Ugeplan for Folketinget 18. december - 24. december 2023 (Uge 51)

Endelig ugeplan
15. december 2023 Lovsekretariatet
Eventuel afstemning om F 14 om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.
3. behandling af forslag til lov om ophævelse af lov for Grønland om børns retsstilling og om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som sat i kraft for Grønland, forældreansvarsloven og retsplejelov for Grønland. (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse m.v.). (Af social- og boligministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Refusion af udlejerens udgifter til månedlige forbrugsmålinger, rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen og tilbudspligt). (Af social- og boligministeren)
3. behandling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse og udvidelse af igu-ordningen og videreførelse af egu-fgu-bonusordningen). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love. (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.). (Af ministeren for landdistrikter)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om boligforhold. (Udlejning af midlertidige ustøttede private ungdomsboliger i stueetagen). (Af ministeren for landdistrikter)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af kirkeministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven og skatteforvaltningsloven . (Regelforenkling med henblik på at fremme regelefterlevelsen på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område. (Udskydelse af solnedgangsklausul). (Af kulturministeren)
3. behandling af forslag til lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur (kulturbidragsloven). (Af kulturministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og forskellige andre love. (Udmøntning af VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Justering af krav til minimumsnormering i privatinstitutioner). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om alternativ offentliggørelse af retsforskrifter). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser. (Virtuel udveksling for studerende). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg, der udtages uden medicinsk indikation). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social pension, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Mulighed for dispensation til eksport af pensionstillæg m.v., forenklet beregning af fleksløntilskud, herunder i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v., og ændring af mellemkommunal refusion for førtidspension og seniorpension). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af overenskomst af 14. juni 2022 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut på den ene side og Canadas regering på den anden side om maritim afgrænsning og landeafgrænsning i området mellem Grønland og Canada. (Af udenrigsministeren (Lars Løkke Rasmussen))
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Trine Pertou Mach (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) og Aaja Chemnitz (IA))
1. (eneste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om et stop for techindustriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Mette Thiesen (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Kim Edberg Andersen (NB) og Aaja Chemnitz (IA))
Forespørgsel F 16 til uddannelses- og forskningsministeren af Marlene Harpsøe (DD) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) om at få flere til at tage en professionsbacheloruddannelse.
Ventes foretaget tirsdag den 30. januar 2024.
Forespørgsel F 17 til indenrigs- og sundhedsministeren af Marlene Harpsøe (DD) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) om specialiseret palliation.
Ventes foretaget tirsdag den 30. januar 2024.
Forespørgsel F 6 til børne- og undervisningsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om folkeskoleelevers indflydelse på undervisningen.
Ventes foretaget tirsdag den 20. februar 2024.
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget torsdag den 29. februar 2024.
Forespørgsel F 1 til ministeren for ligestilling af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. om køn.
Forespørgsel F 7 til finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren og social- og boligministeren af Marlene Harpsøe (DD), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Katrine Daugaard (LA), Andreas Karlsen (KF), Rosa Lund (EL), Lotte Rod (RV), Mette Thiesen (DF) og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (ALT) om den højt specialiserede del af socialområdet.
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om udvisning af udlændinge, der billiger terror.
Forespørgsel F 15 til udenrigsministeren af Trine Pertou Mach (EL) m.fl. om afhjælpning af konflikten mellem Israel og Gaza.