Kulturudvalgets arbejde

Biblioteker, museer, kunst og folkeoplysning er blot få af de emner, som Kulturudvalget arbejder med. Kulturudvalget følger regeringens arbejde på kulturområdet tæt.

Større

Opgaver og ansvar

Dagsordenen for Kulturudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til kulturpolitik, herunder også mediepolitik og idrætspolitik, f.eks. arkiver, biblioteker, museer, bygningsfredning, kulturmiljø, fortidsminder, idræt, ophavsret, folkeoplysning , medier, skabende kunst, musik, teater, film og videregående kunstneriske uddannelser.

Arbejdet i regeringen på disse områder følges tæt af udvalget. Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med kulturministerens forvaltning af regeringens kulturpolitik, herunder mediepolitik og idrætspolitik

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager det kulturpolitiske område, er ofte hovedaktiviteten i Kulturudvalget. Den parlamentariske kontrol sker i praksis ved at udvalget stiller spørgsmål til ministeren. Spørgsmål kan stilles som § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og forespørgsler i Folketingssalen.

Regeringen har ansvaret for at føre Danmarks kulturpolitik. Kulturpolitikken er dog ofte underlagt større forlig, hvor kulturministeren forhandler og indgår flerårige aftaler med partiernes kulturpolitiske ordførere. Det gælder f.eks. på store områder som filmområdet, medieområdet og idrætsområdet.

Fagministerium

Kulturministeriet er udvalgets politiske fagministerium, hvilket betyder, at det område, Kulturudvalget dækker, primært varetages af Kulturministeriet. 
Kulturministeriet består af det centrale departement samt Slots- og Kulturstyrelsen. Dertil kommer ca. 25 statslige kultur- og uddannelsesinstitutioner.
 

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for det kulturpolitiske område. Det gælder f.eks. faglige interesseorganisationer, foreninger, forskningsinstitutioner og internationale organisationer. Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Kulturudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets sagsområde.

Besøg fra udlandet

Politikere fra andre lande, der arbejder med kulturpolitik, besøger indimellem Kulturudvalget. Ved disse besøg udveksles synspunkter og erfaringer, og de er med til at give udvalget internationalt input til arbejdet.

Studieture

Besøg på kulturinstitutioner i Danmark og studieture til udlandet er en kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Kulturudvalget. Formålet med studieturene er at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. En delegation af udvalgsmedlemmer, ofte bestående af 6-8 politikere, deltager i udvalgets besøg og studieture.
 • 18 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 6 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 210 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 35 deputationer
 • 80 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalgets arbejde i folketingsåret spændte vidt fra behandling af lovforslaget, der etablerede Kulturens Analyseinstitut over møder med udenlandske parlamentariske kollegaer fra henholdsvis Georgien og Tyskland til deltagelse i inspirerende debatter på Kulturmødet Mors. Udenlandsk ejerskab af danske fodboldklubber, regler og støttemuligheder for private ejere af fredede bygninger og Statens Kunstfonds uddeling af støttemidler har også haft udvalgets opmærksomhed.
 
