Udlændinge- og Integrationsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling

L 157

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, justering af sprogkravet og halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager, etablering af en lukket opgavebank for danskprøver m.v.).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

L 147

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget fleksibilitet for ophold efter fasttrackordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

L 110

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, hjemrejseloven og udlændingeloven. (Adgang til indkomstregisteret i forbindelse med dedikeret vejledning om repatrieringsordningen, ændring af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for hjælp til repatriering, høring af politiet i alle repatrieringssager, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse, ændring af reglerne om behandling af sager om opholdstilladelse som udsendelseshindret og fastsættelse af indrejseforbud ved overskridelse af en udrejsefrist m.v.).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

L 98

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og lov om Udbetaling Danmark. (Tilskud til forsørgelse af børn, der forsørges af andre end forældrene, og sidestilling af gifte, men praktisk set enlige, forsørgere med reelt enlige i forhold til forsørgelsesydelse m.v.).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

L 82

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse og udvidelse af igu-ordningen og videreførelse af egu-fgu-bonusordningen).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

L 41

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. (Forlængelse af Afghanistansærloven).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

L 40

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og hjemrejseloven. (Styrkelse af udlændingemyndighedernes og politiets værktøjer til kontrol af udlændinges indrejse og ophold i Danmark).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 193

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2667 af 22. november 2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226, Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumproceduren.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 183

Forslag til folketingsbeslutning om at fratage ferierejsende flygtninge deres flygtningestatus.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 182

Forslag til folketingsbeslutning om at støtte Storbritanniens forslag om etablering af udrejsecenter i Afrika.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 173

Forslag til Folketingsbeslutning om, at kompetencen til at nedlægge påstand om udvisning udvides til domstolene.

Justitsministeriet

2023-24

B 145

Forslag til folketingsbeslutning om smidigere regler for permanent opholdstilladelse til unge under uddannelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 129

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe koncernreglen for medfølgende udenlandske ægtefæller.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 105

Forslag til folketingsbeslutning om gennedsættelse af Kommissionen for den glemte kvindekamp.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 99

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en lovreguleret arbejds- og opholdsordning for familiehjælpere.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 93

Forslag til folketingsbeslutning om en undskyldning til den danske befolkning for 40 års forfejlet udlændingepolitik.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 91

Forslag til folketingsbeslutning om tilslutning til EU's solidariske fordeling af asylansøgere ved en særaftale.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 76

Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge det juridiske grundlag for at forbyde Hizb ut-Tahrir Danmark med udgangspunkt i opfordring til vold, ekstremistisk adfærd eller forstyrrelse af den offentlige orden.

Justitsministeriet

2023-24

B 73

Forslag til folketingsbeslutning om at inkludere social- og sundhedshjælpere på positivlisten over job, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 51

Forslag til folketingsbeslutning om at udvise ikkeintegrerbare udlændinge.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 48

Forslag til folketingsbeslutning om en ordning for filippinsk arbejdskraft i velfærdssektoren i Danmark.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 40

Forslag til folketingsbeslutning om at give partnervoldsudsatte familiesammenførte ret til egen opholdstilladelse ved samlivsbrud.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 39

Forslag til folketingsbeslutning om at ændre dokumentationskravet for anvendelse af udlændingelovens § 19, stk. 7.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 38

Forslag til folketingsbeslutning om at ændre integrationskravet for anvendelse af udlændingelovens § 19, stk. 7.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

B 37

Forslag til folketingsbeslutning om at ændre myndighedernes registreringskrav for anvendelse af udlændingelovens § 19, stk. 7.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2023-24

Din søgning gav 28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200