Ugeplan for Folketinget 11. december - 17. december 2023 (Uge 50)

Udkast
6. december 2023 Lovsekretariatet
Udvidet spørgetime med statsministeren.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 9 om at afhjælpe gidselsituationen i Gaza-striben og F 11 om borgerdrevne kommunale folkeafstemninger.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Smidigere rammer for sundhedsforskning og mere information og selvbestemmelse til patienter og forsøgspersoner m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, lov om lægemidler og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og specialsygeplejersker, udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og Ankenævnet for Patienterstatningens kompetence til behandling af grønlandske klagesager om patienterstatning). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og forskellige andre love og om ophævelse af lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. (Modernisering af rammerne for valg og lokaldemokrati m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af elafgiften til EU's minimumssats. (Af Pernille Vermund (NB) og Kim Edberg Andersen (NB))
2. behandling af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg, der udtages uden medicinsk indikation). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ophævelse af lov for Grønland om børns retsstilling og om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som sat i kraft for Grønland, forældreansvarsloven og retsplejelov for Grønland. (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse m.v.). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Refusion af udlejerens udgifter til månedlige forbrugsmålinger, rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen og tilbudspligt). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om gasforsyning. (Forenkling af forretningsplanen og justering af den økonomiske regulering af den systemansvarlige virksomhed i el- og gassektoren m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (En forenklet og hurtig ansøgnings- og tilladelsesproces for repowering af bestående elproduktionsanlæg på havet, tinglysning vedrørende elproduktionsanlæg i den eksklusive økonomiske zone, justering af administrationen af visse pristillægsordninger til VE-anlæg og forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om CO2-kvoter. (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn og fravigelse af elforsyningsloven). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Ændring af bødestørrelser for søulykker, digitalisering af anmeldelse af arbejdsulykker samt mulighed for ikraftsættelse af alle dele af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for Grønland). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v. (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester. (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af kirkeministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre). (Af finansministeren)
2. behandling af forslag til lov om velfærd. (Af Christina Olumeko (ALT) m.fl.)
2. behandling af forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven og lov om Det Centrale Personregister. (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester m.v.). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland m.v.). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om politiets og domstolenes journalisering af og oplysning om signalementer. (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om hårdere straffe for personfarlig kriminalitet. (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om etablering af en offerrådgivning i Grønland. (Af Aaja Chemnitz (IA))
Forespørgsel til finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren og social- og boligministeren af Marlene Harpsøe (DD), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Katrine Daugaard (LA), Andreas Karlsen (KF), Rosa Lund (EL), Lotte Rod (RV), Mette Thiesen (DF) og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (ALT) om den højt specialiserede del af socialområdet.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 14. december 2023.
Der kan forventes yderligere behandlinger.
3. behandling, 1. del, af forslag til finanslov for finansåret 2024. (Af finansministeren)
Frokostpause. Afstemning sidst i mødet.
F 14 og R 7 sambehandles.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 7 om den højt specialiserede del af socialområdet.
3. behandling, 2. del, af forslag til finanslov for finansåret 2024. (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027. (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. (Konsekvenser af 2030-planforløb og regeringens forslag til finanslov for 2024 m.v.). (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om velfærd. (Af Christina Olumeko (ALT) m.fl.)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre). (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn og fravigelse af elforsyningsloven). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om gasforsyning. (Forenkling af forretningsplanen og justering af den økonomiske regulering af den systemansvarlige virksomhed i el- og gassektoren m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (En forenklet og hurtig ansøgnings- og tilladelsesproces for repowering af bestående elproduktionsanlæg på havet, tinglysning vedrørende elproduktionsanlæg i den eksklusive økonomiske zone, justering af administrationen af visse pristillægsordninger til VE-anlæg og forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om CO2-kvoter. (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Ændring af bødestørrelser for søulykker, digitalisering af anmeldelse af arbejdsulykker samt mulighed for ikraftsættelse af alle dele af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for Grønland). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven og lov om Det Centrale Personregister. (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester m.v.). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland m.v.). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om alternativ offentliggørelse af retsforskrifter). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love. (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.). (Af ministeren for landdistrikter)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område. (Udskydelse af solnedgangsklausul). (Af kulturministeren)
2. behandling af forslag til lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur (kulturbidragsloven). (Af kulturministeren)
2. behandling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse og udvidelse af igu-ordningen og videreførelse af egu-fgu-bonusordningen). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og forskellige andre love. (Udmøntning af VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Justering af krav til minimumsnormering i privatinstitutioner). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven), lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser. (Virtuel udveksling for studerende). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Mulighed for dispensation til eksport af pensionstillæg m.v., forenklet beregning af fleksløntilskud, herunder i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v., aftalefrihed i fleksjobordningen og ændring af mellemkommunal refusion for førtidspension og seniorpension). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.). (Af beskæftigelsesministeren)
Forhandling om klima-, energi- og forsyningsministerens redegørelse om klimaeffekter.
Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren af Lea Wermelin (S), Linea Søgaard-Lidell (V), Signe Munk (SF), Henrik Frandsen (M), Lise Bech (DD), Steffen W. Frølund (LA), Mona Juul (KF), Søren Egge Rasmussen (EL), Samira Nawa (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT) og Kim Edberg Andersen (NB) om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at iværksætte en forundersøgelse med henblik på udflytning af 10.000 statslige arbejdspladser over de kommende år. (Af Susie Jessen (DD) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af landdistriktsfilteret ved ny lovgivning. (Af Susie Jessen (DD) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF))
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om teknologier til husdyrproduktion og samlet godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug). (Af miljøministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod PFAS i pesticider i landbruget. (Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.)
Der kan forventes yderligere behandlinger.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om automatisk sigtelse for psykisk vold, hvis et barn er vidne til forældres vold mod deres partner eller børn. (Af Mai Mercado (KF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for private universiteter. (Af Sandra Elisabeth Skalvig (LA) m.fl.)
Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om udvisning af udlændinge, der billiger terror.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2023.
Der kan forventes yderligere behandlinger.
Forespørgsel F 6 til børne- og undervisningsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om folkeskoleelevers indflydelse på undervisningen.
Ventes foretaget tirsdag den 20. februar 2024.
Forespørgsel F 1 til ministeren for ligestilling af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. om køn.
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Forespørgsel F 15 til udenrigsministeren af Trine Pertou Mach (EL) m.fl. om afhjælpning af konflikten mellem Israel og Gaza.