Børne- og Undervisningsudvalgets arbejde

Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser er blandt hovedemnerne for arbejdet i Børne- og Undervisningsudvalget.

Større

Børne- og Undervisningsudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for udvalgets arbejde er bred og indeholder overordnet set:

 • dagtilbud til børn indtil skolestart samt fritids- og klubtilbud til børn og unge
 • folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler
 • gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelse m.v.
Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i to hovedområder, nemlig behandling af lovforslag og beslutningsforslag, og parlamentarisk kontrol med børne- og undervisningsministerens forvaltning af lovgivningen på udvalgets område. Det sker bl.a., ved at udvalgsmedlemmerne stiller forskellige typer spørgsmål til ministeren:

 • mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler
Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Fagministerium

Børne- og Undervisningsministeriet er udvalgets politiske fagministerium, da det område,
Børne- og Undervisningsudvalget dækker, primært bliver varetaget af dette ministerium.

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for undervisningsområdet, f.eks. interesseorganisationer, større foreninger, frivillige organisationer, tænketanke og forskningsinstitutioner.Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til udvalget. De kan også møde Undervisningsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde. Det kalder man at få foretræde for udvalget.

Studieture

Studieture både i ind- og udland er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget.
Formålet er at få konkret eller generel indsigt på et område af interesse for udvalget. 

 • 41 udvalgsmøder
 • behandling af 19 lovforslag og 13 beslutningsforslag
 • 23 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 699 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 42 deputationer
 • 120 skriftlige henvendelser til udvalget

I folketingsåret 2021-22 havde udvalget fortsat fokus på inklusionsindsatsen i grundskolen, de igangværende frihedsforsøg på børneinstitutions- og folkeskoleområdet i fire udvalgte kommuner (Esbjerg, Rebild, Holbæk og Helsingør) og mulighederne for at styrke kendskabet til rigsfællesskabet blandt elever i grundskolen. Fokus var også på 

børn og unges generelle trivsel og endelig på den nye elevfordelingsmodel for gymnasierne, som også fyldte meget i den offentlige debat.

Høringer
På baggrund af en undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø holdt udvalget den 27. oktober 2021 en åben høring. Formålet med høringen var at afdække omfang og årsager og belyse handle- og sanktionsmuligheder. 

Den 30. marts 2022 holdt udvalget en åben høring om danskfagets litteraturkanon i gymnasiet. Formålet med høringen var at belyse baggrunden for den nuværende kanon fra 2004 og behovet for en eventuel revision. Som opfølgning på høringen afgav et flertal i udvalget en beretning om nedsættelse af et udvalg om danskfagets litteraturkanon 
og om fremme af unges læselyst og kendskab til dansk (beretning af almen art, nr. 28).

Som opfølgning på en lukket høring om inklusion den 25. august 2021 holdt udvalget den 27. april 2022 en åben høring om inklusion med bred deltagelse af fagpersoner og interessenter. Formålet med høringen var at gøre status på inklusionsindsatsen i grundskolen og belyse fremtidige perspektiver og muligheder. Som opfølgning på høringen afgav udvalget en beretning om styrkelse af inklusionsindsatsen i grundskolen (beretning af almen art, nr. 20).

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
I forbindelse med udvalgets behandling af beslutningsforslag nr. B 9 om indsats mod mobning holdt udvalget den 2. marts 2022 møde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, Skolelederforeningen, Danske Skoleelever og Skole og Forældre. På mødet blev bl.a. Den Nationale Klageinstans Mod Mobning og forskellige indsatser mod mobning og mulige sanktioner, herunder eventuelt erstatning, drøftet. 
Udvalget holdt samme dag møde med Danske Skoleelever om en ny undersøgelse om elevdemokrati og information om rettigheder på skolerne.

Den 23. marts 2022 besøgte udvalget Flexuddannelsen i København og blev orienteret om uddannelsen og behovet for at gøre den til et permanent tilbud.

