Folketinget i Europarådet

Demokrati, menneskerettigheder og retssamfundet er kerneområderne for Europarådets arbejde. Rådet har 46 medlemslande, som i alt tæller omkring 675 millioner europæere. 10 folketingsmedlemmer deltager i Europarådets arbejde.

Større

Folketingsmedlemmer i Europarådets Parlamentariske Forsamling

Delegationen fra Danmark består af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere, udpeget af folketingsgrupperne i forhold til deres størrelse i Folketinget. Medlemmer og stedfortrædere deltager på lige fod i Europarådets arbejde. 

Folketingsmedlemmernes arbejde i Europarådet består bl.a. i at:

 • deltage i debatterne i plenum
 • skrive rapporter på vegne af en af rådets komiteer
 • stille spørgsmål til Ministerkomiteen
 • fremsætte forslag til fremtidige rapporter og samle flertal for dem 
 • fungere som valgobservatører i lande i og uden for Europa
Medlemmerne deltager i de 4 årlige sessioner og i møder i komiteerne mellem sessionerne. Hvert medlem og hver stedfortræder er som hovedregel medlem eller stedfortræder i en eller flere af de 9 komiteer, der er nævnt nedenfor i afsnittet om Den Parlamentariske Forsamling. 

Medlemslande optages i Europarådet, på betingelse af at de undertegner og ratificerer Europarådets konventioner, ændrer lovgivningen i overensstemmelse hermed, etablerer demokratiske institutioner m.m. 

Overvågningen af, at de nye medlemmer opfylder de betingelser, foregår, ved at Den Parlamentariske Forsamling udpeger et par medlemmer, der har til opgave nøje at følge med i den demokratiske udvikling i det pågældende land og aflægge rapport til Forsamlingen herom. Danske folketingsmedlemmer har ved flere lejligheder haft denne særlige opgave, også kaldet monitorering.

De politiske grupper, som Den Parlamentariske Forsamling er opdelt i på tværs af landegrænser, deltager folketingsmedlemmerne også i. De grupper svarer i grove træk til de politiske partier i Folketinget og forbereder på samme måde arbejdet ud fra den politiske synsvinkel. 

Europarådets historie og formål

Formålet med Europarådet, da det blev oprettet i 1949 som reaktion på 2. verdenskrig, var at sikre stabilitet i Europa.
10 lande, herunder Danmark, var med til at oprette Europarådet. Siden er flere lande kommet til, og specielt efter Berlinmurens fald i 1989 har Europarådet optaget en lang række nye medlemslande. Europarådet består i dag af 46 lande, som i alt tæller omkring 675 millioner europæere. 
Kerneområderne for Europarådet er demokrati, menneskerettigheder, retssamfundet og den fælles kulturarv. De vigtigste opgaver for Europarådet i dag er at understøtte demokratiske værdier og opbygning af demokratiske institutioner.
Se listen over Europarådets 46 medlemslande

Europarådet og EU

Europarådet er ikke en del af EU. Europarådet holder til i Strasbourg, mens EU’s hovedsæde er i Bruxelles. Dog mødes Europa-Parlamentet, som er en EU- institution, også i Strasbourg.
Det blå flag med de gule stjerner er desuden fælles for Europarådet og EU.

EU’s 27 medlemslande er alle medlemmer af Europarådet, som derudover har 19 ikke-EU-medlemslande.
En af Europarådets vigtigste opgaver i dag er derfor at undgå, at der dannes nye skillelinjer i Europa, f.eks. mellem de lande, der er medlemmer af EU, og dem, der ikke er.

Europarådets politiske organer

Det politiske arbejde i Europarådet foregår i
 • Ministerkomiteen 
 • Den Parlamentariske Forsamling 
 • Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder

Ministerkomiteen

Udenrigsministrene i medlemslandene udgør Ministerkomiteen, der er Europarådets besluttende organ.

Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder

Folkevalgte kommunal- og regionalpolitikere udgør Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder, der er rådgivende i forhold til Ministerkomiteen.

Den Parlamentariske Forsamling

Den Parlamentariske Forsamling består af 306 medlemmer og 306 stedfortrædere, der er udpeget af og blandt medlemmerne af de 46 nationale parlamenter. 
Parlamentarikerforsamlingen mødes til sessioner i Strasbourg 4 gange om året. Sessionen varer en uge hver gang.
Forsamlingen fungerer som rådgivende organ for Ministerkomiteen og varetager desuden opgaver med at overvåge og beskrive den politiske og demokratiske udvikling i nyere medlemslande. Denne overvågning inkluderer tillige valgobservation.

Den Parlamentariske Forsamlings arbejde forberedes i 9 komiteer, som kun har engelske navne

 • Committee on Political Affairs and Democracy
 • Committee on Legal Affairs and Human Rights 
 • Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development  
 • Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons
 • Committee on Culture, Science, Education and Media
 • Committee on Equality and Non-Discrimination
 • Committee on Honouring of Obligations and Commitments by Member States (Monitoring Committee)
 • Committee on Rules of Procedures, Immunities and Institutional Affairs 
 • Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights

 

Komiteerne behandler de forslag, som enkeltmedlemmer har fremsat, og udarbejder på baggrund af dem en rapport, som behandles i plenum under en af sessionerne i Den Parlamentariske Forsamling. 

Rapporterne kan indeholde anbefalinger til Ministerkomiteen, til de enkelte medlemslande og til Forsamlingen selv. 
Medlemmerne af Den Parlamentariske Forsamling kan stille spørgsmål til Ministerkomiteen til mundtlig eller skriftlig besvarelse.

Europarådets konventioner

Den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950, som bl.a. handler om menneskets ret til at leve og til at ytre sig frit, er en hovedhjørnesten i Europarådets arbejde for demokrati og menneskerettigheder. Ud over denne konvention har Europarådet vedtaget en lang række øvrige konventioner, som alle medlemslande er forpligtet til at overholde.
Se listen over Europarådets konventioner

Menneskerettighedsdomstolen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg er oprettet i medfør af menneskerettighedskonventionen.

Borgere i alle 46 medlemslande kan indgive klage til Menneskerettighedsdomstolen, og dens domme er bindende for alle medlemslande. 
Se Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Leksikon

Gå til leksikon
Delegationer
En delegation er en gruppe af folketingsmedlemmer, som Folketinget sender af sted til møder i de internationale parlamentariske forsamlinger.
Europarådet
Europarådet er en international organisation med 46 europæiske medlemslande. Det har til formål at fremme demokrati, menneskerettigheder og retssamfundet.
Menneskerettigheder
EU-Domstolen har i sin domspraksis anerkendt principperne i Europarådets europæiske menneskerettighedskonvention. Respekten for menneskerettighederne bekræftes i præamblen til fællesakten fra 1986 og er siden indarbejdet i artikel 6 i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU).