Boligudvalgets arbejde

Boligudvalget arbejder bl.a. med emner som bolig, byggeri og byfornyelse.

Større

Opgaver og ansvar

Dagsordenen for Boligudvalgets arbejde er bred. Eksempler på emner, som udvalget beskæftiger sig med, er byggeloven og bygningsreglementet, almene boliger, privat udlejning, andelsboligforeninger og ejerlejligheder, byfornyelse og udsatte boligområder. 

Udvalget følger regeringens arbejde med disse emner tæt.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder: 

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens politik og forvaltning på bolig- og byggeområdet, herunder om regeringen efterlever love vedtaget af Folketinget på disse områder

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager og forvalter de bolig- og byggepolitiske områder, er ofte hovedaktiviteten i Boligudvalget. I praksis sker den parlamentariske kontrol, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren, enten som § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler.

Regeringen har ansvaret for at føre politikken på udvalgets område ud i livet på baggrund af den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Det kan være specifikke love på udvalgets fagområde og bevillinger på finansloven. Som regel er Folketingets lovgivning på Boligudvalgets områder baseret på politiske aftaler, som ofte bliver kaldt forlig.

Læs om udvalgsarbejdet i Folketinget

Fagministerium

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er udvalgets politiske fagministerium. 

Ud over det centrale departement nær Slotsholmen i København består ministeriet af en række styrelser og institutioner. På boligområdet er det bl.a. Social- og Boligstyrelsen og Center for Boligsocial Udvikling.

Organisationer

Mange organisationer interesserer sig for udvalgets områder. Det gælder særligt brancheorganisationer, borgergrupper, forskningsinstitutioner og enkeltvirksomheder.

Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.

Studieture

Studieture, både til indland og udland er kilde til viden og inspiration for udvalgets medlemmer. En studietur kan vare alt fra 1 dag op til knap 1 uge og har til formål at give udvalget et førstehåndsindtryk af, hvordan man i andre lande håndterer de samme udfordringer, som vi står over for herhjemme, eller at gøre udvalget klogere på lokale eller regionale problemstillinger i Danmark. 

Udvalget kan også sende en mindre delegation af udvalgsmedlemmer til udlandet for at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget eller for at deltage i relevante konferencer.

 • 7 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag
 • 131 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 7 deputationer
 • 34 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalget behandlede i folketingsåret 2022-23 bl.a. lovforslaget L 108 om tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger. Med den vedtagne lov anvendes 350 mio. kr. fra Landsbyggefonden i 2023 til ekstraordinære huslejenedsættelser i almene boligafdelinger med akutte problemer, som har et særligt behov for supplerende midlertidig huslejehjælp. Udvalget har derudover haft fokus på forbrugerbeskyttelse af boligejere i sager om byggesjusk.
 
Høring
Den 21. september 2023 inviterede udvalget til en åben høring om forbrugerbeskyttelse af boligejere i sager om byggesjusk. Ved høringen deltog både boligejere med konkrete erfaringer og eksperter fra forskellige brancher, herunder forsikring og byggeri. Formålet med høringen var at skabe opmærksomhed om emnet og gøre udvalget klogere på, om der er behov for at gøre mere for at beskytte forbrugerne. 
 
Konference
Den 19. april 2023 deltog udvalget sammen med Miljø- og Fødevareudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i en konference i BLOX i København arrangeret af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet sammen med Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen for Rådgivende Ingeniører og Dansk Industri. På konferencen
fortalte oplægsholderne om barrierer for bæredygtigt byggeri og gav bud på løsninger
 • 21 udvalgsmøder
 • behandling af 13 lovforslag og 12 beslutningsforslag
 • 17 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 604 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 14 deputationer
 • 83 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget beskæftigede sig i folketingsåret bl.a. med loft over huslejestigninger, sammenskrivning af lejelovgivningen, bygningers og byggeriets klimapåvirkning, revision af planloven, udfordringer med NemKonto og NemID og borgeres adgang til at forlange bindende kommunale folkeafstemninger.

Høringer
I forbindelse med udvalgets behandling af L 210 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold. (Loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) holdt udvalget en offentlig eksperthøring den 20. september 2022 med deltagelse af interesseorganisationer og juridiske eksperter med fokus særlig på lovforslagets eventuelt ekspropriative karakter.

