Transportudvalgets arbejde

Jernbaner, veje, metro, færgefart, luftfart og færdselslovgivning er nogle af de områder, Transportudvalget arbejder med.

Større

Opgaver og ansvar

Transportudvalgets arbejdsområde er vidtrækkende og omfatter en bred vifte af emner inden for transport- og færdselsområdet. Eksempler på emner er erhvervstransport, kollektiv transport, jernbaneinfrastruktur, vejinfrastruktur samt færdselsret, vejtransport og trængsel. Emnerne dækker over en lang række transportformer såsom bus, tog, taxi, lastbil, færge og fly. Derudover beskæftiger udvalget sig med sager vedr. administration af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen.

Udvalget følger nøje regeringens arbejde på disse områder. Dets opgaver og ansvar kan opdeles i to hovedområder: 

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens politik på transportområdet, herunder om regeringen efterlever love vedtaget af Folketinget på disse områder. 

Udvalget holder sig desuden orienteret om borgeres, virksomheders og interesseorganisationers holdninger og forslag på udvalgets politikområder samt om ny relevant viden.

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager og forvalter de transportpolitiske områder, er ofte hovedaktiviteten i Transportudvalget. Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren. Det kan ske som: 

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler

Regeringen har ansvaret for at føre politikken på udvalgets område ud i livet på baggrund af den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Det kan være specifikke love på udvalgets fagområde, f.eks. anlægslove eller bevillinger på finansloven. Som regel er Folketingets lovgivning på Transportudvalgets områder baseret på politiske aftaler, som ofte bliver kaldt for forlig.

Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Fagministerium

Transportministeriet er udvalgets politiske fagministerium. Ministeriet dækker bl.a. de transportpolitiske områder. 

Ud over det centrale departement på Slotsholmen i København består ministeriet af en række styrelser og selskaber såsom Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Bygningsstyrelsen, DSB, Sund & Bælt og Metroselskabet.
 

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for transportområdet. Det gælder særlig brancheorganisationer, borgergrupper, forskningsinstitutioner og enkeltvirksomheder.

Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.
 

Studieture

Studieture, både til indland og udland, er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. En studietur varer alt fra 1 dag op til knap 1 uge og har til formål f.eks. at give udvalget et førstehåndsindtryk af, hvordan man i andre lande håndterer nogle af de samme udfordringer, som vi står over for herhjemme, eller at gøre udvalget klogere på lokale eller regionale problemstillinger i Danmark. 
 
Udvalget kan også sende en mindre delegation af udvalgsmedlemmer til udlandet for at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget eller for at deltage i relevante konferencer.
 • 22 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 0 beslutningsforslag
 • 6 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 183 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 41 deputationer
 • 387 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget havde i folketingsåret fokus på at introducere de nye udvalgsmedlemmer til udvalgets arbejde og transportområdet. Bl.a. gennemførte udvalget en række klyngearrangementer med eksperter og interessenter med henblik på at få indsigt i aktuelle transportpolitiske problemstillinger. 
 
Derudover prioriterede udvalget at komme rundt i landet og besigtige forskellige transportknudepunkter og anlæg, bl.a. byggerierne af Femernbæltforbindelsen og Storstrømsbroen, Københavns Havn og Aarhus Havn, supercykelstier ved Dybbølsbro og den nye fjernbusterminal i København. Derudover behandlede udvalget lovgivning 
med sigte på bl.a. efterlevelse af gældende EU-regulering. Endelig stillede udvalgets medlemmer spørgsmål til ministre om de miljømæssige konsekvenser af etableringen af den kunstige ø Lynetteholmen i Københavns havn. 
 
Tekniske gennemgange
Udvalget fik løbende forskellige tekniske gennemgange og briefinger fra transportministeren og Transportministeriet, både om sager af almen art og i forbindelse med behandling af lovforslag, eksempelvis den 30. marts 2023 af henholdsvis lovudkast om godskørsel, der bl.a. skulle sikre implementering af en række ændringer i EU’s udlejningsdirektiv, og L 62 Forslag til lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB, der præciserede en række gældende regler i jernbaneloven. 
 
