Finansudvalgets arbejde

Finanslovsforslag, bevillingsansøgninger (aktstykker), tillægsbevillingsforslaget, statslån, Statsrevisorernes betænkning over statsregnskabet og generel økonomisk politik er de områder, Finansudvalget beskæftiger sig med. 

Større

Opgaver og ansvar

Finansudvalget arbejder med to hovedområder:

 • bevillingslovgivning 
 • generel økonomisk politik 
Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Bevillingslovgivning

Finansudvalget har en central placering i det statslige budget- og bevillingssystem. Hovedvægten i udvalgets arbejde ligger på behandlingen af bevillingslovgivning, herunder bevillingsansøgninger (aktstykker) fra ministre og kontrollen med anvendelsen af midlerne.

Aktstykker behandler udvalget løbende på udvalgsmøderne. Når Finansudvalget har tiltrådt et aktstykke, kan den pågældende minister efter gældende sædvane handle, som om bevillingen var givet ved lov. 

Måden, finanslovsforslaget behandles på, adskiller sig en del fra behandlingen af andre lovforslag. Procedurerne er beskrevet i Finansudvalgets beretning fra 2011. Her finder man også arbejdsgange m.v. for behandlingen af aktstykker. 

Læs om finansloven Finansudvalgets beretning fra 2011

Økonomisk politik

Generel økonomisk politik og drøftelsen af overordnede prioriteringer er den anden centrale opgave for Finansudvalget. Udvalget mødes 2 gange om året med De Økonomiske Råds formandskab, der består af 4 uafhængige økonomer, de såkaldte økonomiske vismænd. Formålet med møderne er at få en orientering om og drøftelse af vismandsrapporten. Vismandsrapporten indeholder analyser og vurderinger af den aktuelle økonomiske situation og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Finansudvalget mødes desuden med Nationalbankens direktion 1 gang om året for at få en orientering om aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger.

Økonomisk Redegørelse fra Økonomiministeriet, der kommer 3 gange om året, bliver sendt til udvalget forud for offentliggørelsen. Økonomisk Redegørelse præsenterer bl.a. Økonomiministeriets gennemgang af den økonomiske udvikling og ministeriets prognose for dansk økonomi de kommende år. Udvalget har herefter samråd med økonomiministeren om redegørelsen.

Fagministerier

Finansministeriet og Økonomiministeriet er udvalgets politiske fagministerier. 
 
Finansministeriet består ud over det centrale departement af fire styrelser m.v.:
 
 • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Økonomistyrelsen
 • Statens Administration
 • Statens It

Organisationer

Finansudvalgets arbejde med bevillinger dækker alle ministerområder. Det betyder, at en lang række organisationer, foreninger m.v. har konkret interesse i Finansudvalgets arbejde med finanslov og konkrete bevillinger. 
 
Finansudvalget har besluttet, at udvalget ikke modtager skriftlige henvendelser fra organisationer eller borgere, og at disse heller ikke har mulighed for at få foretræde for udvalget. 

Studierejser

Studierejser kan være et led i udvalgets forberedelse af konkrete beslutninger, men Finansudvalget tager også af sted for at få belyst aktuelle økonomiske og konjunkturpolitiske problemstillinger. 
 
Finansudvalgets medlemmer deltager også i konferencer, typisk i regi af EU, OECD, Verdensbanken og IMF (Den Internationale Valutafond) 
 • 61 udvalgsmøder
 • behandling af 9 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 47 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 871 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • 4 skriftlige henvendelser til udvalget

Behandling af bevillingsansøgninger kaldet aktstykker udgør en betydelig del af udvalgets arbejde. Med et aktstykke får en minister bevillingsmæssig hjemmel til en ny eller ændret disposition i løbet af finansåret. Aktstykker behandles på de ugentlige møder i udvalget. Antallet af aktstykker var i folketingsåret 422 (inklusive de fortrolige aktstykker), hvilket er det hidtil højeste antal nogensinde. Antallet var også højt i folketingsåret 2020-21, nemlig 394, mens det tidligere har ligget på mellem 160 og 200 aktstykker om året. Det høje antal kan i nogen grad tilskrives håndteringen af coronapandemien og krigen i Ukraine.

