Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik giver dig information om, hvordan Folketingets Administration behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Den finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i Folketingets parlamentariske arbejde, f.eks. behandling af personoplysninger i Folketingssalen og i Folketingets udvalg.

Større

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen skaber den retlige ramme om et fælles databeskyttelsesniveau i EU. Forordningen virker direkte i alle EU-medlemslande og erstatter dermed den danske persondatalov.

Folketinget vedtog den 17. maj 2018 databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23. maj 2018, der fastsætter supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. 

Loven og databeskyttelsesforordningen finder ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 11 i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder. 

Loven og databeskyttelsesforordningen finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i Folketingets parlamentariske arbejde, f.eks. behandling af personoplysninger i Folketingssalen og i Folketingets udvalg.

Folketingets Administration er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der bliver behandlet af Folketingets Administration. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Her er vores kontaktoplysninger:

Folketingets Administration
Christiansborg
1240 Københavns K
Cvr- nummer: 55 49 43 12
Telefon: 33 37 55 00
E-mail: [email protected]

Den daglige behandling af personoplysninger varetages af det sekretariat, eller den enhed, som behandler dine personoplysninger for at udføre sine opgaver. Din henvendelse vil derfor blive sendt videre til den relevante enhed eller den relevante medarbejder. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du sende den krypteret, eller via e-Boks.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at kunne udføre de opgaver, som Folketingets Administration skal udføre i samfundets interesse, herunder de opgaver som Folketingets Administration retligt er forpligtet til at udføre. 
 • For at kunne levere de ydelser og servicer, som du bestiller hos Folketingets Administration, f. eks. nyhedsbreve, publikationer og tilmeldinger til arrangementer.
 • For at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt. 
 • For at dokumentere vores arbejde og for at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er generelt artikel 6, stk. 1, litra b, c og e, og artikel 9, stk. 2, litra f og g, i databeskyttelsesforordningen. Der kan være andre retsgrundlag. I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke til at behandle personoplysninger om dig. Du vil i givet fald få nærmere information om formålet og retsgrundlaget i forbindelse med indsamlingen.

 
Folketingets Administration behandler kun de personoplysninger om dig, der er nødvendige for at vi kan udføre vores opgaver. Hvilke konkrete personoplysninger vi indsamler og registrerer afhænger af, hvilken opgave vi skal udføre. 

4.1. Sikkerhed og adgang

Folketingets Administration foretager af sikkerhedshensyn tv-overvågning af offentligt tilgængelige områder i og ved Folketinget. Der er i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven sat skilte op om denne overvågning. Tv-overvågningsmateriale slettes inden for 30 dage, medmindre der er en konkret tvist, eller anledning til at videregive optagelserne til politiet.

Folketingets Administration kan af sikkerhedshensyn optage telefonsamtaler. Optagelserne slettes inden for 48 timer, medmindre der konkret er anledning til at videregive optagelserne til politiet.

Af hensyn til sikkerheden i Folketinget bliver alle besøgende ved ankomst til Folketinget scannet nærmest som i en lufthavn.

4.2. Besøg og omvisninger

Folketinget tilbyder en række forskellige besøgsmuligheder. 

Du kan bestille et besøg ved at bruge Folketingets onlinebookingsystem på ft.dk eller ved at kontakte Folketingets Besøgstjeneste. Vi har kun brug for dit navn, dit telefonnummer, din e-mailadresse og eventuelt tilsvarende oplysninger om det firma, den skole eller den forening, du kommer fra.

4.3. Erhvervspraktik for skoleelever

Skoleelever kan ansøge om at komme i erhvervspraktik i Folketingets Administration. I ansøgningsskemaet på ft.dk skal eleverne oplyse navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, skole og klassetrin.

4.4. Job i Folketinget

Ansøgninger til ledige job i Folketingets Administration kan sendes via Folketingets hjemmesider. Vi benytter statens e-rekrutteringssystem.

4.5. Læringsspil

Folketinget tilbyder forskellige læringsspil for skoleelever. I den forbindelse indsamles oplysninger om elevernes navn, skole og klassetrin samt telefonnummer og e-mailadresser på kontaktpersoner. Der kan til brug for spillet blive taget et portrætfoto af de elever, der skal deltage i ”Politiker for en Dag”. Fotos slettes automatisk ved skoleårets afslutning. 

4.6. Folketingets Informationstjenester

Folketinget har to informationstjenester som du kan kontakte via telefon, chat eller Folketingets hjemmesider. Har du spørgsmål om Folketinget, lovgivningen eller Christiansborg, kan du kontakte Folketingets Oplysning. Har du spørgsmål om arbejdet i EU eller dine rettigheder inden for EU, kan du kontakte Folketingets EU-Oplysning. Vi behandler de personoplysninger om dig, som du selv giver os. Vi har i de fleste tilfælde kun brug for dit spørgsmål, dit navn og eventuelt din e-mailadresse for at kunne besvare dit spørgsmål. Hvis du chatter med os, kan vi se din ip-adresse.

4.7. Folketingstidende

Har du spørgsmål om arbejdet i Folketingstidende, kan du kontakte Folketingstidende. Vi behandler de personoplysninger om dig, som du selv giver os. Vi har i de fleste tilfælde kun brug for dit spørgsmål, dit navn og eventuelt din e-mailadresse for at kunne besvare dit spørgsmål. Vi sender dog spørgsmålet videre til informationstjenesten Folketingets Oplysning, hvis de kan svare bedre eller hurtigere. 

Du kan også kontakte Folketingets Oplysning direkte via telefon, chat eller Folketingets hjemmesider. Se afsnit 4.6. ovenover.

