Folketingsmedlemmernes vilkår

I valgloven er der vedtaget en række bestemmelser om det vederlag, folketingsmedlemmerne får for deres arbejde.

Større

Udgifter til folketingsmedlemmerne

Folketingsmedlemmerne får udbetalt et vederlag for deres arbejde, og de får desuden dækket en række af de udgifter, de har i forbindelse med deres politiske arbejde ude i landet og på Christiansborg. Valgloven fastsætter vederlaget og udgifter til bl.a. bolig, hotel og transport. Også satserne for folketingsmedlemmernes pension, eftervederlag og efteruddannelse er bestemt i valgloven.
Læs lov om valg til Folketinget

Vederlag 

Folketingsmedlemmerne får et vederlag for deres arbejde i Folketinget. Vederlaget består af et grundvederlag og et omkostningstillæg. Ifølge valgloven er medlemmerne forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget. De kan altså ikke fravælge vederlaget for deres arbejde. Det er også valgloven, der bestemmer størrelsen på vederlagene.

Der er 2 slags omkostningstillæg, som begge er skattefri:

 • omkostningstillæg I ydes til medlemmer med bopæl i Danmark
 • omkostningstillæg II ydes til medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne 

Beløb pr. 1. oktober 2023

kr. pr. måned

kr. pr. år

Grundvederlag 

61.662,42

739.949

Omkostningstillæg I

6.010,17

72.122

Omkostningstillæg II

8.013,50

96.162

Folketingspension

Folketingsmedlemmer er berettiget til folketingspension, når de i en eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst 1 år. Ingen får dog folketingspension, så længe de modtager grundvederlag eller eftervederlag.

Personer, der er blevet medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, kan få udbetalt folketingspension optjent inden den 1. juli 2012, når de fylder 60 år. Folketingspension optjent efter den 1. juli 2012 kan først udbetales, når det forhenværende medlem når den aktuelle efterlønsalder.

Et forhenværende medlem, der blev valgt ind efter den 1. juli 2007, kan få folketingspension, når vedkommende opnår den aktuelle efterlønsalder. 

Pension optjent for medlemsperioder efter den 1. juni 2017 kan først udbetales fra folkepensionsalderen. 

Den højeste pension opnås efter 20 års medlemstid og er på 32.955,36 kr. (oktober 2023-niveau) om måneden for forhenværende medlemmer, der har siddet i Folketinget helt eller delvis efter den 1. januar 2000.

Folketingsmedlemmerne kommer fra hele landet og har ofte lange arbejdsdage. Derfor får medlemmer med fast bopæl uden for Sjælland tilbudt en bolig nær Christiansborg, ligesom der er mulighed for hotelovernatning, når møder trækker ud.

Folketingets boligordning

I 2009 introducerede Folketinget en boligordning, som betyder, at Folketinget stiller en supplerende lejlighed til rådighed for de medlemmer, med fast bopæl uden for Sjælland.

Formålet med ordningen er, at nyvalgte medlemmer, der opfylder betingelserne, ikke skal bruge tid og energi på at afdække boligmuligheder i København, men i stedet fra første dag kan koncentrere sig om det politiske arbejde.

Folketinget råder aktuelt over:

 • 90 lejligheder, som stilles til rådighed for medlemmerne
 • 5 lejligheder til medlemmerne af Folketingets Præsidium.

Medlemmer, som får en lejlighed stillet til rådighed, modtager et tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Hvis Folketinget ikke har mulighed for at stille en lejlighed til rådighed for et medlem, som har fast bopæl uden for Sjælland, kan medlemmet få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder, som er relateret til folketingsarbejdet.

I særlige tilfælde kan et sådant medlem i stedet modtage godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet, hvis den samlede periode, hvor medlemmet ellers vil være henvist til at benytte hotelovernatning, vil blive urimeligt lang.

Har Folketinget efter tildelingen af boliger til medlemmer med fast bopæl uden for det sjællandske område ledige boliger, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Medlemmer, som får tildelt en ledig bolig efter denne regel, modtager ikke tilskud til dækning af dobbelt husførelse.

Hotelovernatning i København

Et ordinært medlem af Folketinget kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Udgifterne dækkes, hvis

 • medlemmet ikke har en bolig stillet til rådighed 
 • medlemmet ikke modtager godtgørelse for boligudgifter
 • medlemmet ikke får dækket udgifter til dobbelt husførelse

Hotelovernatning i storkredsen

Et ordinært medlem af Folketinget kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 overnatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, i forbindelse med møder i storkredsen, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt.