Udvalget besøgte Holbæk Kommune den 24. marts 2022 og Helsingør Kommune den 7. april 2022 for at høre om de igangværende friforsøg på henholdsvis folkeskole- og børneinstitutionsområdet. Under besøgene talte udvalgets medlemmer bl.a. med de berørte elever, medarbejdere og institutions- og skoleledelser. 

Teknisk gennemgang
Den 15. september 2022 holdt udvalget teknisk gennemgang af Børne- og Undervisningsministeriets område på forslag til finanslov for 2023 ved børne- og undervisningsministeren og embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Rejse
Udvalget var på udvalgsrejse til Sydgrønland fra den 30. august til den 4. september 2022. Rejsen var en opfølgning på udvalgets studietur til Nuuk i september 2021, hvor udvalget besøgte og talte med grønlandske parter om, hvordan man bedst styrker kendskabet til rigsfællesskabet og styrker relationerne mellem børn og unge i de to lande 
inden for rigsfællesskabet. Som opfølgning på studierejsen afgav udvalget den 3. oktober 2022 en beretning om investering i en styrkelse af relationen mellem børn og unge i Grønland og Danmark (beretning af almen art, nr. 30).

Beretninger
Ud over ovennævnte beretninger afgav udvalget den 11. februar 2022 beretning om pålæg til regeringen om hurtigst muligt at indkalde til trepartsdrøftelser som følge af covid-19-smittens konsekvenser på daginstitutionsområdet (beretning af almen art, nr. 12).

 • 44 udvalgsmøder
 • behandling af 11 lovforslag og 9 beslutningsforslag
 • 28 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 619 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 28 deputationer
 • 132 skriftlige henvendelser til udvalget

Børne- og Undervisningsudvalget dækker en lang række emner inden for børne- og undervisningsområdet. I folketingsåret 2020-21 har forskellige udfordringer med inklusionsindsatsen, frihedsforsøg på børne- og folkeskoleområdet, elevrådsarbejde, kendskab til rigsfællesskabet i grundskolen og minimumsnormeringer været blandt de emner, som udvalget i særlig grad har arbejdet med.

Høring

Den 25. august 2021 afholdt Børne- og Undervisningsudvalget en lukket høring i Landstingssalen om inklusion i grundskolen. Formålet med høringen var bl.a. at få input til og konkrete eksempler på den gode inklusionsindsats og drøfte, hvordan en god inklusionsindsats kan sikres i alle landets kommuner.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Den 5. november 2020 afholdt udvalget et møde med Børns Vilkår om deres rapport om skolefravær. 
I forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund, afholdt udvalget den 2. december 2020 et møde med Frie Skolers Lærerforening, Friskolerne og Danmarks Private Skoler om, hvad Justitsministeriets vurdering af beslutningsforslaget kan have af konsekvenser for de frie skoler, herunder internationale skoler (folketingsåret 2019-20, B 32 Forslag til folketingsbeslutning om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund). Den 20. januar 2021 holdt udvalget et juridisk ekspertmøde for at få en vurdering af, hvorvidt beslutningsforslaget rejser spørgsmål i forhold til bestemmelserne i grundloven. 

Udvalget afholdt møder og et fællesseminar med KL’s Børne- og Undervisningsudvalg. Møderne, der blev afholdt den 27. januar 2021 og den 4. maj 2021, vedrørte bl.a. covid-19-situationen i relation til børne- og undervisningsområdet. Fællesseminaret, som blev afholdt den 22. september 2021, handlede om ledelse og styring af folkeskolen. 

Udvalget holdt den 10. marts 2021 møde med Helsingør og Rebild Kommuner om frihedsforsøg på børneområdet og den 17. marts 2021 møde med Esbjerg og Holbæk Kommuner om frihedsforsøg på folkeskoleområdet. De fire kommuner frisættes i en periode på 3 år fra sommeren 2021 på enten dagtilbuds- eller folkeskoleområdet med henblik på at udvikle velfærden og skabe større handlerum for at øge kvaliteten og nærværet til gavn for børnene og de unge, bl.a. ved at en række bestemmelser i dagtilbudsloven, folkeskoleloven og lov om kommunal indsats for unge under 25 år kan fraviges. 

