Miljø- og Fødevareudvalgets arbejde

Miljøbeskyttelse, genteknologi, fødevarer og kostvaner er blot nogle af de mange emner, som Miljø- og Fødevareudvalget arbejder med. Udvalget behandler lovforslag og fører parlamentarisk kontrol med regeringen på miljø- og fødevareområdet.

Større

Opgaver og ansvar

Dagsordenen for Miljø- og Fødevareudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner inden for miljø-, natur-, fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitik. Eksempler på emner er miljø- og naturbeskyttelse, skovbrug, jagt og vildtforvaltning, genteknologi, national klimatilpasning og kystsikring, naturfredning, råstoffer i jorden og på havbunden, fødevarer, landbrug, fiskeri, gartneri, dyrevelfærd, dyresundhed, erhvervelse til rekreative formål, udvikling af fødevareerhvervet, fødevaresikkerhed og kostvaner.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med forvaltningen af regeringens politik på området og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget

Den parlamentariske kontrol med regeringen fylder meget i udvalgets arbejde. Det sker i praksis ved, at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministrene, enten som § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og forespørgsler.

Lovarbejdet er det andet hovedspor i udvalgets arbejde. De fleste lovforslag bliver fremsat af regeringen og drøftes både i Folketingssalen og i udvalget. Udvalgsmedlemmerne kan som alle andre folketingsmedlemmer fremsætte beslutningsforslag på udvalgets område.

Miljø- og fødevarepolitikken udmøntes i en række centrale forlig, som flere af Folketingets partier er del af. Det er ikke de samme partier, der indgår i alle forlig. Forligene løber typisk over flere år og har ofte indflydelse på lovgivningen og finanslovsforhandlingerne.

 

Fagministerium

Udvalget har to fagministerier – henholdsvis Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministerierne dækker hovedparten af de områder, som udvalget arbejder med. Men udvalget kan godt forfølge sager, som andre ministre har ansvaret for, da flere ministre godt kan beskæftige sig med forskellige sider af samme sag. Der kan eksempelvis være sager i Miljø- og Fødevareudvalget, som hører til hos klima-, energi- og forsyningsministeren.

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for udvalgets område. Det gælder for en række faglige organisationer, der repræsenterer erhvervs- eller naturinteresser. Men også en stor gruppe frivillige organisationer, foreninger, ngo’er, tænketanke og forskningsinstitutioner beskæftiger sig med miljø- og fødevareområdet. 
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller præsentere deres synspunkter for udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

Studieture

Studieture er en fast del af udvalgets arbejde. Udvalget besøger normalt 1 - 2 regioner i Danmark om året for at få et førstehåndsindtryk af de emner, som er på udvalgets dagsorden.
 
Udlandsrejser er også en kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. Studieture til udlandet er typisk af en uges varighed, og de har til formål at give udvalget viden om andre måder at håndtere opgaverne på.
 
 • 31 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 46 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 911 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 25 deputationer
 • 161 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalget har i særlig grad arbejdet med emner som import af olieholdigt spildevand, PFAS, naturnationalparker, dyrevelfærd, biodiversitet, kvælstofudledninger, vandmiljø og plantebaserede fødevarer. 
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
I folketingsåret 2022-23 holdt udvalget en række temamøder og gennemgange for at introducere udvalgsmedlemmerne til arbejdet i Folketinget og til udvalgets ressort. Der blev bl.a. holdt følgende møder:
 • Den 25. januar 2023 med Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet – KU SCIENCE. Formålet var at høre om fremtidens grønne fødevarer og fødevareøkonomi.
 • Den 1. februar 2023 med Biodiversitetsrådet ved forperson Signe Normand, som introducerede udvalget til Biodiversitetsrådet og dets opgaver og Dialogforum for Biodiversitet. Samtidig fik udvalget bl.a. præsenteret de væsentligste punkter i aftalen fra FN’s biodiversitetskonference COP15.
 • Den 7. februar 2023 med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og den 9. februar 2023 med miljøministeren for at introducere udvalget til de to ministres områder.
 • Den 1. marts 2023 med Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet – KU SCIENCE – for at høre om grundvand og drikkevand.
 • Den 15. marts 2023 med Food Nation og deres partnere for at blive introduceret til fødevareklyngen og status og muligheder for eksporten. 
 • Den 19. april 2023 hos BLOX sammen med Boligudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Formålet var at holde et dialogmøde med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og med frontløbervirksomheder om barrierer for bæredygtigt byggeri.
 • Den 19. april 2023 med Den Danske Dyrlægeforening og Dyrenes Beskyttelse på Vagtcentral 1812 i Søborg om aktuelle emner, herunder dyrevelfærdsloven, naturnationalparker, sundhedsrådgivning og veterinærforlig.
 • Den 28. april 2023 med den kenyanske miljøminister om affald og cirkulær økonomi.
 • Den 4. maj 2023 sammen med Erhvervsudvalget med Novozymes om biosolutions. 
 • Den 10. maj 2023 med KL’s Klima- og Miljøudvalg om fælles dagsordener, f.eks. PFAS-forurening, drikkevand, klimatilpasning, udtagning af lavbundsjord, multifunktionel jordfordeling m.v.
 • Den 12. maj 2023 var udvalget inviteret med til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets åbne eksperthøring om lovforslag nr. L 115 (Affaldsforbrændingssektoren).
 • Den 24. maj 2023 holdt udvalget et introduktionsmøde med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen for at få belyst institutionernes virke, og hvordan de kan indgå i udvalgets arbejde, og i umiddelbar forlængelse heraf gav de en teknisk gennemgang af beretningen om kritik af Miljøministeriets indsats mod PFAS.
   
