Granskningsudvalget

Granskningsudvalget er et permanent underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen. Granskningsudvalget har til opgave at varetage undersøgelse af sager, der påkalder sig kritisk opmærksomhed i offentligheden eller i Folketinget.

Større
Granskningsudvalget består af 1 medlem fra hver af de folketingsgrupper, der er repræsenteret i Udvalget for Forretningsordenen, samt observatørerne i Udvalget for Forretningsordenen for de folketingsgrupper, der ikke er repræsenteret i det udvalg. At Granskningsudvalget er permanent, betyder, at det nedsættes for et folketingsår ad gangen lige som de almindelige stående udvalg i Folketinget og ikke blot nedsættes til behandling af en enkelt sag. 

Forundersøgelser

Hvis det ønskes af medlemmer af Granskningsudvalget, som i alt har mindst en tredjedel af Folketingets medlemmer bag sig, iværksætter Granskningsudvalget en forundersøgelse af en sag, der påkalder sig kritisk opmærksomhed i offentligheden eller i Folketinget.

En forundersøgelse gennemføres af Granskningsudvalget selv ved hjælp af skriftlige spørgsmål til ministre og samrådsspørgsmål. Forundersøgelsen kan bringes til ophør med et flertal på to tredjedele, men ellers afsluttes den med en indstilling til Udvalget for Forretningsordenen. Indstillingen kan enten gå ud på at drage politiske konklusioner om sagen eller, hvis et mindretal på mindst en tredjedel ønsker det, at iværksætte en egentlig undersøgelse. Et andet mindretal på mindst en tredjedel kan dog kræve, at spørgsmålet om en egentlig undersøgelse behandles i Folketinget som helhed.

Egentlige undersøgelser

Der kan iværksættes følgende former for egentlige undersøgelser efter indstilling fra Granskningsudvalget: Faglige ekspertudredninger, uvildige advokatundersøgelser, granskningskommissioner eller undersøgelseskommissioner. Hvis der besluttes at nedsætte en granskningskommission, vil det være Folketinget selv, der står for nedsættelsen, sekretariatsbetjeningen m.v. af kommissionen. Desuden vil granskningskommissionen have mulighed for på eget initiativ at drøfte spørgsmål om undersøgelsens retning og fremdrift med Granskningsudvalget.

Udkommet af en uvildig advokatundersøgelse, en faglig ekspertudredning eller en granskningskommissions undersøgelse behandles i Granskningsudvalget, som giver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen om, hvilke konklusioner eller tiltag udkommet bør føre til.