Konference
Den 26. september 2023 var udvalget sammen med Cyklistforbundet vært for en cykelkonference i Landstingssalen. Her bidrog over 120 tilhørere, folketingsmedlemmer og repræsentanter for en lang række organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder til en god debat om både udfordringerne ved og mulighederne for at fremme cyklisme i Danmark. Medlemmerne af udvalget fik konkrete bud på, hvordan de som landspolitikere kan være med til at gøre det mere attraktivt for flere danskere at vælge cyklen, bl.a. med flere og mere sikre cykelstier i hele landet og ved f.eks. at indføre et særligt cykelbefordringsfradrag.
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Udvalget inviterede i foråret 2023 til temabaserede klyngearrangementer. Formålet var en nuanceret og oplysende dialog med en bredest mulig repræsentation af eksperter og interessenter inden for områderne. 
 
Det første klyngemøde blev holdt på vej- og færdselsområdet den 11. april 2023 på FDM Sjællandsringen uden for Roskilde. Mødet blev indledt med en køreteknisk oplevelse, hvor medlemmerne fik mulighed for at prøve forskellige eldrevne køretøjer, bl.a. en bybus og en skraldebil. Derefter præsenterede de invitererede eksperter og organisationer deres bud på udfordringer og muligheder inden for deres respektive områder.
 
Det andet klyngemøde fandt sted den 9. maj 2023, hvor udvalget mødtes med interessenter og eksperter inden for havne- og rederiområdet i By & Havns lokaler i Københavns Havn. Efter præsentationerne fik medlemmerne en rundvisning i Københavns Havn, hvor de så anlægsarbejdet af Lynetteholmen og den kunstige ø Prøvestenen. 
 
Den 6. juni 2023 blev det tredje klyngemøde holdt. Mødet indledtes med en cykeltur rundt i København sammen med Cyklistforbundet. Undervejs gjorde udvalget bl.a. stop ved cykelparkeringen ved Københavns Hovedbanegård og supercykelstien ved Dybbølsbro. Derudover besøgte udvalget den nye fjernbusterminal og så en mockup af et IC5-tog ved DSB’s værksteder i Jernbanebyen.
 
Den 21. marts 2023 havde udvalget inviteret transportministeren til en lukket spørgetime, hvor medlemmerne spurgte ind til en række aktuelle transportpolitiske emner.
 
Den 20. juni 2023 fik udvalget en orientering ved Statsrevisorerne og Rigsrevisionen om Rigsrevisionens beretning nr. 5 om brugergevinster ved jernbaneinvesteringer.
 
Rejser
Udvalget var på studietur til Bruxelles den 21.-23. maj 2023 for at få en status på den aktuelle europæiske dagsorden på transportområdet. Udvalget mødtes med centrale aktører i bl.a. Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet og en række repræsentanter for transportbranchens organisationer i Bruxelles, der bl.a. orienterede om status for revision af EU-direktivet om kombineret godstransport, og hvad der gøres i EU-regi for at fremme den grønne omstilling inden for transportsektoren.
 
Den 28. august 2023 besøgte udvalget byggerierne ved den nye Storstrømsbro og Femern Bæltforbindelsen, hvor det fik en orientering og rundvisning ved Vejdirektoratet og Femern A/S. Udvalget havde derudover et møde med Business Lolland-Falster med fokus på det store vækst- og udviklingspotentiale for regionen ved etablering af 
et fremskudt færgeleje ved Tårs.
 
12 udvalgsmedlemmer og 5 folketingsmedlemmer fra andre udvalg deltog i en studietur til Østjylland den 13. september 2023. Udvalget indledte dagen på Aarhus Havn, hvor det drøftede udvidelsesplanerne for Aarhus Havn med borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard, efterfulgt af en rundvisning på containerterminalen. Herefter besøgte udvalget Brabrand, Galten, Låsby, Linå Vesterskov og Silkeborg og drøftede mulige linjeføringer af den kommende jernbane mellem Aarhus og Silkeborg med borgmestrene, byrådsmedlemmer og andre interessenter fra de berørte kommuner.
 
