Ugeplan for Folketinget 4. december - 10. december 2023 (Uge 49)

Endelig ugeplan
1. december 2023 Lovsekretariatet
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 4 om tilskud til fedmemedicin, F 5 om regeringens vision for de almene gymnasier og F 8 om Udrejsecenter Kærshovedgård.
2. behandling af forslag til lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og hjemrejseloven. (Styrkelse af udlændingemyndighedernes og politiets værktøjer til kontrol af udlændinges indrejse og ophold i Danmark). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love. (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk og barnets lov. (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder m.v. i frikommuneforsøg II og rettelse af fejl i regler om underretningspligten og satser m.v. i barnets lov). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ændring af SU-loven. (Forlængelse af midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele uddannelser i visse lande). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Afskæring af voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at iværksætte initiativer, som skal afhjælpe, at drenge sakker bagud i folkeskolen. (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om etablering af et partnerskab, der skal sikre 5.000 nye friplejehjemspladser til danske ældre. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af en granskningskommission om FE-sagen. (Af Udvalget for Forretningsordenen)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark udtræder af Europarådets konvention af 6. november 1997 om statsborgerret (statsborgerretskonventionen). (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
3. behandling af forslag til lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og hjemrejseloven. (Styrkelse af udlændingemyndighedernes og politiets værktøjer til kontrol af udlændinges indrejse og ophold i Danmark). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love. (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk og barnets lov. (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder m.v. i frikommuneforsøg II og rettelse af fejl i regler om underretningspligten og satser m.v. i barnets lov). (Af social- og boligministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ændring af SU-loven. (Forlængelse af midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele uddannelser i visse lande). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Afskæring af voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund). (Af justitsministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af en granskningskommission om FE-sagen. (Af Udvalget for Forretningsordenen)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Smidigere rammer for sundhedsforskning og mere information og selvbestemmelse til patienter og forsøgspersoner m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, lov om lægemidler og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og specialsygeplejersker, udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og Ankenævnet for Patienterstatningens kompetence til behandling af grønlandske klagesager om patienterstatning). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og forskellige andre love og om ophævelse af lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. (Modernisering af rammerne for valg og lokaldemokrati m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild. (Mulighed for færre, men højere vindmøller ved Testcenter Høvsøre). (Af ministeren for byer og landdistrikter)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at tredjelandsstatsborgeres mulighed for at stemme til kommunale og regionale valg bortfalder. (Af Nick Zimmermann (DF) m.fl.)
Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl. om borgerdrevne kommunale folkeafstemninger.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Trine Pertou Mach (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) og Aaja Chemnitz (IA))
Forespørgsel til udenrigsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om at afhjælpe gidselsituationen i Gazastriben.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023.
B 37, B 38, B 39 og B 40 sambehandles.
Forespørgsel til ministeren for ligestilling af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. om køn.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 12. december 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe kravet om, at der skal være en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse, for at udlændinge kan få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. (Af Sólbjørg Jakobsen (LA) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ændre myndighedernes registreringskrav for anvendelse af udlændingelovens § 19, stk. 7. (Af Rosa Lund (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ændre integrationskravet for anvendelse af udlændingelovens § 19, stk. 7. (Af Rosa Lund (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ændre dokumentationskravet for anvendelse af udlændingelovens § 19, stk. 7. (Af Rosa Lund (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give partnervoldsudsatte familiesammenførte ret til egen opholdstilladelse ved samlivsbrud. (Af Rosa Lund (EL) m.fl.)
Forespørgsel F 7 til finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren og social- og boligministeren af Marlene Harpsøe (DD), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Katrine Daugaard (LA), Andreas Karlsen (KF), Rosa Lund (EL), Lotte Rod (RV), Mette Thiesen (DF) og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (ALT) om den højt specialiserede del af socialområdet.
Ventes foretaget tirsdag den 12. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 14. december 2023].
Forespørgsel F 14 til klima-, energi- og forsyningsministeren af Lea Wermelin (S), Linea Søgaard-Lidell (V), Signe Munk (SF), Henrik Frandsen (M), Lise Bech (DD), Steffen W. Frølund (LA), Mona Juul (KF), Søren Egge Rasmussen (EL), Samira Nawa (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT) og Kim Edberg Andersen (NB) om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.
Ventes foretaget torsdag den 14. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2023].
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om udvisning af udlændinge, der billiger terror.
Ventes foretaget fredag den 15. december 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. december 2023].
Forespørgsel F 6 til børne- og undervisningsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om folkeskoleelevers indflydelse på undervisningen.
Ventes foretaget tirsdag den 20. februar 2024.
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.