Ugeplan for Folketinget 8. maj - 14. maj 2023 (Uge 19)

Endelig ugeplan
4. maj 2023 Lovsekretariatet
L 29 og L 30 sambehandles.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 4 om asylbehandling af asylansøgerne i Rwanda eller et andet land uden for Europa.
3. behandling af forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og forskellige andre love. (Regulering af beløb, som studerende kan modtage som en erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb og ulønnet praktik m.v., harmonisering af regler om strategiske rammekontrakter og ingen prækvalifikation ved overdragelse af uddannelser inden for samme geografiske område). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr m.v.). (Af transportministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af reglerne om efteruddannelse m.v. for folketingsmedlemmer). (Af Søren Gade (V), Leif Lahn Jensen (S), Jeppe Søe (M), Karsten Hønge (SF) og Karina Adsbøl (DD))
3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven og straffeloven og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. (Ændring af visse regler om hjælp til hjemrejse, adgang til hjemrejsestøtte og administrativ frihedsberøvelse, gennemførelse af rådsafgørelse om Kroatiens fulde optagelse i Schengensamarbejdet og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Implementering af bestemmelse i statsborgerretskonventionen). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af forskellige ændringslove på Udlændinge- og Integrationsministeriets område. (Revision af loven om indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag. (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af straffelov for Færøerne, retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om retsafgifter. (Ændringer som følge af ikraftsættelse af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. og som følge af ikraftsættelse af ændringsanordning om konkursloven for Færøerne). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ændre afholdelsen af skriftlige eksamener for at undgå eksamenssnyd ved brug af internettet. (Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.)
Forhandling om ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitiks redegørelse for udviklingen i udviklingssamarbejdet.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af krav for opstilling til henholdsvis Folketinget og Europa-Parlamentet. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love. (Implementering af dele af delegeret direktiv vedrørende opvarmede tobaksvarer m.v.) (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 år. (Af Kim Edberg Andersen (NB) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at sikre en frivillig elektronisk aldersverificering for butikker, så mindreårige ikke kan købe tobak, alkohol og andre produkter med aldersbegrænsning, og at indføre et forbud mod proxysalg. (Af Per Larsen (KF) og Søren Pape Poulsen (KF))
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland og gennemførelse af defensive foranstaltninger mod Rusland. (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ophæve indkomstgrænsen for, hvor meget studerende må tjene ved siden af deres su. (Af Marlene Harpsøe (DD) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Spørgetiden starter klokken 13.00.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at opdatere skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde undervisningsforløb om Muhammedkrisen til brug i undervisningen i folkeskolen. (Af Mette Thiesen (UFG), Jacob Mark (SF), Karina Adsbøl (DD), Helena Artmann Andresen (LA), Lise Bertelsen (KF), Alex Ahrendtsen (DF) og Mikkel Bjørn (NB))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en mere fleksibel model for tilskud til pasning af eget barn med mulighed for supplerende indkomst. (Af Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Gennemførsel af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked). (Af kulturministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af Statens Kunstfond og oprettelse af en kulturpulje, der styrker dansk nationalidentitet og historie. (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission vedrørende anvendelse af atomkraft i Danmark. (Af Steffen W. Frølund (LA) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import og salg af nye fossilbiler fra 2025. (Af Jette Gottlieb (EL) m.fl.)
3. behandling af forslag til lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag. (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Implementering af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2021/2101 for så vidt angår offentliggørelse af indkomstskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer m.v.). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. (Justering af likviditetslåneordningen). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. (Udvidet screening af kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen og præcisering af Klagenævnet for Udbuds kompetence og indførelse af bemyndigelsesbestemmelse vedrørende administration af EU’s økonomiske sanktioner over for tredjelande vedrørende offentlige kontrakter). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om fuld offentlighed om regeringens økonomiske beregninger. (Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om demokratisering af støtten til ngo’er og større gennemsigtighed i finanslovsbevillinger. (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2021.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at pålægge udlændinge i Danmark et gebyr for fortsat at opholde sig i Danmark. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en rapport vedrørende indvandringens konsekvenser. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at udvide den omfattede persongruppe i voldsbestemmelsen i udlændingelovens § 19, stk. 7. (Af Astrid Carøe (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af asylpar i asylsystemet, når mindst den ene ægtefælle er under 18 år. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at begrænse indvandring fra muslimske lande mest muligt. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationerne i den sydlige del af Ring 5-transportkorridoren og opgive planen om en Ring 5-motorvej. (Af Brigitte Klintskov Jerkel (KF), Sofie Lippert (SF), Susie Jessen (DD), Trine Pertou Mach (EL), Zenia Stampe (RV) og Sascha Faxe (ALT) m.fl.)
F 14 og R 11 sambehandles.
Forhandling om statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2023.
Forespørgsel til statsministeren af Flemming Møller Mortensen (S), Michael Aastrup Jensen (V), Jon Stephensen (M), Karsten Hønge (SF), Kenneth Fredslund Petersen (DD), Carsten Bach (LA), Rasmus Jarlov (KF), Søren Søndergaard (EL), Christian Friis Bach (RV), Alex Ahrendtsen (DF), Theresa Scavenius (ALT), Kim Edberg Andersen (NB), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Aaja Chemnitz (IA), Anna Falkenberg (SP) og Sjúrður Skaale (JF) m.fl. om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 16. maj 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forsøgsordning med omvendt fodlænke, som skal beskytte ofre for partnervold og stalking. (Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en partnerdrabskommission. (Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre en selvstændig bestemmelse om drugging i straffeloven. (Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.)
Forespørgsel F 9 til klima-, energi- og forsyningsministeren af Mai Villadsen (EL), Signe Munk (SF), Mona Juul (KF), Samira Nawa (RV) og Theresa Scavenius (ALT) om regeringens klimapolitik.
Ventes foretaget tirsdag den 23. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023].
Forespørgsel F 8 til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.
Ventes foretaget onsdag den 24. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023].
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Christian Rabjerg Madsen (S), Morten Dahlin (V), Monika Rubin (M), Signe Munk (SF), Susie Jessen (DD), Alex Vanopslagh (LA), Søren Pape Poulsen (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT), Pernille Vermund (NB), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Aaja Chemnitz (IA), Anna Falkenberg (SP), Sjúrður Skaale (JF) og Lars Boje Mathiesen (UFG) om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Ventes foretaget onsdag den 31. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes ikke].
Forespørgsel F 10 til miljøministeren af Mai Villadsen (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL) om regeringens planer for natur og biodiversitet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 17 til beskæftigelsesministeren af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. om bedre forhold for seniorerne på arbejdsmarkedet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Forespørgsel F 11 til statsministeren af Mikkel Bjørn (DF) og Morten Messerschmidt (DF) om Facebooks censur af især indvandringskritiske brugere.
Forespørgsel F 13 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om brug af stophormoner og krydshormoner til behandling af børn med kønsdysfori.
Forespørgsel F 15 til indenrigs- og sundhedsministeren af Theresa Berg Andersen (SF) m.fl. om lokaldemokratiet og kommunernes fremtid.
Forespørgsel F 16 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om offentligt tilskud til fedmemedicin.