Kirkeudvalgets arbejde

Folkekirken, andre trossamfund og begravelsesvæsenet er nogle af emnerne for arbejdet i Kirkeudvalget.

Større

Opgaver og ansvar

Kirkeudvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til kirkepolitik, herunder folkekirken, andre trossamfund og begravelsesvæsenet.

Opgaverne og ansvaret i Kirkeudvalget kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med kirkeministerens forvaltning af regeringens kirkepolitik og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget på kirkeområdet
Regeringen har ansvaret for at føre Danmarks kirkepolitik. Det siger grundlovens § 4. Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager det kirkepolitiske, er ofte hovedaktiviteten i Kirkeudvalget. Den parlamentariske kontrol sker i praksis, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren i form af:

 • mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål 
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål 
 • forespørgsler i Folketingssalen

Studieture

Udvalget tager sjældent på studieture, men når det gør, er formålet at samle viden og inspiration. 

Fagministerium

Kirkeministeriet varetager regeringens kirkepolitik og er dermed det politiske fagministerium for Kirkeudvalget. 

Organisationer

Flere organisationer er interesserede i at påvirke lovgivningen m.v. inden for udvalgets sagsområde, f.eks. Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd.

Organisationer, foreninger og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Kirkeudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets sagsområde.

 • 6 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag
 • 2 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 54 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 2 deputationer
 • 35 skriftlige henvendelser til udvalget
Udvalgets arbejde var præget af afskaffelsen af store bededag, arbejdsmiljøet i folkekirken og den mulige afskaffelse af undtagelsen til ligebehandlingsloven, der gjorde det muligt for menighedsråd at fravælge kvindelige ansøgere til præstestillinger på baggrund af deres køn. 
 
Møde
Den 22. marts 2023 besøgte Kirkeudvalget Københavns biskop m.fl. i Holmens Kirke i København for at få et indblik i folkekirkens arbejde med afsæt i Københavns Stift. Besøget bød på en præsentation af folkekirkens møde med de særlig sårbare, kirkens rolle i katastrofen, folkekirken som rollemodel, den demokratiske forankring i folkekirken og folkekirkens udfordringer anno 2023.
 
 
 • 9 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag
 • 11 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 90 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 15 skriftlige henvendelser til udvalget

I folketingsåret 2021-22 beskæftigede udvalget sig bl.a. med kulturmødeaktiviteter og religionsmøde samt befolkningens forhold til religion og folkekirken.

Den 30. marts 2022 besøgte udvalget Internationalt Kristent Center under Indre Mission i København. Internationalt Kristent Center er en del af Indre Missions sociale arbejde med fokus på flygtninge og indvandrere med to centre i henholdsvis Aarhus og København. Formålet med besøget var at få et større kendskab til det tværkulturelle arbejde, som Indre Mission udfører, ved at høre om, hvilke aktiviteter der tilbydes, og hvordan flygtninge og indvandrere tager imod tilbuddene. Besøget gav udvalget et praksisnært møde med brugere og elever i centeret og et indblik i det tværkulturelle kirkelige arbejde i København.

Den 20. april 2022 mødtes udvalget med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) for at høre om centerets brugerundersøgelse »Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020«. Undersøgelsen giver et nuanceret billede af befolkningens forhold til religion og folkekirken, og hvordan det udvikler sig, ikke mindst i takt med den øgede globalisering, individualisering og sekularisering i det danske samfund. Undersøgelsen bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og opfølgende kvalitative studier. Mødet var en opfølgning på udvalgets besøg hos FUV i juni 2021.

 
 • 13 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 16 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 90 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 2 deputationer
 • 30 skriftlige henvendelser til udvalget

Temamøder og andre møder 

Kirkeudvalget afholdt den 25. november 2020 et møde med Dansk Kirke i Sydslesvig om Danmarks rolle i Sydslesvig, indsatsen for at rekruttere nye præster i en tid med markant præstemangel og om Dansk Kirkes fremtidige relation til Haderslev Stift og DSUK (Danske Sømands- og udlandskirker). Mødet blev gennemført virtuelt.

Udvalget holdt den 20. januar 2021 og den 3. februar 2021 ekspertmøder om kristen mission og religionsmødet i kristne menigheder.

