Sundhedsudvalgets arbejde

Sundhed, sygdomme og forebyggelse er de primære emner for Sundhedsudvalgets arbejde. Det er sundhedspolitiske spørgsmål og regeringens holdning til disse, der præger udvalgets dagsorden.

Større

Opgaver og ansvar

Udvalget beskæftiger sig med alle emner inden for sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, den primære sundhedssektor, patientrettigheder, tilsyn med sundhedsvæsenet, tilskud til behandling i praksissektoren, apoteksvirksomhed, lægemidler, etik og forskning på sundhedsområdet og misbrugsbehandling.
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder: 
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med ministrenes forvaltning af regeringens sundhedspolitik
Parlamentarisk kontrol af regeringens sundhedspolitik er ofte hovedaktiviteten i Sundhedsudvalget. Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og forespørgsler til ministeren. 
 
Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Fagministerium

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er udvalgets fagministerium. 

Ministeriet består af det centrale departement og flere styrelser m.m. Det drejer sig om Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, Sundhedsdatastyrelsen, Nationalt Genom Center og Nationalt Center for Etik.

 

Organisationer

Mange organisationer, foreninger og privatpersoner m.fl. er interesseret i at følge med i og påvirke lovgivningen på udvalgets fagområde. Det gælder en stor gruppe patientforeninger, bruger- og pårørendeorganisationer og handicaporganisationer m.fl. 

Organisationer, foreninger og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller få et møde med Sundhedsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets arbejdsområde. Et sådant møde kaldes for foretræde for udvalget. 

 

Studieture

Studiebesøg og studieture i Danmark eller udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne i Sundhedsudvalget. Formålet for medlemmerne er at opnå en særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. 

Her kan medlemmerne komme i direkte dialog med aktører på sundhedsområdet, som f.eks. udenlandske sundhedsmyndigheder, sundhedseksperter og udenlandske parlamenter for bl.a. at høre nærmere om konkrete sundhedspolitiske udfordringer og løsninger.

Korte indenlandske besøg hos f.eks. regionerne tager udvalget også på for at hente inspiration og høre nærmere om, hvad der sker på det sundhedspolitiske område. 

