Folkeafstemninger

Alle, der kan stemme til folketingsvalg, kan også stemme til folkeafstemninger. Folkeafstemninger giver borgerne en vigtig mulighed for at påvirke visse politiske beslutninger.

Større

I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Det vil sige, at det ikke er borgerne selv, men derimod repræsentanter valgt af borgerne, der træffer de politiske beslutninger. Folketinget er sammensat af 179 folketingsmedlemmer, der stemmer love igennem på vælgernes vegne. Også i kommunerne og regionerne er der repræsentativt demokrati. Her er det de lokale folkevalgte, der træffer beslutninger på vegne af kommunens og regionens borgere. 

Selv om Danmark er et repræsentativt demokrati, fastslår grundloven, at der er situationer, hvor alle landets vælgere kan eller skal inddrages direkte i en politisk beslutning, og hvor det er vælgerne, der har det sidste ord. Det drejer sig om bindende folkeafstemninger. Politikerne kan desuden beslutte at holde såkaldt vejledende folkeafstemninger, hvor vælgerne spørges til råds.

Muligheden for at afholde folkeafstemninger blev indført med grundloven af 1915. Alle, der kan stemme til folketingsvalg, kan også stemme til de landsdækkende folkeafstemninger. Den første folkeafstemning, der blev afholdt, var om salget af Dansk Vestindien i 1916. Den seneste folkeafstemning var den 1. juni 2022, hvor befolkningen stemte om afskaffelse af  EU-forsvarsforbeholdet.

Se oversigt over folkeafstemninger siden 1916 (pdf)

Bindende folkeafstemninger

Ifølge den nuværende grundlov, som trådte i kraft den 5. juni 1953, er der fem situationer, hvor der kan eller skal afholdes en bindende folkeafstemning. Dermed er det ikke politikerne, men landets borgere, der får det sidste ord, og udfaldet af afstemningen har bindende virkning: 

  • Ved ændring af grundloven (§ 88)
  • Ved ændring af valgretsalderen (§ 29)
  • Ved afgivelse af suverænitet (uafhængighed) (§ 20)
  • Ved lovforslag, som en større gruppe folketingsmedlemmer ønsker forelagt befolkningen (§ 42)
  • Ved indgåelse af visse internationale traktater (§ 42, stk. 6)
Læs grundloven Læs Min grundlov
Grundloven er den lov, som det er sværest at ændre, og der er en omfattende procedure, som skal overholdes. Først skal Folketinget vedtage grundlovsændringen. Dernæst kan regeringen udskrive valg, hvis den vil fremme sagen. Efter valget skal Folketinget igen vedtage grundlovsændringen, og forslaget skal formuleres præcis ligesom før. Endelig skal grundlovsændringen sendes til folkeafstemning. Her gælder nogle ganske særlige regler, som betyder, at det kan være svært i praksis at komme igennem med en ændring. Det er nemlig ikke nok, at der er et flertal for grundlovsændringen. Flertallet skal udgøre mindst 40 pct. af alle de borgere, som er berettiget til at stemme. Det betyder faktisk, at alle stemmeberettigede tæller med, også selv om de ikke stemmer eller stemmer blankt. Folkeafstemningen skal finde sted, senest et halvt år efter at grundlovsforslaget er blevet vedtaget af Folketinget. 
Hvis valgretsalderen skal ændres, skal Folketinget først vedtage det i form af en lov. Dernæst bliver spørgsmålet lagt ud til folkeafstemning. Forslaget falder, hvis et flertal er imod ændringen og dette flertal udgør 30 pct. af de stemmeberettigede.

Når de danske myndigheder ønsker at afgive suverænitet til f.eks. en international organisation, skal dette ske ved lov. Grundloven stiller dog strenge krav til en lov, der afgiver suverænitet. Det kræves enten, at fem sjettedele af Folketingets medlemmer stemmer for loven. Eller – hvis flertallet er mindre – at forslaget sendes til en folkeafstemning, og at forslaget ikke afvises ved folkeafstemningen. Her gælder det dog, at lovforslaget kun bortfalder, hvis et flertal af vælgerne er imod og dette flertal udgør mindst 30 pct. af alle stemmeberettigede.

