Uddannelses- og Forskningsudvalgets arbejde

Videregående uddannelser, forskning og uddannelsesstøtte er de primære emner for Uddannelses- og Forskningsudvalgets arbejde. Uddannelses- og forskningspolitiske spørgsmål og regeringens holdning til disse præger udvalgets dagsorden.

Større

Opgaver og ansvar

Udvalget beskæftiger sig med alle emner inden for videregående uddannelser, institutionsforhold, forskning, uddannelsesstøtte, innovation, forskningsråd og -fonde, herunder finansiering af videregående uddannelser og forskning.

Udvalgets fokus er primært rettet mod nationale forhold. Men når det er relevant, inddrager udvalget erfaringer fra EU og andre lande, hvor der er gjort erfaringer på et af udvalgets områder. 

Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med uddannelses- og forskningsministerens forvaltning af regeringens uddannelses- og forskningspolitik. Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og forespørgsler til ministrene.
Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Fagministerium

Uddannelses- og Forskningsministeriet er udvalgets politiske fagministerium, idet det område, Uddannelses- og Forskningsudvalget dækker, primært varetages af dette ministerium.

Ud over departementet består Uddannelses- og Forskningsministeriet af:

 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 
 •  

Organisationer

Der er mange organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, virksomheder og privatpersoner m.fl., der er interesseret i at følge med i lovgivningen på udvalgets fagområde. Det gælder f.eks. en stor gruppe interesseorganisationer for studerende, uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.fl.
Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets arbejdsområde.  

Studieture

Studieture i Danmark eller udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne i Uddannelses- og Forskningsudvalget. De har det formål, at medlemmerne opnår særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. 

2-4 dage varer studieturene typisk. Her kan medlemmerne komme i direkte dialog med f.eks. udenlandske forskere, undervisere, institutionsledere og virksomheder, der har behov for kvalificeret arbejdskraft, m.m. for bl.a. at høre nærmere om konkrete uddannelses- og forskningspolitiske udfordringer og muligheder. 

Udvalget gennemfører også flere korte indenlandske besøg hos uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og virksomheder for ligeledes at høre nærmere om konkrete uddannelses- og forskningspolitiske udfordringer og muligheder.

 • 12 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 6 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 272 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 10 deputationer
 • 53 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget har beskæftiget sig med en række forskellige emner, herunder særlig regeringens forslag til en reform af universitetsuddannelserne, jf. den politiske aftale »Aftale om rammerne for Reform af universitetsuddannelserne i Danmark« fra juni 2023. 
 
Derudover interesserede udvalget sig bl.a. for udviklingen på velfærdsuddannelserne, herunder særlig pædagoguddannelserne, ligesom udvalget – foranlediget af et beslutningsforslag – drøftede beløbsgrænsen for, hvor meget studerende må tjene ved siden af su’en. 
 
Høring
Med regeringsgrundlaget »Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering«, 2022, varslede regeringen, at den vil indføre »nye fleksible uddannelsesveje på universiteterne ved at omlægge op imod halvdelen af kandidatuddannelserne til 1-årige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte og ved at oprette flere erhvervskandidatuddannelser.« Med henblik på at kvalificere den politiske debat holdt udvalget den 15. marts 2023 en åben høring om konsekvenserne ved at indføre 1-årige kandidatuddannelser. Ved høringen præsenterede en række forskere og interessenter deres faglige vurdering af, hvilke konsekvenser en omlægning vil have for bl.a. samfundsøkonomien, erhvervslivet og tilrettelæggelsen af uddannelserne. 
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Den 9. juni 2023 deltog udvalget i Skoleskibet Danmarks præsentationssejlads fra Vedbæk til København. Under turen mødte udvalget skibets kadetter, fik en rundvisning på skibet og hørte om de maritime uddannelser, herunder professionsbacheloruddannelserne til maskinmester, skibsfører og naval architect (skibsingeniør). 
 
Udvalget holdt den 26. september 2023 en lukket spørgetime med uddannelses- og forskningsministeren
 • 16 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 10 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 257 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 14 deputationer
 • 61 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget har i folketingsåret 2021-22 beskæftiget sig med en række forskellige emner, bl.a. den politiske aftale »Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark«, reform af læreruddannelsen og forsknings- og ytringsfrihed på landets universiteter.

 

Høringer
Den 1. februar 2022 holdt udvalget en åben høring om almendannelsens plads i en ny læreruddannelse. Baggrunden for høringen var et oplæg fra uddannelses- og forskningsministeren om reform af læreruddannelsen, hvilket medførte debat om almendannelsens vægt og placering i uddannelsen. Formålet med høringen var at belyse dannelsesbegrebet og behovet for almen dannelse i læreruddannelsen. 