 
 • 39 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 47 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 817 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 62 deputationer
 • 163 skriftlige henvendelser til udvalget
 • Udvalget holdt den 8. december 2022 et møde med en fransk delegation, som besøgte Danmark, om temaet forebyggelse og behandling af overvægt.
 • Udvalget holdt den 24. januar 2023 møde med Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og Det Etiske Råd om rådets kommende udtalelser om henholdsvis surrogatmoderskab og organdonation.
 • Udvalget holdt den 21. februar 2023 et møde med forskningsprofessor Jakob Kjellberg, VIVE, om det danske sundhedsvæsen ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv.
 • Udvalget holdt den 28. februar 2023 et møde med indenrigs- og sundhedsministeren og embedsmænd fra ministeriet med præsentation af myndighedsopbygning og central lovgivning og politikområder på sundhedsområdet m.v. 
 • Udvalget holdt den 14. marts 2023 et møde med DaCHE – Dansk Center for Sundhedsøkonomi, SDU, om sundhedsvæsenets udfordringer, herunder produktivitet på sygehuse, rekruttering og fastholdelse af personale, sammenhængende patientforløb, kvalitet og kvalitetsmonitorering og prioritering.
 • Udvalget modtog den 28. marts 2023 en teknisk gennemgang af finanslovsforslaget for 2023 på sundhedsområdet ved indenrigs- og sundhedsministeren og embedsmænd fra ministeriet.
 • Udvalget holdt den 12. april 2023 sammen med Udvalget for Digitalisering og It en åben høring om anvendelse af sundhedsdata. Formålet med høringen var at få belyst potentialer samt etiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger ved indsamling og deling af sundhedsdata.
 • Udvalget fik den 18. april 2023 en teknisk gennemgang ved indenrigs- og sundhedsministeren og embedsmænd fra ministeriet af de 37 anbefalinger i »Fagligt oplæg til en 10-årsplan – Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser« og af initiativerne i »Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed« fra september 2022, herunder en status for udmøntning af aftalen.
 • Udvalget holdt den 20. april 2023 et møde med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, hvor udvalget fik en introduktion til Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde og Rigsrevisionens seneste beretninger om sundhed og covid-19 og en præsentation af Statsrevisorernes beretning nr. 13/2022 om kontrol med lægers honorarafregning.
 • Udvalget holdt den 20. april 2023 et møde med professor Anders Grøntved, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, om sundhed blandt børn og unge og om brugen af skærmmedier.
 • Udvalget holdt den 16. maj 2023 et møde med koordinationsgruppen i PsykiatriAlliancen om alliancens syn på implementeringen af aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, og hvordan Psykiatrirådet bør forankres i det videre arbejde.
 • Udvalget holdt den 23. maj 2023 et åbent ekspertmøde om unges brug af nikotinprodukter.
 • Udvalget holdt den 25. maj 2023 et lukket ekspertmøde om endometriose.
 • Udvalget mødtes den 7. juni 2023 med medlemmer af den tyske forbundsdags sundhedsudvalg, som var på studiebesøg i Danmark. Mødet handlede bl.a. om digitalisering af sundhedsvæsenet, hospitalsstruktur og mangel på sundhedspersonale.
 • Udvalget holdt den 19. september 2023 et lukket møde med Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, om rapporten »Kortlægning af den islandske model – Familie, venner og fritid som beskyttende faktorer for unges rusmiddelbrug«.
 • Udvalget holdt den 19. september 2023 et lukket møde med Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, om »Skolebørnsundersøgelsen 2022 – Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt skoleelever i 5., 7., og 9. klasse i Danmark«.
 • Udvalget var den 27.-29. september 2023 på studiebesøg i Island. Formået var at få belyst den islandske model«, hvorved det er lykkedes at mindske unges brug af alkohol og andre rusmidler
 • 46 udvalgsmøder
 • behandling af 10 lovforslag og 17 beslutningsforslag
 • 48 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 1.348 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 79 deputationer
 • 217 skriftlige henvendelser til udvalget

 

Høringer

 • Udvalget holdt den 10. november 2021 en høring om ulighed i sundhed for at få belyst konkrete problemstillinger og forhindringer i forhold til ulighed i sundhed. Udvalget fik også belyst, hvordan bl.a. sociale, økonomiske, geografiske og uddannelsesmæssige forhold påvirker borgernes og patienternes sundhed og muligheder for at få den bedste behandling. 
 • Udvalget holdt den 8. december 2021 en høring om fremtidens fødselsområde for at afdække, hvor der skal sættes ind for at sikre, at kommende fødende og forældre får den bedst mulige hjælp og støtte. Udvalget blev også oplyst om, hvordan der kan sikres bedre arbejdsforhold på fødegangene, så der kan rekrutteres og fastholdes personale inden for området.
 • Udvalget holdt den 12. januar 2022 en høring om børn og unges trivsel. Formålet med høringen var bl.a. at få fremlagt fakta om børn og unges trivsel med fokus på mental sundhed, alvorlig mistrivsel eller (begyndende) psykisk sygdom. Udvalget fik konkrete forslag til, hvordan en kommende 10-årsplan for psykiatrien kan adressere udfordringer med børn og unges mistrivsel og psykisk sygdom.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder 

 • Møde med rapportør Joseph O’Reilly fra Europarådets sundhedskomité om afhængighed af receptpligtig medicin den 12. oktober 2021.
 • Møde med en delegation fra det franske parlament om forebyggelse den 9. december 2021.
 • Møde med Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og Det Etiske Råd om rådets rapport om omsorg i sundhedsvæsenet den 22. februar 2022.
 • Møde med en delegation fra den svenske rigsdag om sundhedsvæsenets udfordringer m.m. den 29. marts 2022.
 • Møde med Institut for Menneskerettigheder om instituttets rapport om donorbørns ret til identitet den 29. marts 2022.
 • Møde med formanden for den dansk-israelske parlamentariske venskabsgruppe i Knesset og medlem af Knessets sundhedsudvalg, Alon Tal. På mødet blev drøftet en række emner, herunder læring af pandemien og digital sundhed, den 2. juni 2022.
 • Møde med den israelske sundhedsminister Nitzan Horowitz, hvorunder der bl.a. blev drøftet emner som sundhedsreform, henholdsvis offentligt og privat sundhedsvæsen, udfordringer vedrørende sundhedspersonale og mental sundhed m.m. den 19. august 2022.
 • Møde med Det Etiske Råd og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd om rådets kommende udtalelser om organdonation og om surrogatmoderskab den 27. september 2022.

