Regler for adgang til Folketingets parlamentariske dokumenter m.v.

Reglerne er vedtaget af Folketingets Præsidium den 25. februar 2015.

§ 1. Folketingets parlamentariske dokumenter er tilgængelige efter disse regler.

§ 2. Ved et parlamentarisk dokument forstås i disse regler et dokument i endelig form, som indgår i Folketingets udførelse af sit politiske arbejde som parlament. Parlamentariske dokumenter omfatter bl.a.:
1) Lov- og beslutningsforslag og dertil hørende skriftlige fremsættelser samt ændringsforslag.
2) Forespørgsler til ministre.
3) Forslag til vedtagelse, som fremsættes under forhandling af en forespørgsel.
4) Redegørelser fra ministre om offentlige anliggender, som fremsættes og behandles efter reglerne i forretningsordenens § 19.
5) Skriftlige spørgsmål til ministre fra Folketingets medlemmer eller udvalg og ministrenes skriftlige besvarelser heraf.
6) Referater af forhandlingerne i Folketingssalen.
7) Udvalgsbilag vedrørende lov- og beslutningsforslag, som er under behandling i udvalget.
8) Udvalgsbilag vedrørende udvalgets sagsområde i almindelighed.
9) Udvalgsbetænkninger og -beretninger.
10) Mødeindkaldelser og dagsordener til møder i udvalg.
11) Udvalgsprotokoller og referater og resumeer af møder i udvalg.
12) Aktstykker fra ministre.
Stk. 2. Parlamentariske dokumenter omfatter navnlig ikke:
1) Materiale, der udarbejdes af Folketingets Administration til brug for administrationens daglige drift.
2) Materiale, der udarbejdes af Folketingets Administration til brug for Folketingets Præsidium.
3) Udvalgenes rejseregnskaber og materiale i tilknytning hertil.
4) Materiale vedrørende medlemmernes og folketingsgruppernes administration, medlemmernes vederlag, pension m.v. og andre ydelser til medlemmerne og folketingsgrupperne.

§ 3. Folketingets Administration foranlediger, at parlamentariske dokumenter gøres tilgængelige for offentligheden. Det gælder dog ikke udvalgsprotokoller og referater og resumeer af møder i udvalg. Det gælder endvidere ikke interne eller fortrolige parlamentariske dokumenter.

§ 4. Parlamentariske dokumenter anses for interne,
1) hvis de indeholder oplysninger, der efter deres art kan begrunde fortrolighed efter stk. 2, men alene i et omfang eller af en karakter, som gør det ubetænkeligt at gøre dokumenterne tilgængelige efter reglerne i § 5, eller
2) hvis de er uden betydning eller af helt underordnet betydning for varetagelsen af hensynet til offentlighedens indsigt i Folketingets udførelse af sit politiske arbejde som parlament.
Stk. 2. Parlamentariske dokumenter er fortrolige, hvis de indeholder oplysninger, som efter deres art er omfattet af §§ 30-33 i lov om offentlighed i forvaltningen, eller andre særlige forhold taler for, at dokumentet behandles fortroligt. Er et dokument modtaget fra en ekstern part, som ved stempling eller på anden måde har oplyst, at parten betragter dokumentet som fortroligt, anses dokumentet for fortroligt.

§ 5. Folketingets Administration foranlediger, at interne parlamentariske dokumenter gøres tilgængelige for Folketingets medlemmer, ministre, folketingsmedlemmernes og folketingsgruppernes ansatte og ansatte i Folketingets Administration.

§ 6. Folketingets Administration kan efter anmodning beslutte
1) at give andre personer end de i § 5 nævnte indsigt i interne parlamentariske dokumenter og
2) at give såvel personer som nævnt i § 5 som andre indsigt i formløse meddelelser til et udvalg fra udvalgets formand eller sekretær af tilsvarende indhold som interne parlamentariske dokumenter.

§ 7. Folketingets Administration kan give adgang til fortrolige parlamentariske dokumenter til medlemmer af vedkommende udvalg og til ansatte i Folketingets Administration, der er beskæftiget med sekretariatsbetjening af vedkommende udvalg eller har andre tjenstlige opgaver i forbindelse med udvalget.
Stk. 2. En minister kan efter udvalgets bestemmelse som led i udvalgsarbejdet få adgang til fortrolige parlamentariske dokumenter.
Stk. 3. Folketingets Administration kan efter anmodning undtagelsesvis beslutte at give andre personer end de i stk. 1 og 2 nævnte indsigt i fortrolige parlamentariske dokumenter.

§ 8. Disse regler er ikke til hinder for, at Folketingets Administration i særlige tilfælde efter anmodning kan beslutte at give indsigt i skriftligt materiale i administrationens besiddelse ud over sådant materiale, som efter reglerne offentliggøres.

§ 9. Disse regler finder tilsvarende anvendelse for:
1) Tilsynet i henhold til grundlovens § 71, stk. 6.
2) Særlige udvalg nedsat i henhold til Folketingets forretningsordens § 7, stk. 7.
3) Grønlandsudvalget og Færøudvalget nedsat i henhold til særlig folketingsbeslutning.
4) Det Udenrigspolitiske Nævn.
5) Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.
Stk. 2. Reglerne finder endvidere tilsvarende anvendelse for følgende delegationer, der sekretariatsbetjenes af Folketingets Administration:
1) Delegationen til NATO’s Parlamentariske Forsamling.
2) Delegationen til OSCE’s Parlamentariske Forsamling.
3) Delegationen til Europarådets Parlamentariske Forsamling.
4) Delegationen til Nordisk Råd.
5) Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse.
6) Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet.
7) Delegationen til FN’s Generalforsamling.
Stk. 3. Reglerne om adgang for medlemmer af Det Udenrigspolitiske Nævn, Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og delegationerne nævnt i stk. 2, nr. 1- 6, til henholdsvis nævnets, udvalgets og delegationernes parlamentariske dokumenter gælder også for stedfortrædere.
Stk. 4. Folketingets formand kan beslutte, at reglerne skal finde anvendelse for andre udvalg og delegationer m.m.

§ 10. Reglerne træder i kraft den 1. marts 2015 og har virkning fra førstkommende valg til Folketinget.

Har du brug for hjælp?
Større
Du kan altid kontakte Folketingets Oplysning, hvis du har spørgsmål om Folketingets hjemmeside, eller Folketingets arbejde. Ring på tlf. 3337 3338 eller send e-mail til [email protected].
Folketingets Oplysning
Tlf.: 3337 3338
Send en e-mail