Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik giver dig information om, hvordan Statsrevisorerne behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Den finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i Statsrevisorernes parlamentariske arbejde, f.eks. behandling af beretninger og notater fra Rigsrevisionen og afgivelse af bemærkninger til Folketinget.

Større
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen skaber den retlige ramme om et fælles databeskyttelsesniveau i EU. Forordningen virker direkte i alle EU-medlemslande og erstatter dermed den danske persondatalov.

Folketinget vedtog den 17. maj 2018 databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23. maj 2018, der fastsætter supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. 

Loven og databeskyttelsesforordningen finder ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 11 i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder. 

Loven og databeskyttelsesforordningen finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i Statsrevisorernes parlamentariske arbejde, f.eks. behandling af personoplysninger i forbindelse med revisionsopgaverne.
 
Statsrevisorerne er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, der bliver behandlet af Statsrevisorerne og Statsrevisorernes Sekretariat. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Her er vores kontaktoplysninger:

Statsrevisorerne
Christiansborg
1240 Københavns K
Cvr-nummer: 55 49 43 12
Telefon: 33 37 59 87
E-mail: [email protected]

Den daglige behandling af personoplysninger varetages af Statsrevisorernes Sekretariat, som behandler dine personoplysninger for at udføre sine opgaver. Din henvendelse vil derfor blive sendt videre til den relevante medarbejder eller statsrevisor. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du sende den krypteret, eller via e-Boks. Benytter du Statsrevisorernes kontaktformular på hjemmesiden, bliver dine oplysninger krypterede.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at kunne udføre de opgaver, som Statsrevisorerne skal udføre i samfundets interesse, herunder de opgaver som Statsrevisorerne retligt er forpligtet til at udføre. For at kunne levere de ydelser og servicer, som du bestiller hos Statsrevisorerne, f. eks. nyhedsbreve og publikationer.
 • For at kunne levere de ydelser og servicer, som du bestiller hos Statsrevisorerne, f. eks. nyhedsbreve og publikationer.
 • For at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt. 
 • For at dokumentere vores arbejde og for at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
   
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er generelt artikel 6, stk. 1, litra b, c og e, og artikel 9, stk. 2, litra f og g, i databeskyttelsesforordningen. Retsgrundlaget er endvidere grundlovens § 47, lov om statsrevisorerne, lov om revisionen af statens regnskaber mm. samt folketingsbeslutninger om statsrevisorernes valg og virksomhed. I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke til at behandle personoplysninger om dig. Du vil i givet fald få nærmere information om formålet og retsgrundlaget i forbindelse med indsamlingen.

Statsrevisorerne og Folketingets Administration (som databehandler) behandler kun de personoplysninger om dig, der er nødvendige for, at vi kan udføre vores opgaver.

Hvilke konkrete personoplysninger vi indsamler og registrerer afhænger af, hvilken opgave vi skal udføre. 

Statsrevisorernes lokaler er i Folketinget. Folketingets Administration foretager af sikkerhedshensyn tv-overvågning af offentligt tilgængelige områder i og ved Folketinget. Der er i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven sat skilte op om denne overvågning. Tv-overvågningsmateriale slettes efter 30 dage, medmindre der er en konkret anledning til at videregive optagelserne til politiet.

Af hensyn til sikkerheden i Folketinget bliver alle besøgende ved ankomst til Folketinget scannet nærmest som i en lufthavn.
 
Du kan på Folketingets hjemmesider tegne et abonnement på nyheder og dokumenter fra Statsrevisorerne. For at kunne tegne et abonnement skal du oprette en profil. I profilen indgår oplysninger om dit navn, din e-mail adresse, og hvilke typer af nyheder og dokumenter, du ønsker at tegne abonnement på. 

Vi behandler kun disse oplysninger i vores it-system for at kunne sende dig de nyheder og dokumenter, som du har tegnet abonnement på. Oplysningerne bliver ikke videregivet til andre, og de bliver ikke anvendt til andre formål. Folketinget gemmer oplysninger om, hvilke nyheder og dokumenter du har modtaget i abonnement, i 30 dage.

Du kan nemt se, hvilke oplysninger du har givet os, og ændre eller afmelde dit abonnement. Det gør du ved at se, ændre eller slette din profil og de valgte abonnementer på ft.dk.
 
Statsrevisorernes hjemmeside er placeret under Folketingets hjemmeside som et såkaldt subsite. Har du spørgsmål til udformningen af Statsrevisorernes hjemmeside eller forslag til forbedringer, kan du kontakte Statsrevisorernes Sekretariat.