 

Tekniske gennemgange
Udvalget holdt den 26. oktober 2021 en teknisk gennemgang ved sundhedsministeren og embedsmænd fra Sundhedsministeriet om lavdosis ct-scanning og problematikkerne herom på Silkeborg Sygehus.

Udvalget holdt den 14. december 2021 en teknisk gennemgang med sundhedsministeren og embedsmænd fra Sundhedsministeriet om L 84 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og sundhedsloven. (Husordener på psykiatriske afdelinger, notatpligt for den faste vagt for bæltefikserede patienter, sikkerhedskontroller i retspsykiatrien, særlige regler for surrogatanbragte, interval mellem lægelige vurderinger m.v.).

Udvalget holdt den 12. maj 2022 en teknisk gennemgang ved sundhedsministeren og embedsmænd fra ministeriet om L 147 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Lægers varetagelse af vaccinationsopgaver, Statens Serum Instituts virke i internationale samarbejder, forsyningspligt, hvad angår vacciner og beredskabsprodukter og drift og forvaltning af MiBa samt regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb). 

Udvalget holdt den 8. september 2022 en teknisk gennemgang ved sundhedsministeren og embedsmænd fra Sundhedsministeriet om forslag til finanslov for 2023 på sundhedsministerens sagsområder.

 

Studieture
Udvalget foretog den 6.-9. marts 2022 et studiebesøg til Israel. Formålet var bl.a. at få indblik i det nære sundhedsvæsen, hvordan samarbejdet mellem hospitaler og speciallæger fungerer i Israel, og hvordan det israelske sundhedsvæsen anvender sundhedsdata til udvikling af nye sundhedsløsninger inden for forebyggelse, diagnostik og behandling. Studiebesøget skulle også give indblik i den israelske politik på cannabisområdet, regler og rammebetingelser for dyrkning, fremstilling og brug af medicinsk cannabis i Israel og udfordringerne og mulighederne i forbindelse med fremstilling af cannabis til medicinsk brug og eksport.

Udvalget foretog den 30. august 2022 et besøg på Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstaden og besøgte bl.a. et børne- og ungeafsnit og et lukket akutafsnit for patienter fra det 18. år. Besøget skulle ses i sammenhæng med igangværende politiske forhandlinger om en 10-årsplan for psykiatrien

 • 72 udvalgsmøder
 • behandling af 12 lovforslag og 22 beslutningsforslag
 • 137 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 2061 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 78 deputationer
 • 308 skriftlige henvendelser til udvalget

Folketinget nedsatte ved folketingsårets start Sundheds- og Ældreudvalget.
Udvalget for Forretningsordenen traf med virkning fra den 1. marts 2021 beslutning om at flytte ældreområdet fra Sundheds- og Ældreudvalget til Social- og Ældreudvalget, og udvalgets navn blev ændret til Sundhedsudvalget. 

Dette var en følge af regeringens ressortomlægninger den 21. januar 2021, hvor bl.a. sager vedrørende ældreområdet blev overført fra det hidtidige Sundheds- og Ældreministerium til det hidtidige Social- og Indenrigsministerium, og ministeriernes navne blev ændret til henholdsvis Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet.
Den 1. marts 2021 oprettede Folketinget Epidemiudvalget som et nyt stående udvalg, hvorved sager vedrørende epidemiloven overgik fra Sundhedsudvalget til Epidemiudvalget.

