L 49 Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og forskellige andre love. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v. og ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Grønlandsudvalget
Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 22-02-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 28-02-2023
Betænkning afgivet 12-04-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-04-2023
3. behandlet, vedtaget 20-04-2023
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder en række ændringer af bl.a. kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland og indgår som led i regeringens arbejde for - i samarbejde med Naalakkersuisut - at sikre, at standarden på danske ansvarsområder i Grønland følger standarden i Danmark.

Lovforslaget har for det første til formål at indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. For det andet skal lovforslaget effektivisere behandlingen af kriminalsager, herunder at der sker en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne hos politiet, anklagemyndigheden og domstolene i Grønland, og at de teknologiske muligheder anvendes til at gøre arbejdsgangene tidssvarende. For det tredje ændres lov om statens tjenestemænd i Grønland med henblik på at hæve den pligtige afgangsalder for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen fra 65 år til 70 år og at indføre en tilsvarende pligtig afgangsalder for kredsdommere. Et fjerde element er modernisering og styrkelse af behandlingen af arve- og skiftesager i Grønland.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.