B 91 Forslag til folketingsbeslutning om tilslutning til EU's solidariske fordeling af asylansøgere ved en særaftale.

Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2023-24
Status: 2. beh./Forkastet

Baggrundsmateriale

Behandles i salen: 23-02-2024
Samrådsspørgsmål
Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om EU's nye asyl- og migrationsaftale den 12. september 2023
Læs spørgsmål og se videooptagelse
Læs ministerens talepapir
Tidligere debatter
2022-23 (2. samling) - F 18 - Om dansk udlændingepolitik og Europa-Kommissionens migrationspagt.2023-24 - S 397 - Om illegale grænsekrydsninger ved EU's ydre grænser.

2023-24 - S 82 - Om den foreslåede aftale om asyl- og migrationsområdet i EU.

2023-24 - S 81 - Om en aftale vedrørende asyl- og migrationspolitikken for EU.

2022-23 (2. samling) - S 701 - Om EU's asylaftale af 8. juni 2023.

2023-24 - UUI, Alm.del - Spørgsmål 150: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan de fem EU-forordninger, som indgår i Rådets og Europa-Parlamentets aftale om en reform af EU's asyl- og migrationssystem ("asyl- og migrationspagten"), forholder sig til Danmarks retsforbehold?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 425: Spm. om ministeren vil redegøre for den omtalte 10-punktsplan, som EU's Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, varslede under sit besøg på den italienske ø Lampedusa?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 351: Spm. om, hvilken betydning de nye standardrettigheder, som en asylansøger vil få i medfør af EU's Migrations- og Asylpagt, vil have for dansk asylbehandling, hvis Danmark ikke havde et retsforbehold til EU og dermed var bundet af hele Migrations- og Asylpagten

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 268: MFU spm. om ministeren i forlængelse af besvarelsen af UUI alm. del spørgsmål 166 vil oplyse, hvilke dele af Rådets forslag, der konkret vil være omfattet af revisionen af Dublin forordningen, og om det er regeringens hensigt, at Danmark skal tiltræde revisionen af Dublinforordningen?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 250: Spm. om ministeren vil bekræfte, at den indgåede aftale om migration og asylpolitik på ministermødet i Luxembourg den 8. juni 2023 har sat "et tydeligt punktum for den slags ideer" - altså asylbehandling i tredjelande, såsom Rwanda? Der henvises til artiklen "Nyhedsanalyse: Der blev helt, helt stille i lang tid: Svensk minister gav sine EU-kolleger en regulær opsang" fra Politiken den 9. juni 2023.

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 239: Spm., om ministeren uddybe sin udtalelse "Jeg er nok mest overrasket over, at man begynder at åbne for "sikre tredjelande", det som vi i Danmark kender som Rwanda-diskussionen"

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 238: Spm., om spørgsmålet om, hvorvidt en asylansøger asylretligt kan udsendes til et sikkert tredjeland, og spørgsmålet om etableringen af et modtagecenter i eksempelvis Rwanda er identiske spørgsmål

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 237: Spm. om, hvordan EU's asyl- og migrationsaftale af 8. juni 2023 bringer EU tættere på at etablere modtagecentre i eksempelvis Afrika

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - spørgsmål 236: Spm., om indholdet af EU's nye asyl- og migrationsaftale af 8. juni 2023

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 231: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilken betydning de nye standardrettigheder, som en asylansøger vil få i medfør af den indgåede aftale om migration og asylpolitik på ministermødet i Luxembourg den 8. juni 2023, vil have for dansk asylbehandling?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 230: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt den indgåede aftale om migration og asylpolitik på ministermødet i Luxembourg den 8. juni 2023 indeholder aftaler med tredjelande om hjemsendelser af migranter?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 229: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilken betydning den nye "solidaritetsmekanisme" og den anden solidaritetsforanstaltning i den indgåede aftale om migration og asylpolitik på ministermødet i Luxembourg den 8. juni 2023 vil have for Danmark, herunder i tilfælde af utilstrækkelige tilsagn om fordeling af migranter?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 228: Spm. om, om, hvordan den indgåede aftale om migration og asylpolitik på ministermødet i Luxembourg forholder sig til Danmarks parallelaftale om Dublinforordningen

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 227: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan den indgåede aftale om migration og asylpolitik fra ministermødet i Luxembourg den 8. juni 2023 forholder sig til Danmarks retsforbehold?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 216: Spm., om EU's migrationspagts udvidelse af familiebegrebet i forordningen om asylforvaltning og migrationsstyring og betydningen for Danmark

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 187: Spm. om, hvad ministeren mener om, at Italien har bedt om suspension på ubestemt tid af indkomne overførsler i medfør af Dublinforordningen, og hvad agter regeringen at gøre for at få Italien og andre lande, der nægter overførsel efter dublinforordningen, til igen at tage imod de personer, der skal overføres dertil?

2022-23 (2. samling) - UUI, Alm.del - Spørgsmål 166: MFU spm. om ministeren vil redegøre for, om EU's migrationspagt skal erstatte Dublin-forordningen, eller om den nye migrationspagt skal implementeres i Dublin-forordningen, og vil ministeren redegøre for, hvordan pagten skal implementeres i dansk ret?