Denne betingelse anses som opfyldt for et medlem med bopæl inden for det sjællandske område, hvis medlemmet er opstillet på Fyn eller i Jylland. 

Der ydes dog ikke dækning af udgifter til hotelovernatning for medlemmer, der er opstillet i Københavns eller Københavns Omegns Storkreds, hvis medlemmet opfylder en af følgende betingelser

 • medlemmet har en bolig stillet til rådighed
 • medlemmet modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig  
 • medlemmet modtager dækning af udgifter til dobbelt husførelse
Folketingsmedlemmerne får dækket udgifter til offentlig transport og rejser i forbindelse med deres politiske arbejde.

Frikort til offentlig transport

Folketingets medlemmer kan få frikort til

 • DSB
 • Movia
 • Københavns metro
Frikortene kan benyttes til transport i forbindelse med medlemmernes politiske arbejde, herunder transport mellem bopæl og Christiansborg.

Brobizz/færgeoverfarter

Udgifter til færgeoverfarter og broforbindelser (Storebælt/Øresund) i forbindelse med folketingsmedlemmernes politiske arbejde betales af Folketinget. Medlemmerne kan få en brobizz til det formål.

Indenrigsfly

Indenrigsflyrejser bliver betalt af Folketinget, hvis rejserne foretages i forbindelse med folketingsmedlemmernes politiske arbejde. Det gælder for flyrejser mellem bopæl og Christiansborg og for flyrejser i tilknytning til politiske møder. 

Taxa

Folketingsmedlemmernes udgifter til taxakørsel dækkes af Folketinget i særlige tilfælde i forbindelse med deres politiske arbejde. Det gælder taxakørsel mellem

 • Christiansborg og Københavns Lufthavn
 • Christiansborg og Københavns Hovedbanegård
 • Christiansborg og Østerport Station
 • Christiansborg og metroen på Kongens Nytorv

I forbindelse med en tjenesterejse for Folketinget til udlandet betaler Folketinget inden for hovedstadsområdet udgifterne til taxa mellem medlemmets bopæl og Københavns Lufthavn. 

Uden for hovedstadsområdet betaler Folketinget udgifterne til medlemmernes taxakørsel mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport. Disse regler gælder, når medlemmer med bopæl uden for hovedstadsområdet skal til eller fra Christiansborg eller deltager i en tjenesterejse for Folketinget i udlandet.

På enkelte strækninger kan medlemmerne få dækket taxaudgifter, når der ikke er hensigtsmæssig offentlig transport. Det gælder mellem

 • Aalborg Lufthavn og Aalborg Station
 • Sønderborg Lufthavn og Sønderborg Station

Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

Folketingets medlemmer kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og Christiansborg, bopælen og politiske møder og Christiansborg og politiske møder, hvis det erstatter en indenrigsflyrejse og ikke er dyrere end denne.

Medlemmer, der bor uden for hovedstadsområdet, kan få godtgørelse for kørsel i egen bil mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport og medlemmerne skal 

 • til eller fra Christiansborg
 • deltage i en tjenesterejse for Folketinget i udlandet

Befordringsgodtgørelse sker efter de satser, som er fastsat af Skatterådet, jf. ligningslovens § 9 B.

Rejser i udlandet

Når Folketingets medlemmer er på udvalgsrejser, delegationsbesøg eller studieture i udlandet, dækker Folketinget medlemmernes rejseudgifter til fly, hotel, forplejning m.v.

Hvis et ordinært medlem forlader Folketinget på grund af folketingsvalg eller sygdom, modtager medlemmet et eftervederlag, der svarer til grundvederlaget, i 6-24 måneder efter sin udtræden. Perioden afhænger af, hvor længe medlemmet har været medlem af Folketinget.

Der sker modregning for eventuelle lønindtægter og pension m.v. fra dag 1. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 157.564 kr. i de første 12 måneder (oktober 2023-niveau).

Nuværende og tidligere medlemmer af Folketinget kan få dækket udgifter til efteruddannelse.

Et folketingsmedlem optjener 32.055 kr. pr. hele medlems år (oktober 2023-niveau), dog højst i 6 år for hver medlemsperiode, til dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. 

Det optjente beløb kan anvendes til dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. i den medlemsperiode, hvor de er optjent, og i en eventuel eftervederlagsperiode på grundlag af samme medlemsperiode.

Folketingsmedlemmer, som er udtrådt af Folketinget ved folketingsvalget den 1. november 2022 eller tidligere, er omfattet af reglerne i den tidligere efteruddannelsesordning jf. bekendtgørelse nr. 1081 af 6. oktober 2014.

 

Sideansvarlig: HR-kontoret