Høringer

Sundheds- og Ældreudvalget afholdt den 29. oktober 2020 en åben høring om den fremadrettede indsats vedrørende covid-19. Formålet med høringen var at belyse, hvordan det sikres, at eventuelt fremtidige indgreb og restriktioner i samfundet på grund af covid-19 er relevante og forudsigelige og proportionale med den aktuelle smitterisiko og sygdomssituation. 

I forlængelse af regeringens afgørelse om, at alle minkbesætninger i Danmark skulle slås ned for at undgå eventuel Smittespredning, valgte Sundheds- og Ældreudvalget at afholde en åben høring den 16. november 2020 om beslutningsgrundlaget for denne afgørelse.

Lige adgang til sundhedsvæsenet er et emne, der optager udvalget, og Sundheds- og Ældreudvalget afholdt derfor en åben høring om sundhedspersonale i hele Danmark den 25. november 2020. Udvalget havde med denne høring fokus på fordelingen af sundhedspersonale regionalt og om, hvilke faktorer der gør sig gældende for at sikre, at borgere i hele landet har adgang til behandling. 

Vacciner var et emne, der fyldte meget i kølvandet på covid-19-epidemien, og udvalget ønskede at få belyst mulighederne for at øge produktionen af mRNA-vacciner m.fl. ‒ både for at imødekomme nationale behov og også for at sikre, at den globale produktion øges. På den baggrund afholdt Sundhedsudvalget den 14. april 2021 en åben høring om fremtidens vaccineproduktion. 

Som led i de kommende forhandlinger om en 10-årsplan for psykiatrien afholdt Sundhedsudvalget en åben høring om inddragelse af pårørende i psykiatrien den 1. september 2021. 
 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Sundheds- og Ældrevalget afholdt den 19. november 2020 et møde med professor, overlæge Henning Bundgaard, Rigshospitalet, om en undersøgelse af, om mundbind kan beskytte mod smitte med coronavirus.

Den 2. marts 2021 afholdt Sundhedsudvalget et møde med ME Foreningen om foreningens erfaringer med diagnosticering og behandling af personer med ME/CFS.

Per Julin, forsker og overlæge ved ME/CFS-modtagningen, Neurologiska Rehabiliteringskliniken Stora Sköndal, deltog i et onlinemøde om svenske erfaringer med diagnosticering og behandling af personer med ME/CFS den 4. marts 2021. 

Udvalget afholdt den 6. april 2021 et møde med sundhedsministeren og Medicinrådet om rådets metodeændring for kategorisering af nye lægemidlers værdi.

Den 12. maj 2021 holdt Sundhedsudvalget et lukket ekspertmøde om evaluering af forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Sundhedsudvalget afholdt den 24. august 2021 et møde med Rudersdal Kommune om en ny tilgang og organisering fra socialpsykiatri til psykosocial rehabilitering.

Institut for Menneskerettigheder præsenterede udvalget for rapporten »Retspsykiatri i et menneskeretligt perspektiv« den 24. august 2021.

Tekniske gennemgange af:

 • L 63 om anvendelse af oplysninger i registeret Nationalt Genom Center og de ændringer, som var foreslået i lovforslaget, ved sundheds- og ældreministeren og embedsmænd den 17. november 2020.
 • Fertilitetsområdet ved sundheds- og ældreministeren og embedsmænd den 1. december 2020.
 • Vedtagelse V 82 fra folketingsåret 2018-19, 1. samling, om ME-træthedssyndrom ved sundhedsministeren og embedsmænd den 22. april 2021. 
 • Evaluering af de særlige pladser i psykiatrien ved sundhedsministeren og VIVE den 28. september 2021.
 
 • 4 temamøder, ekspertmøder og andre møder
 • 3 høringer

 

Den 23. oktober 2019 holdt udvalget en åben høring om Medicinrådet, som er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til regionerne. Formålet med høringen var at få belyst Medicinrådets virke og praksis bl.a. i lyset af en evaluering af Medicinrådet, som Danske Regioner havde foretaget.

