Udlændinge- og Integrationsudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Minister Status Dato

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål R

Vil ministeren kommentere på, at en person, som er optaget på sanktionslisten over prædikanter, der er forment indrejse i Danmark på grund af hadefulde udtalelser, alligevel har kunnet prædike for danske menigheder via digitale platforme, som det har været tilfældet med den syriske imam Mohamad Rateb Abdallah Al-Nabulsi? Man ministeren endvidere redegøre for, hvorfor regeringen tilsyneladende har valgt at holde oplysninger om denne overtrædelse af sanktionslisten hemmelige for Folketinget og den danske befolkning, hvorfor blev Folketinget og den danske befolkning ikke informeret om denne evt. overtrædelse af sanktionslisten, og hvordan vil regeringen sikre, at sådanne kritiske oplysninger fremover bliver kommunikeret åbent? Afslutningsvist bedes ministeren redegøre for, hvilke skridt regeringen agter at tage for at styrke lovgivningen, så den effektivt kan forhindre, at personer på sanktionslisten spreder deres ulovlige budskaber i Danmark.

Udlændinge- og integrationsministeren

Ubesvaret

12-03-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål Q

Vil ministeren redegøre for regeringens integrationspolitik, herunder redegøre for de største udfordringer på området, og hvad regeringen aktivt gøre og agter at gøre for at løse dem? Kan ministeren i den forbindelse forklare, hvordan det hænger sammen med de annoncerede nedskæringer på den statslige integrationsindsats?

Udlændinge- og integrationsministeren

Ubesvaret

11-03-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål P

Hvordan forholder regeringen sig til, at 26 udvisningsdømte voldtægtsforbrydere tilsyneladende er forsvundet ud i den blå luft fra danske udrejsecentre? Mener ministeren, at dette kompromitterer danske kvinders tryghed og sikkerhed? Hvilke initiativer vil regeringen tage for at håndtere situationen henset til, at kvinder potentielt udsættes for udvisningsdømte serievoldtægtsforbrydere, der frit bevæger sig rundt i Danmark? Der henvises til besvarelse af UUI alm. del – spørgsmål 321, folketingsåret 2022-23 (2. samling).

Udlændinge- og integrationsministeren

Ubesvaret

07-03-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål O

Vil ministeren redegøre for regeringens aktuelle indsatser og arbejde med at fremme tolerance for LGBT+ i minoritetsetniske miljøer? Kan ministeren i forlængelse heraf oplyse, om han finder disse indsatser tilstrækkelige, og om der efter ministerens mening er behov for yderligere indsatser og evt. nye initiativer på området? Kan ministeren derudover redegøre for status på puljen til styrket rådgivning til minoritetsetniske LGBT+-personer, herunder hvor mange organisationer el.lign. har søgt om midler fra puljen, til hvilke formål eller projekter midler er blevet bevilliget, samt hvor mange penge indtil videre er blevet udbetalt? Kan ministeren i den forbindelse kommentere på, om puljen i tilstrækkeligt omfang er med til at bidrage til tolerance for LGBT+-personer indenfor minoritetsetniske miljøer?

Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

05-03-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål N

Vil ministeren på et åbnet samråd redegøre for effektiviteten af advarsler om udvisning som et retligt værktøj over for personer uden dansk statsborgerskab, der gentagne gange idømmes advarsler om udvisning for grove lovovertrædelser uden reelt at blive udvist? Hvordan vurderer ministeriet, at disse advarsler fungerer i praksis? Er ministeren bekymret for, at gentagne advarsler, uden efterfølgende udvisning, kan underminere lovgivningens afskrækkende virkning og sikkerheden i samfundet og dermed bidrage til yderligere udvikling af parallelsamfund? Hvordan sikres det, at denne praksis ikke skaber et miljø, hvor kriminelle udlændinge føler sig sikre mod alvorlige konsekvenser, selv efter flere lovovertrædelser?

Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

22-01-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål M

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren modsatte sig indstillingen fra Udlændingestyrelsens Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE) om at inkludere Moskvapatriarkatet på forbudslisten over trossamfund i Danmark grundet de dansk-russiske ortodokse kirkers markante økonomiske bånd til Moskvapatriarkatet i Rusland? Der henvises til artiklen: ”Hemmeligt dokument afslører: Løkke brugte hidtil uset greb for at frede Putins »forlængede arm« i Hobro, København og på Bågø” fra Jyllands-Posten, den 22. januar 2024.