Møder 
Udvalget havde møder med de økonomiske vismænd den 12. oktober 2021 og den 2. juni 2022, hvor man drøftede vismændenes halvårlige rapporter om dansk økonomi. Herudover mødtes udvalget den 25. november 2021 med Nationalbankens direktion for at få en orientering om aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger.
Udvalget havde sammen med Skatteudvalget møde med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen den 22. september 2022, hvor beretning om revisionen af statsregnskabet for 2021 og beretning om revisionen af statens forvaltning i 2021 blev drøftet.
På EU-siden blev der afholdt fælles møder med Europaudvalget om det europæiske semester den 2. december 2021, den 11. februar 2022 og den 15. juni 2022. 

Teknisk gennemgang 
Den 2., 6., 7. og 8. september 2022 holdt udvalget teknisk gennemgang af finanslovsforslaget for 2023 med deltagelse af de relevante ministre og embedsmænd fra ministerierne. Alle ministerområder med undtagelse af Statsministeriet og Kirkeministeriet blev gennemgået.

Rejse
Udvalget var på studietur til Berlin og Warszawa den 26.-29. juni 2022. Rejsen blev gennemført i lyset af krigen i Ukraine og i forlængelse af aftalen »Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik« af 4. marts 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. 
Rejsen gav udvalget indsigt i, hvordan de økonomiske konsekvenser af den nuværende sikkerhedspolitiske situation, herunder øgede forsvarsudgifter, den stigende inflation, stigende energiog fødevarepriser m.v., håndteres og finansieres i henholdsvis Tyskland og Polen.

 
 • 57 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 29 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 1328 udvalgsspørgsmål fra udvalget

Behandling af bevillingsansøgninger kaldet aktstykker udgør en betydelig del af Finansudvalgets arbejde. Med et aktstykke får en minister bevillingsmæssig hjemmel til en ny eller ændret disposition i løbet af finansåret. Aktstykker behandles på de ugentlige møder i udvalget. Antallet af aktstykker har i folketingsåret været 394 (inklusive de fortrolige), hvilket er det hidtil højeste antal i mands minde. Antallet var også højt i folketingsåret 2019-20, nemlig 362, mens det tidligere har ligget på mellem 160 og 200. Det høje antal må tilskrives coronahjælpeordningerne.   

Møder 

Udvalget havde møder med de økonomiske vismænd den 15. oktober 2020 og den 1. juni 2021, hvor man diskuterede vismændenes halvårlige rapporter om dansk økonomi. Herudover mødtes udvalget den 11. november 2020 med Statsrevisorerne i forbindelse med behandlingen af statsregnskabet for 2019. 

På EU-siden blev der afholdt fælles møder med Europaudvalget om det europæiske semester den 10. december 2020, den 15. april 2021 og den 16. juni 2021. 

Teknisk gennemgang af:

 • Finanslovsforslaget for 2022 på de enkelte ministerområder med deltagelse af de relevante ministre og embedsmænd, hvor alle ministerområder med undtagelse af Statsministeriet og Kirkeministeriet blev gennemgået den 2. og 3. september 2021.

Beretning

Finansudvalget besluttede med afgivelsen af beretning af den 11. marts 2021 at forlænge mandatet for den parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene, men at nedsætte mødekadencen grundet sammenfald med 2030-netværkets aktiviteter (beretning af almen art, nr. 13). 

 
 •  Høringer og konferencer arrangeret i udvalget: 2 

Udvalget havde møde med de økonomiske vismænd, Nationalbankens direktion, repræsentanter for Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. Herudover havde udvalget finansministeren i samråd i forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse. Skatteministeren orienterede endvidere udvalget om fremdriften af SKATs nye it-inddrivelsessystem, men pga. coronasituationen har orienteringen ikke været så regelmæssig som tidligere.