 • 34 udvalgsmøder
 • behandling af 13 lovforslag og 6 beslutningsforslag
 • 27 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 983 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 29 deputationer
 • 245 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget beskæftigede sig i folketingsåret 2021-22 med en lang række konkrete sager og problemstillinger inden for udvalgets ressort. Tre sager, som har fyldt særlig meget, er:

 • Fokus på opgørelse af CO2-udledning fra anlæg af projekter i infrastrukturplanen. Daværende transportminister, Benny Engelbrecht, måtte trække sig som minister som følge af anklager om at have tilbageholdt statistiske oplysninger.
 • Regeringens håndtering af henvendelse fra den svenske miljøminister vedrørende klapning fra anlæg af Lynetteholmen, som endte med, at et flertal i udvalget afgav såkaldte næser med kritik af transportministeren og miljøministeren.
 • Udvalgsbehandlingen af L 62 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Tilladelsesordning for international kørsel i varebiler, ændrede betingelser for udøvelse af national godskørsel i varebiler, udstationering af førere i vejtransporten m.v.), som blev delt i to lovforslag, og regeringen tilbagetog delforslag L 62B om bl.a. 11 kg-reglen, hvorefter tre oppositionspartier optog forslaget. Det optagne forslag endte med at blive vedtaget i en ændret version.

 

Høring
Den 27. oktober 2021 holdt udvalget en åben høring om flextrafik. Høringen havde fokus på formål, krav og kørselsudbud i flextrafiksystemet og systemets betydning for vognmænd og borgere.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

 • Den 23. november 2021 holdt udvalget et møde om EU-reformgruppens anbefalinger til, hvordan Folketinget kan styrke sin indflydelse på og parlamentariske kontrol med EU-politikken, og om kommende EU-sager på transportområdet.
 • Den 14. december 2021 og den 11. januar 2022 holdt udvalget et møde om budgetteringsmodeller for offentlige bygningsprojekter som en udløber af sagen om forsinkelser og budgetoverskridelser i forbindelse med byggeriet af Niels Bohr Bygningen.
 • Den 25. januar 2022 havde udvalget møde med Statsrevisorerne, Rigsrevisionen, transportministeren og Banedanmark om Statsrevisorernes beretning nr. 4/2021 om Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer.
 • Den 24. februar 2022 holdt Transportministeriet på udvalgets foranledning et møde mellem udvalget og transportministeren med fagbevægelsen, uddannelsesinstitutioner og vognmandsbranchen m.fl. om at afhjælpe chaufførmanglen.
 • Den 1. marts 2022 holdt udvalget et temamøde, hvor der var oplæg fra bl.a. Cyklistforbundet, Det Kriminalpræventive Råd og Danske Cykelhandlere. Formålet med mødet var at give udvalget viden om cyklers standardudstyr og om foranstaltninger til at forebygge cykeltyveri og herunder få inspiration til regelændringer og andre initiativer.
 • Den 22. marts 2022 holdt udvalget et møde med transportministeren og aktører i den kollektive trafik for at få viden om den generelle situation i den kollektive trafik i forhold til økonomi og belægningsgrad efter coronaepidemiens nedlukning af samfundet og om perspektiver for fremtiden i forhold til at få passagererne tilbage i den kollektive transport. 
 • Den 5. april 2022 holdt udvalget et virtuelt møde med ansatte ved Danmarks ambassade i USA om præsident Joe Bidens infrastrukturplan som opfølgning på udvalgets studietur til Californien i marts.

 

Tekniske gennemgange
Udvalget har løbende fået forskellige tekniske gennemgange og briefinger fra transportministeren og Transportministeriet, både om sager af almen art og i forbindelse med behandling af lovforslag. Eksempelvis blev der den 18. november 2021 holdt teknisk gennemgang af L 90 Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Vejsidesyn af motorcykler m.v.), den 1. februar 2022 var der teknisk gennemgang af udkast til L 122 Forslag til lov om ombygning af Aarhus H., og den 29. marts 2022 var der teknisk gennemgang af kommende EU-sager på udvalgets område og briefing om status for byggeriet af den nye Storstrømsbro.

