L 5 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love.

(Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder).

Af: Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
Udvalg: Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love
Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-12-2022
1. behandlet / henvist til udvalg 20-12-2022
Betænkning afgivet 21-12-2022
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-12-2022
3. behandlet, vedtaget 22-12-2022
Ministerområde:
Børne- og Undervisningsministeriet
Resumé:
Forslaget udmønter ”Aftale om 1-årig forlængelse til 2023 af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2022)”, som den daværende regering (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik den 30. september 2022. I aftalen blev parterne enige om at videreføre en række initiativer fra VEU-trepartsaftalen af den 29. oktober 2017, der skal understøtte et stærkere voksen-, efter- og videreuddannelsessystem.

Forslaget indebærer, at de i lov nr. 1693 af 26. december 2017, lov nr. 1701 af 27. december 2018 og lov nr. 2593 af 28. december 2021, fastsatte solnedgangsklausuler udskydes med et år, så de lovbundne midlertidige ordninger forlænges indtil udgangen af 2023.

Forslaget indebærer endvidere, at kravet om, at de samlede udbudsrunder på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet skal afholdes med højst 4 års mellemrum, ophæves i forlængelsesperioden, så der ikke i 2023 skal afholdes udbudsrunder.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, ALT og DF), imod stemte 3 (NB), hverken for eller imod stemte 0.

Medlemmer af udvalget

Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelserne m.v. og forskellige andre love blev nedsat tirsdag den 20. december 2022.
Se udvalgets medlemmer