Vedtægter for Dansk Interparlamentarisk Gruppe

Som trådt i kraft den 1. januar 1986 med ændringer af 22. januar 1992, 1. januar 2011 og 1. februar 2015.

§ 1
Stk. 1. Dansk Interparlamentarisk Gruppe består af medlemmer af Folketinget.
Stk. 2. Gruppen er tilsluttet Den Interparlamentariske Union (IPU) og arbejder for at fremme Unionens formål, jf. bilaget til vedtægterne indeholdende IPU’s statutter.
 
§ 2
Stk. 1. Gruppens bestyrelse består af 8 medlemmer. For bestyrelsesmedlemmerne vælges et tilsvarende antal stedfortrædere.
 
Stk. 2. Bestyrelsen vælges efter nyvalg til Folketinget af Gruppens medlemmer efter reglerne i Folketingets forretningsorden § 36, stk. 1, jf. stk. 3.
 
§ 3
Stk. 1. Efter at bestyrelsen er valgt, sammenkalder det først valgte medlem – eller i dettes forfald det næstfølgende medlem, som er til stede – de udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere til et sættende møde, der skal afholdes inden forløbet af 20 mødedage i Folketinget.
 
Stk. 2. Bestyrelsen sættes ved, at der blandt dens medlemmer vælges en formand og en næstformand efter reglerne i Folketingets Forretningsorden § 8, stk. 1.
 
Stk. 3. Der knyttes en eller flere sekretærer til bestyrelsen, jf. Folketingets Forretningsorden § 8, stk. 14.
 
Stk. 4. Folketingets revisor forestår den årlige revision.
 
§ 4
Stk. 1. Gruppen ansøger hvert år Folketinget om et tilskud til dækning af Gruppens udgifter. Bestyrelsen fastsætter e månedligt medlemskontingent.
 
Stk. 2. Størrelsen af det ansøgte tilskud og medlemskontingentet ansættes på baggrund af sekretærens budgetforslag for det følgende år, som udarbejdes, når oplysninger om IPU’s mødesteder og størrelsens af Gruppens bidrag til unionen foreligger.
 
§ 5
Stk. 1. Bestyrelsen træffer afgørelse om omfanget af bestyrelsens repræsentation ved IPU’s konferencer og møder i det følgende kalenderår.
 
Stk. 2. Såfremt medlemmer af bestyrelsen er forhindret i at deltage i IPU’s konferencer og møder, kan stedfortrædere deltage.
 
§ 6
Vedtægtsændringer besluttes af Folketingets formand efter forhandling med næstformændene og efter indstilling fra Gruppens bestyrelse.
 
§ 7
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 1986. De reviderede vedtægter træder i kraft den 1. februar 2015 og har virkning fra det førstkommende folketingsvalg derefter.