På EU-siden blev der afholdt et fælles møde med Europaudvalget om det europæiske semester.  Herudover har medlemmer af udvalget deltaget i en MFF følgegruppe sammen med medlemmer fra Europaudvalget.

Finansudvalget afgav den 18. juni 2020 en beretning om forlængelse af den parlamentariske arbejdsgruppe om FN’s verdensmål til udgangen af folketingsåret 2020-21 (beretning af almen art nr. 3). Arbejdsgruppen, der ud over medlemmer fra udvalget består af op til 2 repræsentanter for hvert parti, har det overordnede ansvar for og den koordinerende rolle i forhold til at styrke det parlamentariske arbejde med verdensmålene i Folketinget. Den parlamentariske arbejdsgruppe afholdt den 8. oktober 2019 en høring  ”Lancering af 2020-udgaven af Danmark for målene”. Formålet med høringen var bl.a. at debattere, hvordan man sikrer den bredest mulige forankring af verdensmålene i Danmark. Herudover afholdt arbejdsgruppen den 9. september 2020  i samarbejde med Folketingets tværpolitiske netværk for FN's verdensmål (2030-netværket) og 2030-panelet en konference under overskriften ” A decade of action – 10 år tilbage”.  

Endvidere har arbejdsgruppen afholdt 9 møder med en række forskellige temaer, bl.a. om ranking af Danmarks implementering af verdensmålene holdt op mod resten af verdenen, bæredygtige investeringer, konsekvensvurdering af lovforslag i forhold til verdensmålene og visning af verdensmålene fordelt på minister/fagudvalg i samarbejde med Danmarks Statistik. Den parlamentariske arbejdsgruppe har endvidere besøgt FN-Byen.


 • 43 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 5 beslutningsforslag
 • 34 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 936 udvalgsspørgsmål fra udvalget

 

Udvalget havde møde med de økonomiske vismænd, Nationalbankens direktion, repræsentanter for OECD og Statsrevisorerne. Herudover havde udvalget økonomi- og indenrigsministeren i samråd i forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse. 

Skatteministeren orienterede endvidere hvert kvartal udvalget om fremdriften af SKATs nye it-inddrivelsessystem.

På EU-siden var der to fælles møder med Europaudvalget om det europæiske semester. 

Udvalget deltog endvidere i et møde om ATP´s investeringsstrategi i Beskæftigelsesministeriet og var til møde med Energistyrelsen og Kammeradvokaten om overdragelsen af kompensationsaftalen fra Mærsk.  

Et medlem af udvalget deltog i marts 2019 i konferencen om OECD’s projekt vedrørende digitaliseringens konsekvenser i Paris, og udvalget var endvidere i marts 2019 repræsenteret på Regionalt Forum 2019 om Verdensmålene i Geneve.  

Finansudvalget afgav den 11. oktober 2018 en beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene (beretning af almen art nr. 1). Arbejdsgruppen der udover medlemmer fra udvalget består af op til 2 repræsentanter for hvert parti har det overordnede ansvar for og den koordinerende rolle i forhold til at styrke det parlamentariske arbejde med verdensmålene i Folketinget. Tanken er at arbejdsgruppen skal fungere foreløbigt indtil udgangen af folketingsåret 2019-20, hvor Finansudvalget skal afgive en beretning om arbejdsgruppens arbejde, og hvor det også bør afklares om arbejdsgruppen bør erstattes af et særligt udvalg for arbejdet med verdensmålene. 

Den parlamentariske arbejdsgruppe afholdt den 22. februar 2019 en høring om verdensmålene med focus på afrapportering. Endvidere har arbejdsgruppen afholdt 8 møder med en række forskellige temaer, herunder om statistik om verdensmålene, kommunernes arbejde med verdensmålene, offentlige indkøb mv. 

