Poster i råd og nævn

Mange folketingsmedlemmer sidder i en række kommissioner, nævn, råd og bestyrelser. Folketinget og Folketingets partier udpeger medlemmer til en række forskelligartede kommissioner, nævn, råd og lign.

Bestyrelsen for Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD)

DIPD arbejder med at udvikle og fremme demokratiske institutioner i politiske systemer og civilsamfund.

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland sikrer kontakt mellem mindretallet, regeringen og Folketinget.

Lønningsrådet

Lønningsrådet afgiver efter anmodning fra finansministeren udtalelser om spørgsmål, der opstår i medfør af tjenestemandsloven.

Nationalbankens repræsentantskab

Repræsentantskabets formål er bl.a. at godkende Nationalbankens årsregnskab. 

Rigsretten

Rigsretten er en domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre, der er tiltalt for ulovlig embedsførelse.
Møde i Sydslesvigudvalget 2010

Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.                             

Helsefondens bestyrelse                               

Sygekassernes Helsefond blev oprettet i 1973, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt.

Landsskatteretten

Landsskatteretten behandler klager over afgørelser truffet af f.eks. SKAT, Skatterådet og Spillemyndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt nævn for klager over afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. 

Planklagenævnet

Planklagenævnet behandler klagesager på planområdet.

Skatterådet

Skatterådet er sammen med SKAT landets øverste administrative ligningsmyndighed. 

Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte

Rådet har til opgave at drøfte spørgsmål om beskæftigelse af de indsatte i fængselsvæsenets anstalter, herunder beskæftigelsens forhold til det private erhverv.