Indfødsretsudvalgets arbejde

Indfødsretssager og generelle spørgsmål om indfødsret er emnerne for Indfødsretsudvalgets arbejde.

Et dansk pas
Større

Det er først og fremmest Indfødsretsudvalgets opgave at behandle lovforslaget om, hvem der skal tildeles dansk statsborgerskab. Lovforslaget kaldes lov om indfødsrets meddelelse og bliver lagt frem i Folketinget af udlændinge- og integrationsministeren to gange om året.

Lovforslagene indeholder navnene på de personer, som har søgt dansk statsborgerskab, og som lever op til kravene for at få dansk statsborgerskab.

Såkaldte dispensationssager behandler Indfødsretsudvalget også på sine udvalgsmøder.

Udvalgets arbejde kan deles op i tre hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag vedrørende indfødsretslovgivningen
 • behandling af dispensationssager 
 • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på indfødsretsområdet i form af mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler til ministeren
Læs om reglerne for dansk statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Udvalgets behandling af dispensationssager

Ansøgninger om dispensation fra kravene til at få dansk statsborgerskab forelægger udlændinge- og integrationsministeren for Indfødsretsudvalget. Udvalgets opgave er at vurdere, om den pågældende person bør få dispensation fra nogle af kravene, så ansøgeren kan komme på lovforslaget om indfødsrets meddelelse.

Dispensation kan f.eks. gives, hvis en ansøger er alvorligt syg og derfor ikke formodes at kunne opfylde kravet om danskkundskaber og kravet om en bestået indfødsretsprøve.

At en sag bliver forelagt for Indfødsretsudvalget, er ikke ensbetydende med, at den pågældende person automatisk får dispensation til at komme på lovforslaget.

Fagministerium

Udlændinge- og Integrationsministeriet er udvalgets fagministerium. Det område, Indfødsretsudvalget dækker, varetages primært af udlændinge- og integrationsministeren.

 • 18 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 15 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 351 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • 95 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalget behandlede folketingsårets to lovforslag om indfødsrets meddelelse, hvor udlændinge erhverver dansk indfødsret ved lov. I lighed med tidligere år behandlede udvalget 
ansøgninger om dansk statsborgerskab fra personer, der har søgt om statsborgerskab, men ikke opfylder samtlige betingelser for at opnå dansk statsborgerskab.
 
 • 18 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 5 beslutningsforslag
 • 3 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 213 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • 61 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget behandlede i lighed med tidligere år en række ansøgninger om dansk statsborgerskab fra personer, der har søgt om statsborgerskab, men som ikke opfylder samtlige betingelser. 

Udvalget overværede den 28. april 2022 en grundlovsceremoni i Herlev Kommune, hvor udvalget gik i dialog med ansøgere om indfødsret, ligesom der blev holdt møde med kommunens borgmester.

Udvalget tog den 14. og 15. juni 2022 til Østrig og Schweiz for at studere landenes tildeling af statsborgerskab og erfaringer med screeninger for antidemokratiske holdninger m.v. hos ansøgere, der søger om statsborgerskab. Derudover fik udvalget indblik i de to landes arbejde med antiradikalisering og demokratisk sindelag.

 
 • 12 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 9 beslutningsforslag
 • 1 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 220 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 1 deputation
 • 98 skriftlige henvendelser til udvalget

Indfødsretsudvalget behandlede i lighed med tidligere år en række ansøgninger om dansk statsborgerskab fra personer, der har søgt om statsborgerskab, men som ikke opfylder samtlige betingelser for at opnå dansk statsborgerskab.

Indfødsretsudvalget har ikke gennemført aktiviteter i form af temamøder, høringer m.v.


 • Høringer: 0
 • Temamøder, ekspertmøder og andre møder: 0
Indfødsretsudvalget behandlede i lighed med tidligere år en række ansøgninger om dansk statsborgerskab fra personer, der har søgt om statsborgerskab, men som ikke opfylder samtlige betingelser for at opnå dansk statsborgerskab. Udvalget hastebehandlede i øvrigt i efteråret et lovforslag, der gav mulighed for administrativt at fratage personer med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab, uden at der stilles krav om, at de pågældende skal være dømt ved en domstol i Danmark, og at fratagelsen kan ske, mens de pågældende stadig befinder sig i udlandet. Lovforslaget blev kendt som lovforslaget om syrienskrigerne.
 • 11 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 1 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 80 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • 27 skriftlige henvendelser til udvalget
   

Indfødsretsudvalget behandlede i lighed med tidligere år en række ansøgninger om dansk statsborgerskab fra personer, der har søgt om statsborgerskab, men som ikke opfylder samtlige betingelser for at opnå dansk statsborgerskab

Som en følge af folketingsvalget og bortfald af april-lovforslaget om indfødsretsmeddelelse tog udvalget endvidere stilling til nogle af de overgangsproblemstillinger, som dette bortfald gav anledning til, bl.a. i forhold til bipersoner, der var blevet myndige og efterfølgende skulle søge selvstændigt på ny.

 
 • 13 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag 
 • 90 udvalgsspørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren, justitsministeren og økonomi-og indenrigsministeren
 • 166 skriftlige henvendelser til udvalget 

Ekspertmøde 

 • Udvalget afholdt et lukket ekspertmøde om de praktiske og juridiske aspekter i relation til udvalgets behandling af sager omfattet af § 21 i cirkulæreskrivelse nr. 10873 (PET-sager) den 16. maj 2018.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 13 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 1 samrådsspørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren.
 • 90 udvalgsspørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren
 • 23 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • Grundlovens rammer og procedurer for behandling af dispensationssager i udvalget den 29. marts 2017

 • 17 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 1 samrådsspørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligmisteren.
 • 92 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • 34 skriftlige henvendelser til udvalget

 • 6 udvalgsmøder 
 • 4 samrådsspørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • 47 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • modtagelse af 1 deputation

Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning 

 • 25 udvalgsmøder 
 • behandling af 4 lovforslag og 2 beslutningsforslag 
 • 5 samrådsspørgsmål til justitsministeren
 • 73 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig justitsministeren
 • modtagelse af 1 deputation

Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning 

Leksikon

Gå til leksikon
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsmedlemmerne kan til ministrene stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne inden for udvalgets sagsområde.
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.