Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

Statsrevisorerne gennemgår statens regnskaber, og Rigsrevisionen udfører selve revisionen. 

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
Større

Rigsrevisionens arbejde er grundlag for Statsrevisorernes politiske gennemgang og eventuelle kritik af brugen af statens penge. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen arbejder tæt sammen. De to institutioner reviderer statens regnskaber ved:

  1. at vælge områder ud, de vil undersøge nærmere, og sende en beretning til Folketinget om sagen, samt
  2. hvert år at sende en betænkning til Folketinget om det årlige statsregnskab

En sag starter

Når Rigsrevisionen eller Statsrevisorerne vil undersøge et område – f.eks. metrobyggeriet eller statens indkøbspolitik – går Rigsrevisionen i gang med at revidere i og undersøge sagens regnskaber. Når de er færdige, sender de resultatet i en beretning til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne gennemgår så sagen og kommenterer den ud fra en karakterskala, de har skabt til formålet. Deres bemærkninger bliver skrevet forrest i beretningen. Den bliver så sendt til Folketinget. Samtidig beder Statsrevisorerne ministeren om at kommentere kritikken – det kaldes en redegørelse. 

4-månedersfrist

Inden for en frist på 2-4 måneder, som Statsrevisorerne bestemmer, skal den berørte minister sende en ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

I ministerredegørelsen skal ministeren beskrive, hvordan vedkommende vil løse de påpegede problemer og imødekomme de anbefalinger, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen er kommet med i beretningen.


Statsrevisorernes dokumenter

Opfølgningen på Statsrevisorernes kritik fortsætter, indtil sagen er løst

Når Rigsrevisionen modtager ministerredegørelsen, følger de op på den ved, at de sender et opfølgningsnotat til Statsrevisorerne. I det skriver de, om de mener, sagen kan afsluttes, eller om der skal følges op på den.  

Statsrevisorerne vurderer så, ud fra ministerredegørelsen og Rigsrevisionens opfølgningsnotat, om ministeren har forholdt sig tilfredsstillende til alle anbefalingerne i beretningen. Vurderer de, at ministeren har det, afslutter Statsrevisorerne sagen. Men hvis de synes, der stadig er noget, der ikke er godt nok, følger Rigsrevisionen og Statsrevisorerne op på sagen. Det bliver de ved med, indtil problemet er løst. 

Den stærke opfølgningsprocedure er unik i et internationalt perspektiv. Det grundige revisionsarbejde og revisionens resultater bidrager til en mere effektiv statslig forvaltning.

Rigsrevisionen reviderer på vegne af Folketinget

Ca. 280 medarbejdere, ledet af rigsrevisor, planlægger og gennemfører revision efter standarder for offentlig revision og internationalt anerkendte principper. 

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget ligesom Statsrevisorerne. Uafhængigheden betyder bl.a., at det er rigsrevisor, der har ansvaret for at planlægge revisionen, ligesom det er rigsrevisor, der vælger revisionsmetoderne. 

Rigsrevisionen