Udvalget afholdt to møder om udfordringer med elevrådsarbejdet. Den 15. april 2021 holdt udvalget møde med Danske Skoleelever, og den 5. maj 2021 holdt udvalget møde med Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
Den 20. maj 2021 afholdt udvalget i samarbejde med børne- og undervisningsministeren og embedsfolk fra Børne- og Undervisningsministeriet et virtuelt møde med bl.a. estiske parter om deres erfaringer med at styrke fagligheden i grundskolen og deraf følgende gode resultater i bl.a. PISA-test.

 

Tekniske gennemgange af:

 • Frihedsforsøgene på folkeskoleområdet og børneområdet ved børne- og undervisningsministeren og embedsfolk fra Børne- og Undervisningsministeriet den 8. marts 2021.
 • Børne- og Undervisningsministeriets område på forslag til finanslov for 2022 ved børne- og undervisningsministeren og embedsfolk fra Børne- og Undervisningsministeriet den 9. september 2021.


Rejse

Udvalgsrejse til Nuuk i Grønland den 13.-16. september 2021 og til Færøerne den 28.-30. september 2021. Formålet med studieturene var at tale med henholdsvis grønlandske og færøske parter om, hvordan kendskabet til rigsfællesskabet kan styrkes i grundskolen, så eleverne får viden om rigsfællesskabets historie og de forskellige dele af rigsfællesskabet, herunder forskelle i bl.a. kultur, samfundsforhold og natur.

 

Beretning 

Børne- og Undervisningsudvalget afgav den 24. juni 2021 en beretning om Steinerskolernes mulighed for at udbyde en gymnasial uddannelse på 11. og 12. skoleår med merit for hf-undervisning på 10. skoleår (beretning af almen art nr. 34).

 

 • Høringer og konferencer: 3
 • Temamøder, ekspertmøder og andre møder: 5

Høringer

 • Udvalget afholdt en høring om børn og digitalisering den 5. december 2019.
 • Udvalget afholdt en lukket faglig høring om inklusion i folkeskolen den 17. december 2019.
 • Udvalget afholdt en åben høring om udfordringer vedr. implementering af lovkrav om bevægelse i folkeskolen den 23. januar 2020.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Udvalget fik en teknisk gennemgang vedr. koblingsprocenten og fordelingssekretariatets kriterier den 24. oktober 2019.
 • Udvalget holdt møde med Egmont Fonden den 14. november 2019.
 • Udvalget holdt møde med høringsparter vedr. udvalgets behandling af B 21 (Ret til klage over utilstrækkelig støtte i folkeskolen) den 28. november 2019.
 • Udvalget holdt møde med KL’s Børne- og Undervisningsudvalg vedr. udfordringer ved implementering af bevægelse i skolen den 11. marts 2020.
 • Udvalget afholdt et åbent fagligt temamøde om mistrivsel hos unge pga. hjemsendelse fra skole og uddannelse i forbindelse med covid-19 den 10. juni 2020.

Børne- og Undervisningsudvalget beskæftiger sig med folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler, gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx og hf) og erhvervsuddannelser, voksen- og efteruddannelse m.v. Herudover beskæftiger udvalget sig med dagtilbud til børn indtil skolestart samt fritids- og klubtilbud til børn og unge.
Alle emner, der er knyttet til unge og undervisning, voksen- og efteruddannelse og dagtilbud, fritids- og klubtilbud, har derfor en fremstående plads i udvalgets arbejde, og regeringens arbejde på disse områder følges tæt af udvalget.


 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 14 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 38 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 422 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 19 deputationer
 • 95 skriftlige henvendelser til udvalget

 

I forbindelse med Folketingsvalget den 5. juni 2019 blev udvalgets navn ændret til Børne- og Undervisningsudvalget den 4. juli 2019.

