Ligestillingsudvalgets arbejde

Ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde, er de centrale emner for Ligestillingsudvalget.

Større

Opgaver og ansvar

Ligestillingsudvalget arbejder med emner, der berører ligestilling mellem kønnene, og beskæftiger sig både med nationalt og internationalt ligestillingsarbejde. 
 
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på ligestillingsområdet i form af mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler til ministeren 
Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Fagministerium

Udvalgets politiske fagminister er ligestillingsministeren. Ligestillingsministeren arbejder med ligestilling på tværs af ministerområderne og koordinerer regeringens ligestillingsindsats. De enkelte fagministre har ansvar for ligestilling på deres eget område. Eksempelvis ligger ligestillingsspørgsmål inden for arbejdsmarkedslovgivningen under beskæftigelsesministerens fagområde. Udvalgets aktiviteter er derfor i lige så høj grad rettet mod andre ministrere, f.eks. beskæftigelsesministeren, ligesom der ofte er berøringsflader med andre udvalg.

Organisationer

Flere organisationer er interesseret i lovgivningen og emnerne på udvalgets fagområde. Her kan bl.a. nævnes KVINFO og Kvinderådet. Danske faglige organisationer kan også have en interesse i spørgsmål, udvalget behandler.
 
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Ligestillingsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.

Baggrund

Ligestillingsudvalget blev nedsat første gang i maj 2011, da man ændrede Folketingets forretningsorden. Før 2011 havde der ikke eksisteret et selvstændigt ligestillingsudvalg, men der havde udviklet sig den praksis, at det tidligere Politisk-Økonomiske Udvalg tog sig af dette politikområde. 

Beslutningen om at nedsætte et ligestillingsudvalg blev taget, fordi der i flere sammenhænge var blevet udtrykt behov for et udvalg, som kunne have det overordnede og tværgående blik på ligestillingsområdet i Folketinget - på samme måde som ministeren for ligestilling har det overordnede ansvar for regeringens ligestillingspolitik.
 

Studieture

Studieture primært til udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. En studietur er typisk af godt en uges varighed, og den har til formål at give udvalget indsigt i et givent område af interesse for udvalget. Studieture er for en delegation af udvalgsmedlemmer med det formål at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. 

Internationale konferencer deltager udvalgsmedlemmerne også i, når det vurderes, at det er relevant for udvalgets arbejde. Det kan f.eks. være konferencer i regi af FN, EU og Nordisk Ministerråd.

 • 4 udvalgsmøder
 • behandling af 2 beslutningsforslag
 • 23 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 1 deputation
 • 26 skriftlige henvendelser til udvalget
Ligestillingsudvalget beskæftigede sig i folketingsåret med en lang række forskellige emner, f.eks. perspektiverne ved at give kvinder værnepligt, abortrettighederne i Danmark og indsatsen mod vold i nære relationer.
 
Høringer
Ligestillingsudvalget har beskæftiget sig med abortrettigheder i Danmark og udlandet. Bl.a. holdt udvalget i samarbejdet med SRSR-netværket den 26. april 2023 en høring om de sundhedsfaglige aspekter ved at ændre abortgrænsen, som siden 1973 har været 12. graviditetsuge for kvinder over 18 år. Efter 12. graviditetsuge skal man fortsat have tilladelse til at få abort. Baggrunden var, at flere organisationer, læger og politikere i Danmark i løbet af de senere år har argumenteret for at udvide grænsen, således at kvinder frit skal kunne vælge abort senere end 12. uge. Som opfølgning holdt udvalget den 28. september 2023 – ligeledes sammen med SRSR-netværket – et åbent møde, hvor Det Etiske Råd præsenterede sin udtalelse om abortreglerne i Danmark. På mødet præsenterede ligestillingsminister Marie Bjerre (V) regeringens overvejelser i anledning af Det Etiske Råds udtalelser.
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Ligestillingsudvalget holdt den 22. februar 2023 et åbent temamøde om kvinder og værnepligt. Her havde udvalget – i lyset af den aktuelle debat – inviteret en række eksperter og repræsentanter for Forsvaret, der gav deres perspektiv på, om værnepligt for kvinder er en god idé, og i så fald hvorfor – og hvilke udfordringer en eventuel udvidelse af værnepligten kan medføre. Der var under temamødet bl.a. en diskussion af, hvordan man kan sikre en bedre fastholdelse af kvinderne i forsvaret (også i de højere stillinger).
Udvalget tog den 28. april 2023 på en 1-dagsstudietur i forbindelse med temaet vold i nære relationer. Formålet var at få mere viden om de specialiserede indsatser på området – både rettet mod voldsudsatte og mod voldsudøvere. Udvalget besøgte bl.a. Mandecentret i København, hvor udvalget hørte om indsatsen for voldsudsatte mænd og mødte en beboer på stedet. Udvalget besøgte også Danner, som både er et videncenter og et krisecenter, og fik en introduktion til indsatsen for voldsudsatte kvinder og børn.
 
