundations arktiske konference, den 9-11. juni i Whitehorse, Canada

 • 10 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag 
 • 5 samrådsspørgsmål til udenrigsministeren
 • 106 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren og justitsministeren  
 • modtagelse af 7 deputationer
 • 21 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om

 • uraneksport og kontrol med udvinding af uran i Grønland, den 16. marts 2016 
 • inklusion af grønlændere i det danske samfund, den 11. maj 2016  

Grønlandsudvalget havde møde med 

 • Naalakkersuisoq for familie, ligestilling, sociale anliggender og justitsvæsen den 4. november 2015 om børns vilkår i Grønland

Studietur i det forgangne år

 • studietur til Sydgrønland og Nuuk august 2016 om bl.a. udviklingen af landbrug og andre erhvervsformer, børns vilkår og eksport af sælskind
 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.