 • 46 udvalgsmøder
 • behandling af 11 lovforslag og 14 beslutningsforslag
 • 72 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 1.498 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 40 deputationer
 • 244 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget har to ressortministre, miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. I folketingsåret arbejdede udvalget i særlig grad med emner som PFAS, coronasmitte blandt mink, naturnationalparker, dyrevelfærd, biodiversitet, plantebeskyttelsesmidler, kvælstofudledninger og vandmiljø. Udvalget har herudover bl.a. behandlet et borgerforslag om en hvalpesalgslov.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Den 6. oktober 2021 holdt udvalget et dialogmøde med Forbrugerrådet Tænk om aktuelle emner som kemikalier, forbrugerprodukter og fødevarer og et gå hjem-møde med Dansk Industri om grøn omstilling af vand- og affaldssektoren. 

Den 13. oktober 2021 præsenterede miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hver deres del af regeringens lovprogram for 2021-22 for udvalget.

I forbindelse med behandlingen af L 81 Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink. (Forlængelse af det midlertidige forbud mod hold af mink) holdt udvalget den 2. december 2021 et lukket ekspertmøde med Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET). Formålet var at give udvalget viden om mulige scenarier for fremtidig minkavl i Danmark og om risikovurdering i forbindelse hermed.

På et møde den 8. december 2021 præsenterede Det Miljøøkonomiske Råd rapporten fra De Økonomiske Råd »Økonomi og Miljø 2021« om beskatning af privatbilisme og beskæftigelseseffekter af drivhusgasbeskatning. Samme dag holdt udvalget Fiskeriets dag med Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation om en række aktuelle emner og udfordringer inden for fiskeri.

Den 12. januar 2022 holdt udvalget dialogmøde med Landbrug & Fødevarer og Dansk Planteværn om pesticidstrategi og minivådområder inden for strandbeskyttelseslinjen. Herudover holdt udvalget møde den 26. januar 2022 med Folketingets netværk for verdensmålene om, hvordan verdensmålene kan integreres i
det daglige parlamentariske arbejde.

I februar 2022 holdt miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri et fælles ministerarrangement for udvalget med fokus på bl.a. madspild, og i marts var der møde med Den Danske Dyrlægeforening om bl.a. ansvarlig brug af antibiotika, et kommende veterinærforlig IV og en bæredygtig fødevarepolitik for mennesker og dyr i lyset af klimaforandringer og globale pandemier.

Den 6. april 2022 holdt udvalget møde med Teknologirådet om den fremtidige klimatilpasning. Udvalget fik præsenteret budskaber fra ministeriet og Realdanias projekt »Byerne og det stigende havvand«.

Den 11. maj 2022 var udvalget på virksomhedsbesøg hos Novozymes Innovation Campus i Lyngby med Erhvervsudvalget, og den 18. maj 2022 mødtes udvalget med Forbrugerrådet Tænk og DI Fødevarer hos Dansk Industri for at drøfte mulighederne for at klimamærke fødevarer. 

Den 17. maj 2022 deltog udvalget i Europaudvalgets møde med EU’s kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius. 

Tekniske gennemgange
Der har været afholdt 10 tekniske gennemgange for udvalget i løbet af Folketingsåret. 

Miljøministeren har bl.a. i november 2021 givet udvalget en teknisk gennemgang af NOVANA-rapporterne for 2020, der sammenfatter de seneste målinger af naturens og vandmiljøets tilstand, og i februar 2022 en teknisk gennemgang af vandområdeplanerne 2021-2027, som den 22. december 2021 blev sendt i 6 måneders offentlig høring. 

I december 2021 gav miljøministeren udvalget en teknisk gennemgang om igangsatte initiativer vedrørende PFOS/PFAS. 

Fødevareministeren gav bl.a. i marts 2022 udvalget en teknisk gennemgang om en ekstern udredning om forvaltning af tilskud til landbrugere. Den eksterne udredning vedrører et konkret sagsforløb angående Landbrugsstyrelsens administration af tilskud til landbrugsbedrifter opsplittet på flere cvr-numre.

I maj 2022 holdt fødevareministeren en teknisk gennemgang for udvalget ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet (IFRO) om beregninger af de erhvervsøkonomiske omkostninger ved de smittebeskyttelsesforanstaltninger i minkproduktion, som Dansk Veterinær Konsortium havde beskrevet. 

I september 2022 holdt fødevareministeren en teknisk gennemgang ved Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen om veterinær- og sundhedsmyndighedernes model med smitteforebyggende tiltag til håndtering af covid-19 i minkbesætninger ved genoptagelse af minkproduktion.