 
Rejser
En delegation bestående af medlemmer af Ligestillingsudvalget, Udenrigsudvalget og SRSR-netværket deltog den 5.-10. marts 2023 i FN’s Kvindekommissions 67. samling i New York, USA, herunder også i forskellige sideevents og bilaterale møder. Hovedtemaet for årets samling var: »Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of alI women and girls«. Delegationen deltog i løbet af samlingen bl.a. i en dansk event, som markerede 50-året for den frie abort i Danmark ved at diskutere retten til abort som en universel rettighed. Ligestillingsministeren var vært. En anden event var en nordisk ministerpaneldebat om digital vold og krænkelser, og hvordan man bedst bekæmper det.Delegationen holdt også et møde med Senior Executive Director fra New Yorks Office of Night-life, Ariel Palitz. New York har siden 2017 haft et kontor specifikt for nattelivsanliggender, som arbejder for at opnå et sikkert og inkluderende natteliv, hvor alle kan færdes trygt. Abortrettigheder var også et højt prioriteret emne for delegationen, som bl.a. besøgte Guttmacher Institute, som er et forskningscenter, der udspringer af organisationen Planned Parenthood og forsker i seksuel og reproduktiv sundhed. Fokus for dette møde var primært abortrettigheder i forskellige lande, og hvordan disse rettigheder flere steder indskrænkes i disse år. Inden for samme tematik mødtes delegationen med Center for Reproductive Rights, som er en førende global ngo, der arbejder for retten til fri abort og fører retssager i relation til abortrettigheder over hele verden.
 • 8 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag og 5 beslutningsforslag
 • 83 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 4 deputationer
 • 36 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget har i folketingsåret bl.a. beskæftiget sig med #MeToo-debatten om krænkelser og chikane af seksuel karakter, debatten om forebyggelse af partnervold og partnerdrab, kønssammensætningen i virksomheders og institutioners ledelser og bestyrelser og debatten om uligeløn mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag. I forbindelse med temaet uligeløn har udvalget bl.a. behandlet et borgerforslag, der handlede om, at regeringen skulle indkalde til trepartsforhandlinger om at skabe ligestilling i lønforholdene mellem offentlige fag.

Høring
I folketingsåret fokuserede udvalget på den seksuelle chikane og kønsbestemte forskelsbehandling, man som studerende risikerer at blive udsat for. Flere undersøgelser har bl.a. peget på, at udfordringerne særlig skal findes på uddannelser, hvor kønssammensætningen er skæv, og på de uddannelser, hvor man som en del af uddannelsen skal i praktik på en arbejdsplads. Ligestillingsudvalget holdt på den baggrund den 3. maj 2022 en åben høring om forebyggelse af sexisme og seksuel chikane i uddannelsessystemet. Udvalget havde inviteret repræsentanter fra en række uddannelsesinstitutioner og eksperter til bl.a. at præsentere deres bud på, hvordan uddannelsesinstitutionerne bedst kan forebygge, at studiemiljøet præges af et nedsættende og seksualiserende sprogbrug og et unødigt fokus på køn, og hvordan man kan ændre kultur og normer om køn på uddannelsesstederne, særligt de steder, hvor kønssammensætningen er skæv.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Udvalget holdt den 10. november 2021 et åbent dialogmøde med en række herboende afghanske kvinder. Mødet handlede om den aktuelle situation for piger og kvinder i Afghanistan, efter at Taleban havde overtaget magten i landet den 15. august 2021. Diskussionen kredsede om afghanske kvinders og pigers situation i forhold til sikkerhed, uddannelse og muligheden for at arbejde, og hvad der fra dansk side kunne gøres. 
Mødet blev holdt i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps diasporaprogram (Danish Refugee Council’s Diaspora Programme) og Rahela Sidiqi, grundlægger af og direktør for Governance and Reform Advisory – Aid (GRA) og Rahela Trust for Afghan Women’s Education.