 

Rejser
Udvalget var den 8. november 2021 på en endagsstudietur rundt i Øresundsregionen sammen med det svenske parlaments transportudvalg, Trafikutskottet. Turen havde fokus på trafikale forbindelser og samarbejde i Øresundsregionen, og udvalgene besøgte København, Ystad og Helsingør.

Udvalget var på udvalgsrejse i Californien den 5.-12. marts 2022. Formålet var at få mere viden om emner inden for udvalgets ressortområde, særlig grøn omstilling af transportsektoren, herunder omstilling af tung transport, det maritime, udviklingen inden for selvkørende biler og rammevilkår for transporterhvervene.

Udvalget tog på studietur til Nord- og Midtjylland den 13. og 14. juni 2022 for at høre om transportpolitiske problemstillinger og indhente konkret viden og få indblik i de faktiske forhold gennem besøg hos bl.a. Port of Aalborg, Midtjyllands Lufthavn og Aalborg, Viborg, Silkeborg, Herning og Ringkjøbing-Skjern Kommuner.

Udvalget var på udvalgsrejse i Tyskland den 13.-16. september 2022 med besøg og møder i Berlin og München med fokus på kollektiv transport. 

 

Beretning
Transportudvalget afgav den 12. maj 2022 en såkaldt næse, beretning om regeringens håndtering af henvendelse fra den svenske miljøminister i maj 2021 vedrørende klapning fra anlæg af Lynetteholmen under lovbehandlingen af L 220 Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm fra folketingsåret 2020-21 (beretning af almen art, nr. 17). I beretningen er der politiske bemærkninger fra et flertal i udvalget og fra et mindretal i udvalget. Flertallet udtaler misbilligelse over for miljøministeren for manglende miljøpolitisk engagement og over for transportministeren for manglende åbenhed i sagen. Mindretallet mener, at kritikken af miljøministeren og transportministeren er skudt over målet, men at man politisk kan kritisere miljøministeren og Miljøministeriet for ikke at tage rollen som miljøets vagthund alvorligt, særlig i sagen om Lynetteholmen.

 
 • 39 udvalgsmøder
 • behandling af 16 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 25 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 1140 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 58 deputationer
 • 351 skriftlige henvendelser til udvalget

I folketingsåret 2020-21 har grøn omstilling af transportsektoren, infrastrukturinvesteringer, trafikal støj og anlæg af Lynetteholm været blandt de emner, som Transportudvalget har beskæftiget sig med.

Høringer

Den 24. februar 2021 afholdt Transportudvalget en åben høring om de danske lokalbaner, hvor udvalget fik indblik i lokalbanernes vedligeholdelsesmæssige tilstand, økonomi og fremtidige investeringsbehov. 

Udvalget holdt den 10. marts 2021 en åben høring om revitalisering af jernbanen i Danmark med henblik på at skabe dialog omkring, hvad der skal til for at sikre, at jernbanen er et pålideligt og attraktivt transportmiddel for både godstransporten og den passagervendte transport fremover. 

Den 7. april 2021 holdt udvalget en offentlig høring om den anden og sidste delrapport om ladeinfrastruktur fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler. 

Derudover holdt udvalget den 20. maj 2021 i forbindelse med udvalgsbehandlingen af L 220 Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm, en åben eksperthøring om miljøvurderingen af Lynetteholmprojektet, herunder projektets betydning for vandkvaliteten og havmiljøet i Øresund og Østersøen og projektets betydning for klimasikring.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder

Udvalget var den 20. oktober 2020 på besøg i Københavns Lufthavn, hvor udvalget bl.a. fik indblik i lufthavnens visioner om grøn omstilling af luftfarten. 
Den 13. januar 2021 var udvalget inviteret til informationsmøde ved transportministeren om et lovudkast til en ny ekspropriationslov i Transportministeriet. 