Den 21. november 2019 holdt udvalget et møde med regionsformændene for Region Hovedstaden og Region Sjælland om et ekspertråds anbefalinger til den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen.

Den 10. december 2019 holdt udvalget et møde med repræsentanterne fra det koreanske parlament. På mødet blev bl.a. drøftet psykiatri og selvmordsforebyggelse.

Den 5. februar 2020 holdt udvalget en åben høring om et behandlingsråd. Formålet med høringen var at få belyst fordele og ulemper ved oprettelsen af et behandlingsråd, der skal tage stilling til, hvilke behandlinger der kan tilbydes i det danske sundhedsvæsen.

Den 26. februar 2020 holdt udvalget en åben høring om et sammenhængende sundhedsvæsen. Formålet med høringen var at se på sundhedsvæsenet som en helhed, der kræver samspil og samarbejde på tværs af sektorer, herunder mellem regioner og kommuner.

Den 27. februar 2020 holdt udvalget et møde med det norske Stortings Helse- og Omsorgskomite, som var på studietur i Danmark. På mødet blev bl.a. drøftet ældreomsorg, digitalisering, sygehusstruktur og sygehusudbygning m.m.

Den 10. september 2020 holdt udvalget et møde med KL´s Sundheds- og Ældreudvalg. På mødet blev bl.a. drøftet ældreplejen i kommunerne og status og erfaringer fra covid-19-epedimien.

 
 • 37 udvalgsmøder
 • behandling af 20 lovforslag og 12 beslutningsforslag
 • 89 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 1469 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 59 deputationer
 • 312 skriftlige henvendelser til udvalget
 
Sundheds- og Ældreudvalget besøgte den 31. januar 2019 KL´s Sundheds- og Ældreudvalg. Blandt emnerne, der blev drøftet, var styrkelse og kvalificering af det nære sundhedsvæsen, fokus på forebyggelsesindsatsen og ældreområdet. 

Endvidere har udvalget holdt møder med en delegation fra det japanske parlament den 4. oktober 2018, delegation fra den tyske Forbundsdags Sundhedsudvalg den 31. oktober 2018, delegation fra Sydkorea den 6. december 2018 og med et japansk parlamentsmedlem den 8. januar 2019.

Sundheds- og Ældreudvalget afholdt den 26. september 2019 et møde med det finske parlaments Social- og Sundhedsudvalg under dette udvalgs besøg til Danmark og drøftede en række sundhedspolitiske emner. 
 
 • 47 udvalgsmøder
 • behandling af 20 lovforslag og 6 beslutningsforslag
 • 118 samrådsspørgsmål til hovedsalig sundhedsministeren og ældreministeren
 • 1.712 udvalgsspørgsmål til hovedsalig sundhedsministeren og ældreministeren
 • modtagelse af 39 deputationer
 • 303 skriftlige henvendelser til udvalget


Høringer

 • Den 25. januar 2018: Høring om gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme
 • Den 12. april 2018: Høring om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling
 • Den 25. april 2018: Høring om bloddonation – mænd der har sex med mænd, risikofyldt adfærd og patientsikkerhed (i samarbejde med Ligestillingsudvalget)
 • Den 4. september 2018. Høring om viden om og brug af medicinsk cannabis – erfaringer fra andre lande

Udvalget havde møder med

 • Møde med en delegation af brasilianske parlamentarikere den 11. oktober 2017
 • Møde med en delegation fra Israels Ministerium for Social Lighed den 23. oktober 2017
 • Møde med Dansk Selskab for Palliativ Selskab den 6. februar 2018
 • Møde med en delegation fra hhv. det kasakhiske parlament, Sundhedsministerium og Novo Nordisk i Kasakhstan den 8. maj 2018.