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Udvalget tog i folketingsåret imod en delegation fra Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder den 3. maj 2022 med henblik på at drøfte Danmarks opfyldelse af forpligtelserne i det europæiske charter for lokalt selvstyre. 
Udvalget modtog ligeledes besøg den 7. juni 2022 fra det flamske parlament, hovedsagelig repræsenteret ved udvalget for indre anliggender, lige muligheder og integration. Emnerne var bl.a. den administrative struktur i Danmark og Flandern og integrationsudfordringer, herunder den danske lovgivning om parallelsamfund. 
Udvalget mødtes med et medlem af det rumænske parlament den 23. juni 2022. Fokus for dette møde var især erfaringer med digitalisering af den offentlige sektor i Danmark.

Teknisk gennemgang
Den 1. september 2022 gav indenrigs- og boligministeren en teknisk gennemgang af finanslovsforslaget for 2023 på Indenrigs- og Boligministeriets område.

 • 28 udvalgsmøder
 • behandling af 12 lovforslag og 12 beslutningsforslag
 • 18 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 540 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 7 deputationer
 • 63 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget for Forretningsordenen traf med virkning fra den 1. marts 2021 beslutning om en række ændringer i flere af Folketingets stående udvalgs navne og sagsområder som følge af regeringens ressortomlægninger ved kongelig resolution af 21. januar 2021. Ved resolutionen blev der bl.a. oprettet et nyt ministerium, Indenrigs- og Boligministeriet. 

Den 1. marts 2021 blev Boligudvalget således til Indenrigs- og Boligudvalget. Sager vedrørende indenrigsområdet og digitalisering af den offentlige sektor blev overført fra det hidtidige Social- og Indenrigsudvalg, og sager vedrørende et områdes fysiske planlægning og udvikling blev overført fra Erhvervsudvalget, mens sager vedrørende administration af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen, blev overført til Transportudvalget. 

Indenrigs- og Boligudvalget dækker indenrigsområdet, herunder bl.a. kommunernes og regionernes styrelse, byggeri og boligområdet, inklusive indsatsen mod parallelsamfund, fysisk planlægning og udvikling, herunder bl.a. planloven, og digitalisering af den offentlige sektor. 

Der har i folketingsåret 2020-21 været afholdt en række forskelligartede aktiviteter inden for udvalgets sagsområder. Højt byggeri i træ og bæredygtigt byggeri er bl.a. nogle af de emner, som Boligudvalget/Indenrigs- og Boligudvalget har interesseret sig for i folketingsåret. 

 

Høring
Den 22. januar 2021 afholdt Boligudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget en åben virtuel høring om en strategi for bæredygtigt byggeri. Formålet var, at udvalgene med afsæt i regeringens udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri fra december 2020 kunne opnå yderligere faglig og teknisk baggrundsviden og samtidig få inspiration til de igangværende politiske drøftelser.  
 
 
Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Boligudvalget afholdt den 3. november 2020 et lukket ekspertmøde i Landstingssalen om højt byggeri i træ. Formålet med mødet var at sætte fokus på muligheder og barrierer for at fremme træ i byggeriet i Danmark, herunder byggeri i højden, og herved bidrage til øget faglig viden på området. 

Den 5. november 2020 afholdt Transport- og Boligministeriet ved boligministeren en virtuel høring om nye eksempler på træbyggeri og udvidelsen af eksempelsamlingen til bygningsreglementet. 
Boligudvalget holdt den 16. november 2020 et virtuelt møde med Brabrand Boligforening og AAB om styrkelse af boligområdet Skovgårdsparken. 

Boligudvalget besøgte den 23. november 2020 boligområdet Solbakken ved Odense, hvor udvalget fik en rundvisning i området og havde en drøftelse vedrørende Solbakken med flere almene boligforeninger, en beboerrepræsentant og rådmanden for beskæftigelses- og socialområdet i Odense Kommune. 

Den 11. januar 2021 holdt Boligudvalget et møde med Aarhus Kommune og BL – Danmarks Almene Boligers 5. kreds med fokus på samarbejdet mellem kommunen og BL samt Aarhus Kommunes boligpolitik. Mødet blev gennemført virtuelt. 

Den 11. februar 2021 gav mf Mette Gjerskov (S) og Niels Ploug, afdelingsdirektør, Danmarks Statistik, udvalget en præsentation af et nyt værktøj og et idékatalog til integration af FN’s verdensmål i det politiske arbejde vedrørende boligområdet. 

