Deling og rettigheder

Tv fra Folketinget må gerne bruges og deles, men der er en række betingelser, der skal overholdes. Dem kan du læse mere om nedenfor. 

Brugerne af tv fra Folketinget må gerne dele tv-produktioner produceret af Folketinget og skærmbilleder fra Folketingets tv-kanal, f.eks. via sociale medier. Tv-produktionerne må dog ikke ændres eller bearbejdes. 

Det er tilladt at bruge Folketingets tv-produktioner på følgende betingelser:

 • Du må ikke ændre på tv-produktionen/udsendelsen. Du må ikke bygge videre på Folketingets tv-produktioner. 
 • Det er tilladt at foretage beskæring eksempelvis til 16x9-format under forudsætning af, at oplysninger om hvilket emne, der er til behandling, ikke beskæres eller fremgår ubeskåret på anden måde i umiddelbar nærhed af tv-klippet. Derudover er ingen ændringer tilladt. Der må således eksempelvis ikke zoomes ind i optagelserne, sættes klip sammen, som springer i realtid, indsættes andre farver eller lyd. Der må ikke laves collager med forskellige billeder fra Folketingets tv-kanal. Der må ikke indsættes nogen form for grafik, tekster eller andet henover Folketingets optagelser.
 • Du skal angive kilde i overensstemmelse med god skik.
 • Tv-produktioner fra Folketinget må ikke bruges på en måde, så det kan se ud, som om Folketinget godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører dig eller dine produkter eller tjenester (din blog/hjemmeside). Det er ikke tilladt at anvende Folketingets logo i brugerens produkter eller tjenester.
 • Ophavsmanden, f.eks. politikere og øvrige talere, har eneret til at udgive samlinger af egne indlæg.

Folketingets tv-produktioner kan også deles via en embedkode, der kopieres fra hjemmesiden, men det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embedkode.

Se alle vilkår nedenfor.

Nedenfor kan du læse om Folketingets betingelser for brug af TV produktioner på eksterne medier.

Tv-produktionerne (herefter kaldt værket) er beskyttet af de til enhver tid gældende regler om ophavsret. Brugeren af værket påtager sig at overholde gældende ret. Enhver brug af værket udover den der følger af denne licens eller af ophavsretten i øvrigt, er ikke tilladt. Ved at udøve den ret denne licens giver til værket, accepterer du at være bundet af samtlige vilkår, som er angivet nedenfor i denne licens.

1. Definitioner

 • "Licensgiver" er Folketinget.
 • "Originær Rettighedshaver" betyder den person, som har skabt værket.
 • "Værk" betyder den frembringelse eller den præstation, der er beskyttet af egentlige ophavsrettigheder eller af ophavsretsbeslægtede rettigheder, og som tilbydes på de vilkår, der følger af denne Licens. 
 • "Du"/"Dig" betyder en fysisk eller juridisk person, der udøver rettigheder i henhold til Licensen, og som ikke tidligere har misligholdt vilkårene i Licensen i forhold til værket, eller som har fået en udtrykkelig tilladelse fra Licensgiveren til at udøve rettigheder ifølge Licensen på trods af en tidligere misligholdelse af vilkårene i Licensen.

2. Indskrænkninger

Licensen har ikke til formål på nogen måde at begrænse retten til eksemplarfremstilling til privat brug, citatretten eller andre indskrænkninger i rettighedshaverens eksklusive rettigheder i henhold til ophavsretsloven eller i henhold til anden gældende ret.

3. Licensaftalen

I overensstemmelse med vilkårene i licensen erhverver du fra licensgiver en global, royalty-fri, ikke-eksklusiv, tidsubegrænset (i værkets beskyttelsesperiode) ret til at udnytte værket på følgende måde:

 • at fremstille eksemplarer af værket
 • at sprede eksemplarer af værket til almenheden, vise værket offentligt, fremføre værket offentligt, herunder overføre værket til almenheden

Ovenstående rettigheder må udøves i alle eksisterende og fremtidige medier og formater. Ovenstående rettigheder inkluderer retten til at udføre sådanne ændringer, som er teknisk nødvendige for at kunne udøve rettighederne på andre medier og formater, men herudover har du ingen rettigheder til at foretage ændringer, bygge videre på Folketingets tv-produktioner eller skabe bearbejdede værker. De rettigheder, der ikke udtrykkeligt er nævnt ovenfor, forbliver hos licensgiver.

Licensgiver fraskriver sig eneretten til individuelt eller gennem en rettighedshaverorganisation (som fx KODA, Gramex og Copydan) at opkræve royalties for offentlig fremførelse, herunder offentlig digital fremførelse (fx webcast), af værket.

Licensgiver fraskriver sig eneretten til individuelt eller gennem en rettighedshaverorganisation (som fx NCB og Copydan) at opkræve royalties for enhver indspilning og eksemplarfremstilling af værket.

Originær rettighedshaver har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26.

