Udvalget for Digitalisering og It's arbejde

Databeskyttelse, dataetik og borgernes rettigheder i den digitale verden er nogle af de emner, som Udvalget for Digitalisering og It arbejder med. Udvalget følger udviklingen i digitalisering af den offentlige og private sektor tæt.

Større

Udvalget for Digitalisering og Its opgaver og ansvar

Udvalget for Digitalisering og It beskæftiger sig med alle emner inden for it og digitalisering i den offentlige og private sektor, herunder it-modernisering, anvendelse af kunstig intelligens og it-sikkerhed. Udvalget har i sit arbejde fokus på borgernes rettigheder og retssikkerhed, databeskyttelse samt dataetiske problemstillinger. Derudover beskæftiger udvalget sig med de af Folketinget prioriterede EU-sager inden for udvalgets sagsområde.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

  • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden udvalgets sagsområde
  • løbende parlamentarisk kontrol med ministrenes forvaltning af regeringens it- og digitaliseringspolitik 

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager it- og digitaliseringsområdet, vil ofte være hovedaktiviteten i udvalget. I praksis sker den parlamentariske kontrol ved, at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren, enten som § 20- spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler.

Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Fagministerium

Udvalgets politiske fagminister er digitaliseringsministeren, og udvalgets fagministerium er Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Ministeriet består af det centrale departement samt Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Statistik.

De enkelte fagministre har ansvar for digitalisering og it på deres eget område, og udvalget arbejder sammen med andre udvalg og drøfter sager og forslag på andre udvalgs sagsområder ud fra et it og digitaliseringsperspektiv, når det er relevant.

 

Organisationer

Mange organisationer, virksomheder og privatpersoner m.fl. er interesseret i at følge med i og påvirke lovgivning m.v. inden for Udvalget for Digitalisering og It’s sagsområde. Det gælder f.eks. private virksomheder og interesseorganisationer, offentlige institutioner og sikkerhedspolitiske organisationer.

Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Udvalget for Digitalisering og It, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets sagsområde.

 

Studieture

Studieture i Danmark og udlandet er en kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Udvalget for Digitalisering og It. Formålet for medlemmerne er at opnå en særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. En delegation af udvalgsmedlemmer, ofte bestående af 6-8 folketingsmedlemmer, deltager i udvalgets studieture.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.