Der var planlagt en temadag med Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen og Provsteforeningen om folkekirkens struktur og arbejde, herunder folkekirkens økonomi, det folkekirkelige demokrati og folkekirkens betydning i et sekulariseret samfund, den 5. maj 2021, som blev udsat på grund af covid-19-situationen. Temadagen blev gennemført onsdag den 8. september 2021.

Studietur 

Udvalget var på studietur til Sydslesvig den 7.-9. juni 2021, bl.a. i anledning af 100-årsjubilæet for genforeningen i 2020. Udvalget havde planlagt studieturen i 2020, hvor den blev aflyst på grund af covid-19-situationen. Formålet med turen var at markere genforeningsjubilæet og høre om kirkernes virke i det danske mindretal i Sydslesvig, i det tyske mindretal i Sønderjylland og i Haderslev og Ribe Stifter m.m.

 
 • 4 temamøder og andre mødre

 

Temamøder og andre møder 

Kirkeudvalgt afholdt den 21. november 2019 et temamøde med Københavns Universitet og en gruppe gymnasielærere om forholdet mellem politik og religion. Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet afholder hvert år et seminar for gymnasie-lærere som et led i gymnasielæreres efteruddannelse. I 2019 handlede seminariet om politik og religion og forholdet mellem stat og kirke historisk såvel som aktuelt. I den anledning blev der afholdt et møde mellem Københavns Universitet, Gymnasielærere og medlemmer af Folketingets Kirkeudvalg.

Udvalgt afholdt den 26. august 2020 et møde med landsforeningen af Menighedsråd for generelt at drøfte en række emner. Dagsordenen omhandlede genåbning og nedlukning af folkekirken i coronaperioden – herunder hvilke erfaringer Landsforeningen for Menighedsråd havde gjort sig i forbindelse med nedlukning og genåbning af aktiviteter i folkekirken samt udsigter for den videre genåbning. Derudover handlede mødet om handicaptilgængelighed og grøn omstilling i folkekirken – herunder mulighederne for økologisk drift og urørt skov på folkekirkens arealer. Endelig gav Landsforeningen af Menighedsråd en status for forberedelserne af menighedsrådsvalget i efteråret 2020. 

Udvalget deltog den 11. oktober 2020 i en temadag med Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen og Provsteforeningen om folkekirkens struktur og arbejde herunder folkekirkens økonomi, det folkekirkelige demokrati samt folkekirkens betydning i et sekulariseret samfund. 

Kirkeudvalget besøgte den 19. nov. 2019 Københavns biskop for at drøfte folkekirkens sociale arbejde frem mod 2020, folkekirken og de nye danskere, hvad hospitalet kan bruge præster til, den demokratiske folkekirke – på vej mod menighedsrådsvalget 2020 samt folkekirke og tro i et sekulariseret samfund.

 

Studieture

Udvalget havde planlagt en studietur til Sydslesvig i foråret 2020 i anledning af jubilæumsåret for Sønderjyllands genforening med Danmark for bl.a. at besøge den danske kirke i Sydslesvig. Turen blev desværre aflyst på grund af Covid 19.

 
 • 7 udvalgsmøder
 • 5 samrådsspørgsmål fra udvalget
 • 54 udvalgsspørgsmål fra udvalget
 • modtagelse af 4 deputationer
 • 22 skriftlige henvendelser til udvalget
   

Kirkeudvalget afholdt den 9. januar 2019 et temamøde om definitionen af livssynssamfund. Livssynssamfund har løbende været genstand for drøftelser i udvalget, og på temamødet var der inviteret eksperter til at give deres bud på, hvordan vi i Danmark kan definere livssynssamfund. Endvidere var der inviteret repræsentanter fra Humanistisk Samfund og folkekirken, som ligeledes gav deres syn på en definition af livssynssamfund.

Kirkeudvalget afholdt den 23. januar 2019 i samarbejde med Grundtvigsk Forum en åben høring under titlen Hvem understøtter hvem? – Forholdet mellem kirke og stat til debat. Formålet med høringen var at fordre en debat om forholdet mellem kirke og stat, og hvem der i realiteten understøtter hvem. I grundloven står det skrevet, at folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke, der som sådan understøttes af staten, men grundlovens § 4 bestemmer ikke nærmere, hvad dette betyder. Høringen skulle således være med til at belyse både, hvordan staten understøtter folkekirken, og hvordan folkekirken understøtter staten. Til høringen holdt en række eksperter og interessenter oplæg om forholdet mellem kirke og stat, hvad det betyder for friheden, fællesskabet og religionernes liv i det danske samfund, samt hvordan vi kan lære af ligheder og forskelle fra de øvrige nordiske lande. Derudover gav et panel bestående af medlemmer af Kirkeudvalget deres syn på forholdet mellem kirke og stat. 

