Møde i Europaudvalget

Mødedato: 08-12-2023
Mødetidspunkt: kl. 10.30
Sted: 2-133
4. UDGAVEBemærk pkt. 1 og 2 er udgået


3. Rådsmøde nr. 3995 (landbrug og fiskeri) den 10.-11. december 2023 Dagsordenspunkterne 1-7 forelægges ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Dagsordenspunkt 8 forelægges af miljøministeren


L

4. Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-3 nævnte møder.5. Undertegnelse af økonomisk partnerskabsaftale med Kenya

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (udenrigsanliggender) den 11. december 2023, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde

6. Eventuelt

7. Siden sidst

a. Orientering om undertegnelse og midlertidig anvendelse af udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kirgisistan

Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.


*

3. Forhandlinger om en associeringsaftale med Andorra og San Marino

- Statusorientering

8. Ændring af forordning 1/1958 om Rådets sprogregime

- Drøftelse og vedtagelse

9. Eventuelt

10. Siden sidst:

a. Forslag fra Europa-Parlamentet i henhold til TEU, artikel 48, stk. 2. om den almindelige revisionsprocedure

Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.

* Dagsordenspunktet forventes ikke forelagt mundtligt.


1. Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2024, 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og ændring af forordning (EU) 2023/194 for så vidt angår dybhavsbestande

- Politisk enighed

*

2. Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet for 2024

- Politisk enighed

3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om planter frembragt ved hjælp af visse nye genomteknikker samt fødevarer og foder, der er fremstillet heraf, og om ændring af forordning (EU) 2017/625

- Generel indstilling

*

4. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af forstligt formeringsmateriale, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 og (EU) 2017/625 og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/105/EF (Forordning om forstligt formeringsmateriale)

- Status fra formandskabet

*

5. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale i Unionen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/2031, (EU) nr. 2017/625 og (EU) nr. 2018/848, og om ophævelse af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF (Forordning om planteformeringsmateriale)

- Status fra formandskabet

6. Status for de strategiske planer under landbrugspolitikken

- Information fra Kommissionen og formandskabet samt udveksling af synspunkter

8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af CAP-forordning (EU) 2021/2115 (EU) nr. 995/2010

- Fremskridtsrapport

9. Eventuelt

10. Siden sidst

Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ressort. Dagsordenspunkt 8 hører under Miljøministeriets ressort.

* Dagsordenspunktet forventes ikke forelagt mundtligt.

  L
  4. Eventuelt
  Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-3 nævnte møder.
  6. Eventuelt
  7. Siden sidst
  a) Orientering om undertegnelse og midlertidig anvendelse af udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kirgisistan
  Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
  9. Eventuelt
  10. Siden sidst:
  a) Forslag fra Europa-Parlamentet i henhold til TEU, artikel 48, stk. 2. om den almindelige revisionsprocedure
  Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
  * Dagsordenspunktet forventes ikke forelagt mundtligt.
  1. Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2024, 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og ændring af forordning (EU) 2023/194 for så vidt angår dybhavsbestande
  *
  4. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af forstligt formeringsmateriale, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 og (EU) 2017/625 og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/105/EF (Forordning om forstligt formeringsmateriale)
  *
  5. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale i Unionen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/2031, (EU) nr. 2017/625 og (EU) nr. 2018/848, og om ophævelse af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF (Forordning om planteformeringsmateriale)
  8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af CAP-forordning (EU) 2021/2115 (EU) nr. 995/2010