Ugeplan for Folketinget 20. november - 26. november 2023 (Uge 47)

Endelig ugeplan
17. november 2023 Lovsekretariatet
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 3 om kernekraft.
3. behandling af forslag til lov om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digitale markeder. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Realkreditbelåning af havvindmøller, styrkelse af Finanstilsynets tilsynsbeføjelser og dækning af motoransvarsforsikringer hos Garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. (Forlængelse af Afghanistansærloven). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets regering. (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af personskatteloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og klare regler for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger og etablering af et nævn for sundhedsapps). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og sundhedsloven. (Transparens i lægemiddellagre, salg og udlevering af lægemidler under særlige omstændigheder og transport af patienter fra udlandet til sundhedsbehandling i Danmark som følge af internationale humanitære krisesituationer). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af byggeloven. (Undtagelse fra kundgørelse af tekniske specifikationer i Lovtidende m.v.). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af udleveringsloven. (Ændring af kompetencen i sager vedrørende anmodning om samtykke til yderligere strafforfølgning). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love. (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgsportfolio). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og forskellige andre love. (Udmøntning af VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Justering af krav til minimumsnormering i privatinstitutioner). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om alternativ offentliggørelse af retsforskrifter). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og politiloven. (Initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven og lov om Det Centrale Personregister. (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester m.v.). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at forbyde privatpersoners affyring af fyrværkeri på andre tidspunkter end nytårsaften og indskrænke tidsrummet for tilladt køb og salg af fyrværkeri. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at sikre virksomheders retssikkerhed ved en fremtidig epidemi (Af Mona Juul (KF) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til lov om CO2-kvoter. (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets regering. (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af personskatteloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og klare regler for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af udleveringsloven. (Ændring af kompetencen i sager vedrørende anmodning om samtykke til yderligere strafforfølgning). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte. (Ændringer i mediestøtten, støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner). (Af kulturministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, dyrevelfærdsloven, lov om dyrlæger, lov om dyreforsøg og lov om foderstoffer. (Indarbejdelse af tekstanmærkninger og delegation af sagsforberedelse til private fysiske eller juridiske personer). (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger. (Ændringer som følge af etablering af veterinæruddannelse ved Aarhus Universitet). (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse og udvidelse af igu-ordningen og videreførelse af egu-fgu-bonusordningen). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Mulighed for dispensation til eksport af pensionstillæg m.v., forenklet beregning af fleksløntilskud, herunder i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v., aftalefrihed i fleksjobordningen og ændring af mellemkommunal refusion for førtidspension og seniorpension). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af elafgiften til EU's minimumssats. (Af Pernille Vermund (NB) og Kim Edberg Andersen (NB))
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af kirkeministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at fjerne undtagelse til ligebehandlingsloven vedrørende ansættelse af præster i folkekirken. (Af Theresa Berg Andersen (SF) m.fl.)
Forhandling om ministeren for landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2023.
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven), lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser. (Virtuel udveksling for studerende). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at gennemføre den annullerede udflytning af velfærdsuddannelser. (Af Marlene Harpsøe (DD) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre). (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til lov om velfærd. (Af Christina Olumeko (ALT) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg, der udtages uden medicinsk indikation). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
Fortsættelse af 1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Indførelse af registreringskrav og mulighed for at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
Forespørgsel F 2 til ældreministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om nedskæringer på ældreområdet.
Ventes foretaget tirsdag den 28. november 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. november 2023].
Forespørgsel F 5 til børne- og undervisningsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om regeringens vision for de almene gymnasier.
Ventes foretaget torsdag den 30. november 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2023].
Forespørgsel F 8 til udlændinge- og integrationsministeren af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. om Udrejsecenter Kærshovedgård.
Ventes foretaget torsdag den 30. november 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2023].
Forespørgsel F 4 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om tilskud til fedmemedicin.
Ventes foretaget fredag den 1. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2023].
Forespørgsel F 11 til indenrigs- og sundhedsministeren af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl. om borgerdrevne kommunale folkeafstemninger.
Ventes foretaget torsdag den 7. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023].
Forespørgsel F 9 til udenrigsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om at afhjælpe gidselsituationen i Gazastriben.
Ventes foretaget torsdag den 7. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023].
Forespørgsel F 1 til ministeren for ligestilling af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. om køn.
Ventes foretaget fredag den 8. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023].
Forespørgsel F 7 til finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren og social- og boligministeren af Marlene Harpsøe (DD), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Katrine Daugaard (LA), Andreas Karlsen (KF), Rosa Lund (EL), Lotte Rod (RV), Mette Thiesen (DF) og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (ALT) om den højt specialiserede del af socialområdet.
Ventes foretaget tirsdag den 12. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 14. december 2023].
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om udvisning af udlændinge, der billiger terror.
Ventes foretaget fredag den 15. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2023].
Forespørgsel F 6 til børne- og undervisningsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om folkeskoleelevers indflydelse på undervisningen.
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.