Den 3. maj 2022 holdt udvalget en åben høring om de såkaldte Chicagoprincipper om sikring af ytringsfrihed på universiteter i en dansk kontekst. I forlængelse af 1. behandling af B 19 Forslag til folketingsbeslutning om at indskrive Chicagoprincipperne i universitetsloven ønskede udvalget at få nærmere belyst, hvordan Chicagoprincipperne kan tjene som inspiration for danske universiteter. 

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Den 17. november 2021 besøgte udvalget Havforskningsskibet »Dana« ved Nordre Toldbod i København for at høre nærmere om, hvad det er for forsknings- og myndighedsopgaver, »Dana« udfører for samfundet.
 • Den 14. december 2021 holdt udvalget møde med Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) på baggrund af rådets rapport af 9. november 2021 om bedre videnskabelig rådgivning i Danmark. Samme dag holdt udvalget også et møde om etablering af Den Frie Læreruddannelse med præst og initiativtager til Den Frie Læreruddannelse, Morten Kvist. Mødet foregik på baggrund af B 111 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af privat læreruddannelse fra folketingsåret 2020-21. 
 • Den 26. april 2022 holdt udvalget møde med professor i nationaløkonomi Nina Smith, Aarhus Universitet, om reformkommissionens anbefalinger vedrørende de videregående uddannelser. 
 • Den 14. juni 2022 mødtes udvalget med en delegation af indonesiske parlamentarikere, som ønskede inspiration fra og viden om den danske uddannelsesmodel, herunder i hvilket omfang regeringen inddrager udvalget i uddannelses- og forskningspolitiske tiltag.

 

Tekniske gennemgange

 • Tillæg til politisk aftale »Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark« ved uddannelses- og forskningsministeren og embedsmænd fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 19. april 2022.
 • Nye retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde ved uddannelses- og forskningsministeren og embedsmænd fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 13. september 2022.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriets område på forslag til finanslov for 2023 ved uddannelses- og forskningsministeren og embedsmænd fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 13. september 2022.
 • 18 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 15 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 339 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 62 skriftlige henvendelser til udvalget

Uddannelses- og Forskningsudvalgets arbejde har i folketingsåret 2020-21 været præget af covid-19-situationen, og en lang række planlagte aktiviteter som høringer, studieture m.v. blev derfor udskudt. Udvalget har dog bl.a. beskæftiget sig med uddannelsesmuligheder i hele Danmark, forskningsfrihed og etablering af en ny privat læreruddannelse, jf. beslutningsforslag B 111 om etablering af en ny læreruddannelse.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Den 21. september 2021 afholdt Uddannelses- og Forskningsudvalget et møde med Danske Universiteters rektorer. På mødet blev der drøftet aktuelle emner som f.eks. uddannelsesmuligheder i hele Danmark, ambitioner for dansk forskning og forskningens bidrag til klima og bæredygtighed. 

Teknisk gennemgang af:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets område på forslag til finanslov for 2022 ved uddannelses- og forskningsministeren og embedsfolk fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 8. september 2021.
 
 • 2 temamøder

 

Uddannelses- og Forskningsudvalget beskæftiger sig med alle emner inden for videregående uddannelser, institutionsforhold, forskning, uddannelsesstøtte, innovation, forskningsråd og -fonde, herunder finansiering af videregående uddannelser og forskning.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Udvalget holdt nytårskur med Danske Universiteter den 5. februar 2020.
 • Udvalget afholdt et dialogmøde med Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) om rapporten ”Ny teknologi til grøn omstilling” den 18. februar 2020.
 
 • 10 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 12 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 190 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 8 deputationer
 • 47 skriftlige henvendelser til udvalget
Uddannelses- og forskningsudvalget har været på studietur i Japan for at lære mere om Japans position inden for forskning, universitetssamarbejde og teknologisk innovation, herunder kunstig intelligens.

Uddannelses- og forskningsudvalget, SIRI-kommissionen, Ingeniørforeningen og AI Safety har sammen afholdt en åben høring om ”Ansvarlige Algoritmer – mennesker, forskning og regulering af kunstig intelligens”
 • 16 udvalgsmøder
 • Behandling af 4 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 23 samrådsspørgsmål til hovedsalig uddannelses- og forskningsministeren
 • 211 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig uddannelses- og forskningsministeren
 • Modtagelse af 9 deputationer
 • 60 skriftlige henvendelser til udvalget

Møder 

 • Dialogmøde med Rektorkollegiet under Danske Universiteter den 30. januar 2018.