Den 23. marts 2022 gav Statsrevisorerne udvalget en teknisk gennemgang af Statsrevisorernes kritik af Miljøministeriets opfølgning på rigsrevisionens beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider. Den tekniske gennemgang blev fulgt op af et samråd med miljøministeren om Statsrevisorernes kritik af statens sikring af grundvandet mod pesticider og afgivelse af en beretning om Miljøministeriets opfølgning. Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af Nye Borgerlige) støttede beretningen (beretning af 
almen art, nr. 14).

Rejse
Udvalget var på studietur på Sjælland, Lolland og Møn den 29. og 30. marts 2022. Udvalget besøgte bl.a. et havbrug på Vestsjælland, som er specialiseret i at opdrætte og forarbejde ørreder og ørredrogn, og et rensningsanlæg på Sydlolland, som kan fjerne PFOS og andre miljøfremmede stoffer fra spildevandsslam. Studieturen endte på Møns Klint, hvor udvalget hørte om forvaltningen af det værdifulde og følsomme naturområde, hvor der både er plads til natur og vandreruten Camønoen.

 
 • 50 udvalgsmøder
 • behandling af 15 lovforslag og 19 beslutningsforslag
 • 102 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 2243 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 53 deputationer
 • 28 skriftlige henvendelser til udvalget

 

Miljø- og Fødevareudvalget dækker en lang række emner og har to ressortministre, henholdsvis miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. I folketingsåret har udvalget i særlig grad arbejdet med emner som coronasmitte blandt mink, zoonoser, naturnationalparker, biodiversitet, kvælstofudledninger og vandmiljø.

Høringer
Udvalget holdt en åben høring om spildevandsforurening den 4. november 2020 i Landstingssalen. Formålet med høringen var at give udvalget viden om udledninger af spildevand og om betydningen af udledningerne for vandmiljøet og badevandskvaliteten. Derudover fik udvalget præsenteret bud på, hvordan man fremover kan undgå, mindske eller ændre udledningerne, så fremtidens spildevandsindsats kan planlægges på en måde, der giver mest miljøeffekt for pengene. Endelig skulle høringen give viden om overvejelser og planer for fremtiden fra kommunerne som praktikerne på spildevandsområdet.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri afholdt den 8. april 2021 en offentlig høring med deltagelse af Miljø- og Fødevareudvalget, forskere og interessenter om regulering af planteforædlingsteknikker. Høringen foregik virtuelt og fandt sted som opfølgning på udvalgets samråd med den daværende minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling den 11. december 2019 om nye planteforædlingsteknikker.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Den 25. november 2020 holdt udvalget et ekspertmøde om zoonoser. Formålet med mødet var at give udvalget viden om zoonoser, bl.a. i forhold til, hvordan de opstår, og hvordan man politisk kan mindske risikoen for, at der opstår nye pandemier i fremtiden.

Udvalget holdt den 7. april 2021 et møde med Det Miljøøkonomiske Råd som opfølgning på rådets præsentation af sin årsrapport, »Dansk klimapolitik frem mod 2030« på et møde den 9. marts 2021.
Den 5. maj 2021 holdt udvalget et ekspertmøde om kvælstofvirkemidler. Formålet med mødet var at give udvalget viden om mulige sammensætninger af kvælstofvirkemidler, der tilsammen kan indfri en foreløbig målbelastning på ca. 36.600 t kvælstof i vandplanperiode 3 (2021-2027).

Statsrevisorerne orienterede på et møde den 17. juni 2021 udvalget om rigsrevisionens beretning nr. 15/2020 om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forvaltning af tilskud til landbrugere.

 

Tekniske gennemgange
Der har været afholdt 15 tekniske gennemgange for udvalget i løbet af folketingsåret. På miljøministerens område har gennemgangene f.eks. omhandlet dispensationer til vandværker givet i strid med drikkevandsdirektivet og indsatsbehov i forbindelse med næringsstoffer i vandområdeplaner. På fødevareministerens område har emnerne f.eks. været coronasmitte blandt mink og fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien på fødevare- og fiskeriområdet.

Udvalget har derudover været inviteret af fødevareministeren til 30 tekniske gennemgange som forberedelse til forhandlingerne om grøn omstilling af landbruget med emner som f.eks. udtagning af lavbundsjorde, kvælstofregulering og reform af EU’s fælles landbrugspolitik.


Rejse

Udvalget var på studietur til Jylland den 20. og 21. september 2021 med fokus på bl.a. bæredygtigt fiskeri, landbrugets grønne udvikling og marine naturparker, hvor der var besøg hos bl.a. virksomhederne Glyngøre Shellfish og Enorm Biofactory A/S samt Glenstrup Sø og området ved den kommende naturnationalpark Fussingø.

 

Beretning
Udvalget afgav den 17. juni 2021 en beretning (beretning af almen art, nr. 31) om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forvaltning af tilskud til landbrugere.

 

 • 33 temamøder, ekspertmøder og andre møder
 • 2 høringer og konferencer

 

Miljø- og Fødevareudvalget dækker en lang række emner og har to ressortministre, henholdsvis miljøministeren og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling. I folketingsåret 2019-2020 har biodiversitet, § 3-beskyttede naturområder, generationsforureninger, affald, bioøkonomi, lavbundsjorde, kvælstofudledninger og vandmiljø været blandt de emner, som udvalget i særlig grad har arbejdet med.

