Udvalget vedrørende Det Etiske Råds arbejde

Ved begyndelsen af hvert folketingsår og efter et folketingsvalg nedsætter Folketinget et udvalg på 9 medlemmer til Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Udvalget udpeger nogle af medlemmerne af Det Etiske Råd, ligesom det følger rådets arbejde.

Større

Opgaver

Udvalget vedrørende Det Etiske Råd er nedsat i henhold til § 7, stk. 1, i lov om Det Etiske Råd.
 
Udvalget har disse 3 hovedopgaver:

  • udvalget skal udpege 9 medlemmer af Det Etiske Råd, herunder indstille, hvem der skal være formand
  • udvalget skal løbende følge arbejdet i Det Etiske råd ved fælles møder og lign.
  • udvalget kan bede Det Etiske Råd om at behandle nærmere angivne emner på rådets område

Udpegede personer må ikke være medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.

Møde mellem Det Etiske Råd og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd holdes normalt 1 gang om året. Formanden for Det Etiske Råd orienterer på mødet om rådets arbejde, og rådet og udvalget drøfter ideer og emner til rådets fremtidige arbejde.

Udvalget holder også møder med rådet, hvor rådet præsenterer udvalget for rådets udtalelser og redegørelser, før de bliver offentliggjort.

Det Etiske Råd

17 medlemmer har rådet. Sådan bliver medlemmerne udpeget:
  • 9 bliver udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd
  • 8 bliver udpeget af 4 ministre (sundhedsministeren, miljø- og fødevareministeren, uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren)
Medlemmer af Det Etiske Råd bliver udpeget for 3 år ad gangen. De kan maksimalt sidde i 6 år – altså i 2 perioder.

Ny formand for Det Etiske Råd
I henhold til loven om Det Etiske Råd bliver formanden for rådet udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd. Udvalget indstillede – da den hidtidige formands medlemsperiode af rådet udløb – Leif Vestergaard Pedersen, cand.oecon., tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland, som ny formand for rådet. Sundhedsministeren beskikkede herefter Leif Vestergaard Pedersen som formand for Det Etiske Råd fra den 15. februar 2022.

 

Temamøder, ekspertmøder og andre møder
Udvalget holdt den 22. februar 2022 sammen med Sundhedsudvalget et møde med Det Etiske Råd om rådets rapport om omsorg i sundhedsvæsenet.

Udvalget holdt den 27. september 2022 sammen med Sundhedsudvalget et møde med Det Etiske Råd om rådets kommende udtalelser om organdonation og om surrogatmoderskab.

  • 3 temamøder, ekspertmøder eller andre møder

 

Den 8. oktober 2019 holdt udvalget sammen med Sundheds- og Ældreudvalget et møde med Det Etiske Råd, hvor rådet præsenterede rådets redegørelse om sundhedswearables og big data for udvalgene.

Den 19. februar 2020 holdt udvalget sammen med Sundheds- og Ældreudvalget og Retsudvalget et møde med Det Etiske Råd, hvor rådet præsenterede rådets udtalelse om etiske dilemmaer i retspsykiatrien for udvalgene.

Den 20. februar 2020 holdt udvalget et møde med Det Etiske Råd, hvor rådet bl.a. orienterede udvalget om rådets arbejdsplan for 2020, og hvor rådet og udvalget drøftede nogle af de sager, som rådet aktuelt arbejdede med.