Lovforslag

Din søgning gav 146 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstiller Status Samling

L 133

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund).

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

Bortfaldet

2022-23 (2. samling)

L 132

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027.

Finansminister Nicolai Wammen (S)

Bortfaldet

2022-23 (2. samling)

L 131

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. (Konsekvenser af 2030-planforløb og regeringens forslag til finanslov for 2024 m.v.).

Finansminister Nicolai Wammen (S)

Bortfaldet

2022-23 (2. samling)

L 130

Forslag til finanslov for finansåret 2024.

Finansminister Nicolai Wammen (S)

Bortfaldet

2022-23 (2. samling)

L 129

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.).

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 128

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og barselsloven. (Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023).

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 127

Forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. (Udvidet screening af kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen, udvidelse af Klagenævnet for Udbuds kompetence og indførelse af bemyndigelsesbestemmelse vedrørende administration af EU’s økonomiske sanktioner over for tredjelande vedrørende offentlige kontrakter).

Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 126

Forslag til lov om ændring af lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. (Justering af likviditetslåneordningen).

Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 125

Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Gennemførelse af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked).

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 124

Forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Rusland og gennemførelse af defensive foranstaltninger mod Rusland.

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 123

Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love. (Implementering af dele af delegeret direktiv vedrørende opvarmede tobaksvarer m.v.).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 122

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 121

Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse m.v.).

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 120

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten).

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 119

Forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og forhøjelse af beløbsgrænsen).

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 118

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2101 for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer m.v.).

Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 117

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.).

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 116

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Fritagelse for fradrag i efterløn for arbejde i sundhedsvæsenet i 2023 og 2024).

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 115

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven. (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald).

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ()

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 114

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.).

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 113

Forslag til ejendomsskattelov.

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 112

Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere.

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 111

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Gennemførelse af ændring af udlejningsdirektivet).

Transportminister Thomas Danielsen (V)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 110

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023).

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

L 109

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 samt afskaffelse af udviklingsplanen m.v.).

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)

Stadfæstet

2022-23 (2. samling)

Din søgning gav 146 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200