 

Høringer

Udvalget afholdt en åben høring om bioøkonomi og en mulig strategi derom torsdag den 6. februar 2020 kl. 13.00-14.30 i Landstingssalen. Formålet var at sætte fokus på den danske indsats for bioøkonomi. Høringen skulle bl.a. give udvalget viden om bioøkonomiske virksomheder og beskæftigelsespotentiale, hvordan bioøkonomi kan bidrage til grøn omstilling, og hvad de næste skridt kan være, som kan bidrage til, at vi producerer mere bæredygtigt – og producerer i Danmark.

Udvalget afholdt også en åben høring om generationsforureninger onsdag den 23. september 2020 kl. 9.00-10.30 i Landstingssalen. Formålet var at give udvalget viden om generationsforureningernes påvirkning af natur, miljø og sundhed og løsningsmulighederne for at håndtere generationsforureningerne, herunder drøftelser af tidsplan og finansieringsmulighederne.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Udflugt med Landbrug & Fødevarer til dele af landbrugserhvervet i Vestsjælland den 23. oktober 2019.

Udflugt med Dansk Affaldsforening til bl.a. Amagerbakke om affald, forsyning og cirkulær økonomi den 12. november 2019 kl. 9.30-12.30. Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget deltog også.

Temamøde med Forbrugerrådet Tænk, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening den 27. november 2019 kl. 8.30-10.30 om bl.a. cirkulær økonomi, tøjspild og dyrevelfærd.

Temamøde med fiskeriets organisationer, ”Fiskens dag”, onsdag den 4. december 2019.

Temamøde om plastik onsdag den 15. januar 2020 kl. 8.30-10.30 med Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden, Plastindustrien og Plastic Change. Formålet var at give udvalget indsigt i den nyeste viden om plastik og give en status på allerede igangsatte initiativer for at fremme en videns- og dialogbaseret debat om løsninger på udfordringerne med plastik.

Ekspertmøde om biodiversitet onsdag den 5. februar 2020 i forbindelse med et udvalgsmøde (bl.a. som forberedelse til den sidenhen pga. corona aflyste COP15 i oktober 2020).
Temamøde hos Dansk Industri onsdag den 11. marts 2020 kl. 15.15-17.15 om udvidet producentansvar på emballage.

Udvalget deltog i en virtuel debat på Naturmødet i Hirtshals torsdag den 14. maj 2020 kl. 18.35-19.20 med et programpunkt om biodiversitet.

Temamøde onsdag den 17. juni 2020 med Food Nation om fødevareklyngen og status og muligheder for eksporten i lyset af covid-19.

Temamøde onsdag den 30. september 2020 om biodiversitet i havet og på land med fokus på EU’s biodiversitetsstrategi for 2030.

 

Tekniske gennemgange

Teknisk gennemgang ved ressortministrene i Miljø- og Fødevareministeriet den 2. oktober 2019 af Kommissionens forslag til en reform af EU's landbrugspolitik (CAP) samt status for forhandlingerne.

Teknisk gennemgang af forslag til finanslov for 2020 (FFL20) ved miljøministeren onsdag den 9. oktober kl. 13.00-13.30.

Teknisk gennemgang med præsentation af lovprogrammet for 2019/2020 ved de to ressortministre den 23. oktober 2019.

Teknisk gennemgang ved miljøministeren om Danmarks rapportering til EU om naturens tilstand den 24. oktober 2019.

Teknisk gennemgang torsdag den 7. november 2019 kl. 10.30-11.30 ved miljøministeren om resultaterne fra årets NOVANA-rapport, der sammenfatter de seneste målinger af naturens og vandmiljøets tilstand, hvor Aarhus Universitet og GEUS formidlede de væsentligste resultater.

Teknisk gennemgang onsdag den 15. januar 2020 kl. 15.30-16.00 ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om de kameraforsøg, som blev besluttet på rådsmødet i december.

Teknisk gennemgang onsdag den 22. januar 2020 ved miljøministeren af Kammeradvokatens undersøgelse af den mangelfulde administration af placeringstilladelser til de danske havbrug.

Teknisk gennemgang torsdag den 30. januar 2020 kl. 14.15 ved miljøministeren af Tange Sø sagen som opfølgning på to foretræder fra henholdsvis Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø om reetablering af Gudenåen og Foreningen til bevarelse af Tange Sø og Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange sø.

Teknisk gennemgang onsdag den 30. januar 2020 kl. 17.30 ved miljøministeren med gennemgang af Kammeradvokatens undersøgelser af placeringstilladelser til havbrug og en præsentation af Miljøstyrelsens fremadrettede opfølgning herpå.

Teknisk gennemgang torsdag den 6. februar 2020 kl. 11.45-12.15 ved miljøministeren om resultaterne i Basisanalysen for vandområdeplanerne, der skal danne grundlag for vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Teknisk gennemgang torsdag den 6. februar 2020 kl. 12.15-12.45 ved miljøministeren om korrektion af kvælstofudledning i NOVANA 2018 data.