Udenrigsministeren

Endeligt besvaret

22-01-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål L

Ministrene bedes redegøre for, hvordan det sikres, at imamerne udøver deres vielsesmyndighed efter lovens rammer? Kan ministrene endvidere redegøre for, hvad årsagerne er til, at ingen er dømt efter loven, der forbyder religiøse vielser af mindreårige, når blandt andet beretninger fra krisecentre peger på, at dette fortsat finder sted, og statsministeren ligeledes udtaler, at man kan have en formodning om, at religiøse vielser med mindreårige fortsat finder sted? Der henvises til artiklen: »Hun blev viet som muslimsk barnebrud i Danmark – nu har hun et bud på en løsning« fra Berlingske Tidendende, den 21. december 2023, spørgetimen med statsministeren 28. november 2023 samt artiklen: »Kirkeminister præsenterer plan mod religiøs ekstremisme: 'Det er meget personligt for mig«, BT, den 23. december 2023.

Udlændinge- og integrationsministeren, Kirkeministeren

Endeligt besvaret

12-01-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål K

Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringens beslutning om at tage imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda, Eritrea, og Afghanistan i 2023 stemmer overens med Danmarks nuværende integrationsudfordringer, især i lyset af de ca. 2.200 asylansøgninger og familiesammenføringer, der er registreret pr. 14. november 2023? Hvordan kan regeringen garantere, at man ikke forværrer de eksisterende udfordringer, og hvordan harmonerer beslutningen med Socialdemokratiets valgoplæg fra 2019 "Retfærdig og realistisk", hvor man vil indføre et loft for, hvor mange nye ikke-vestlige udlændinge, der kan komme til Danmark på et år?

Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

02-01-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål J

Vil ministeren redegøre for den ulovlige praksis, Udlændingestyrelsen har ført siden 2012 uden ministeriets kendskab eller indgriben, og hvad ministeren mener om, at det nu endnu en gang er Dansk Folkeparti, der kaster lys over grove fejl og forsømmelser i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern? Vil ministeren endvidere bekendtgøre, om ministeren fortsat har tillid til sine embedsfolk, hvornår ministerens tillid er opbrugt, og hvilke tiltag ministeren har gjort eller tænkt sig at gøre i lyset af, at listen over fejl vokser og vokser? Kan ministeren derudover forklare, hvorledes Udlændingestyrelsen agter at håndtere de 16 sager, hvor potentielt kriminelle mennesker nu skal have omgjort deres afslag på tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse? Hvordan vil ministeren sikre, at disse omgørelser ikke kompromitterer Danmarks sikkerhed og borgernes tryghed, og hvilke skridt vil blive taget for at forhindre lignende fejl i fremtiden? Der henvises til ministerens orientering til udvalget i UUI alm. del – bilag 32.

Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

29-11-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål I

Kan ministeren oplyse, hvilke konsekvenser den britiske højesterets dom om et britisk modtagecenter i Rwanda har for udsigterne til et dansk eller europæisk modtagecenter i Rwanda? Kan ministeren desuden præcisere, hvad det er for tyske og italienske planer, der efter ministerens eget udsagn skulle minde om den danske regerings planer om et modtagecenter i Rwanda? Kan ministeren endvidere give en status på, hvilken dialog der pågår på EU-niveau om et fælles europæisk asylsamarbejde med tredjelande, og hvor Danmark står i de drøftelser?

Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

22-11-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål H

Vil ministeren redegøre for det samlede omfang af brud på meldepligten blandt beboere på de danske udrejsecentre, herunder det specifikke antal af registrerede brud på meldepligten inden for det seneste år? Vil ministeren i denne sammenhæng også vurdere, hvilken procentdel af beboerne på udrejsecentrene, der er blevet dømt for sådanne overtrædelser, samt hvordan disse brud påvirker retssikkerheden og samfundssikkerheden? Vil ministeren derudover uddybe regeringens planlagte tiltag for at styrke overholdelsen af meldepligten og forbedre regelhåndhævelsen på udrejsecentrene, især i betragtning af den nylige sag fra et udrejsecenter ved Ikast, hvor en mand blev anklaget for omfattende lovovertrædelser, og samtidig havde overtrådt sin opholdspligt på udrejsecenteret hele 886 gange?

Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

16-11-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål G

Vil ministrene – i forlængelse af samrådet den 27. oktober 2023 om narkoringen på Udrejsecenter Kærshovedgård, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål A – redegøre for, hvad regeringen konkret agter at gøre for at kontrollere og bekæmpe kriminaliteten på og omkring udrejsecenteret?