Udvalget holdt den 2. februar 2022 et lukket møde med KVINFO om kvinders vilkår i politik.
På mødet fremlagde repræsentanter for KVINFO bl.a. rapporten »Køn og kultur i kommunalpolitik – En undersøgelse af kønnet forskelsbehandling og seksuel chikane blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer«.

Rejser
Udvalget deltager normalt i FN’s Kvindekommissions årlige samlinger i New York, men Kvindekommissionens 66. samling blev afviklet virtuelt på grund af covid-19-pandemien. De virtuelle møder blev holdt den 14.- 25. marts 2022, og en del af udvalgets medlemmer deltog.

 
 • 11 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 3 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 80 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 1 deputation
 • 57 skriftlige henvendelser til udvalget

Ligestillingsudvalget har i folketingsåret beskæftiget sig med en lang række forskellige emner, primært #MeToo-debatten om krænkelser og chikane af seksuel karakter, onlinepornos konsekvenser for børn og unge og debatten om uligeløn mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag. I forbindelse med uligeløn har udvalget bl.a. holdt tre samråd med ligestillingsministeren og en høring og endelig behandlet et borgerforslag om at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969.


Høringer

Den 16. juni 2021 afholdt Ligestillingsudvalget en åben høring i Landstingssalen om uligeløn. Formålet med høringen var bl.a. at få belyst, hvilke redskaber der kan sikre ligeløn mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag – både på det offentlige og på det private arbejdsmarked. 

Ligestillingsudvalget afholdt desuden en høring om onlinepornoens konsekvenser for børn og unge den 15. september 2021. Høringen tog udgangspunkt i, at børn og unge i dag via internettet har meget nem adgang til grænseoverskridende videoer og billeder af seksuel karakter. Formålet med høringen var at undersøge, hvordan onlineporno påvirker børn og unge i deres forhold til krop, køn og seksualitet, og hvorvidt og hvordan der bør sættes ind over for denne udvikling. 

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Den 13. november 2020 afholdt Ligestillingsudvalget et åbent temamøde med titlen »Sexisme på arbejdspladserne: Hvordan håndterer vi det, og hvordan kommer vi videre?« Formålet med temamødet var bl.a. at sætte fokus på den på daværende tidspunkt højaktuelle #MeToo-debat ved bl.a. at høre forskellige eksperters bud på, hvordan opgøret med sexisme og krænkelser på arbejdspladser kan håndteres på en ordentlig måde. 

Ligestillingsudvalget afholdt et virtuelt møde den 20. januar 2021 med en arbejdsgruppe i den svenske Riksdag, som arbejder med at sikre ligestilling internt i det svenske parlament. Mødet var et dialogmøde og en erfaringsudveksling mellem de svenske og de danske parlamentarikere om, hvordan man i de to lande arbejder med ligestilling inden for parlamenternes egne mure. 

Den 10. februar 2021 mødtes Ligestillingsudvalget med foreningen Mediesundhed for børn og unge. På mødet fremlagde foreningen sine undersøgelser af de uhensigtsmæssige påvirkninger af seksuel karakter, som børn og unge kan blive udsat for på digitale medier og platforme. Mødet blev på grund af covid-19-situationen afviklet virtuelt. 

 


Rejse

Ligestillingsudvalget deltager normalt i FN’s Kvindekommissions årlige samling i New York. Kvindekommissionens 65. samling blev afholdt den 15.-26. marts 2021 som en serie af virtuelle møder.
 