 

Tekniske gennemgange af: 

 • L 38 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., lov om private fællesveje og færdselsloven (Ændring af reglerne om særlig råden over vejareal for udlejningscykler og visse udlejningskøretøjer, kommunernes mulighed for at fjerne cykler m.v.), ved transportministeren den 3. november 2020.
 • Undersøgelse af eksisterende bro over Ribe Å og undersøgelse vedrørende batteritog på det statslige banenet ved transportministeren i Transportministeriet den 4. februar 2021.
 • Forenkling af sporene på Københavns Hovedbanegård (Tokyomodellen) og vvm for udbygning af rute 40 mellem Ålbæk og Skagen ved transportministeren i Transportministeriet den 11. februar 2021.
 • Beslutningsgrundlag for Øresundsperroner og gangtunnel/gangbro ved Ny Ellebjerg Station og opdateret vvm for 3. Limfjordsforbindelse ved transportministeren i Transportministeriet den 25. februar 2021.
 • Proces for anlægslov for Lynetteholm, fase 2-programmering for udbygning af Hillerødmotorvejen og strategisk analyse af fast forbindelse Helsingør-Helsingborg ved transportministeren i Transportministeriet den 4. marts 2021. 
 • Det nye ressortområde med administration af statslige kontorejendomme og universitetsbygninger tilført såvel minister som udvalg med kongelig resolution af 21. januar 2021 ved transportministeren den 9. marts 2021.
 • Ny sydlig jernbanekorridor og hastighedsopgradering af regionale baner ved transportministeren i Transportministeriet den 11. marts 2021.
 • Status på implementering af EU-vejpakken i dansk lovgivning ved transportministeren den 23. marts 2021.
 • Miljøvurderingerne af Lynetteholmprojektet ved transportministeren i Transportministeriet den 17. maj 2021. 
 • Miljøgrundlaget for Lynetteholmprojektet ved Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og By & Havn I/S i Transportministeriet den 25. maj 2021.
 • Miljøgrundlaget for Lynetteholmprojektet ved transportministeren i Transportministeriet den 31. maj 2021. 
 • Omkostningsfordelingen i PostNord ved Deloitte i Transportministeriet den 8. juni 2021. 
 • Forslag til finanslov for 2022 ved transportministeren den 28. september 2021. 
 • 13 temamøder, ekspertmøder og andre møder
 • 1 høring

 

Transportudvalget har i folketingsåret 2019-20 arbejdet særligt med to temaer, som i vid udstrækning har været gennemgående for udvalgets aktiviteter. Temaerne er grøn omstilling af transporten og infrastrukturinvesteringer.

 

Møder under temaet om grøn omstilling af transporten

Den nationale politikramme for alternative drivmidler var emnet for en teknisk gennemgang med transportministeren og hans embedsmænd den 7. januar 2020.

Den 21. januar 2020 holdt udvalget et lukket ekspertmøde om alternative drivmidler. Mødet gav et indblik i teknologiske muligheder, udfordringer og perspektiver ved en række drivmidler som el, brint, biogas og elektrofuels. Endvidere gav ekspertmødet et indblik i branchens overvejelser om investering og finansiering af udbredelsen af alternative drivmidler.

Den 2. juni 2020 deltog udvalget i en orientering om anbefalingerne fra klimapartnerskaberne for transport og luftfart, som transportministeren havde inviteret til.

Den 9. juni 2020 holdt udvalget et ekspertmøde om bæredygtig mobilitet i og til byerne, hvor bæredygtige og sammenhængende mobilitetsløsninger, multimodal rejseplanlægning, fremtidens intelligente mobilitet samt København og omegns grønne mobilitetsløsninger blev uddybet.

 

Møder og høring under temaet om infrastrukturinvesteringer

Udvalget var den 4. december 2019 på besøg hos Femern A/S, hvor udvalget modtog en status på arbejdet med anlæg af Femern Bælt-forbindelsen.

Den 7. januar 2020 havde udvalget et møde med Ekspropriationsudvalget om deres betænkning vedr. ekspropriation og erstatning samt en status på gennemførelse af anbefalingerne.

Den 14. januar 2020 var udvalget på besøg i Vejdirektoratet, hvor udvalget fik en teknisk gennemgang af arbejdet med at måle og mindske trafikstøj i forbindelse med anlæg og vedligehold af statens veje.