Justitsministeren, Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

08-11-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål F

Vil ministeren redegøre for status på arbejdet om at udvide voldsbestemmelsen i udlændingelovens § 19, stk. 7, så også udlændinge med asyl på baggrund af konsekvensstatus samt medfølgende familie til udenlandske arbejdstagere og studerende omfattes af bestemmelsen? Vil ministeren desuden give en status på, hvornår regeringen forventer at fremsætte et konkret lovforslag? Spørgsmålet stilles på baggrund af, at regeringen i foråret 2023 afviste SF's beslutningsforslag nr. B 58 fra folketingsåret 2022-23, 2. samling, om netop en sådan udvidelse med den begrundelse, at der på daværende tidspunkt var et arbejde i gang i ministeriet om netop dette.

Udlændinge- og integrationsministeren, Ministeren for ligestilling

Endeligt besvaret

30-10-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål E

Vil ministrene redegøre for det tværministerielle samarbejde om handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab 2023-2026, herunder dialogen mellem Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at sikre den behørige juridiske beskyttelse for ofre, herunder udvidelse af persongruppen omfattet af voldsbestemmelsen i udlændingelovens § 19, stk. 7, så udlændinge, hvis opholdsgrundlag er betinget af samliv med en ægtefælle eller partner, ikke fastholdes i et voldeligt forhold på grund af frygt for at miste deres opholdstilladelser? Kan ministrene i den forbindelse oplyse, om der pågår et aktivt arbejde i regeringen om at fremsætte et konkret lovforslag herom, samt hvordan ministerierne hver især specifikt er involveret i arbejdet med at sikre, at initiativer fra handlingsplanen angående udlændinge realiseres på tværs af myndighederne og ressortområder?

Udlændinge- og integrationsministeren, Ministeren for ligestilling

Endeligt besvaret

30-10-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål D

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at voldsbestemmelsen i udlændingeloven (§ 19, stk. 7) kun kan anvendes, hvis et ophør af et ægteskab sker på voldsofferets initiativ og ved, at volden kan dokumenteres? Og vil regeringen i den forbindelse være med til at se på mulighederne for foretage de relevante lovændringer, så man i udgangspunktet lægger voldsofferets forklaring til grund ved anvendelse af voldsbestemmelsen, medmindre der er oplagte grunde til at tro, at offerets forklaring er utroværdig?

Udlændinge- og integrationsministeren, Ministeren for ligestilling

Endeligt besvaret

30-10-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål C

Vil ministeren på baggrund af Institut For Menneskerettigheders rapport "Udenlandske kvinder fastholdes i voldelige ægteskaber" fra oktober 2023 redegøre for, hvorvidt regeringen er enig i, at den særlige voldsbestemmelse, § 19, stk. 7, i udlændingeloven, der skal sikre, at ingen kvinder eller mænd er tvunget til at blive sammen med voldelige partnere i frygt for at miste deres opholdstilladelse, administreres så restriktivt, at bestemmelsen ikke lever op til det erklærede formål?

Udlændinge- og integrationsministeren, Ministeren for ligestilling

Endeligt besvaret

30-10-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål B

Givet den nylige udvikling, hvor store grupper i Danmark har valgt at demonstrere i sympati med Hamas – en terrororganisation som for nylig har udført terrorangreb i Israel, herunder drab på børn og unge til en musikfestival – vil ministeren da redegøre for, hvad ministeren mener, forekomsten af sådanne demonstrationer siger om årtiers indvandringspolitik til Danmark? Vil ministeren også redegøre for, om regeringen har en plan for at sikre, at individer, der offentligt viser støtte til sådanne terrororganisationer, enten frivilligt genovervejer deres placering i vores samfund eller i yderste konsekvens bliver tvunget til at forlade Danmark? Vil ministeren i forlængelse heraf meget specifikt og konkret redegøre for, hvordan hhv. statsløse- og statsborgerretskonventionerne begrænser Danmarks selvbestemmelse omkring reglerne for tildeling og fratagelse af dansk statsborgerskab til bl.a. disse individer?

Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

17-10-2023
(2023-24)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål A

Vil ministrene redegøre for, hvordan en narkoring kan opstå på Udrejsecenter Kærshovedgård, og vil ministrene desuden redegøre for, hvad ministrene agter at gøre for at stoppe denne narkoring og forhindre at sådanne kan opstå i fremtiden på danske udrejsecentre? Der henvises til artiklen ”Afsløring: Kæmpe narkosag på Kærshovedgård” fra TV 2 den 29. august 2023. Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2022-23, 2, samling, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål I.

Justitsministeren, Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

Din søgning gav 18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200