Kvinder i Folketinget

Danmark fik sit første folkevalgte parlament i 1849. Men først i 1915 fik kvinderne stemmeret. Efter folketingsvalget i 2022 er antallet af kvindelige folketingsmedlemmer for første gang over 40 pct.

 Kvindeoptoget, 1915
Større

Kampen for kvinders stemmeret har været lang, og en række organisationer og aktører var med til at sikre, at kvinder og mænd fik lige adgang til politiske poster og til at stemme ved kommunalvalg, folketingsvalg og ved folkeafstemninger.

Fra slutningen af 1800-tallet var tusindvis af mennesker landet over mobiliseret i kampen for ligeret, og spørgsmålet om valgret var et vigtigt emne på dagsordenen. Kvinder samlede sig i en række nye organisationer, som havde politiske rettigheder til kvinder som en del af deres formål. 

Kvindernes forsøg på at få adgang til Rigsdagen startede for alvor i 1886, da Fredrik Bajer, folketingsmedlem for Venstre og medlem og medstifter af Dansk Kvindesamfund, foreslog, at kvinder skulle have lov til at stemme ved kommunalvalg. Landstinget afviste forslaget, selv om Folketinget – det andet af de to kamre, parlamentet bestod af dengang – havde taget positivt imod det. Venstre og Socialdemokratiet fremlagde i årene efter flere lovforslag om kvindelig valgret. Hver gang blev de vedtaget i Folketinget, men forkastet i Landstinget.

Valgret til kommunale råd i 1908

I 1908 fik kvinder valgret til kommunalvalgene i forbindelse med en omfattende reformperiode i dansk politik, så nu kunne kvinder både stemme og selv stille op til kommunale råd. Ca. 50 pct. brugte deres nyerhvervede stemmeret og stemte ved kommunalvalget i 1909, mens 76,5 pct. af mændene stemte. På trods af at Rigsdagen havde indført formel ligestilling på en del af valgretsområdet, var der altså til at begynde med stor forskel på kvinders og mænds politiske deltagelse. 

127 kvinder blev valgt ind ved kommunalvalget i 1909 mod 9.682 mænd. Det svarede til en andel af kvinder på 1,3 pct. 

Læs om grundloven og folkestyrets udvikling

Fuld valgret i 1915

Kvindeorganisationerne fortsatte med at agitere for lige valgret, og efter mere end 25 års politisk kamp ændrede Rigsdagen grundloven den 5. juni 1915, så kvinder fremover både kunne stemme og opstille til rigsdagsvalgene.

Overalt i landet blev der festet, da stemmeret til kvinderne blev en realitet. Kvindernes stemmeretsoptog i København samlede op mod 20.000 deltagere. Optoget gik til Amalienborg for at hylde Christian 10., der havde skrevet grundloven under, og til Christiansborg Slotsplads, hvor forsamlingen fejrede den nye grundlov.

Med indførelsen af 1915-grundloven fik kvinder mulighed for at træde officielt ind på den landspolitiske arena, og særlig blandt kvindeorganisationerne var der store forventninger til det første folketingsvalg. Med grundlovsændringen i 1915 var den danske vælgerskare blevet mere end fordoblet (fra 17,6 pct. i 1915 til 41 pct. i 1918), og partierne skulle nu navigere i et nyt vælgerlandskab, for 91 pct. af de nye vælgere var kvinder. 

Kvinderettighedsorganisationerne og de mange andre aktører, som i årtier havde kæmpet for at sikre kvinderne samme demokratiske rettigheder som deres mandlige medborgere, måtte på grund af første verdenskrig vente yderligere 3 år, før kvinderne rent faktisk kunne sætte kryds på en stemmeseddel ved et folketingsvalg og gøre brug af deres demokratiske ret. Da kvinder og tjenestefolk deltog i det første folketings- og landstingsvalg efter den nye grundlov, i april 1918, var ventetiden langt om længe forbi.

