Alle Udlændinge- og Integrationsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 423 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

L 157 Spørgsmål 8

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvor mange herboende personer, som har fået afslag på familiesammenføring, som følge af manglende opfyldelse af kravet om bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, fordelt på statsborgerskab og oprindelse i perioden efter 2018-reformen til i dag?

Ubesvaret

18-04-2024
(2023-24)

L 157 Spørgsmål 7

MFU spm. om ministeren vil være villig til at tilføje til lovforslaget, at beregningen for lovligt ophold i udlændingelovens § 27, stk. 3 og 5, skal ændres til frem til gerningstidspunkt i stedet for tidspunktet for domsafsigelsen, som i dag er praksis, jf. Højesterets dom af 2. juli 2014 i sag 57/2014 (2. afdeling) som gengivet i Ugeskrift for Retsvæsenet (UfR) under U 2014.3210 H?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

L 157 Spørgsmål 6

MFU spm. om ministeren i forbindelse med lovforslaget vil bekræfte, at en kriminel udlænding, der er sigtet, tiltalt eller dømt i en sag om bødestraf for spritkørsel, narkokørsel, overtrædelse af straffeloven, knivloven, våbenloven, lov om euforiserende stoffer eller ordensbekendtgørelsen med lovforslagets gennemførelse stadig vil have ret til tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse og ægtefællesammenføring?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

L 157 Spørgsmål 5

MFU spm. om ministeren til lovforslagets § 1, nr. 11, om reglerne for ægtefællesammenføring, vil redegøre for, hvorfor de samme udelukkelsesgrunde i udlændingelovens §§ 11 a og 11 b, om betinget og ubetinget frihedsstraf og lignende foranstaltninger, som er omfattet af lovforslagets § 1, nr. 52, om reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse, ikke også foreslås gældende for den herboende udlænding ved ægtefællesammenføring?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

L 157 Spørgsmål 4

MFU spm. om ministeren vil være villig til at opdele lovforslaget således, at der kan stemmes selvstændigt om den del, der har til formål at udelukke sigtede og tiltalte udlændinge fra at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse og ægtefællesammenføring?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

L 157 Spørgsmål 3

MFU spm. om ministeren vil være villig til at tilføje til lovforslaget, at gældstyperne omfattet af udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 4, som er oplistet udtømmende i afsnit 4.2.1.3. i bemærkningerne til L 188, folketingsåret 2009-10, skal ajourføres med gældtyperne fra indfødsretsaftalen, som fremgår af kapitel 6 i cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 9461 af 17. juni 2021), således at forfalden misligholdt gæld til studielån (SU-lån), kontrolafgifter til trafikselskaber, bøder til politiet og offerbidrag samt retsafgift, gebyrer og omkostninger i retssager og fogedsager, tillige bliver til hinder for at erhverve tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse og ægtefællesammenføring?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

L 157 Spørgsmål 2

MFU spm. om ministeren til lovforslagets § 1, nr. 11 vil redegøre nærmere og udtømmende for, hvad der menes med udtrykket "medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor” med angivelse af hvilke specifikke situationer, der er påtænkt, samt for, hvem der skal foretage et sådan skøn i sagsbehandlingen?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

L 157 Spørgsmål 1

MFU spm. om ministeren til lovforslagets § 1, nr. 11, vil redegøre for, om det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, tillige at udelukke opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, samt nr. 2-3, hvis den herboende person er sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre straf som nævnt i udlændingelovens § 9, stk. 15, nr. 1 og 2 eller udlændingelovens §§ 11 a og 11 b?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 375

Spm. om ministeren vil redegøre for antallet af overtrædelser af melde-, opholds- og underretningspligten for de beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård, som er dømt for terror eller mistænkt for at være radikaliserede?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 374

Spm. om ministeren i forlængelse af Bjelkerapporten vil redegøre for, om det er muligt at etablere et særskilt indkvarteringsområde (”sektionering”) på Udrejsecenter Kærshovedgård, eller om dette er umuligt grunden indretningen af nøgle- og låsesystemet på udrejsecenteret?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 373

MFU spm. om ministeren vil oversende en tabel, der viser fertiliteten for henholdsvis indvandrere og efterkommere fra de ti lande, som i perioden 2014 til 2018 fødte flest børn i Danmark pr. kvinde?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 372

