Dansk medlem til Europarådets Komité mod tortur - Genopslag

09.03.2021

Dansk medlem til Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT).

Europarådets komité mod tortur (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment – CPT) består af et medlem fra hvert af Europarådets 47 medlemslande. Komitéen arbejder med forebyggelse af tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ved at besøge forvaringssteder. For eksempel besøges fængsler, ungdomsinstitutioner, politiarrester, udlændingeinternater, psykiatriske hospitaler og institutioner for personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Mandatet for Danmarks medlem i CPT udløber i december 2021. Proceduren for valg af medlemmer til komitéen samt krav til aktuelle kandidater fremgår af Den Europæiske Konvention for forebyggelse af tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Medlemmer vælges af Europarådets Ministerkomité på baggrund af indstilling fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) og en liste på tre kandidater udvalgt af de nationale parlamentariske delegationer. Folketingets delegation til PACE står for den danske nominationsproces.

Medlemmer af CPT skal være uafhængige og upartiske. Kandidaterne skal være i stand til at deltage aktivt i komiteens arbejde, hvilket omfatter omkring 40 dages arbejde i udlandet pr. år. Rejseudgifter og øvrige omkostninger kompenseres, og man modtager dagpenge i forbindelse med rejser samt betaling for forberedelse og rapportskrivning mv. efter faste satser.

Medlemmer af komitéen vælges for fire år og kan genvælges to gange.

 Til hvervet søges kandidater med følgende kvalifikationer

  • Kompetence på menneskerettighedsområdet eller professionel erfaring på de områder, der er dækket af CPT-konventionen
  • Meget godt kendskab til engelsk og gerne også fransk, som begge er Europarådets officielle sprog
  • Relevant erfaring fra kriminalforsorgen, politi, retsmedicin og psykiatri er en fordel men ikke et krav

Det bemærkes, at komitéens arbejde kan være både fysisk og mentalt krævende.

Information og ansøgning

Yderligere oplysninger om CPT’s arbejde kan læses på http://www.cpt.coe.int/en/, mens konventionen om CPT kan ses på http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm.

Om den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling: https://www.ft.dk/da/internationalt/delegationerne/erd.

Kandidater til den danske plads i CPT skal ansøge ved anvendelse af model-cv for CPT-kandidater (nyt vindue) i Word-format på engelsk og eventuelt også på fransk.

Ansøgning på engelsk og udfyldt CV-model sendes til [email protected].

 

Ansøgningsfrist: Fredag den 19. marts 2021.

 

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til [email protected].

Sideansvarlig: Kenneth Finsen