Folketinget tilbyder dig at dele Folketingets tv-produktioner via embedkode, der kopieres fra hjemmesiden. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embedkode.

4. Begrænsninger

Den meddelte licens efter punkt 3 ovenfor er undergivet og begrænset af følgende indskrænkninger:

 • Du må alene sprede værket til almenheden, vise værket offentligt, fremføre værket offentligt herunder overføre værket trådbunden eller trådløs til almenheden under iagttagelse af vilkårene i Licensen, og hver gang du spreder værket til almenheden, viser værket offentligt, fremfører værket offentligt herunder overfører værket trådbunden eller trådløs til almenheden, skal det ledsages af en kopi af denne licens.
 • Du må ikke tilbyde eller påbyde betingelser for værket, som ændrer eller indskrænker Licensens vilkår eller modtagernes udøvelse af deres rettigheder efter Licensen. Du må ikke give underlicenser til værket.
 • Du skal sikre, at alle meddelelser, som henviser til Licensen og til ansvarsfraskrivelsen, videregives i uændret form.
 • Du må ikke sprede værket til almenheden, vise værket offentligt, fremføre værket offentligt herunder overføre værket trådbunden eller trådløs til almenheden under anvendelse af nogen form for tekniske foranstaltninger, som begrænser adgangen til eller brugen af værket på en måde, som er i strid med vilkårene i Licensen.

Såfremt du spreder værket til almenheden, viser værket offentligt, fremfører værket offentligt herunder overfører værket til almenheden, skal du sikre, at licensbetingelser videregives intakt, samt kreditering i overensstemmelse med god skik under hensyn til det medium og de midler, du anvender ved angivelse af navnet (eller i påkommende tilfælde pseudonymet) på den originære rettighedshaver, værkets titel i den udstrækning det er praktisk muligt.

5. Ansvarsfraskrivelse 

Med undtagelse af hvad der følger af gældende ret, fraskriver Licensgiver sig ethvert ansvar over for dig i relation til licensen og brug af værket for så vidt angår alle former for skade herunder direkte og indirekte skade, selv hvis Licensgiver har fået meddelelse om, at en sådan skade ville kunne opstå.

6. Licensens ophør

a.  Licensen samt de rettigheder, der er indrømmet herved, ophører straks ved enhver misligholdelse fra din side af vilkår indeholdt i Licensen. Uanset ophøret af Licensen opretholdes gyldigheden af bestemmelserne under punkterne 1, 2, 5, 6, 7.

b. I overensstemmelse med ovenstående vilkår er den her tildelte licens tidsubegrænset (i Værkets beskyttelsesperiode). Uanset det ovenfor anførte forbeholder Licensgiver sig retten til at tilgængeliggøre Værket under andre, alternative vilkår samt at ophøre med tilgængeliggørelsen af Værket på ethvert tidspunkt, såfremt en sådan handling ikke har til formål at trække Licensen tilbage (eller enhver anden licens, som er afgivet i medfør af eller er betinget af vilkårene i Licensen), og Licensen vil forblive fuldt gyldig, medmindre den er bragt til ophør, som anført ovenfor.

7. Øvrige bestemmelser

a. Hver gang du tilgængeliggør værket for almenheden, herunder ved trådbunden eller trådløs overføring til almenheden, tilbyder Licensgiver modtageren en licens til værket på de samme vilkår, som gælder i forhold til dig ifølge Licensen.

b. Hvis dele af Licensen er ugyldig i medfør af gældende ret, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige dele af Licensen, og aftalen skal uden videre fortolkes således, at de ugyldige dele tilpasses med det minimum af ændringer, der skal til for at gøre delene gyldige i bedst mulig overensstemmelse med aftalens formål og målsætninger.

c. En part skal ikke anses for at have afstået fra at gøre vilkårene i Licensen gældende, eller givet tilladelse til en overtrædelse heraf, medmindre et skriftligt tilsagn er underskrevet af den part, som foretager en sådan afståelse eller giver en sådan tilladelse.

d. Licensen udgør den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende det licenserede værk. Der er ingen underforståede aftalevilkår eller tilkendegivelser vedrørende værket, som ikke er angivet her. Licensgiver er ikke bundet af yderligere vilkår, som måtte være tilkendegivet af dig. Licensen kan ikke ændres uden gensidig, skriftlig aftale mellem Licensgiver og dig.

Below, you will find the Danish Parliament's conditions for use of TV productions on external media.
The TV productions (hereinafter referred to as “the work”) are protected by the rules about copyright law in force at the time in question. The user of the work undertakes to comply with applicable law. Any use of the work, other than what follows from this licence or copyright law in general, is not allowed. By exercising the right, which this licence gives to the work, you accept to be bound by all the terms stated below in this licence.