Teknisk gennemgang tirsdag den 18. februar 2020 kl. 13.30-15.00 ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om kvælstofudvalgets afrapportering og den eksisterende landbrugsregulering, herunder Aarhus Universitets opdatering af baseline 2021.

Teknisk gennemgang onsdag den 19. februar 2020 ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om konsekvenserne af den regnefejl, der gjorde, at de hidtidige opgørelser af lavbundsjorde var stærkt undervurderede.

Teknisk gennemgang torsdag den 20. februar 2020 kl. 11.30-12.30 ved miljøministeren om rapportering til EU om størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark.

Teknisk gennemgang torsdag den 27. februar 2020 kl. 10.30-11.30 ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om reglerne for landbrugsstøtte i forhold til naturpleje/naturgenopretning.

Teknisk gennemgang torsdag den 27. februar 2020 kl. 11.30-12.30 ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om forhandlingerne om fremtidens forhold mellem EU og UK med fokus på fiskeriområdet.

Teknisk gennemgang fredag den 27. marts 2020 (online pga. corona) ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om landbrugets økonomi, herunder landbrugserhvervets hovedudfordringer og den finansielle situation i landbrugserhvervet.

Teknisk gennemgang mandag den 27. april 2020 (online pga. corona) ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling med præsentation af klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren.

Teknisk gennemgang torsdag den 30. april 2020 (online pga. corona) ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og DTU om fiskebestandenes bevægelser i Nordsøen på forskellige livstadier og hvordan Brexit kan påvirke danske fiskeres adgang til forskellige arter i Nordsøen og Vest for Skotland.

Teknisk gennemgang onsdag den 6. maj 2020 (online pga. corona) ved miljøministeren om lovforslaget L 112 om udvidet producentansvar.

Teknisk gennemgang tirsdag den 2. juni 2020 (online pga. corona) ved miljøministeren om referencetilstand for kvælstof i år 1900 i forhold til målsætning i vandområdeplanerne.

Teknisk gennemgange af finanslovsforslaget for 2021 (FFL21) den 2. september 2020 ved henholdsvis ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og ved miljøministeren.

Teknisk gennemgang af mulig fejl i nedbørsdata, der bruges i beregning af kvælstof- og fosforudledninger den 9. september 2020 ved miljøministeren.

 

Rejser

Indenlandsk studietur til Fyn og Ærø torsdag den 16. januar til fredag den 17. januar 2020 med fokus på bl.a. kystbeskyttelse, naturforvaltning og fødevareproduktion og besøg hos bl.a. Katrine og Alfreds Tomater, Ærø Fødevarenetværk og Ærø Naturpark samt besigtigelse af minivådområde og digeprojekt.

 

 • 35 udvalgsmøder
 • behandling af 10 lovforslag og 10 beslutningsforslag
 • 71 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 1096 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 21 deputationer
 • 170 skriftlige henvendelser til udvalget

 

Miljø- og Fødevareudvalget dækker en lang række emner. I folketingsåret 2018-19 har emnerne biodiversitet, tilstanden i vandmiljøet, herunder grundvand og drikkevand, spildevand og kloakering i det åbne land, regulering af landbruget, fiskeri og gastronomi været blandt de emner, som udvalget i særlig grad har arbejdet med.

Høringer

 • Den 16. januar 2019 afholdt udvalget en åben høring om spildevandsindsatsen i det åbne land. Formålet med høringen var at blive klogere på, hvornår kommunerne kan pålægge en husstand at foretage spildevandsrensning, og hvordan kommunerne forvalter reglerne, samt hvilke konsekvenser reglerne har for de involverede husstande.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Udvalget deltog med en delegation i COP 14 – det 14. partsmøde under biodiversitetskonventionen – i Egypten i november 2018, og udvalget gennemførte en række aktiviteter som forberedelse og opfølgning på konferencen:

Forberedelse

 • Teknisk gennemgang ved miljø- og fødevareministeren og embedsmænd den 3. oktober 2018 af temaet for konferencen.
  Ekspertmøde den 3. oktober 2018 om de internationale målsætninger på biodiversitetsområdet, herunder FN’s mål for biodiversitet. 