Indenrigs- og Boligudvalget holdt den 15. marts 2021 et lukket temamøde med regeringens ghettorepræsentanter og indenrigs- og boligministeren om ghettorepræsentanternes arbejde og vurderinger og anbefalinger til parallelsamfundsindsatsen m.v. Temamødet afholdtes virtuelt. 

Den 15. april 2021 afholdt Indenrigs- og Boligudvalget et virtuelt møde med indenrigs- og boligministeren og embedsmænd fra ministeriet, hvor udvalget fik en introduktion til Indenrigs- og Boligministeriet som ministerområde og en teknisk gennemgang vedrørende planområdet i lyset af ressortændringerne i ministeriet. 

Indenrigs- og Boligudvalget holdt den 29. april 2021 et møde med indenrigs- og boligministeren og embedsmænd fra ministeriet om FN’s verdensmål og ministeriets arbejde med målene. 

Den 3. maj 2021 afholdt Indenrigs- og Boligudvalget et ekspertmøde i Landstingssalen om sammenskrivningen af lejelovgivningen. Formålet med ekspertmødet var at belyse problemstillinger og opmærksomhedspunkter ved sammenskrivningen af lejelovgivningen på baggrund af det politiske forlig fra 2014 om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Ekspertmødet var på grund af covid-19-restriktioner ikke åbent for eksterne tilhørere. 

 

 

Tekniske gennemgange af:

 • Lovprogrammet vedrørende boligområdet ved boligministeren og embedsmænd fra Transport- og Boligministeriet den 20. oktober 2020. 
 • Forslag til finanslov for finansåret 2022 ved indenrigs- og boligministeren og embedsmænd fra Indenrigs- og Boligministeriet den 2. september 2021. 
 • Indenrigs- og Boligministeriets analyse »Afrapportering om betalingsforpligtigelse og kommunale incitamenter« ved indenrigs- og boligministeren og embedsmænd fra Indenrigs- og Boligministeriet den 30. september 2021.

 

 
Beretninger 
Indenrigs- og Boligudvalget afgav den 22. april 2021 en beretning (beretning af almen art, nr. 16) om kommunernes og regionernes overheadomkostninger. Et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti) støttede beretningen.

Indenrigs- og Boligudvalget afgav den 27. maj 2021 beretning over beslutningsforslag B 161 om obligatorisk mulighed for digitale beboerafstemninger i almene boligafdelinger. Et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Sikandar Siddique (UFG)) støttede beretningen. 

Den 10. juni 2021 afgav Indenrigs- og Boligudvalget beretning over beslutningsforslag B 219 om oprettelse af én digital løsning til foreningers arrangementsansøgninger. Et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance) støttede beretningen. 

Endvidere afgav Indenrigs- og Boligudvalget den 10. juni 2021 beretning over beslutningsforslag B 239 om krav om energirenoveringsrate i kommunale og regionale bygninger. Et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Sikandar Siddique (UFG)) støttede beretningen. 

Den 15. september 2021 afgav Indenrigs- og Boligudvalget beretning over beslutningsforslag B 220 om bæredygtigt byggeri og bæredygtige renoveringer i kommunerne og regionerne. Der indgår en udtalelse fra et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne), og herudover indgår en række mindretalsudtalelser. 

Indenrigs- og Boligudvalget afgav den 30. september 2021 beretning over beslutningsforslag B 221 om at afskaffe dyrt, privat certificeringsbureaukrati for mindre byggerier. Et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) støttede beretningen. 

 • 3 temamøder, ekspertmøder og andre møder
 • 1 høring

 

Høringer m.v.

Den 22. januar 2020 afholdt Boligudvalget en åben høring om bæredygtigt byggeri i træ i Landstingssalen. Formålet med høringen var at sætte fokus på den bæredygtige del i byggerier samt at få større indblik i træ som byggemateriale.

 

Temamøder m.v. 

Den 7. maj 2020 var Boligudvalget af boligministeren inviteret til et orienteringsmøde om undersøgelsen af brandsikkerhed i plejeboliger m.v. Mødet blev gennemført virtuelt. Forsvarsudvalget og Social- og Indenrigsudvalget var også inviteret.

Den 15. maj 2020 afholdt Boligudvalget et temamøde med Landsbyggefonden om renoveringsbehovet i den almene byggesektor og om Landsbyggefondens forvaltningspraksis. Mødet blev gennemført virtuelt.

Den 11. juni 2020 var Boligudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget af boligministeren inviteret til at få en præsentation af anbefalingerne fra klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren. Mødet blev gennemført virtuelt.

 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.