Herudover afgav udvalget den 4. april 2019 en beretning om kritisk infrastruktur (beretning af almen art nr. 8). 

 
 • 48 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag og 3 beslutningsforslag 
 • behandling af 199 aktstykker, hvoraf de 29 var fortrolige
 • 68 samrådsspørgsmål hovedsalig til finansministeren, men også til flere andre ministre.
 • 1013 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til finansministeren, men også til flere andre ministre

Udvalget havde møder med 

 • ATP den 25. oktober 2017
 • Nationalbanken den 16. november 2017
 • De Økonomiske Vismænd den 29. maj 2018
 • Ekspertmøde om dynamiske effekter af transportinvesteringer den 20. september 2018 

Høringer

 • Høring om fremtidig vækst og kvalificeret arbejdskraft på Aarhus Universitet den 13. april 2018 
 

 Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 56 udvalgsmøder
 • behandling af 8 lovforslag og 7 beslutningsforslag 
 • behandling af 170 aktstykker, hvoraf de 40 var fortrolige
 • 68 samrådsspørgsmål hovedsalig til finansministeren, men også til flere andre ministre.
 • 989 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til finansministeren, men også til flere andre ministre

Se generel statistik om udvalget i folketingets årsberetning.

Finansudvalget havde møder med:

 • Nationalbankens direktion den 27. oktober 2016
 • De Økonomiske Vismænd den 11. oktober 2016 og den 30. maj 201

Høring

Den 24. maj 2017 afholdt udvalget en høring om dynamiske effekter

Derudover havde udvalget den 1. september 2016 finansministeren, ministeren for offentlig innovation, økonomi- og indenrigsministeren, skatteministeren og transport-, bygnings- og boligministeren til teknisk gennemgang af deres del af finanslovsforslaget for 2018FFL18

 

 • 51 udvalgsmøder
 • behandling af 6 lovforslag og 4 beslutningsforslag 
 • 48 samrådsspørgsmål til hovedsalig finansministeren
 • 1.120 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig finansministeren

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Finansudvalget havde møder med:

 • Nationalbankens direktion den 5. november 2015
 • det grønlandske finans- og skatteudvalg den 28. januar 2016
 • Statsrevisorerne, Rigsrevisionen og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret den 19. april 2016 
 • De Økonomiske Vismænd den 7. oktober 2015, den 31. maj 2016 og den 8. september 2016 

Studietur  

 • 4 udvalgsmedlemmer besøgte Berlin. Emnet var den økonomiske situation i Tyskland og de økonomiske udfordringer som følge af flygtninge- og migrantstrømmen, herunder virkningerne af Hartzreformerne, den 11. maj 2016
   

 • 6 udvalgsmøder
 • 10 samrådsspørgsmål til finansministeren og skatteministeren
 • 206 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til finansministeren 

 • 36 udvalgsmøder
 • Behandling af 4 lovforslag og 4 beslutningsforslag 
 • 25 samrådsspørgsmål. Samrådsspørgsmålene var for de flestes vedkommende stillet til finansministeren, men der var også spørgsmål til økonomi- og indenrigsministeren, skatteministeren, ministeren for sundhed-og forebyggelse, handels- og udviklingsministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter. 21 samrådsspørgsmål blev besvaret i åbne samråd.
 • 595 udvalgsspørgsmål, hovedsagelig til finansministeren, men også til en lang række andre ministre

Finansudvalget havde

 • 2 møder med De Økonomiske Råd 
 • 1 møde med Nationalbankens direktion
4 medlemmer af udvalget besøgte den 18. februar 2015 Polen. Formålet var at høre om den økonomiske situation i Polen, de offentlige finanser, udviklingen i det offentlige forbrug, håndteringen af budgetlofterne i henhold til EU's vækst- og stabilitetspagt og euro/bankunionsdeltagelse.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.