Høring
Kulturudvalget holdt den 7. juni 2023 en åben høring om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur. Høringen belyste bl.a., hvordan kunst og kultur kan styrke mod, fantasi, livsduelighed og kulturel identitet hos børn og unge, hvordan mødet med kunst og kultur i en tidlig alder har positive effekter senere i livet, og hvordan kunst og kultur kan gøres tilgængeligt for så mange børn som muligt.
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Udvalget arrangerede i folketingsåret en række temamøder, ekspertmøder og andre møder, heriblandt:
 • Ekspertmøde den 22. februar 2023 med repræsentanter for Danske Medier, Dansk Journalistforbund, TV 2, Google og Europa-Kommissionen angående Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mediefrihed. 
 • Den 4. maj 2023 mødtes udvalget med kulturministeren for at drøfte mulighederne for at styrke kontakten, samarbejdet og dialogen mellem det tyske mindretal og Folketinget og regeringen. Mødet fandt sted på baggrund af udvalgets beretning af almen art nr. 26 afgivet den 14. september 2022.
 • Den 25. maj 2023 tog udvalget til Nyborg for at besøge Nyborg Slot og se restaureringen af slottet. Udvalget besøgte også Lokale og Anlægsfonden og fik indblik i fondens arbejde med at skabe bedre rammer for bevægelse, glæde og kvalitet i fritidslivet. 
 • Udvalget mødtes den 21. juni 2023 med 8 medlemmer af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern i Nordøsttyskland for at drøfte statens rolle i finansiering af kulturområdet, kulturelle fyrtårnsprojekter og kulturens potentiale til at styrke demokratiske strukturer. 
 • Udvalget mødtes den 13. september 2023 med repræsentanter for DBU, Divisionsforeningen, Spillerforeningen og Danske Fodboldfans angående konsekvenserne af udenlandsk ejerskab af danske fodboldklubber. 
Tekniske gennemgange
Udvalget holdt i folketingsåret følgende tekniske gennemgange:
 • Den 5. september 2023 af regeringens finanslovsforslag for 2024 på kulturområdet ved kulturministeren og embedsmænd fra Kulturministeriet. 
 • Den 20. september 2023 af regler, privilegier og støttemuligheder for private ejere af fredede bygninger ved kulturministeren og embedsmænd fra Kulturministeriet. 
 
Rejser
Kulturudvalget deltog på Kulturmødet Mors, der i år kunne fejre sit 10-årsjubilæum. Kulturmødet Mors betegner sig selv om Danmarks samlingssted for samtalen om kunst og kultur, hvor kunstnere, magthavere, meningsdannere og borgere samles for at tage temperaturen på aktuelle temaer i kulturdebatten og blive klogere i fællesskab. Udvalget deltog i en række aktiviteter den 24. og 25. august 2023. Kulturudvalget tog på studietur den 6. og 7. september 2023 til Østjylland og Sønderjylland. Formålet var dels at få en bedre forståelse for det tyske mindretal og dets organisering og aktiviteter, dels at besøge et varieret udbud af kulturinstitutioner for bl.a. at drøfte kulturlivets situation oven på flere år med coronarestriktioner.
 
 
 • 28 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 20 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 444 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 41 deputationer
 • 105 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget arbejdede i folketingsåret særligt med eftervirkningerne af coronarestriktioner i kulturlivet, herunder de økonomiske konsekvenser. 
Desuden har udvalget arbejdet med emner relateret til medieaftalen for 2022-2025, e-sport, herrelandsholdets deltagelse i fodbold-VM i Qatar og en stærkere dialog mellem tyske mindretal i Danmark og Folketinget og regeringen. 

Høringer
Udvalget holdt en åben høring om e-sport den 2. marts 2022, hvor formålet var at få belyst potentialer og udfordringer ved e-sport som en markant voksende fritidsaktivitet og sportsgren for unge.

Den 6. april 2022 holdt udvalget en åben høring om naturnationalparker for at inddrage perspektiver fra foreninger, herunder idrætsorganisationer, der som følge af en etablering af naturnationalparker muligvis vil blive udfordret i forhold til at benytte arealerne. Derudover var udvalget interesseret i løsninger til det videre arbejde, gerne med afsæt i erfaringer fra andre projekter, der er lykkedes med at finde en balance mellem hensynet til uberørt natur og hensynet til aktiviteter i naturen.

Den 1. september 2022 holdt udvalget en åben høring om muligheden for oprettelse af én digital løsning til foreningers arrangementsansøgninger. Med høringen ønskede udvalget at få indsigt i, hvordan rammerne på området kan forbedres for de frivillige, foreninger og kulturvirksomheder, der arrangerer byfester, koncerter, kræmmermarkeder, festivaler m.v., hvis det frie initiativ skal kunne udvikle sig.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Møde med kulturministeren om model for tilskud til statsanerkendte museer den 23. februar 2022.
 • Møde om B 153 Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af anbefalinger til en revideret e-sportsstrategi med parter fra e-sportsmiljøet, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.v. den 11. maj 2022.
 • Deltagelse på kulturmøde Mors den 25. og 26. august 2022. Kulturudvalget deltog i et dilemmaspil på Folkescenen under overskriften »Hvis du var kulturminister«. Og udvalget holdt et møde, hvor fire deputationer havde foretræde for udvalget. Foretræderne kunne overværes af interesserede, og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til udvalget.