 • 18 udvalgsmøder
 • Behandling af 16 lovforslag og 10 beslutningsforslag
 • 61 samrådsspørgsmål til hovedsalig undervisningsministeren
 • 470 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig undervisnings ministeren
 • Modtagelse af 15 deputationer
 • 80 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer

 • Høring om at tiltrække og fastholde elever til erhvervsuddannelserne, den 7. februar 2018
 • Høring om understøttende undervisning, den 14. marts 2018

Møder

 • Teknisk gennemgang af L 49, Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (lempelse af bindinger i regelsæt om fælles mål), den 10. oktober 2018
 • Lukket ekspertmøde om L 199 Forslag til lov om forberedende grunduddannelse Forberedende Grunduddannelse (FGU), den 10. april 2018

Besøg 

 • Den 1.-2. februar 2017 var medlemmer fra Undervisningsudvalget til KL’s Børne og Unge Topmøde i Aalborg.
 

Undervisningsudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 15 udvalgsmøder
 • Behandling af 10 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 46 samrådsspørgsmål til henholdsvis undervisningsministeren og finansministeren
 • 295 udvalgsspørgsmål til henholdsvis undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, finansministeren, erhvervsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren
 • Modtagelse af 9 deputationer
 • 71 skriftlige henvendelser til udvalget 

> Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning 

Høringer om 

 • PISA-undersøgelsen 2016, den 7. december 2016
 • Antiradikalisering på ungdomsuddannelserne, den 20. april 2017
 • Bevægelse i folkeskolen, den 11. maj 2017
 • Potentialet i stærkere grundlæggende færdigheder hos alle i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), den 24. maj 2017

Undervisningsudvalget havde møder med 

 • Møde med det grønlandske Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, den 14. marts 2017
 • Lukket ekspertmøde om høringssvar på L 184, 9. maj 2017

Emnet for mødet med det grønlandske udvalg var erfaringer med folkeskolereformen og det lukkede ekspertmøde handlede om investeringsrammer på selvejeområdet for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

 • KL's Børn & Unge Topmøde 2017 i Aalborg, den 2. og 3. februar 2017.
 • Nordisk Råds ”rundbordsmøde” i Finland, den 26. juni 2017 om frafald på ungdomsuddannelser.
 • Studietur til Finland den 29. august til 1. september 2017 om folkeskolen og lærerfaget/ -uddannelsen.
 • KL´s bustur til tre skolebesøg den 22. september 2017.
 • 22 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 70 samrådsspørgsmål til hovedsagelig børne- og undervisningsministeren.
 • 407 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig børne- og undervisningsministeren
 • modtagelse af 26 deputationer
 • 137 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer om

 • nationale test i folkeskolen, den 14. september 2016
 • private pasningsordninger, den 28. september 2016
 • den åbne skole i samarbejde med Kulturudvalget, den 21. september 2016

Børne- og Undervisningsudvalget havde møder med 

 • repræsentanter for uddannelsessektoren og for erhvervslivet den 6. april 2016 om den kommende gymnasiereform.
 • Kommunernes Landsforening (KL), den 26. januar og den 27. september 2016 om status på implementering af folkeskolereformen

Studieture

 • besøg hos fritidshjemmet Rabalder i København og SFO Vejlebro i Ishøj, den 14. januar 2016 om sfo og fritidsklubbernes situation efter folkeskolereformen
 • studietur til efterskoler på Fyn, den 26. februar 2016
 • 2 udvalgsmøder
 • 8 samråd
 • 54 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig ministeren for børn, undervisning og ligestilling

 • 22 udvalgsmøder
 • Behandling af 9 lovforslag og 10 beslutningsforslag
 • 41 samråd 
 • 339 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig ministeren for børn, undervisning og ligestilling 
 • 31 deputationer
Studietur 

 • Udvalget tog på en studietur til Stockholm, for at udvalgsmedlemmerne kunne studere det svenske dagtilbudsområde. 
Find mere information om studieturen

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.