Studieture

 • Udvalget besøgte Oslo den 9. november 2017 med henblik på at høre om muligheder og problemstillinger ved digitalisering og brug af sundhedsdata på baggrund af Norges erfaringer på området. 
 • Udvalget besøgte den 9. januar 2018 Statens Serum Institut, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen for at høre om styrelserne og deres arbejdsområder
 • Den 3.-9. marts 2018 var udvalget på studietur i Japan. Formålet med udvalgsrejsen var at få et indblik i og erfaringer med sundheds- og ældrepolitikken i Japan, herunder høre om forebyggelsesindsatsen, sundhedsfremmende tiltag og livsstilssygdomme, få kendskab til behandling af sygdomme som f.eks. demens og kræft og få indsigt i anvendelsen af moderne velfærdteknologi og øvrige hjælpemidler i sundheds- plejesektoren
 • Udvalget var på invitation af sundhedsministeren på besøg på Aarhus Universitetshospital i Risskov (Psykiatrisk hospital) den 23. marts 2018
 • Den 29. august 2018 var udvalget på fælles studietur med Danske Regioner i 3 regioner, hvor emnet var psykiatri. Udvalget besøgte: Psykiatrisk Afdeling i Vejle, Psykiatrisk Akutmodtagelse i Slagelse og Psykiatrisk Center Sankt Hans i Roskilde
 • Udvalget besøgte den 17. september 2018 Danske Tandplejere for at høre om arbejdet som tandplejer. Besøget var planlagt som afsæt for arbejdet med de nye rammer for voksentandplejen og privatpraktiserende tandplejers arbejde som tandplejer
 • 36 udvalgsmøder
 • behandling af 15 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 104 samrådsspørgsmål til hovedsaglig sundheds- og ældreministeren. 48 blev besvaret i åbne samråd 
 • 1209 udvalgsspørgsmål til hovedsaglig sundheds -og ældreministeren
 • modtagelse af 37 deputationer
 • 591 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer om 

 • hpv-vaccine og bivirkninger, den 17. december 2015.
 • kulturens effekt på sundhed og livskvalitet, den 24. februar 2016. 
 • selvskade, den 25. maj 2016. 
 • behandlings- og botilbud i psykiatrien, den 7. juni 2016. 

Lukkede ekspertmøder om 

 • udredning, rådgivning og behandling af transkønnede, den 26. april 2016
 • specialeplanlægningen, den 8. september 2016
 • forebyggelse af vold på botilbud, den 20. september 2016

Sundheds- og Ældreudvalget havde møder med 

 • Dansk Dercum Forening, den 13. november 2015
 • Lægeforeningen, den 17. november 2015
 • Det Internationale Center for Forskning i Hormonforstyrrelser (EDMaRC), den 20. november 2015
 • formandskabet for Danske Regioner, den 2. februar 2016
 • delegation fra det finske parlament, den 10. maj 2016 
 • delegation fra det algeriske parlament, den 25. august 2016

Studieture 

 • studietur til Norge den 6. og 7. januar 2016 om den norske prioriteringsmodel af medicinudgifter, tvangsbehandling af gravide misbrugere, tvang i psykiatrien, den norske ældreomsorg og erfaringer med brug af telemedicin
 • studietur til Silkeborg den 27. januar 2016 om psykiatri, ældreområdet og forebyggelse af misbrug.
 • studietur til New Zealand den 4.-12. marts 2016 om New Zealands nye sundhedsstrategi og erfaringerne med at privatisere og liberalisere sundhedsvæsenet
 • studietur til Region Hovedstaden den 11. maj 2016 om behandling af anoreksipatienter, erfaringer fra projekt om overspisning, behandling af kroniske smertepatienter og erfaringer med sundhedsaftaler
 • 2 udvalgsmøder
 • 10 samrådsspørgsmål hovedsaglig til sundheds- og ældreministeren
 • 253 udvalgsspørgsmål hovedsaglig til sundheds- og ældreministeren
 • 5 deputationer
 • 43 skriftlige henvendelser til udvalget
Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning

 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 10 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 44 samrådsspørgsmål hovedsaglig til sundheds- og forebyggelsesministeren
 • 1.153 udvalgsspørgsmål hovedsaglig til sundheds- og forebyggelsesministeren
 • 32 deputationer
 • 1.291 skriftlige henvendelser til udvalget
Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.