Den 29. januar 2020 holdt udvalget en åben høring om trafikstøj, hvor udvalget fik indblik i støjreducerende virkemidler og deres effekter og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved trafikstøj. Som opfølgning på høringen mødtes udvalget med Kræftens Bekæmpelse om sundhedsrisici ved vejstøj.

Den 18. februar 2020 holdt udvalget et lukket ekspertmøde om infrastrukturprojekter. Ekspertmødet havde fokus på forudsætningerne for den samfundsøkonomiske analyse og dynamiske effekter, som bl.a. ligger til grund for infrastrukturprojekter samt, hvordan man kan inddrage klimaet i den samfundsøkonomiske analyse og i et bredere transportøkonomisk perspektiv.    

Den 25. februar 2020 gav transportministeren og hans embedsmænd en teknisk gennemgang af Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T) om fremme af udbygningen transportinfrastruktur i EU og Connecting Europe Facility (CEF) om støttemidler til transportinfrastruktur. 

Landstrafikmodellen var omdrejningspunktet for en teknisk gennemgang i Transport- og Boligministeriet den 11. juni 2020. Landstrafikmodellen kan beregne de samlede konsekvenser af transportpolitiske beslutninger og benyttes bl.a. til trafikale analyser, støjopgørelser, klima- og emissionsberegninger og som prognoseværktøj.

 

Andre møder

Udvalget mødtes den 9. juni 2020 med Statsrevisorerne og Rigsrevisor om en kommende undersøgelse af PostNords regnskabspraksis.

Udvalget modtog en teknisk gennemgang af L 151 (ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer) i Transport- og Boligministeriet den 16. juni 2020.

 

Rejse

Udvalget gennemførte den 18. og 19. november 2019 en udvalgsrejse til Bruxelles. Formålet var at følge status på og forhandlingerne om en række EU-forslag om godstransport, også kaldet vejpakken. Turen var en opfølgning på et tidligere besøg i Bruxelles i april 2018, hvor udvalget benyttede lejligheden til at drøfte de danske synspunkter om vejpakken med relevante aktører. Udvalget mødtes med medlemmer af Europa-Parlamentet, transportkommissæren, Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (GD MOVE) og en række organisationer for at drøfte vejpakken og høre om arbejdet med den grønne omstilling af transportsektoren på EU-niveau.

Som forberedelse til studieturen modtog udvalget den 23. oktober 2019 en orientering af transportministeren om status på vejpakken

 

 
 • 37 udvalgsmøder
 • 40 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 908 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 35 deputationer
 • 238 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer og konferencer

 • Åbent multi-stakeholder forum om FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, den 10. oktober 2018
 • Høring om udbud i byggeriet, den 17. januar 2019
 • Høring om ekspropriation og erstatning, den 20. februar 2019
 • Høring om havneloven, den 13. marts 2019
 • Høring om sunde transportformer, den 27. marts 2019

Møder og studieture

Den 4. oktober og 6. december 2018 var udvalget til teknisk gennemgang hos transport-, bygnings- og boligministeren om forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer.

Udvalget var på besøg hos DSB den 1. november 2018 og 20. februar 2019 om henholdsvis DSB’s kommercielle initiativer og køreplanlægning på S-banen.

Den 30. november 2018 deltog udvalget i en demonstrationskørsel på den nye jernbane mellem København og Ringsted.

Den 15. januar 2019 var udvalget til et møde hos transport-, bygnings- og boligministeren for at drøfte udvikling af Hjallese Station og udstedelse af handicapparkeringstilladelser til institutioner.

Den 24. januar 2019 holdt udvalget møde med Statsrevisorerne om opfølgning på besigtigelsesturen om Signalprogrammet, som blev gennemført den 20. og 21. september 2018.

Den 1. februar 2019 var udvalget på studietur til Malmø for at indsamle viden om det svenske arbejde med boligsociale helhedsplaner, beboerdemokrati og det politimæssige arbejde i udsatte boligområder. Udvalget havde endvidere fokus på de konkrete tiltag og politikker for at forandre bydelen Rosengården i forholdet til Malmø by.  

