L 61 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven.

(Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).

Af: Skatteminister Jeppe Bruus (S)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-03-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 30-03-2023
Betænkning afgivet 26-04-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-05-2023
3. behandlet, vedtaget 09-05-2023
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter dele af aftale om »En styrket skattekontrol – etape 3«, som blev indgået den 9. december 2021 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerligere, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Det foreslås for det første at ændre praksis for tvangsbøder til banker og andre lignende indberetningspligtige, dvs. virksomheder, der f.eks. indberetter om borgeres renter, løn m.v. Det skal sikre, at tvangsbøder er effektive uanset virksomhedens økonomiske størrelse, og at tvangsbødernes størrelse gøres mere gennemsigtige for virksomhederne.

Det foreslås for det andet at skærpe reglerne om genregistrering, ved at virksomheder, der har fået inddraget deres registrering for skatter og afgifter m.v. hos skatteforvaltningen på grund af manglende angivelser henholdsvis indberetninger, ikke vil kunne genregistreres, medmindre de pågældende angivelser henholdsvis indberetninger indgives.

Det foreslås for det tredje at udvide reglerne om ledelsens hæftelsesansvar, så ledelsesmedlemmer i virksomheder, der er ophørt, under visse betingelser skal kunne pålægges at hæfte for skatter og afgifter m.v., der ikke er blevet indberettet de seneste 2 år forud for virksomhedens ophør.

Endelig foreslås det at indføre regler om nægtelse og inddragelse af især svigsvirksomheders registrering for skatter og afgifter m.v.

Det foreslås, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2023.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, V, M, SF, DD, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 9 (LA), hverken for eller imod stemte 0.