4.8. Folketingets abonnementsordning

Du kan på Folketingets hjemmesider tegne et abonnement på nyheder og dokumenter fra Folketinget. For at kunne tegne et abonnement skal du oprette en profil. I profilen indgår oplysninger om dit navn, din e-mail adresse, og hvilke typer af nyheder og dokumenter, du ønsker at tegne abonnement på. 

Vi behandler kun disse oplysninger i vores it-system for at kunne sende dig de nyheder og dokumenter, som du har tegnet abonnement på. Oplysningerne bliver ikke videregivet til andre, og de bliver ikke anvendt til andre formål. Vi gemmer oplysninger om, hvilke nyheder og dokumenter du har modtaget i abonnement, i 30 dage.

Du kan nemt se, hvilke oplysninger du har givet os, og ændre eller afmelde dit abonnement. Det gør du ved at se, ændre eller slette din profil og de valgte abonnementer på ft.dk.

4.9. Folketingets webredaktion og Folketingets webmaster

Har du spørgsmål til udformningen af Folketingets hjemmeside eller forslag til forbedringer, kan du kontakte Folketingets webredaktion. Hvis du oplever tekniske fejl på ft.dk, eller i øvrigt har spørgsmål af teknisk karakter, kan du kontakte Folketingets webmaster. Med hensyn til personoplysninger har vi i de fleste tilfælde kun brug for dit navn og eventuelt din e-mailadresse for at kunne besvare din henvendelse.

4.10. Presse

Offentligheden skal have de bedste betingelser for at kunne følge det politiske arbejde. Som journalist eller fotograf har du derfor mulighed for at få adgang til Folketinget med dit pressekort. Pressekortet skal være et gyldigt dansk eller et internationalt udstedt pressekort.

Ved særlige lejligheder, som på en valgaften eller i forbindelse med Folketingets åbning, kan der være særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis der er krav om særlig akkreditering, vil du kunne læse om det på ft.dk. Der udstedes maksimalt 160 privilegerede adgange til pressefolk til Folketinget. Du kan læse mere om de kriterier, der gælder for privilegeret adgang, i det ansøgningsskema, du skal udfylde, hvis du ønsker at søge om adgang. Folketingets Administration registrerer navn, telefonnummer, e-mailadresse og arbejdsgiver.

4.11. Fotos og filmoptagelser ved begivenheder

Folketinget er en bærende institution i Danmark, og det er i samfundets interesse, at arbejde og liv på Christiansborg formidles og dokumenteres. Folketingets Administration filmer og fotograferer bl.a. begivenheder, der afholdes i Folketinget. Formålet er dels at benytte materialet i formidlingen af Folketingets arbejde, dels at kunne arkivere materialet til dokumentation for eftertiden.

4.12.Cookies

Du kan læse om anvendelsen af cookies på ft.dk og eu.dk.
Cookie deklaration

Du kan læse om anvendelsen af cookies på folketingstidende.dk.
Cookies

4.13. Logning af trafik

Folketingets Administration logger trafikken på Folketingets hjemmesider. Logningen sker med henblik på statistik og forbedring af brugeroplevelsen.

4.14. Information til interne brugere af Folketingets it-systemer

Interne brugere af Folketingets it-systemer modtager særskilt information om behandlingen af deres personoplysninger i Folketingets Administration.
Folketinget er på Facebook, X og LinkedIn som har deres egne privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at læse disse mediers privatlivspolitik, inden du benytter dem. Folketingets Administration anvender Facebook i en erhvervsmæssig sammenhæng for at fremme det danske folkestyre og offentlighedens kendskab til Folketingets arbejde. Vi deler dataansvar med Facebook vedrørende Folketingets facebook-sider.
De personoplysninger som Folketingets Administration indsamler, registreres i de it-systemer som Folketingets Administration benytter. De ansatte i Folketingets Administration benytter it-systemerne som led i deres arbejde og vil få adgang til de oplysninger, der er registreret i systemerne. De ansatte må kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejdsopgaver. De ansatte er underlagt en lovbestemt tavshedspligt. Der anvendes adgangsstyring, således at adgangen er begrænset til de ansatte, som har behov for adgang i arbejdsmedfør.

Folketingets Administration opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå formålene med behandlingen, eller så længe Folketingets Administration er pålagt opbevaring i henhold til anden lovgivning. Vi vil arkivere eller slette dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for Folketingets arkiv. Det vil i enkelte tilfælde være aktuelt at opbevare personoplysninger i papirform. En sådan opbevaring skal ske på forsvarlig vis.

Hvis en leverandør behandler persondata på Folketingets vegne skal opbevaring og sletning ske i henhold til gældende persondataret og databehandleraftale.

Folketingets Administration videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, såfremt vi retligt er forpligtet hertil, eller det i øvrigt er nødvendigt for at udføre de opgaver, som Folketingets Administration skal varetage. 

Folketingets Administration benytter i begrænset omfang eksterne leverandører til at behandle persondata på vores vegne. I disse tilfælde bliver der indgået databehandleraftaler med leverandørerne med henblik på at sikre, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende persondataret.  
Dine personoplysninger bliver beskyttet gennem beskyttelse af Folketingets It-systemer. Der anvendes adgangsstyring. Når du kontakter Folketinget kan du sende dine personoplysninger krypteret til [email protected], eller du kan benytte de kontaktformularer, som ligger på Folketingets hjemmesider.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du finder den på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

På e-mail: [email protected]  
Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du sende den krypteret, eller via e-Boks.
På telefon: + 45 33 37 55 00
Ved brev: Folketingets Administration, Att. databeskyttelsesrådgiveren, Christiansborg 1240 København K.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt Datatilsynet