MFU spm. om ministeren vil redegøre for antallet af MENAPT-indvandrere, herunder asylansøgere, kvoteflygtninge, familiesammenførte og arbejdstagere, der hvert år ankommer til Danmark opdelt i en tabel for de forskellige lande?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 371

MFU spm. om ministeren, eventuelt med bidrag fra Danmarks Statistik, vil redegøre specifikt for fertilitetskvotienten for henholdsvis indvandrere og efterkommere fra de lande, der klassisk defineres som MENAPT og sammenligne disse tal med fertilitetskvotienten for danskere som gruppe?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 370

MFU spm. om ministeren redegøre for, hvilke konkrete bestræbelser Hjemrejsestyrelsen har gjort for, at den pågældende iraker, som endelig den 24. marts 2024 blev udvist af Landsretten, jf. relation til Vestre Landsrets dom i S-0697-23?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 369

MFU spm. om ministeren vil anmode sit ministerium om at kigge ind i rammerne og muligheden for at pålægge ansøgninger om tilbagerejsetilladelser et gebyr, redegøre for, hvordan undersøgelsen af denne mulighed går?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 368

MFU spm. om generhverve en eventuel tidligere opholdstilladelse, jf. UUI alm. del - svar på spørgsmål 372, folketingsåret 2022-23 (2. samling)?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 367

MFU spm. om ministeren vil kommentere artiklen »Jeg takker alle, der har været med til at give min nevø et håb« bragt i Politiken, 14. april 2024, vil ministeren på redegøre for Hussein Shaheens og Mohammad Shaheens nationalitet og opholdsgrundlag i Danmark?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 366

MFU spm. om ministeren vil kommentere artiklen "Datter gemte sig og ringede 112: Nu er tre hjemmerøvere fængslet”, sn.dk, den 2. april 2024, vil ministeren på baggrund heraf redegøre for de pågældendes nationalitet, opholds- og forsørgelsesgrundlag?

Ubesvaret

17-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 365

MFU spm., om der foretages eller fremover bør foretages aldersundersøgelser ved røntgenundersøgelse af knogler og undersøgelse af tænderne for at vurdere udlændingens alder i straffesager, hvor en mistænkt udlænding, der er kommet til Danmark uden papirer, påstår at være under den kriminelle lavalder og er blevet registreret sådan i Det Centrale Personregister (CPR)?

Ubesvaret

10-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 364

MFU spm. om ministeren i antal og procent vil redegøre for hvor mange asylansøgere i 2023, der søgte asyl uden dokumenter, der påstod at være under 18 år, herunder andelen heraf hvor Udlændingestyrelsen har foretaget aldersundersøgelser ved røntgenundersøgelse af knogler og undersøgelse af tænderne for at vurdere udlændingens alder?

Ubesvaret

10-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 363

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, om der var passagerer ombord på IA282 med afgang den 10. april 2024, kl. 14.30 fra København til Erbil i Irak med verserende asylansøgninger eller asylopholdsstatus i Danmark?

Ubesvaret

10-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 362

MFU spm. om, hvorfor den pågældende bosniske statsborger ikke fik en advarsel om udvisning første gang han blev idømt fængsel den 31. juli 2012?

Ubesvaret

10-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 361

MFU spm. om ministeren vil kommentere artiklen "Mor slog sine små døtre med pisk og ledning i flere år, når de ikke hørte efter: - Jeg har ændret mig meget” på fyens.dk, bragt den 6. april 2024?

Ubesvaret

10-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 360

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke instruktioner PET og Udlændingestyrelsen har givet medarbejderne på Kærshovedgård i forhold til, hvornår og hvordan medarbejderne skal indberette personer for mistanke om at være radikaliserede?

Ubesvaret

10-04-2024
(2023-24)

UUI Alm.del Spørgsmål 359

Spm. om ministeren vil redegøre for, om ministeren har overvejet muligheden for at øge sikkerheden på Udrejsecenter Kærshovedgård med øget overvågning af, hvor radikaliserede og terrordømte opholder sig på centret, indtil de pågældende flyttes et andet sted hen eller udsendes?

Ubesvaret

10-04-2024
(2023-24)

Din søgning gav 423 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200