L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love.

(Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Af: Skatteminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2020-21
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-01-2021
1. behandlet / henvist til udvalg 11-03-2021
Betænkning afgivet 15-04-2021
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2021
3. behandlet, vedtaget 22-04-2021
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en styrket skattekontrol af 29. april 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet.

Lovforslaget har til formål at udmønte de dele af aftalen, der omhandler skærpelser i form af hårdere sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og skærpede krav om sikkerhedsstillelse.

Det foreslås, at der indføres udvidede sanktionsmuligheder i form af bødestraf og tvangsbøder over for virksomheder, der ikke reagerer på Skatteforvaltningens anmodninger om oplysninger. Det foreslås også, at Skatteforvaltningen kan undlade at frigive en sikkerhedsstillelse, hvis der pågår en kontrol af virksomheden. Derudover foreslås det at udvide mulighederne for at kræve sikkerhedsstillelse af virksomheder, der antages at blive anvendt af kriminelle bagmænd til at begå organiseret svig. Endelig foreslås det at udvide Skatteforvaltningens sanktionsmuligheder i form af advarsler og solidarisk hæftelse for momskrav over for virksomheder, der på anden vis deltager i organiseret svig via momskarruseller med ydelser eller kædesvig.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.