Ugeplan for Folketinget 27. november - 3. december 2023 (Uge 48)

Endelig ugeplan
24. november 2023 Lovsekretariatet
Spørgetime med statsministeren.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte. (Ændringer i mediestøtten, støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner). (Af kulturministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af byggeloven. (Undtagelse fra kundgørelse af tekniske specifikationer i Lovtidende m.v.). (Af social- og boligministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, dyrevelfærdsloven, lov om dyrlæger, lov om dyreforsøg og lov om foderstoffer. (Indarbejdelse af tekstanmærkninger og delegation af sagsforberedelse til private fysiske eller juridiske personer). (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger. (Ændringer som følge af etablering af veterinæruddannelse ved Aarhus Universitet). (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger og etablering af et nævn for sundhedsapps). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og sundhedsloven. (Transparens i lægemiddellagre, salg og udlevering af lægemidler under særlige omstændigheder og transport af patienter fra udlandet til sundhedsbehandling i Danmark som følge af internationale humanitære krisesituationer). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. og lov om Forsyningstilsynet. (Ændring af administrationsmodel for indefrysningsordningen og præcisering af Forsyningstilsynets opgavevaretagelse). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning. (Gennemførelse af de resterende dele af grunddataprogrammets delaftale 1 og tilpasninger i forhold til Danmarks eksklusive økonomiske zone). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Universalopladere til mobiltelefoner m.v., regler om kommunal støtte til bredbåndsudrulning, indhentning af oplysninger om elforbrug og indberetning af oplysninger om datacentres energimæssige ydeevne m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om MitID og NemLog-in. (Ret til anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in til autentifikation i interne it-systemer og mulighed for tilslutning til MitID-løsningen for juridiske enheder, som er registreret i et andet EU-/EØS-land). (Af digitaliseringsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Ændring af ordning for certificering af uddannelseselementer som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af taxiloven. (Mulighed for at undtage visse øer fra lovens anvendelsesområde). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om private fællesveje, lov om letbane på Ring 3 og lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro. (Etablering af en tilladelsesordning for ledninger, kabler og tilbehør i private fællesveje på landet og tilpasning af visse anlægslove til VVM-direktivet og naturbeskyttelsesdirektiverne). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning. (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøg med dobbelttrailervogntog). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup. (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Luftfartøjers adgang til luftfart inden for dansk område, delegation til private af visse opgaver på droneområdet og ændring af rammerne for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes undersøgelser m.v.). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (10-årige rutekørselstilladelser til nulemissionsbusser). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af postloven. (Rammer for den fremtidige postbefordring). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love. (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre mulighed for udsat skolestart). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt veu-bidrag for 2024, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2024, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om modregningsadgang, nationale særregler for behandling af personoplysninger m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
Forespørgsel til ældreministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om nedskæringer på ældreområdet.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. november 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et dyrepoliti og udvidede beføjelser i forbindelse med grov vanrøgt (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Trine Pertou Mach (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Kim Edberg Andersen (NB) og Aaja Chemnitz (IA).)
Bemærk: Ændret udvalg i forhold til ressortminister.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre et reelt dyrepoliti med styrkede beføjelser. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
Bemærk: Ændret udvalg i forhold til ressortminister.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 2 om nedskæringer på ældreområdet.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. og lov om Forsyningstilsynet. (Ændring af administrationsmodel for indefrysningsordningen og præcisering af Forsyningstilsynets opgavevaretagelse). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning. (Gennemførelse af de resterende dele af grunddataprogrammets delaftale 1 og tilpasninger i forhold til Danmarks eksklusive økonomiske zone). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Universalopladere til mobiltelefoner m.v., regler om kommunal støtte til bredbåndsudrulning, indhentning af oplysninger om elforbrug og indberetning af oplysninger om datacentres energimæssige ydeevne m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om MitID og NemLog-in. (Ret til anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in til autentifikation i interne it-systemer og mulighed for tilslutning til MitID-løsningen for juridiske enheder, som er registreret i et andet EU-/EØS-land). (Af digitaliseringsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Ændring af ordning for certificering af uddannelseselementer som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af taxiloven. (Mulighed for at undtage visse øer fra lovens anvendelsesområde). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om private fællesveje, lov om letbane på Ring 3 og lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro. (Etablering af en tilladelsesordning for ledninger, kabler og tilbehør i private fællesveje på landet og tilpasning af visse anlægslove til VVM-direktivet og naturbeskyttelsesdirektiverne). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning. (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøg med dobbelttrailervogntog). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup. (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Luftfartøjers adgang til luftfart inden for dansk område, delegation til private af visse opgaver på droneområdet og ændring af rammerne for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes undersøgelser m.v.). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (10-årige rutekørselstilladelser til nulemissionsbusser). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af postloven. (Rammer for den fremtidige postbefordring). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om modregningsadgang, nationale særregler for behandling af personoplysninger m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love. (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre mulighed for udsat skolestart). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt veu-bidrag for 2024, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2024, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om regeringens vision for de almene gymnasier.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2023.
Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. om Udrejsecenter Kærshovedgård.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give mulighed for at fravælge halalcertificerede produkter i offentlige institutioner. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af kirkeministeren)
Forhandling om ministeren for landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2023.
Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om tilskud til fedmemedicin.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om evaluering af den danske håndtering af covid-19-epidemien. (Af Stinus Lindgreen (RV), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), Louise Brown (LA), Per Larsen (KF), Peder Hvelplund (EL), Mette Thiesen (DF), Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (ALT), Kim Edberg Andersen (NB) og Lars Boje Mathiesen (UFG))
Forespørgsel F 9 til udenrigsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om at afhjælpe gidselsituationen i Gazastriben.
Ventes foretaget torsdag den 7. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023].
Forespørgsel F 11 til indenrigs- og sundhedsministeren af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl. om borgerdrevne kommunale folkeafstemninger.
Ventes foretaget torsdag den 7. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023].
Forespørgsel F 1 til ministeren for ligestilling af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. om køn.
Ventes foretaget fredag den 8. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023].
Forespørgsel F 7 til finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren og social- og boligministeren af Marlene Harpsøe (DD), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Katrine Daugaard (LA), Andreas Karlsen (KF), Rosa Lund (EL), Lotte Rod (RV), Mette Thiesen (DF) og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (ALT) om den højt specialiserede del af socialområdet.
Ventes foretaget tirsdag den 12. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 14. december 2023].
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om udvisning af udlændinge, der billiger terror.
Ventes foretaget fredag den 15. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2023].
Forespørgsel F 6 til børne- og undervisningsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om folkeskoleelevers indflydelse på undervisningen.
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.