 
 • 7 udvalgsmøder
 • Behandling af 2 lovforslag
 • 3 samrådsspørgsmål, der blev besvaret i åbne samråd
 • 51 udvalgsspørgsmål
 • Modtagelse af 5 deputationer i foretræde
 • 22 skriftlige henvendelser til udvalget

 
Møder

 • Møde med Grundtvigs Forums Kirkeudvalg den 31. januar 2018 om statens forhold til kirken m.v.
 • Møde med Danske Sømands- og Udlandskirker den 23. maj 2018 om organisationens fremtid og økonomi.

Studietur

 • Besøg i Sverige og Norge den 29. – 31. august 2018. Baggrunden for studieturen var, at det under udvalgets behandling af lovforslag nr. L 19 Forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken blev drøftet, hvorvidt der skal ske en ligestilling mellem trossamfund og ikke-religiøse livssynssamfund. Under studieturen hørte delegationen om de norske og svenske erfaringer vedrørende ligestilling af tros- og livssynssamfund, dels fra livssynssamfund og den norske og svenske kirke, men også fra relevante myndigheder, eksperter m.v. Endvidere fik delegation et mere generelt indblik i de norske og svenske kirker, herunder organiseringen, forholdet mellem kirke og stat, finansiering m.v.

Kirkeudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 11 udvalgsmøder
 • Behandling af 2 lovforslag
 • 5 samrådsspørgsmål til kirkeministeren
 • 36 udvalgsspørgsmål til henholdsvis kirkeministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, transport, - bygnings, - og boligministeren, undervisningsministeren og justitsministeren
 • Modtagelse af 4 deputationer
 • 19 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning

Kirkeudvalget havde møder med 

 • Møde med Hans Gammeltoft-Hansen – teknisk gennemgang af Trossamfundsudvalgets betænkning 1564 den 5. april 2017

  Studietur i det forgangne år

 • Besøg hos de danske sømand- og udlandskirker i Paris og Hamborg samt den danske menighed i Sydslesvig, den 31. august – 2. september 2017.

 

Kirkeudvalget

Den 5. april 2017 havde Kirkeudvalget møde med formanden for Trossamfundsudvalget, Hans Gammeltoft-Hansen, hvor Trossamfundsudvalget betænkning 1564 ”En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken” blev gennemgået og drøftet.

Den 31. august – 2. september 2017 var Kirkeudvalget på studietur til Paris, Hamborg og Sydslesvig. Formålet med turen var at opnå indsigt i Danske Sømands- og Udlandskirkers arbejde internationalt, herunder kirkernes funktion for udenlandsdanskere samt kirkernes udfordringer og økonomi. Endvidere besøgte udvalget den danske menighed i Sydslesvig for at få indsigt deres udfordringer, og hvordan samarbejdet fungerer over store afstande.  

 

 


 

 

 

 

 

 • 7 udvalgsmøder
 • 2 beslutningsforslag 
 • 1 samrådsspørgsmål til kirkeministeren.
 • 23 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig kirkeministeren
 • modtagelse af 1 deputation
 • 20 skriftlige henvendelser til udvalget 

Kirkeudvalget havde møde med

 • Præsteforeningens hovedbestyrelse om aktuelle kirkepolitiske forhold, januar 2016 

 • 1 udvalgsmøde
 • 5 samrådsspørgsmål, som blevet besvaret i åbne samråd
 • 9 skriftlige udvalgsspørgsmål
 • 3 skriftlige henvendelser til udvalget

Kirkeudvalget havde møder med

 • Præsteforeningen
 • Danske Kirkers Råd
 • repræsentanter for trossamfund

Studietur

 • Et udvalgsmedlem deltog i en konference om religionsfrihed den 17.-19. september 2015 i New York sammen med medlemmer af Udenrigsudvalget.

 • 7 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 10 samrådsspørgsmål – alle besvaret i åbne samråd
 • 38 udvalgsspørgsmål
 • modtagelse af 1 deputation

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.
Udvalgssekretær
Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.