2022-23 (2. samling) - EUU, Alm.del - bilag 565: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 17/5-23
Nævnt i forslaget
KOM (2020) 0610 - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om asylforvaltning og migrationsstyring og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF og forslaget til forordning (EU) XXX/XXX [Asyl- og Migrationsfonden]
En ny forordning om asylforvaltning og migrationsstyring
Det Europæiske Råd / Rådet for Den Europæiske Union, consilium.europa.eu
Relevante love og regler
Lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. januar 2022 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Bekendtgørelse nr. 55 af 24. november 1954 om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (Dublinforordningen)
Hvad er det?
Folketingets Bibliotek udarbejder en skræddersyet linkpakke/litteraturliste til alle lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser som hjælp til folketingsmedlemmernes ordførertaler. Dette kaldes baggrundsmateriale.

Biblioteket har valgt at gøre baggrundsmaterialet offentligt tilgængeligt. Materialet har dog karakter af at være et internt arbejdsredskab, der kan ses af eksterne.
Struktur
Baggrundsmaterialet består af forskellige afsnit. Det kan variere, hvor mange afsnit, der er i det enkelte baggrundsmateriale.

  • Under ”Høringssvar” finder du links til høringssvar og ministeriets høringsnotat. Høringssvar optræder kun i forbindelse med lovforslag
  • Under ”Tidligere debatter” er links til tidligere relevante parlamentariske dokumenter. Det kan være tidligere lov- eller beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, § 20-spørgsmål eller udvalgsmateriale. Der linkes til Folketingets egen hjemmeside.
  • Under punktet ”Nævnt i forslaget” er medtaget materialer og kilder, der er nævnt i forslag eller bemærkninger. Hvis det er muligt, er der linket til en elektronisk version, men ellers vil der bare være en litteraturhenvisning.
  • ”Love og regler” – her finder du links til relevant lovgivning. Det gælder både lovgivning, der er nævnt i forslaget og andre regler. Her linkes til Retsinformation og EUR-Lex.
Offentliggørelse
Baggrundsmaterialet produceres til 1. behandlingen af det enkelte forslag eller til forhandlingen af forespørgslen eller redegørelsen. Målet er, at det offentliggøres senest fredag kl. 12 ugen før 1. behandlingen eller forhandlingen. Herefter vedligeholdes det ikke. Det publiceres i forbindelse med selve forslaget og kan findes i sagsoversigten. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et parlamentarisk dokument, men udelukkende et servicedokument med relevante links og litteratur.
Vær opmærksom på:
Baggrundsmaterialet er et arbejdsredskab og derfor ikke en del af den parlamentariske proces eller de parlamentariske dokumenter.

Baggrundsmaterialet kan være udarbejdet med en meget stram deadline. Tidspresset ved sene fremsættelser kan betyde, at der i forbindelse med enkelte forslag kan være medtaget meget få henvisninger til tidligere debatter. Der lægges generelt vægt på, at baggrundsmaterialet er kortfattet.

Ligeledes gælder, at da der er tale om et arbejdsredskab målrettet brugen i Folketinget, tilstræber baggrundsmaterialet ikke at være udtømmende. Det vil derfor fremstå som et øjebliksbillede ved tidspunktet for 1. behandlingen. Det kan ligeledes være meget varierende, hvor mange materialer og f.eks. tidligere debatter, der findes inden for de forskellige lovgivningsområder.
Forfattere
Folketingets Bibliotek er ansvarlig for produktionen af baggrundsmaterialet.
Adgang til det nævnte materiale
I baggrundsmaterialet kan der forekomme materialer uden links. Folketingets Bibliotek har i de tilfælde ikke mulighed for at levere materialet. I stedet henviser vi til følgende muligheder:

Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.

Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek og er ikke åbent for offentligheden.
Abonnement
Det er muligt at abonnere på baggrundsmaterialet.

Tegn abonnement her
Du kan søge hjemmesider og materiale frem via Google
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.
Folketingets Oplysning
Christiansborg
1240 Kbh. K.
Telefon: +45 3337 3338
Telefax: +45 3314 7060
Ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedrørende baggrundsmaterialet
Ophavsretten til baggrundsmaterialet tilhører Folketinget. Derimod er det i mange tilfælde ikke Folketinget, der har ophavsretten til det materiale, der linkes til. Baggrundsmaterialet må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må baggrundsmaterialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er tilladt at linke til baggrundsmaterialet på Folketingets hjemmeside.

Baggrundsmaterialet indeholder links til andre hjemmesider, der opdateres af andre organisationer. Folketinget fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information.

Baggrundsmaterialet indeholder henvisninger til oplysninger af generel karakter. Har man brug for egentlig rådgivning, bør man altid henvende sig til en specialist på det pågældende område. Folketinget påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med forkert anvendelse af informationer i baggrundsmaterialet. Folketinget påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af Folketingets baggrundsmateriale.