Tekniske gennemgange

 • Finansiering af scenekunstområdet ved kulturministeren og embedsmænd fra Kulturministeriet den 2. marts 2022.
 • B 54 Forslag til folketingsbeslutning om at tre-d-dokumentere Danmarks unikke bygnings- og anlægsarv ved kulturministeren og embedsmænd fra Kulturministeriet den 16. marts 2022.
 • Forslag til finanslov 2023 på Kulturministeriets område ved kulturministeren og embedsmænd fra Kulturministeriet den 6. september 2022.

Beretninger 
Udvalget afgav den 8. juni 2022 beretning over B 153 Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af anbefalinger til en revideret e-sportsstrategi. Her fremgår det, at et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Frie Grønne) noterer sig, at et flertal bakkede op om beslutningsforslaget under 1. behandling af beslutningsforslaget, som betyder, at et flertal pålægger regeringen at lave en handlingsplan for e-sport i Danmark, som rummer hele e-sportens store potentiale. 

Udvalget afgav den 14. september 2022 beretning om at styrke kontakten, samarbejdet og dialogen mellem det tyske mindretal og Folketinget og regeringen (beretning af almen art, nr. 26). Med beretningen ønsker Kulturudvalget at knytte Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland tættere til Folketinget og regeringen.

 
 • 33 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 6 beslutningsforslag
 • 25 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 514 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 32 deputationer
 • 132 skriftlige henvendelser til udvalget

Kulturudvalget har i folketingsåret arbejdet en del med betydningen af coronarestriktionerne for kulturlivet og udfasningen af restriktionerne. Desuden har udvalget særlig arbejdet med ophavsret, e-sport og forskellige typer mediers muligheder og udfordringer. 

Som forberedelse til de kommende medieforhandlinger gennemførte udvalget i perioden fra den 5. maj til den 9. juni 2021 en møderække med forskellige medier og deres organisationer for at høre om, hvordan de så på dagens mediebillede, udviklingen af mediebilledet og behovet for forandring.

 

Høringer
Den 19. maj 2021 afholdt Kulturudvalget en offentlig høring om lov om ændring af lov om ophavsret, L 205. Aktører med viden og synspunkter på området var inviteret til at deltage i høringen med henblik på at få belyst udvalgte dele af lovforslaget. De udvalgte dele var:
 • Artikel 15: Beskyttelse af pressepublikationer – væsentlige udfordringer og konsekvenser af lovforslagets regler om rettigheder.
 • Artikel 17: Beskyttelse af rettigheder og ansvaret ved uploading og deling.
 • Lovforslagets § 35: Betydningen og nødvendigheden af ligestillingen af forskellige typer af distributører.

 

Tekniske gennemgange af:

 • Klagesystemet i forbindelse med projekter vedrørende historiske bygninger og styrelsens »Redegørelse for Nyborg Slot projektet i anledning af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse« ved Slots- og Kulturstyrelsen den 10. marts 2021. 
 • Lovforslaget L 205 Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Implementering af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af tv- og radioselskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner af tv- og radioprogrammer m.v.), ved kulturministeren den 22. april 2021.
 • Forslag til finanslov for 2022 ved Kulturministeriet den 7. september 2021. 
 • Høringer: 0
 • Temamøder, ekspertmøder og andre møder: 3
Kulturudvalgets arbejde har ligesom mange andre dele af samfundet og Folketinget været præget af de begrænsninger som corona-krisen har medført. Udvalget har gennemført to besøg. Den 11. december 2019 besøgte udvalget Nationalmuseet, hvor udvalget oplevede konkret eksempler på nye tiltag og eksperimenter, herunder museets satsning på børn og unge samt særudstillinger på nye måder. Endvidere drøftede udvalget fremtidens Nationalmuseums bygningsmæssigt og ønsker hertil. Den 26. februar 2020 besøgte udvalget DR Byen, hvor udvalget bl.a. hørte om DR’s produktion af en nye serie om Danmarks genforening, og hvad der indgår i forberedelser af tv-produktioner og forskellige musikarrangementer m.v.
 • 13 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 8 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 178 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 19 deputationer
 • 82 skriftlige henvendelser til udvalget
   