Opfølgning

 • Møde den 9. januar 2019 med repræsentanter fra 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling, som er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, hvor resultaterne fra konferencen blev gennemgået og drøftet.
 • Samråd med miljø- og fødevareministeren den 23. januar 2019 om, hvordan man vil følge op på konferencen, og hvordan Danmark vil arbejde med området efter 2020. 
 • Dialogmøde den 28. november 2018 med Forbrugerrådet Tænk, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening om kemi i legetøj, pesticidrester i fødevarer, fødevareforlig, klimamærkning, cirkulær økonomi, plasthandlingsplanen og børns indeklima.
 • Temamøde den 23. januar 2019 om sælproblemer for fiskeriet. Fiskeriet er udfordret af, at torskebestanden påvirkes væsentligt af et stigende antal af sæler, som volder skade på og overfører leverorm til torsken.
 • Temadag om gastronomi i Danmark onsdag den 30. januar 2019 med bl.a. repræsentanter fra Madkulturen og Food Nation samt deltagelse i overrækkelse af Michelinstjerner i Aarhus mandag den 18. februar 2019.
 • Aftentemamøde den 20. februar 2019 med miljø- og fødevareministeren om regler og støtteordninger på landbrugsområdet i forbindelse med naturprojekter. Aftentemamødet fulgte op på studietur til Midtjylland om biodiversitet den 19. september 2018.
 • Temamøde den 20. februar 2019 om status for genopretning på fiskeriområdet med ministeren for fiskeri og ligestilling og Kammeradvokaten.
 • Møde den 19. marts 2019 med Det norske Stortings Næringskomite, som var på studietur i København, og som gerne ville mødes med repræsentanter fra både Erhvervsudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget.
 • Møde den 30. april 2019 med Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Skatteudvalget samt Det Miljøøkonomiske Råd om vismandsrapporten ”Økonomi og Miljø, 2019”, som handlede om lækage af drivhusgasudledninger og dansk klimapolitik samt miljøpåvirkning og fordeling. 
  Tirsdag den 24. september 2019 deltog udvalget sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i møde med Dansk Industri om grøn omstilling i Industriens Hus, Rådhuspladsen.
 • Torsdag den 26. september 2019 deltog udvalget i en faglig introduktionsdag arrangeret af ministeren for fødevarer og fiskeri.
 • Mandag den 30. september 2019 deltog udvalget i en faglig introduktionsdag arrangeret af miljøministeren.

Tekniske gennemgange

 • Den 27. november 2019 afholdt miljø- og fødevareministeren en teknisk gennemgang af arbejdet med at skabe en mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur på ministeriets område – også kaldet ”lovkompasset”.
 • Den 6. december 2018 gav miljø- og fødevareministeren udvalget en status for udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense. 
 • Ministeren for fiskeri og ligestilling og Kammeradvokaten holdt møde med udvalget den 12. december 2018 om certificeringsordningen for bæredygtigt fiskeri, MSC.
 • Miljø- og fødevareministeren gav med Aarhus Universitet og GEUS den 17. januar 2019 udvalget en komprimeret præsentation af de væsentligste resultater af den årlige NOVANA-rapportering 2017 – med særligt fokus på kvælstof. 
 • Miljø- og fødevareministeren gav den 9. april 2019 udvalget en teknisk gennemgang af miljømålene i første del af Danmarks Havstrategi II. 

Rejser

Studietur til Norge om rekruttering/eksport i fiskeriet søndag den 3. og  mandag den 4. februar 2019. Formålet med rejsen var bl.a. at se på, hvilke initiativer der kan skabe en differentieret alderssammensætning i fiskeribranchen og medvirke til, at også unge finder beskæftigelse i fiskerierhvervet attraktivt. 

Beretninger 

 • Miljø- og Fødevareudvalget afgav den 20. februar 2019 beretning nr. 7 om ministeren for fiskeri og ligestillings gennemførelse af en model for det fremtidige muslinge- og østersfiskeri i Limfjorden, jf. MOF alm. del – bilag 418. Et flertal i udvalget (S, DF, EL, ALT og SF) udtalte sin meget skarpe kritik af ministerens håndtering af implementeringen af den politiske aftale om rettighederne til muslinge- og østersfiskeriet på Limfjorden. Flertallet henstillede på det kraftigste til, at ministeren fremadrettet loyalt og uden unødigt ophold følger det politiske flertal på fiskeriområdet. 
 • Udvalget afgav den 23. april 2019 beretning nr. 11 om ministeren for fiskeri og ligestillings håndtering af sagen om forsøgsfiskeri i Storebælt, jf. MOF alm. del – bilag 534. Et flertal i udvalget (S, DF, EL, ALT og SF) udtrykte kritik af ministerens håndtering af Folketinget i sagen om forsøgsfiskeri i Storebælt og henstillede til, at ministerens samarbejde med udvalget forbedres.
 • 43 udvalgsmøder
 • Behandling af 20 lovforslag og 10 beslutningsforslag
 • 86 samrådsspørgsmål til hovedsalig miljø- og fødevareministeren
 • 1345 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig miljø- og fødevareministeren
 • Modtagelse af 42 deputationer
 • 182 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer, tekniske gennemgange og ekspertmøder

 • Ekspertmøde om hormonforstyrrende stoffer den 11. oktober 2017.
 • Høring om Brexit og fiskeriet den 17. januar 2018.
 • Teknisk gennemgang af fejlbehæftede analyser af total fosfor og total kvælstof i ferske- og marine vandprøver den 14. marts 2018.
 • Teknisk gennemgang af Kommissionens forslag til revision af direktivet om kvalitet af drikkevand den 23. maj 2018.
 • Teknisk gennemgang af resultaterne af den nationale overvågning af vandmiljøet den 31. maj 2018.
 • Teknisk gennemgang om logbog kontrol i forbindelse med dyretransporter den 26. juni 2018.
 • Teknisk gennemgang af Fødevarestyrelsens redegørelse om sanktionering i forbindelse med kontrol af dyretransporter den 23. august 2018.
 • Teknisk gennemgang om foreløbige forskningsresultater om pesticider den 31. august 2018.
 • Teknisk gennemgang af forslag til finansloven på miljø- og fødevareministerens område den 5. september 2018.
 • Teknisk gennemgang af forslag til finansloven på ministeren for fiskeri og ligestillings område (fiskeridelen) den 5. september 2018.
 • Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en ny landbrugsreform efter 2020 den 5. september 2018.