Den 19. marts 2019 afholdt udvalget et ekspertmøde med Ekspropriationsudvalget. Ekspropriationsudvalget blev nedsat af erhvervsministeren i 2017 og afgav sin Betænkning om ekspropriation efter planloven i juni 2018. Transport-, Bygnings- og Boligudvalget mødtes med Ekspropriationsudvalget for at drøfte opfølgning på anbefalingerne i betænkningen. 

Udvalget blev den 4. juli 2019 delt op i Transportudvalget og Boligudvalget i forbindelse med folketingsvalget den 5. juni. 
 • 35 udvalgsmøder
 • 17 lovforslag og 6 beslutningsforslag behandlet
 • 45 samrådsspørgsmål, hvoraf 41 blev besvaret i åbne samråd
 • 1013 udvalgsspørgsmål 
 • 33 deputationer modtaget af udvalget
 • 253 skriftlige henvendelser modtaget af udvalget 

Høringer

 • Høring om fremtidens postvæsen d. 31. januar 2018
 • Høring om udviklingen i den almene boligsektor d. 11. april 2018
 • Høring om store anlægsinvesteringer d. 12. september 2018

Studieture

 • Den 1.- 2. november 2017 til Kiel om Femern Bælt-forbindelsen m.v.
 • Den 18. december 2017 til Langå om Signalprogrammet
 • Den 10. januar 2018 besøg hos NCC og Bombardier
 • Den 9.-10. april 2018 til Bruxelles om ”Vejpakken”
 • Den 6.-8. juni 2018 til Berlin og München om Femern Bælt-forbindelsen, fremtidens tog og innovative trafikløsninger
 • Den 4.-6. september 2018 til Vestsjælland og Jylland om lokale trafikudfordringer, havne og Storebæltsbroen
 • Den 20. september 2018 til Nordjylland og i Københavnsområdet om Signalprogrammet

 • 45 udvalgsmøder
 • behandling af 16 lovforslag og 17 beslutningsforslag
 • 84 samrådsspørgsmål til transport- og bygningsministeren. 74 blev besvaret i åbne samråd
 • 819 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig transport- og bygningsministeren
 • modtagelse af 46 deputationer
 • 240 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om 

 • fremtidens postservice, den 11. november 2015

Lukkede ekspertmøder om 

 • letbanen i Ring 3-korridoren, den 30. marts 2016 
 • implementering af VVM-direktivet i transportlovgivningen, den 4. maj 2016
 • mulighederne for at tilbageholde lastbiler ved ulovlig godskørsel, den 11. maj 2016 

Studieture 

 • studietur til Skåne og Berlin om bornholmertrafikken og takststrukturer for den kollektive trafik, den 23.-25. oktober 2015
 • studietur til Sydsjælland og Lolland-Falster om kollektiv transport, vejforbindelser på Sjælland og Femern Bælt-forbindelsen, den 16. november 2015
 • studietur til Odense om testområde til droner, Odense Letbane og cyklisme, den 6. juni 2016 
 • studietur til Nord- og Midtjylland om +BUS-systemet, den 3. limfjordsforbindelse, udvidelse af motorvej E45 og provinslufthavne, den 23.-25. august 2016
 • studietur til Singapore om urban mobilitet, godshavne, luftfart og selvkørende biler, den 3.-9. september 2016
 • Fehmarnbelt Days 2016 i Hamborg om en ny fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland, den 20.-22. september 2016

 • 1 udvalgsmøde
 • 4 samrådsspørgsmål til transport- og bygningsministeren
 • 92 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig transport- og bygningsministeren
 • 33 udvalgsmøder
 • behandling af 13 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 67 samrådsspørgsmål til henholdsvis transportministeren, økonomi- og indenrigsministeren, forsvarsministeren og klima-, energi- og bygningsministeren (der gøres opmærksom på, at der skete forskellige ressortomlægninger efter valget i sommeren 2015) – 42 blev besvaret i åbne samråd
 • 899 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig transport- og bygningsministeren og justitsministeren
 • modtagelse af 29 deputationer

Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning

Høring

 • "De bredere økonomiske effekter af investeringer i infrastruktur”, den 11. november 2014

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.