Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 19-3-2015
Mødetidspunkt: Kl. 10.30
Sted: S-092
3. UDGAVEBemærk mødelokale - Nye punkter - Bilagspræciseringer

1. Politisk drøftelse over L 126 (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift, og sagsbehandling), jf. L 126 - svar på spm. 1-12.


2. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan over L 155 (om regler for grundvandskortlægning efter 2015). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.


3. Drøftelse af invitationer, jf. MIU alm. del - bilag 196.


4. Status på post-2015 dagsordenen og udviklingsfinansiering (Bæredygtighedsmål), jf. MIU alm. del - bilag 189.


5. Gennemgang af EU-bilag, jf. MIU alm. del - bilag 188, 193, 194, 195 (fortroligt bilag) og 200. Se tillige MIU alm. del - bilag 202.


6. Eventuelt.


  1. Politisk drøftelse over L 126 (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift, og sagsbehandling), jf. L 126 - svar på spm. 1-12.

  Bilag:

  L 126 - svar på spm. 1 om, at redegøre for lovforslagets positive økonomiske konsekvenser for fødevareerhvervet i Danmark, fra miljøministeren
  l 126 - svar på spm. 2 om, hvordan Miljøstyrelsens svar i høringsnotatet harmonerer med aftalen om Vækstplan for Fødevarer, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 3 om forskellen mellem den foreslåede anmeldeordning og den nuværende godkendelsesordning udover digitalisering og kravet om samtidighed, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 4 om, hvilke konsekvenser det vil have for myndighederne, hvis den maksimale sagsbehandlingstid overskrides, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 5 om, hvori de administrative lettelser består, jf. høringsnotatet, hvor Miljøstyrelsens udtaler, at ”godkendelsesmyndighedernes sagsbehandling i udgangspunktet er den samme som i dag”, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 6 om ministeren påregner yderligere lettelser udover digitaliseringen for de bilag 2 virksomheder, som ikke er omfattet af de nye branchebekendtgørelser, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 7 om, hvilke vilkår der indgår i den påtænkte vilkårsbase, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 8 om, hvordan ministeren vil sikre, at der vælges ens vilkår for virksomhederne, på tværs af kommunegrænser, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 9 om ministeren, som aftalt i Vækstplan for Fødevarer, kontrollere lovforslagets enkeltelementer i forhold til nabolande efter ”følg eller forklar” princippet, fra miljøministeren
  L 126 - svar på spm. 10 om udarbejdelse af en oversigt over klageadgangen efter de gældende bestemmelser og efter lovforslagets bestemmelser, fra miljøministeren
  Ny
  L 126 - svar på spm. 11 om at det fremgår af lovforslagets bemærkninger s. 15 (oversigtsskemaet), at der forventes en besparelse på 3,2 mio. kr. årligt fra 2017 for kommunerne, fra miljøministeren
  Ny
  L 126 - svar på spm. 12 om, hvilken måde Miljøministeriet sikres indsigt i, at overgang til anmeldeordning for et stort antal virksomheder ikke på grund af kommunal passivitet medfører en forøgelse af miljøbelastningen fra virksomheder, der bliver omfattet af anmeldeordningen, fra miljøministeren
  Ny
  2. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan over L 155 (om regler for grundvandskortlægning efter 2015). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.
  3. Drøftelse af invitationer, jf. MIU alm. del - bilag 196.
  5. Gennemgang af EU-bilag, jf. MIU alm. del - bilag 188, 193, 194, 195 (fortroligt bilag) og 200. Se tillige MIU alm. del - bilag 202.

  Bilag:

  Kopi af grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om vedtagelsen af Rådets konklusioner om de internationale skovforhandlinger ift. UNFF-11, fra miljøministeren
  Grundnotat vedr. Forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter, fra miljøministeren
  Udenrigsministeriets orientering vedrørende modtagelse af supplerende åbningsskrivelse i sag nr. 2011/2056 om gennemførelsen af direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien, fra miljøministeren
  Fortroligt dokument.
  Kopier af grund- og nærhedsnotater til Folketingets Europaudvalg vedr. ratifikation af vedtagne ændringer til POP- og tungmetalprotokollerne under LRTAP-konventionen om grænseoverskridende luftforurening, fra miljøministeren
  Kopi af notat til Folketingets Europaudvalg vedr. Kommissionens forslag om ændring af Kommissionsforordning 2011/582/EU, fra miljøministeren
  Ny
  6. Eventuelt.