 • 3 temamøder, ekspertmøder og andre møder

 

Medlemmer af Ligestillingsudvalget besøgte den 6. november 2019 KVINFO for at drøfte aktuelle ligestillingspoliske emner, herunder bl.a. EU-direktivet om øremærkning af barsel og forældreorlov. 

Desuden deltog medlemmer af Ligestillingsudvalget  den 18.-20. november 2019 i ”Women Leaders Global Forum”, som er en årlig ligestillingspolitisk konference, der afholdes i Reykjavik på Island.

En delegation af marokkanske menneskerettighedsforkæmpere besøgte den 5. februar 2020 Folketinget. Her mødtes de med medlemmer af Ligestillingsudvalget og Udenrigsudvalget for bl.a. at drøfte forholdene for kvinder i Marokko og Nordafrika og for at diskutere, hvordan Danmark og andre europæiske stater kan forholde sig til migrationen fra Nordafrika til Europa.

Udvalget afholdte desuden den 29. januar 2020 et møde med forskerne bag rapporten ”Sex i Danmark: Nøgletal fra Projekt Sexus 2017-18”.  Projekt Sexus-rapporten er verdens største videnskabelige seksuallivsundersøgelse, og forskerne holdt oplæg for udvalget om de ligestillingsrelevante resultater fra undersøgelsen. 

En delegation bestående af medlemmer fra Ligestillingsudvalget og Udenrigsudvalget skulle den 8.-14. marts 2020 have deltaget i FN’s Kvindekommissions 64. session i New York. Hovedtemaet for årets session var 25-året for vedtagelsen af Beijingerklæringen og handlingsplanen.  FN’s Kvindekommissions årlige session blev desværre aflyst på grund af udbruddet af coronavirus.

 
 • 8 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 2 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 58 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 2 deputationer
 • 46 skriftlige henvendelser til udvalget
   

Udvalget afholdt den 6. november 2018 et møde med parlamentarikere fra Mellemøsten, hvor der blev drøftet ligerstillingsforhold. 

Udvalget afholdt den 25. januar 2019 sammen med Udenrigsudvalget et møde med lederen af FN-organisationen UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, og drøftede bl.a. den kommende FN-konference i marts måned om kvinders rettigheder. 

Et medlem af udvalget deltog i et interparlamentarisk møde i Europa-Parlamentets Udvalg for Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) den 7. marts 2019 i Bruxelles. Mødet handlede om kvinders magt i politik.

Udvalget deltog sammen med Udenrigsudvalget i FN's Kvindekommissions 63. session i New York den 11.-15. marts 2019. Hovedtemaet for konferencen var: "Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructures for gender equality and the empowerment of women and girls".

Udvalget afholdt den 27. marts 2019 sammen med Retsudvalget et åbent temamøde om hadforbrydelser. Formålet med temamødet var bl.a. at sætte fokus på hadforbrydelser og få belyst, hvad man fra Folketingets side kan gøre for at begrænse hadforbrydelser og sikre en målrettet indsat mod hadforbrydelser.

 
 • 9 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 8 samrådsspørgsmål til henholdsvis ligestillingsministeren, beskæftigelsesministeren, børne- og socialministeren, erhvervsministeren og justitsministeren
 • 84 udvalgsspørgsmål til henholdsvis fiskeri- og ligestillingsministeren, beskæftigelsesministeren, børne- og socialministeren, erhvervsministeren, ministeren for offentlig innovation, justitsministeren, skatteministeren, sundhedsministeren og uddannelses- og forskningsministeren
 • modtagelse af 1 deputation
 • 47 skriftlige henvendelser til udvalget 


Høringer om 

 • Åben høring om menneskehandel den 4. oktober 2017
 • Åben høring sammen med Sundheds- og Ældreudvalget om ”Bloddonation – mænd der har sex med mænd, risikofyldt adfærd og patientsikkerhed” den 25. april 2018