1. Definitions

 • "Licensor" is the Danish Parliament.
 • "Original copyright owner" means the person who has created the work.
 • "Work" means the production or performance, which is protected by actual copyright or rights related to copyright, and which is offered on the terms that follow from this Licence. 
 • "You” means a natural or legal person, who/which exercises the rights as per the Licence, and who/which has not previously breached the terms in the Licence in relation to the work, or who/which has obtained express permission from the Licensor to exercise rights in accordance with the Licence despite a previous breach of the terms of the Licence.

2. Restrictions

The purpose of this Licence is in no way to limit the right to make copies for private use, the right to quote or other restrictions in the licence-holder's exclusive rights as per the Danish Copyright Act or in pursuance of other applicable law.

3. The Licence Agreement

In accordance with the terms of the licence, you will acquire from the licensor a global, royalty-free, non-exclusive right to use the work in the following manner for an indefinite period of time (during the period in which the work is protected):

 • to make copies of the work
 • to disseminate copies of the work to the general public, to show the work in public, to perform the work in public, including to transfer the work to the general public

The above rights may be exercised in all existing and future media and formats. The above rights include the right to make any changes that are technically required in order to exercise the rights in other media and formats, but other than that, you have no rights to make changes, further develop the TV productions of the Danish Parliament or create derivative works. Any rights that are not expressly mentioned above remain with the licensor.

Licensor waives the exclusive right, individually or through a copyright owner organisation (e.g. KODA, Gramex and Copydan), to collect royalties for public performance, including public digital performance (e.g. webcast) of the work.

Licensor waives the exclusive right, individually or through a copyright owner organisation (e.g. NCB and Copydan), to collect royalties for any recording and copying of the work.

The original copyright owner holds the exclusive right to publish collections of his/her own contributions, cf. section 26 of the Danish Copyright Act.

The Danish Parliament offers you to share the Parliament’s TV productions via embed code, which is copied from the website. It is not allowed to make changes to the copied embed code.

4. Limitations

The Licence given as per clause 3 above is subject to and limited by the following restrictions:

 • You may only publish the work to the general public, show the work in public, perform the work in public, including transfer the work wired or wirelessly to the general public in compliance with the terms of this Licence, and every time you disseminate the work to the general public, show the work in public, perform the work in public, including transfer the work wired or wirelessly to the general public, it must be accompanied by a copy of this Licence. 
 • You must not offer or impose conditions for the work, which change or restrict the terms of the Licence or the recipients’ execution of their rights as per the Licence. You may not grant sublicences to the work. 
 • You must ensure that all notifications, which refer to the Licence and the disclaimer, are disclosed unchanged. 
 • You must not disseminate the work to the general public, show the work in public, perform the work in public, including transfer the work wired or wirelessly to the general public, by using any kind of technical measures, which limit the access to or use of the work in a manner, which is contrary to the terms of this Licence. 

If you disseminate the work to the general public, show the work in public, perform the work in public, including transfer the work to the general public, you must ensure that the licence conditions are disclosed intact and credit, in accordance with good practice in consideration of the media and the means you use, by stating the name (or, if relevant, the pseudonym) of the original copyright holder and the title of the work to the extent it is practically possible.

5. Disclaimer 

With the exception of that which follows from applicable law, the Licensor disclaims any liability to you in relation to the Licence and the use of the work with respect to any kind of loss, including direct and indirect loss, even if the Licensor has been informed that such a loss may occur.

6. Expiry of the licence

a. The Licence and the rights granted in this respect expire immediately in case of any breach on your part of the terms contained in the Licence. Irrespective of the expiry of the Licence, the validity of the conditions in Clauses 1, 2, 5, 6 and 7 is upheld.

b. In accordance with the above terms, the Licence granted here is granted for an indefinite period of time (during the protection period of the work). Irrespective of that, which is stated above, the Licensor reserves the right to make the work accessible under other alternative terms and to stop making the work accessible at any time, provided that such an act is not intended to withdraw the Licence (or any other licence granted in pursuance of or subject to the terms of the Licence), and the Licence will remain fully valid, unless it has been terminated, as stated above.

7. Other conditions

a. Every time you make the work accessible to the general public, including by wired or wireless transfer to the general public, the Licensor offers the recipient a licence to the work on the same terms as those that apply to you as per the Licence.

b. If parts of the Licence are invalid in pursuance of applicable law, this does not affect the validity of the other parts of the Licence, and the agreement shall be directly construed in such a manner that the invalid parts are adapted with the minimum of changes required to ensure that the parts become valid in the best possible accordance with the purposes and objectives of the agreement.

c. A party is not considered to have waived his/her right to rely on the terms of the Licence or to have granted his/her approval of a violation hereof, unless written consent has been signed by the party which makes such a waiver or grants such a permission.

d. This Licence constitutes the complete agreement between the parties regarding the licensed work. There are not implied contract terms or declarations regarding the work, which have not been stated here. The Licensor is not bound by other terms that may have been made known by you. This Licence cannot be changed without a mutual written agreement concluded between the Licensor and you.