Møder

 • Møde med Forbrugerrådet Tænk om blandt andet kemi i forbrugerprodukter, produkters holdbarhed og fødevarekontrol den 4. oktober 2017.
 • Møde med Danmarks Fiskeriforening den 7. februar 2018 om fiskeriets aktuelle situation.
 • Temamøde med Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og Plastic Change om plastforurening den 21. februar 2018.
 • Møde med Den Danske Dyrlægeforening den 28. februar 2018 om blandt andet genundersøgelse af hunderacer og svinepest.
 • Møde med Det Miljøøkonomiske Råd den 28. februar 2018 om rådets rapport 2018 om regulering af landbrugets udledning af drivhusgasser, reduktion af CO2 fra personbiler og klimapolitik frem mod 2030.
 • Temamøde om rapport fra ekspertudvalget om ændret vandløbsforvaltning med formanden for ekspertudvalget Henrik Høegh, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer den 25. april 2018.
 • Opfølgende møde om vandløbsforvaltning med Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening den 30. maj 2018.
 • Delegation fra Ernærings- og Landbrugsudvalget i den tyske Forbundsdag den 17. september 2018.
 • Delegation fra den franske Nationalforsamling den 26. september 2018.

Studieture i Danmark og i udlandet

 •  Studieture til Jylland for at besigtige jordforureningerne ved Kjærgaard Plantage og Høfde 42 den 6. november 2017.
 • En delegation fra udvalget deltog i det interparlamentariske møde den 24. april 2018 i Bruxelles om ”Den Fælles EU-Landbrugspolitik efter 2020: Fremtiden for Fødevarer og Landbrug”.
 • Studierejse til Polen og Ungarn om interaktion mellem dyr og mennesker som ulv og bison i vild naturbison i vild natur og udviklingen af fødevare- og landbrugssektoren den 10.-14. september 2018.
 • Studietur til Midtjylland om biodiversitetsindsatser, der virker på private ejendomme, den 19. september 2018.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 43 udvalgsmøder
 • behandling af 14 lovforslag og 6 beslutningsforslag
 • 81 samrådsspørgsmål til hovedsalig miljø- og fødevareministeren
 • 1.643 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig miljø- og fødevareministeren
 • modtagelse af 38 deputationer
 • 234 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer

 • Den 27. oktober 2016: Høring om arealanvendelse i Danmark i samarbejde med Teknologi Rådet. Den 23. november 2016: Høring om kystbeskyttelse.
 • Den 1. marts 2017: Præsentation af rapport fra Det Miljøøkonomisk Råd.
 • Den 1. marts 2017: Teknisk gennemgang af komitésager v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd
 • Den 22. marts 2017: Teknisk gennemgang til belysning af kvaliteten af grundvandet i Danmark v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd
 • 26. april 2017: Høring om Danmarks grønne nationalregnskab
 • Den 2. maj 2017: Høring om Bioøkonomi
 • Den 3. maj 2017: Høring om prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark
 • Den 5. maj 2017: Teknisk gennemgang af FN’s biodiversitetskonference (COP 13) v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd
 • Teknisk gennemgang af Forslag til Finanslov på miljø- og fødevareministerens område den 6. september 2017.
 • Teknisk gennemgang af Forslag til Finanslov på ministeren for fiskeri og ligestillings område (fiskeridelen) den 6. september 2017.
 • Teknisk gennemgang af COWI rapport om grundvand den 28. september 2017, v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd.
 • Teknisk gennemgang om fejl i analyser af fosfor og kvælstof den 28. september 2017, v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd 

Udvalget havde møder med

 • Møde med Forbrugerrådet TÆNK den 5. oktober 1016, bl.a. om bladet TÆNK m.v.
 • Møde med Danmarks Fiskeriforening den 7. december 2016 om fiskerierhvervet vilkårer m.v.
 • Den 8. februar 2017 Temamorgen om plast med Det Økologiske Råd, Plastic Change, Plastindustrien og Danmarks Naturfredningsforening
 • Møde med Den Danske Dyrlægeforening den 1. februar 2017 om bl.a. Det Veterinære Beredskab, Aviær influenza m.v.