Udvalget havde møde med 

 • KVINFO den 17. januar 2018, hvor man drøftede en række aktuelle emner inden for ligestillingsområdet som f.eks. #MeToo-bevægelsen og den kønsmæssige sammensætning i ledelserne i de store danske virksomheder
 • Et eller flere udvalgsmedlemmer deltog i studieture/konferencer: 
 • Det årlige møde Women Political Leaders Global Forum (WPL) i Reykjavik på Island den 28.-29. november 2017
 • FN’s Kvindekommissions samling i New York den 11.-16. marts 2017. Hovedtemaet for årets samling var udfordringer og muligheder i ligestillingen mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinder og piger i landdistrikterne 

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 16 udvalgsmøder
 • behandling af 6 beslutningsforslag
 • 12 samrådsspørgsmål til henholdsvis ligestillingsministeren, beskæftigelsesministeren, justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, socialministeren og økonomi- og indenrigsministeren.
 • 122 udvalgsspørgsmål til henholdsvis udenrigsministeren, ligestillingsministeren, beskæftigelsesministeren, justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, socialministeren, sundhedsministeren og økonomi- og indenrigsministeren
 • modtagelse af 2 deputationer
 • 68 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • Uberettiget deling af billeder/hævnporno den 25. januar 2017
 • Homofobi i fodbold i samarbejde med Kulturudvalget den 27. april 2017
 • Ligeløn den 3. maj 2017 

Ligestillingsudvalget havde møder med 

 • Parlamentarikere fra det tyske parlament den 31. januar 2017.
 • Parlamentarikere fra det britiske parlament den 30. marts 2017

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i følgende udvalgsture/konferencer 

 • Deltagelse i World Assembly Women Conference i Tokyo den 12. december 2016.
 • FN’s Kvindekommissions samling i New York den 13.-17. marts 2017. Hovedtemaet for årets samling var fremme af kvinders økonomiske muligheder i en verden, hvor arbejdsmarkedet er under forandring. Under samlingen afholdte udvalget endvidere bilaterale møder med en række relevante organisationer.
 • Studiebesøg den 8. maj 2017 hos organisationer i Jylland og på Fyn vedrørende menneskehandel, herunder til prostitution.
 • Studiebesøg den 22. maj 2017 hos organisationer og aktører i København vedrørende menneskehandel, herunder til prostitution
 • Studietur til Tunesien den 10.-14.0september 2017. 
 • 22 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag
 • 40 samrådsspørgsmål til ligestillingsministeren
 • 211 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig ligestillingsministeren
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 30 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høring om

 • social kontrol, den 20. april 2016

Lukkede ekspertmøder med

 • Asger Ryhl, direktør for UN Womens nordiske kontor, den 10. februar 2016 om den kommende samling i FN’s Kvindekommission.
 • en række eksperter om ligeløn, den 13. april 2016.

Ligestillingsudvalget havde møde med 

 • Emma Holten den 27. april 2016 om hævnporno

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i

 • symposium i samarbejde med KVINFO under titlen "Stemmeret i 100 år: Perspektiver på ligestilling, demokrati og velfærd" den 14. december 2015
 • FN’s Kvindekommissions årlige samling i New York under temaet: "Women´s empowerment and its link to sustainable development", den 14.-18. marts 2016
 • et arrangement som led i internationalt parlamentarikerforum under Women Deliver konferencen i København den 18. maj 2016 i samarbejde med Udenrigsudvalget og Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
 • 1 udvalgsmøde 
 • 1 samrådsspørgsmål til ligestillingsministeren
 • 10 udvalgsspørgsmål til regeringen
 • 7 udvalgsmøder
 • Behandling af 1 lovforslag og 2 beslutningsforslag 
 • 11 samrådsspørgsmål til ligestillings- og beskæftigelsesministeren, hvoraf 10 blev besvaret i åbne samråd
 • 77 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren
 • Modtagelse af 1 deputation

Høring om

 • Sexchikane, den 20. maj 2015

Desuden deltog én eller flere udvalgsmedlemmer i

 • Studietur til Stockholm med fokus på de svenske erfaringer med social kontrol og æresrelaterede konflikter, den 27. oktober 2014
 • Den årlige samling i FN’s Kvindekommission i New York, den 9.-13. marts 2015 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsmedlemmerne kan til ministrene stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne inden for udvalgets sagsområde.