Kulturudvalget arbejdede i folketingsåret særligt med emner som ophavsrettigheder, herunder det nye ophavsrettighedsdirektiv og finansiering af dansksprogende produktioner set i et globaliseret marked. I forbindelse med arbejdet med finansiering af dansksprogende produktioner afholdt udvalget den 27. marts 2019 et ekspertmøde.

Endvidere afholdt Kulturudvalget møder med og var på besøg hos interessenter indenfor udvalgets område, som f.eks. Det kongelige Teater. Udvalget holdt også møde den 10. januar 2019 med parlamentarikere fra Holland om baggrunden, erfaringerne og processen i forbindelse med indgåelse medieaftalen.

Kulturudvalget var endvidere en del af forsøgsordningen med spørgetime i udvalgene. Udvalget gennemførte tre spørgetimer med kulturministeren, hvor man drøftede forskellige aktuelle emner, som f.eks. e-sport og museumsreformen.

Udvalget deltog i lighed med tidligere år i Kulturmøde Mors den 22.-24. august 2019. Udvalget holdt et åbent udvalgsmøde på Kulturmøde Mors med 4 deputationer, der bl.a. omhandlede emnerne, hvordan kan kunst og kultur skabe større fællesskab i Rigsfællesskabet og formidling af klassik musik for små børn. 

 • 26 udvalgsmøder
 • 5 lovforslag og 11 beslutningsforslag 
 • 15 samrådsspørgsmål til henholdsvis kulturministeren, uddannelses- og forskningsministeren, justitsministeren og erhvervsministeren.
 • 358 udvalgsspørgsmål hovedsageligt til kulturminisministeren
 • Modtagelse af 27 deputationer
 • 251 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer

 • Åben høring om finansiering af fremtidens danske digitale indhold den 28. februar 2018
 • Åben høring om musikskolerne den 2. maj 2018

Udvalget havde møder med

 • Blankmedieudvalget den 15. november 2017
 • Tænketanken Mandag Morgen den 29. november 2017
 • AFUK den 12. december 2017
 • Statens Kunstfond den 31. januar 2018
 • Facebooks News Feed den 13. april 2018
 • Google den 18. april 2018.  

Studieture mv.

 • Studietur til Bornholm 12.-14. juni 2018.
 • Studietur til Japan 28. august til 2. september 2018. 
 • Kulturudvalget deltog i Kulturmødet Mors den 23.- 25. august 2018, hvor udvalget holdt et åbent samråd om styrelse af kulturen i Danmark, herunder landdistrikterne og et om de kunstneriske uddannelser.

 

Kulturudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 25 udvalgsmøder

 • 4 lovforslag

 • 21 samrådsspørgsmål til henholdsvis kulturministeren, ministeren for ligestilling og justitsministeren.

 • Afgivelse af en beretning den 9/11-17 om Flensborg Avis

 • 230 udvalgsspørgsmål til henholdsvis kulturministeren, forsvarsministeren, justitsministeren, udenrigsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, ministeren for ligestilling, statsministeren, finansministeren og skatteministeren

 • Modtagelse af 15 deputationer

 • 65 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik for udvalgets arbejde her.