 Hvis du oplever tekniske fejl på ft.dk/statsrevisorerne, eller i øvrigt har spørgsmål af teknisk karakter, kan du kontakte Statsrevisorernes Sekretariat, som vil kontakte Folketingets webmaster om nødvendigt.

Med hensyn til personoplysninger har vi i de fleste tilfælde kun brug for dit navn og eventuelt din e-mailadresse for at kunne besvare din henvendelse.
Offentligheden skal have de bedste betingelser for at kunne følge Statsrevisorernes arbejde. Som journalist eller fotograf har du derfor mulighed for at få adgang til Folketinget og Statsrevisorerne med dit pressekort. Pressekortet skal være et gyldigt dansk eller et internationalt udstedt pressekort.

Ved særlige lejligheder, som på en valgaften eller i forbindelse med Folketingets åbning, kan der være særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis der er krav om særlig akkreditering, vil du kunne læse om det på ft.dk.

Der udstedes maksimalt 160 privilegerede adgange til pressefolk til Folketinget. Du kan læse mere om de kriterier, der gælder for privilegeret adgang, i det ansøgningsskema, du skal udfylde, hvis du ønsker at søge om adgang. Folketingets Administration registrerer navn, telefonnummer, e-mailadresse og arbejdsgiver.
 
Du kan læse om anvendelsen af cookies på ft.dk/statsrevisorerne og eu.dk her.
Folketingets Administration logger trafikken på Statsrevisorernes hjemmeside. Logningen sker med henblik på statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Statsrevisorerne og Statsrevisorernes Sekretariat er interne brugere af Folketingets it-systemer og modtager som sådan særskilt information om behandlingen af deres personoplysninger i Folketingets Administration.
 
Statsrevisorerne er ikke på sociale medier, men omtale kan ske, fordi enkelte statsrevisorer og Folketinget er på Facebook, X og LinkedIn, som har deres egne privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at læse disse mediers privatlivspolitik, inden du benytter dem. 
 
De personoplysninger, som Statsrevisorerne og Statsrevisorernes Sekretariat indsamler, registreres i de it-systemer, som Sekretariatet og Folketingets Administration benytter.
De ansatte i Statsrevisorernes Sekretariat benytter it-systemerne som led i deres arbejde og vil få adgang til de oplysninger, der er registreret i systemerne.

De ansatte må kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejdsopgaver. De ansatte er underlagt en lovbestemt tavshedspligt.
Der anvendes adgangsstyring, således at adgangen er begrænset til de ansatte, som har behov for adgang i arbejdsmedfør.
 
Folketingets Administration opbevarer på vegne af Statsrevisorerne dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå formålene med behandlingen, eller så længe Folketingets Administration er pålagt opbevaring i henhold til anden lovgivning.

Vi vil arkivere eller slette dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for Folketingets arkiv. Det vil i enkelte tilfælde være aktuelt at opbevare personoplysninger i papirform. En sådan opbevaring skal ske på forsvarlig vis. 

Hvis en leverandør behandler persondata på Statsrevisorernes og Folketingets vegne skal opbevaring og sletning ske i henhold til gældende persondataret og databehandleraftale.

Statsrevisorerne videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, såfremt vi retligt er forpligtet hertil, eller det i øvrigt er nødvendigt for at udføre de opgaver, som Statsrevisorerne skal varetage. 

Statsrevisorerne benytter it-systemerne hos Folketingets Administration til at behandle persondata på vores vegne. Folketingets Administration benytter i begrænset omfang eksterne leverandører til at behandle persondata på vores vegne. I disse tilfælde bliver der indgået databehandleraftaler med leverandørerne med henblik på at sikre, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende persondataret.  
 
Dine personoplysninger bliver beskyttet gennem beskyttelse af Folketingets It-systemer. Der anvendes adgangsstyring. Når du kontakter Folketinget, kan du sende dine personoplysninger krypteret ved at bruge den kontaktformular, som ligger på Statsrevisorernes hjemmeside.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning.
 • Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lov-lige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du finder den på Datatilsynets hjemmeside.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

På e-mail: [email protected]  
Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du sende den krypteret via Statsrevisorernes kontaktformular, eller via e-Boks.
På telefon: + 45 33 37 59 87

Ved brev: Statsrevisorernes Sekretariat, Att. databeskyttelsesrådgiveren, Christiansborg, 1240 København K.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.