Besøg, studieture og rejser i Danmark og i udlandet

 • Besøg hos DTU den 18. april 2018 - ”Ingrediensdag” på DTU Fødevareinstituttet. Udvalget fik viden om én af Danmarks store succesindustrier og vilkår og rammer for denne.
 • Besøg hos Alexandra instituttet og Teknologisk institut i Århus den 7. maj 2018. Udvalget fik bl.a. indblik i de faciliteter og kompetencer, der hjælper danske virksomheder til at digitalisere deres produkter og tjenester. 
 • Besøg hos Novo Nordisk Fonden den 8. juni 2018 med fokus på fondens kommende strategi for de næste fem år.
 • Studietur til Bruxelles den 21.-22. januar 2018. Formålet med rejsen var at få et indblik i EU's forskningspolitik, herunder erfaringerne med det nuværende EU rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020). 
 • Studietur til Japan den 2.-8. september 2018. Formålet med rejsen var bl.a. at få indblik i Japan som forsknings- og udviklingsnation og lære mere om den stærke japanske tradition for samarbejde mellem den akademiske verden og private virksomheder.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 16 udvalgsmøder

 • behandling af 6 lovforslag og 5 beslutningsforslag

 • 19 samrådsspørgsmål til henholdsvis uddannelses- og forskningsministeren

 • 208 udvalgsspørgsmål til henholdsvis uddannelses- og forskningsministeren, finansministeren og beskæftigelsesministeren. 

 • modtagelse af 7 deputationer

 • 51 skriftlige henvendelser til udvalget på alm. del og 53 på lovforslag til udvalget 

Se generel statistik om udvalgets arbejde her.

Uddannelses- og Forskningsudvalget havde møder med

 • Uddannelses- og Forskningsudvalget holdt den 25. oktober 2016 et møde med Det Frie Forskningsråd om blandt andet vækstlag i forskningen og internationalisering af dansk forskning. 

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i følgende
 

 • Den 30. november 2017 besøgte udvalget Qubiz, som er et nyoprettet center for kvantefysik

 • Den 12. januar 2017 var udvalget på studietur til Lund, hvor udvalget så de to materiale-forskningsfaciliteter ESS og Max IV. Både ESS og Max IV bruges til at undersøge materialers opbygning og funktion, og vil derfor spille en central rolle for fremtiden udvikling af nye avancerede materialer.

 • Den 16. januar 2017 besøge udvalget Aalborg Universitet i Sydhavnen for at høre om deres erhvervssamarbejder med bl.a. Volvo user Experience Competence Center

 • Den 1. marts 2017 besøget udvalget Novozymes, der blandt andet fortalte udvalget om, hvordan Novozymes arbejder på det bioteknologiske område, og hvordan de sikrer den rette rekruttering til virksomheden.

 • Den 17. maj 2017 besøgte udvalget og Dansk Byggeri virksomhederne NCC og Teknologisk Institut for at høre om ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen.

 • Den 18. og 19 – september 2017 var en delegation fra Uddannelses- og Forskningsudvalget på studietur til München. Delegationen besøgte forskningsenheder, universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet og virksomheder

 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 35 samrådsspørgsmål til hovedsaglig uddannelses- og forskningsministeren
 • 411 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig uddannelses- og forskningsministeren
 • modtagelse af 18 deputationer 
 • 86 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalgets arbejde her.

Høring om 

 • optagelse og uddannelsesmatch, den 9. december 2015 

Lukket ekspertmøde om 

 • censorinstitutionen, den 3. maj 2016 

Studieture  

 • studietur til Cambridge og Oxford om eliteuddannelser, den 28.-29. januar 2016
 • studietur til Silicon Valley om erfaringer med entreprenørskab, forskning og innovation, den 5.-10. september 2016 

 • 2 udvalgsmøder
 • 7 samrådsspørgsmål hovedsagelig til uddannelsesministeren 
 • 28 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til uddannelsesministeren
 • 1 deputation 
 • 13 skriftlige henvendelser til udvalget

 • 12 udvalgsmøder
 • behandling af 6 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 31 samrådsspørgsmål, hovedsagelig til uddannelsesministeren
 • 249 udvalgsspørgsmål, hovedsagelig til uddannelsesministeren
 • 2 deputationer 
 • 57 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om:

 • Optagelse og uddannelsesmatch, den 9. december 2015

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.