Høringer afholdt

 • Lukket høring om Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd den 18. januar 2017
 • Høring om armslængdeprincippet den 22. februar 2017

 • Høring om sprogteknologi den 29. marts 2017

 • Høring om Homofobi i fodbold den 3. maj 2017

 • Høring om ”Kultur som branding” på Kulturmøde Mors den 25. august 2017

Kulturudvalget havde møder med

 • Årligt dialogmøde med Kunstfonden den 8. november 2016
 • DR om børn og unge den 5. april 2017

 • Zetland om medieforretning den 24. maj 2017

 • CopydanKulturPlus den 27. september 2017
 • Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i følgende

 • Studietur til Bruxelles om ophavsret og det digitale indre marked den 17. november 2016
 • Studietur til Nordjylland 12.-14. juni 2017.

 • Kulturmøde Mors 2017. Åben høring ”Kultur som Branding” den 25. august 2017

 • Studietur til London 28. august til 1. september 2017.

Kulturudvalget  

Kulturudvalget deltog igen i år i Kulturmødet Mors, hvor udvalget den 25. august holdt en åben høring om ”Kultur som branding”. Udvalget holdt desuden høringer om armslængdeprincippet, om sprogteknologi, om homofobi i fodbold samt om de såkaldte ’safe harbour’ regler og digitale mellemmænd.

Den 8. november 2016 deltog Kulturudvalget i det årlige dialogmøde med Statens Kunstfond om kunstens rolle i samfundet. Den 5. april holdt udvalget møde med DR om tv for børn og unge, den 24. maj 2017 besøgte udvalget Zetland for at høre om erfaringer med privat kapital og mediestøtteordninger og endelig holdt udvalget møde med CopydanKulturPlus om bl.a. Blankmediestøtteordningen og opmærksomhedspunkter i forbindelse med det kommende medieforlig.

Den 17. november 2016 var en delegation fra udvalget på studietur til Bruxelles for at høre om ophavsret og det digitale indre marked.

Den 12.-14. juni 2017 var udvalget på studietur til Nordjylland. Formålet med turen var at drøfte kunst og kultur med regionale og lokale aktører og at besøge kunst- og kulturinstitutioner i området. Delegationen besøgte bl.a. Aalborg, Frederikshavn, Skagen og Hjørring.

Den 28. august til 1. september 2017 var udvalget på studietur til London. Formålet var at klæde udvalgsmedlemmerne på til de kommende medieforhandlinger - blandt andet ved møder med BBC, britiske medieeksperter og Channel 4, men også at opleve den fælles nordiske kultursatsning "Nordic Matters", og at høre nærmere om briternes mulighed for at trække visse kulturinitiativer og -bidrag fra i skat. Endelig blev der afholdt møder med forskellige kulturaktører, herunder det britiske Kunstråd og repræsentanter fra museer, teater-, koncert- og musicalforestillinger m.m.

 • 16 skriftlige henvendelser til udvalget
 • 24 udvalgsspørgsmål til kulturministeren
 • 4 samrådsspørgsmål til kulturministeren
 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 25 samrådsspørgsmål hovedsagelig til kulturministeren
 • afholdelse af 17 samråd, heraf 16 åbne for offentligheden
 • 276 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til kulturministeren
 • 134 skriftlige henvendelser til udvalget
 • modtagelse af 26 deputationer

Besøg

 • Kulturudvalget besøgte Vikingeskibsmuseet i Roskilde i foråret 2015.

Kulturudvalget havde møder med

 • Statsrevisionen og Rigsrevisionen
 • Organisationen Danske Museer
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Teater
 • Statens Kunstfond
 • en delegation fra det tjekkiske parlament
Fælles møde med:
 
 • Danske Spil
 • Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
 • Dansk Hestevæddeløb
 • Dansk Travsports Centralforbund
 • Dansk Galop
 • Videnscentret for Landbrug, Heste

Leksikon

Gå til leksikon
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsmedlemmerne kan til ministrene stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne inden for udvalgets sagsområde.
Samråd
Et møde i et folketingsudvalg, hvor en minister mundtligt besvarer et samrådsspørgsmål.