Studieture

 • Studietur om kystsikring til Nordsjælland den 16. november 2016.
 • Besøg i England den 11.-15. september 2017. Emnerne var Biodiversitet og hvordan regeringen, parlamentet, myndigheder og organisationer arbejder med emnet. Implementering af vandrammedirektiverne, metoder, prioriteringer, økonomi og landmændenes muligheder for at sammensætte forskellige miljøtiltag. Klimaforandringer/kystsikring og Storbritanniens erfaringer med kystsikring, herunder forskellige former for kystsikring, finansiering af kystsikring og initiativer i forhold til klimaforandringer generelt, herunder oversvømmelser. Udvikling og drift af skove og rammerne for dette. Refleksioner og forventninger til Storbritanniens landbrug og fiskeri set i lyset af Brexit, herunder udvikling, konkurrence og økonomi samt samarbejdet med andre EU-lande

 • 44 udvalgsmøder
 • behandling af 9 lovforslag og 34 beslutningsforslag
 • 101 samrådsspørgsmål til hovedsaglig miljø- og fødevareministeren
 • 1.448 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig miljø- og fødevareministeren
 • modtagelse af 43 deputationer
 • 212 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • regeringens fødevare- og landbrugspakke, den 23. februar 2016
 • arealanvendelse i Danmark i samarbejde med Teknologirådet den, 7. april 2016

Tekniske gennemgange af 

 • forslag til finanslov på Miljø- og Fødevareministerens område, den 7. oktober 2015
 • Barosso-direktivet om dyrkning af genmodificerede afgrøder, den 29. oktober 2015
 • præsentation om hormonforstyrrende stoffer ved Center for Hormonforstyrrende stoffer, den 20. november 2015
 • præsentation af rapporten »Vækst og nabotjek af miljøreguleringen og kontrol af primærjordbruget« ved COWI, den 8. december 2015
 • Europa-Kommissionens pakke vedrørende cirkulærøkonomi og perspektiverne for cirkulærøkonomi i en dansk sammenhæng, den 21. januar 2016
 • præsentation og drøftelse af Det Miljøøkonomiske Råds rapport, den 2. marts 2016
 • EU’s regulering på kemiområdet, den 6. april 2016
 • præsentation om genmodifikation på Københavns Universitet, KU Life, den 14. april 2016
 • finanslovsforslaget for 2017, den 31. august 2016
 • kystanalysen, den 21. september 2016

Miljø- og Fødevareudvalget havde møder med 

 • Økologisk Landsforening den 11. november 2015 om status, potentiale og visioner for det økologiske landbrug i Danmark
 • Danmarks Fiskeriforening den 9. december 2015 om bl.a. vækst inden for fiskerierhvervet, råvaregrundlag, fiskeriflådens konkurrencedygtighed, fiskekvoter og problemer med sæler
 • Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og Dyrenes Beskyttelse den 27. januar 2016 om bl.a. hormonforstyrrende stoffer, mikroplast og dyrevelfærd
 • Den Danske Dyrlægeforening den 3. februar 2016 om bl.a. halekupering af smågrise, MRSA og fremtidens dyrlægeuddannelse
 • DI Fødevarer og Ingrediensforum den 10. februar 2016 inklusive to virksomhedsbesøg om madspild, ingrediensbranchen som vækstbranche, fødevare- og landbrugspakkens betydning for fødevarevirksomhederne og fødevareforliget 2015
 • Den Danske Naturfonds bestyrelsesformand og direktør den 2. marts 2016
 • MUDP’s bestyrelse (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) den 14. april 2016

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

 • studietur Lolland-Falster den 14.-15. januar 2016 om skovdrift, strandbeskyttelseslinjen og lokal fødevareproduktion
 • besøg i Holland og Spanien den 7.-11. marts 2016 om den hollandske implementering af vandrammedirektivet, cirkulær økonomi og de hollandske prioriteringer under det hollandske EU-formandskab og i Spanien om sameksistens mellem gmo-afgrøder, økologiske afgrøder og konventionel dyrkning
 • studietur til Nordvestjylland den 30. maj 2016 om kystsikring
 • studietur til Østjylland og Mols den 7.-8. juni 2016 om bl.a. biodiversitet og genskabelse af naturområder m.v. 
 • konference i Bruxelles den 29. september 2016 om cirkulær økonomi

 • 4 udvalgsmøder 
 • 6 samrådsspørgsmål til miljø- og fødevareministeren
 • 224 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig miljø- og fødevareministeren
 • modtagelse af 2 deputationer
 
Miljø- og Fødevareudvalget var på studietur til Sjælland og Fyn med fokus på bl.a. fødevarer, naturgenopretning, sprøjtemidler og økologisk produktion.
 
Se Miljø- og Fødevareudvalgets samlede rejseaktivitet 
Før valget den 15. juni 2015 blev opgaverne på området varetaget af 2 udvalg: Miljøudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. De to udvalg havde hver deres ressortministerium og havde separate aktiviteter.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri havde:

 • 22 udvalgsmøder 
 • behandling af 7 lovforslag og 7 beslutningsforslag 
 • 17 samrådsspørgsmål til hovedsaglig miljøministeren. 10 spørgsmål blev besvaret i åbne samråd
 • 437 udvalgsspørgsmål til hovedsaglig miljøministeren
 • modtagelse af 16 deputationer

Miljøudvalget havde:

 • 27 udvalgsmøder 
 • behandling af 11 lovforslag (hvoraf et blev delt) og 6 beslutningsforslag 
 • 31 samrådsspørgsmål, hovedsaglig til miljøministeren.  27 spørgsmål blev besvaret i åbne samråd
 • 821 udvalgsspørgsmål til hovedsaglig miljøministeren
 • modtagelse af 22 deputationer

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.