I Fyns Venstreblad kunne man læse: »Valget vindes af de Partier, der bedst faar deres Kvinder ud!« Op til folketingsvalget agiterede både kvindeorganisationerne og de politiske partier for, at kvinderne udnyttede deres nyvundne stemmeret. Bl.a. bragte Politiken den 7. april 1918 følgende lille digt, som også havde været et slogan i 1909: 

»Kvinde, svigt
ej Stat, ej Hjem,
gør din Pligt:
Gaa hen og stem!« 

I de fleste aviser og dagblade blev der skrevet om betydningen af, at kvinderne nu havde stemmeret. I Kjøbenhavns Amts Avis kunne man på valgdagen i 1918 læse en notits om, at kvinderne skulle vise »politisk modenhed« og sørge for at stemme. Avisen skrev yderligere: »Her gælder ingen Undskyldninger, her gælder intet udenom, her gælder det, om ikke for andet, så af hensyn til hele sit Køn, at overvinde det Ubehag, man måske ellers vilde føle ved nu at have paataget sig Forpligtelsen.«

De første kvinder i Rigsdagen

Ved rigsdagsvalget i 1918 var 41 ud af 402 opstillede folketingskandidater kvinder. Fire kvinder blev valgt ind i Folketinget: Karen Ankersted (KF), Mathilde Malling Hauschultz (KF), Helga Larsen (S) og Elna Munch (RV). Det svarede til 2,9 pct. af Folketingets medlemmer. Fem kvinder blev valgt ind i Landstinget: Nina Bang (S), Marie Christensen (V), Marie Hjelmer (RV), Olga Knudsen (V) og Inger Gautier Schmit (V), svarende til 6,9 pct. af Landstingets medlemmer.

Nina Bang (S) blev Danmarks første kvindelige minister i 1924, men hendes periode som undervisningsminister blev dog ikke indledningen til kvindernes indtog i regeringen og ministerkontorerne. Først i 1947 fik Danmark igen kvindelige ministre, da Fanny Jensen (S) og Bodil Koch (S) blev udnævnt som henholdsvis minister uden portefølje (med husførelse, børn og hjem som særligt arbejdsområde) og kirke- og kulturminister. Siden da har vi haft mange kvindelige ministre, som bl.a. har været socialminister, finansminister, ligestillingsminister og forsvarsminister.

De 9

Danmarks første kvindelige minister

I 1924 blev Nina Bang (S) udpeget som undervisningsminister af Thorvald Stauning (S) i den første socialdemokratiske regering og blev dermed landets første kvindelige minister. Hun var desuden den første kvinde, som sad i et partis ledelse.

Første kvindelige statsminister

Helle Thorning-Schmidt (S) blev i 2005 den første kvindelige formand for Socialdemokratiet, og efter folketingsvalget i 2011 blev hun Danmarks første kvindelige statsminister. Hun havde posten indtil folketingsvalget i 2015.

Første kvindelige medlem af Præsidiet

Inger Gautier Schmit (V) blev i 1943 det første kvindelige medlem af Folketingets Præsidium. Schmit var blevet valgt ind i Landstinget i 1918 og blev i 1929 som den første Venstrekvinde valgt ind i Folketinget i 1929.

Første kvindelige formand for Folketinget

Pia Kjærsgaard (DF) blev den 3. juli 2015 valgt til formand for Folketinget og blev dermed den første kvinde til at varetage denne post. Med formandsposten indskrev hun sig for anden gang i den danske ligestillingshistorie. Med stiftelsen af Dansk Folkeparti i 1995 blev hun nemlig den første kvindelige partistifter. 

Op gennem 1960’erne og 1970’erne kom kvindekampen på den politiske dagsorden, og ligestillingsemner fik større politisk opmærksomhed. Der blev bl.a. nedsat en ligestillingskommission, og man diskuterede kønskvotering i flere politiske partier.

I 1972 fik kvindelige folketingsmedlemmer for første gang mulighed for at gå på barselsorlov. Det skete med den såkaldte lex Helle opkaldt efter det daværende folketingsmedlem Helle Degn (S), som tog initiativ til barselsregler for folketingsmedlemmer. Indtil da måtte kvindelige folketingsmedlemmer melde sig syge, når de skulle føde. 

I 1973 fik kvinder ret til fri abort – 41 år efter at Rigsdagen nedsatte Svangerskabskommissionen og startede den politiske debat om abort.

I 1976 blev ligelønsloven vedtaget – den skulle sikre, at mænd og kvinder fik lige løn for lige arbejde.

Fra 1980’erne blev ligestilling et selvstændigt punkt på den politiske dagsorden. Regeringen lavede en national handlingsplan for ligestilling i 1986. 

Folketinget vedtog også lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lign. 

I det politiske arbejde fik kvinderne større gennemslagskraft. De fik flere poster i de politiske partiers ledelser, og antallet af kvindelige ministre steg.