Bestemmelsen blev brugt i forbindelse med EU-afstemningen i 1992. Folkeafstemningen om Den Europæiske Union den 2. juni 1992 blev udskrevet på grundlag af grundlovens § 20. Lovforslaget, der formelt skulle godkende Danmarks tilslutning til Unionen, blev nemlig kun vedtaget med 130 stemmer i Folketinget. Da de nødvendige fem sjettedele er 150 stemmer, kom forslaget til folkeafstemning, hvor det faldt.

Når Folketinget har vedtaget et lovforslag, kan mindst en tredjedel (dvs. 60) af Folketingets medlemmer kræve, at forslaget ikke får virkning, før det er blevet prøvet ved en folkeafstemning. Hvis lovforslaget skal bortfalde, er det grundlovens krav, at et flertal af vælgerne skal have stemt imod, og at dette flertal skal udgøre mindst 30 pct. af alle stemmeberettigede.

I grundlovens § 42, stk. 6, er der dog nævnt en række undtagelser, og der er en række love, som ikke kan sættes til folkeafstemning. Det gælder f.eks. finanslove, skattelove og love om indfødsret.

Muligheden for at sende lovforslag til folkeafstemning er faktisk kun blevet benyttet en gang, nemlig ved folkeafstemningen om jordlovene i 1963. Lovforslagene var fremsat af SR-regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), men Venstre og Det Konservative Folkeparti rådede over mere end en tredjedel af pladserne i Folketinget og fik sat fire af lovforslagene til folkeafstemning. Afstemningsresultatet betød, at lovforslagene bortfaldt.

I grundlovens § 42, stk. 6, er det fastsat, at love, der godkender internationale traktater, kan sættes til folkeafstemning, hvis Folketinget i en selvstændig lov vedtager, at godkendelsen skal prøves ved en folkeafstemning.

Det er denne bestemmelse, der lå bag folkeafstemningen om Danmarks tiltrædelse af Edinburghafgørelsen den 18. maj 1993. Der var nemlig enighed om, at der under alle omstændigheder skulle være en folkeafstemning om Edinburghafgørelsen. Med udsigt til, at mere end 150 af Folketingets medlemmer ville stemme for, ville muligheden for en folkeafstemning ifølge grundlovens § 20 falde bort. Da Edinburghafgørelsen er en international traktat, valgte Folketinget derfor at sikre folkeafstemningen ved at bruge den mulighed, som findes i grundlovens § 42, stk. 6.

Vejledende folkeafstemninger

Grundloven omtaler ikke vejledende folkeafstemninger, så derfor kan Folketinget til enhver tid beslutte at afholde en sådan, hvor Folketinget spørger vælgerne til råds. Som det fremgår af ordet vejledende, har politikerne ikke pligt til at følge vælgernes afgørelse og er ikke bundet af udfaldet af en sådan afstemning. Skal beslutningen være bindende, må man følge grundlovens bestemmelser.

En vejledende folkeafstemning er kun blevet brugt af Folketinget en gang, nemlig i 1986, hvor vælgerne stemte om Danmarks tiltrædelse af EF-pakken. Resultatet blev, at Danmark tiltrådte EF-pakken.

Leksikon

Gå til leksikon
Demokrati
Demokrati betyder folkestyre. Ordet stammer fra græsk (demos = folk, kratein = at styre/herske). I et demokrati vælger folket nogle personer til parlamentet – i Danmark til Folketinget – som vedtager landets love.
Grundloven
Grundloven er Danmarks forfatning. Det er den vigtigste lov i Danmark, og ingen lov må være i strid med den.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Regeringen
Regeringen er landets udøvende magt. Regeringen består af en række ministre og har til opgave at regere landet efter de love, som Folketinget har vedtaget.
Valgretsalder
Man skal være fyldt 18 år for at kunne stemme ved valg til det danske Folketing, dvs. at man har valgret.